අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
මාතර
නැටුම් - දේශීය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 දෙවිනුවර 50 50 100 1 76 1
2 මාතර 426 420 98.59 3 67.14 2
3 දික්වැල්ල 155 152 98.06 4 60.97 3
4 වැලිගම 140 139 99.29 2 58.27 4
නැටුම් - දේශීය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 49 48 97.96 4 84.18 1
2 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 61 60 98.36 3 76.23 2
3 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 8 8 100 1 71.88 3
4 මාතර ම.ම.වි. 69 68 98.55 2 69.93 4
5 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 77 77 100 1 64.61 6
6 රාහුල විද්‍යාලය 20 20 100 1 63.75 7
7 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 12 12 100 1 60.42 8
8 විජිත ම.ම.වි. 34 32 94.12 6 66.18 5
9 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 28 27 96.43 5 50.89 10
10 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 16 15 93.75 7 53.33 9
නැටුම් - දේශීය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කොටුව ජනාධිපති වි. 32 32 100 1 78.91 1
2 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 27 27 100 1 67.59 2
3 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 29 29 100 1 66.38 3
4 තල්පාවිල ම.ම.වි. 26 26 100 1 64.42 4
5 තලල්ල දකුණ ම.වි. 13 13 100 1 57.69 5
6 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 39 39 100 1 55.77 6
7 මිරිස්ස ම.ම.වි. 9 9 100 1 52.78 8
8 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 39 38 97.44 2 53.85 7
9 කඹුරුගමුව ම.වි. 14 14 100 1 50 9
10 මහානාම ම.වි. 12 11 91.67 3 33.33 10
නැටුම් - දේශීය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගන්දර ම.වි. 5 5 100 1 90 1
2 රෝහණ ම.වි. 2 2 100 1 87.5 2
3 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 14 14 100 1 85.71 3
4 අපරැක්ක ම.වි. 5 5 100 1 80 4
5 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 8 8 100 1 78.13 5
6 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 3 3 100 1 75 6
7 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 3 3 100 1 66.67 7
8 බෙලිදෙණිය ම.වි. 6 6 100 1 62.5 8
9 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 21 20 95.24 2 66.67 7
10 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 6 6 100 1 58.33 9
11 නාඳුගල ම.වි. 4 4 100 1 56.25 10
12 බතීගම ම.වි. 10 10 100 1 55 11
13 ගොඩඋඩ ම.වි. 20 20 100 1 52.5 12
14 කොකාවල ම.වි. 10 10 100 1 50 13
14 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 1 1 100 1 50 13
15 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 10 10 100 1 47.5 14
16 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 4 4 100 1 43.75 15
නැටුම් - දේශීය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 5 5 100 1 85 1
2 වැවහමන්දුව වනිගසේකර ම.වි. 1 1 100 1 50 2
2 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 2 2 100 1 50 2
3 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. 6 6 100 1 45.83 3
4 මිදිගම ම.වි. 7 7 100 1 32.14 4