අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
නැටුම් - දේශීය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මුලටියන 386 385 99.74 1 69.62 1
2 මාතර 771 761 98.7 4 64.87 2
3 ගාල්ල 1312 1288 98.17 5 59.87 3
4 වලස්මුල්ල 384 380 98.96 2 58.14 5
5 උඩුගම 416 407 97.84 7 59.07 4
6 ඇල්පිටිය 528 522 98.86 3 56.01 6
7 අකුරැස්ස 378 370 97.88 6 55.62 7
8 දෙනියාය 350 337 96.29 8 52.79 8
9 අම්බලන්ගොඩ 652 619 94.94 9 51.19 9
10 තංගල්ල 444 416 93.69 10 48.82 10
11 හම්බන්තොට 703 643 91.47 11 45.41 11
නැටුම් - දේශීය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 16 16 100 1 84.38 1
2 ගාමිණී ම.ම.වි. 10 10 100 1 82.5 3
3 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 49 48 97.96 6 84.18 2
4 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 22 22 100 1 81.82 4
5 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 26 26 100 1 79.81 5
6 තිහගොඩ ජාතික පාසල 13 13 100 1 76.92 6
7 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 61 60 98.36 5 76.23 7
8 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 24 24 100 1 72.92 8
9 මහින්ද විද්‍යාලය 22 22 100 1 72.73 9
10 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 8 8 100 1 71.88 10
11 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 60 60 100 1 71.25 11
12 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 62 62 100 1 70.97 12
13 නෙළුව ජාතික පාසල 21 21 100 1 69.05 16
14 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 136 134 98.53 4 70.22 13
14 කොට‍පොල ම.වි 20 20 100 1 68.75 17
15 මාතර ම.ම.වි. 69 68 98.55 3 69.93 14
16 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 36 36 100 1 68.06 18
17 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 7 7 100 1 67.86 19
18 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 83 81 97.59 8 69.58 15
19 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 43 43 100 1 66.28 20
20 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 39 39 100 1 66.03 22
21 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 45 45 100 1 65.56 23
22 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 34 34 100 1 64.71 26
23 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 77 77 100 1 64.61 27
24 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 45 45 100 1 63.89 28
25 රාහුල විද්‍යාලය 20 20 100 1 63.75 29
26 රේවත ජාතික පාසල 17 17 100 1 63.24 31
27 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 12 12 100 1 60.42 32
28 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 41 39 95.12 17 65.24 24
29 විජිත ම.ම.වි. 34 32 94.12 20 66.18 21
30 වඳුරඹ ම.ම.වි. 20 20 100 1 60 33
31 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 28 27 96.43 14 63.39 30
32 කතළුව ම.ම වි. 19 19 100 1 59.21 35
33 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 33 31 93.94 21 65.15 25
34 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 71 71 100 1 58.8 36
35 දෙබරවැව ම.ම.වි. 145 143 98.62 2 58.62 37
36 ආනන්ද ම.ම.වි. 36 35 97.22 10 59.72 34
37 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 23 23 100 1 56.52 38
38 දෙනියාය ම.ම.වි 16 16 100 1 56.25 39
39 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 45 45 100 1 55.56 42
40 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 41 40 97.56 9 56.1 40
41 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 29 28 96.55 13 56.03 41
42 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 23 22 95.65 15 56.52 38
43 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 15 15 100 1 51.67 47
44 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 42 41 97.62 7 52.38 45
45 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 35 34 97.14 11 52.14 46
46 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 41 39 95.12 17 52.44 44
47 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 28 27 96.43 14 50.89 49
48 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 16 15 93.75 22 53.33 43
49 සුරියවැව ජාතික පාසල 20 19 95 18 51.25 48
50 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 13 13 100 1 46.15 51
51 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 33 33 100 1 44.7 53
52 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 18 18 100 1 43.06 55
53 දේවානන්ද විද්‍යාලය 32 31 96.88 12 44.53 54
54 මහානාග ජාතික පාසල 43 41 95.35 16 45.93 52
55 කටුවන ජාතික පාසල 21 19 90.48 23 38.1 57
56 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 18 17 94.44 19 33.33 58
57 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 4 3 75 26 50 50
58 සුචී ජාතික පාසල 18 15 83.33 24 40.28 56
59 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 36 28 77.78 25 33.33 58
නැටුම් - දේශීය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මිරිස්වත්ත ම.වි. 6 6 100 1 79.17 1
2 කොටුව ජනාධිපති වි. 32 32 100 1 78.91 2
3 දොරපෙ ම.වි. 14 14 100 1 78.57 3
4 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 22 22 100 1 77.27 4
5 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 13 13 100 1 76.92 5
6 මාගම ම.වි. 3 3 100 1 75 6
7 නියාගම විජිත ම.වි. 6 6 100 1 70.83 7
8 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 40 40 100 1 69.38 8
9 පෝද්දිවල ම.වි. 21 21 100 1 69.05 9
10 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 49 49 100 1 68.37 11
11 මිද්දෙණිය ම.වි. 11 11 100 1 68.18 12
11 මාකඳුර ම.ම.වි. 11 11 100 1 68.18 12
12 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 27 27 100 1 67.59 13
13 සුධර්මා ම.වි. 10 10 100 1 67.5 14
14 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 19 19 100 1 67.11 15
15 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 29 29 100 1 66.38 16
16 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 42 42 100 1 66.07 17
17 උඩුගම ම.වි. 23 23 100 1 65.22 18
18 උඩයාල ම.වි. 12 12 100 1 64.58 19
19 තල්පාවිල ම.ම.වි. 26 26 100 1 64.42 20
20 කෝංගල ම.ම.වි. 20 19 95 10 68.75 10
21 උනවටුන ම.වි. 25 25 100 1 63 21
22 ගෝනගල ම.වි. 29 29 100 1 62.93 22
23 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 14 14 100 1 62.5 24
23 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 2 2 100 1 62.5 24
24 රෝහණ ම.වි. 36 36 100 1 61.81 25
25 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 11 11 100 1 61.36 26
25 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 11 11 100 1 61.36 26
26 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 16 16 100 1 60.94 27
27 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 42 42 100 1 60.12 29
28 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 10 10 100 1 60 30
29 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 31 30 96.77 6 62.9 23
30 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 56 56 100 1 59.38 31
31 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 18 18 100 1 58.33 32
32 තලල්ල දකුණ ම.වි. 13 13 100 1 57.69 33
33 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 27 27 100 1 56.48 34
34 කහදූව ම.වි. 20 20 100 1 56.25 35
35 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 39 39 100 1 55.77 36
36 බෝලාන ම.වි. 19 19 100 1 55.26 37
37 රන්න ම.වි. 46 46 100 1 54.89 38
38 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 37 37 100 1 54.73 39
39 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 6 6 100 1 54.17 40
39 ‍වරාපිටිය ම.වි. 12 12 100 1 54.17 40
40 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 30 30 100 1 53.33 44
40 රෝහණ විදුහල 15 14 93.33 12 60 30
41 අතුරලිය ම.වි. 18 18 100 1 52.78 46
41 මිරිස්ස ම.ම.වි. 9 9 100 1 52.78 46
42 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 36 33 91.67 15 60.42 28
43 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 39 38 97.44 3 53.85 41
44 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 6 6 100 1 50 49
44 කඹුරුගමුව ම.වි. 14 14 100 1 50 49
44 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 33 32 96.97 5 53.03 45
45 අමුගොඩ ම.වි. 27 27 100 1 49.07 50
45 ගිංතොට ම.වි. 27 27 100 1 49.07 50
46 දෙනිපිටිය ම.වි. 17 17 100 1 48.53 51
47 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 33 32 96.97 5 51.52 47
48 තලාව ම.වි. 10 10 100 1 47.5 54
49 මාගෙදර ම.වි. 36 35 97.22 4 50 49
49 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 9 9 100 1 47.22 55
50 රිටිගහයාය ම.වි. 8 8 100 1 46.88 56
51 බටපොල ම.ම.වි. 43 41 95.35 9 51.16 48
52 මාරඹ ම.වි. 28 26 92.86 14 53.57 43
53 පිටබැද්දර ම.වි. 33 30 90.91 16 53.79 42
54 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 8 8 100 1 43.75 60
55 යටගල ම.වි. 49 48 97.96 2 45.41 58
56 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 22 21 95.45 8 47.73 53
57 ඕපාත ම.වි. 20 19 95 10 47.5 54
57 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 30 29 96.67 7 45.83 57
58 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 16 15 93.75 11 48.44 52
59 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 40 38 95 10 46.88 56
60 මඩකුඹුර ම.වි. 29 29 100 1 40.52 63
61 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 30 28 93.33 12 45 59
62 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 60 55 91.67 15 43.33 61
63 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 29 27 93.1 13 39.66 64
64 නිහිළුව ම.වි 11 10 90.91 16 40.91 62
65 ‍මොදරවාන ම.වි. 5 4 80 18 50 49
66 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 8 8 100 1 28.13 69
67 දබරැල්ල ම.වි. 1 1 100 1 25 72
67 මහානාම ම.වි. 12 11 91.67 15 33.33 67
68 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 19 15 78.95 19 36.84 66
69 අලපලාදෙණිය ම.වි. 12 10 83.33 17 29.17 68
70 මාදම්පා ම.ම.වි. 31 20 64.52 22 38.71 65
71 විහාරගල ම.වි. 10 7 70 20 27.5 71
72 තිස්සමහාරාම ම.වි. 27 18 66.67 21 27.78 70
73 මලිදුව ම.වි. 5 3 60 23 20 73
නැටුම් - දේශීය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 3 3 100 1 91.67 1
2 නරාවල ම.වි. 5 5 100 1 90 2
2 ගන්දර ම.වි. 5 5 100 1 90 2
3 කිතලගම බටහිර ම.වි. 10 10 100 1 87.5 3
3 ඕමාර ම.වි. 2 2 100 1 87.5 3
3 රදනිආර ම.වි. 2 2 100 1 87.5 3
3 පල්ලත්තර ම.වි. 2 2 100 1 87.5 3
3 රෝහණ ම.වි. 2 2 100 1 87.5 3
4 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 14 14 100 1 85.71 4
4 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 7 7 100 1 85.71 4
5 බමුණුගම ම.වි. 7 7 100 1 82.14 5
6 අපරැක්ක ම.වි. 5 5 100 1 80 6
6 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 5 5 100 1 80 6
6 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 5 5 100 1 80 6
7 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 8 8 100 1 78.13 7
8 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 10 10 100 1 75 8
8 හොරේවෙල ම.වි. 12 12 100 1 75 8
8 හත්තක ම.වි. 2 2 100 1 75 8
8 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 1 1 100 1 75 8
8 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 12 12 100 1 75 8
8 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 3 3 100 1 75 8
8 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 2 2 100 1 75 8
9 පොල්පගොඩ ම.වි. 20 20 100 1 72.5 9
10 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 7 7 100 1 71.43 10
11 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 6 6 100 1 70.83 11
12 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 4 4 100 1 68.75 12
12 කොරඹුරුවාන ම.වි. 4 4 100 1 68.75 12
13 අරන්වෙල ම.වි. 3 3 100 1 66.67 13
13 හොරගොඩ ම.වි. 3 3 100 1 66.67 13
13 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 3 3 100 1 66.67 13
13 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 6 6 100 1 66.67 13
14 තලුන්න ම.වි. 8 8 100 1 65.63 14
14 බෙංගමුව ම.වි. 8 8 100 1 65.63 14
15 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 18 18 100 1 63.89 15
15 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 27 27 100 1 63.89 15
16 ඉඳුරුව ම.වි. 2 2 100 1 62.5 16
16 දෙනගම ම.වි. 4 4 100 1 62.5 16
16 උල්ලල ම.වි. 2 2 100 1 62.5 16
16 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 2 2 100 1 62.5 16
16 හව්පෙ ම.වි. 4 4 100 1 62.5 16
16 ගලගම ම.වි. 2 2 100 1 62.5 16
16 බෙලිදෙණිය ම.වි. 6 6 100 1 62.5 16
16 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 28 28 100 1 62.5 16
17 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 21 20 95.24 4 66.67 13
18 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 20 20 100 1 61.25 18
19 අඹගහහේන ම.වි. 7 7 100 1 60.71 19
20 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 5 5 100 1 60 20
20 හපුගල ම.වි. 10 10 100 1 60 20
20 මුරුතවෙල ම.වි. 5 5 100 1 60 20
20 අම්බල ම.වි. 5 5 100 1 60 20
20 මහසෙන්පුර ම.වි. 5 5 100 1 60 20
21 ඕල්කට් ම.වි. 13 13 100 1 59.62 21
22 ඌරගහ ම.වි. 21 21 100 1 59.52 22
23 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 8 8 100 1 59.38 23
23 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 8 8 100 1 59.38 23
24 ගුරුකන්ද ම.වි. 11 11 100 1 59.09 24
25 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 14 14 100 1 58.93 25
26 බටුවන්ගල ම.වි. 3 3 100 1 58.33 26
26 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 6 6 100 1 58.33 26
27 නින්දාන ම.වි. 23 22 95.65 3 61.96 17
28 අඟුලුගහ ම.වි. 10 10 100 1 57.5 27
29 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 15 15 100 1 56.67 28
30 නාඳුගල ම.වි. 4 4 100 1 56.25 29
30 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 8 8 100 1 56.25 29
30 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 4 4 100 1 56.25 29
30 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 12 12 100 1 56.25 29
30 කම්බුස්සාවල ම.වි. 4 4 100 1 56.25 29
31 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 21 21 100 1 55.95 30
32 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 13 13 100 1 55.77 31
33 උඩමලල ම.වි. 9 9 100 1 55.56 32
34 කොටවාය ම.වි. 20 20 100 1 55 33
34 බතීගම ම.වි. 10 10 100 1 55 33
34 ඕවිටිගමුව ක.වි. 15 15 100 1 55 33
35 පස්ගොඩ ම.වි. 18 18 100 1 54.17 34
35 කළුබෝවිටියන ම.වි. 6 6 100 1 54.17 34
36 අලුත්වල ම.වි. 25 25 100 1 54 35
37 පල්ලෙගම ම.වි. 13 13 100 1 53.85 36
37 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 13 13 100 1 53.85 36
38 ගින්නලිය ම.වි. 8 8 100 1 53.13 37
38 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 8 8 100 1 53.13 37
39 හල්ලල ම.වි. 26 26 100 1 52.88 38
40 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 9 9 100 1 52.78 39
41 ගොඩඋඩ ම.වි. 20 20 100 1 52.5 40
42 විල්පිට ම.වි. 22 22 100 1 52.27 41
43 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 13 13 100 1 51.92 42
44 හෑගල්ල ම.වි. 19 19 100 1 51.32 43
45 දෑරංගල ම.වි. 15 14 93.33 7 56.67 28
45 පිටදෙණිය ම.වි. 5 5 100 1 50 45
45 කොකාවල ම.වි. 10 10 100 1 50 45
45 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 6 6 100 1 50 45
45 හොරවින්න ම.වි. 7 7 100 1 50 45
45 නවදගල ම.වි. 2 2 100 1 50 45
45 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 1 1 100 1 50 45
45 දම්පැල්ල ම.වි. 1 1 100 1 50 45
45 මීගස්ආර ම.වි. 4 4 100 1 50 45
45 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 3 3 100 1 50 45
45 කහඳ ම.වි. 9 9 100 1 50 45
45 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 3 3 100 1 50 45
45 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 4 4 100 1 50 45
45 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 6 6 100 1 50 45
45 සියාරපිටිය ම.වි. 2 2 100 1 50 45
45 ශාන්ත මරියා ම.වි. 2 2 100 1 50 45
45 මැදගංගොඩ ම.වි. 1 1 100 1 50 45
45 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 16 16 100 1 50 45
46 අකුරැස්ස ම.වි. 37 36 97.3 2 50.68 44
47 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 10 10 100 1 47.5 48
47 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 10 10 100 1 47.5 48
48 අක්මීමන ම.වි. 9 9 100 1 47.22 50
48 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 9 9 100 1 47.22 50
48 වීරියගම ම.වි. 9 9 100 1 47.22 50
49 යටලමත්ත ම.වි. 8 8 100 1 46.88 51
50 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 7 7 100 1 46.43 52
51 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 6 6 100 1 45.83 53
51 හඳුගල ම.වි. 6 6 100 1 45.83 53
51 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 18 18 100 1 45.83 53
52 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 17 17 100 1 45.59 54
53 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 11 11 100 1 45.45 55
54 කුඩාහීල්ල ම.වි. 5 5 100 1 45 56
54 හියාරේ ම.වි 5 5 100 1 45 56
55 රන්තොටුවිල ම.වි. 9 9 100 1 44.44 57
56 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 12 12 100 1 43.75 58
56 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 4 4 100 1 43.75 58
57 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 19 18 94.74 5 48.68 46
58 ශ්‍රීපති ම.වි. 19 18 94.74 5 47.37 49
59 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 6 6 100 1 41.67 60
59 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 6 6 100 1 41.67 60
59 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 18 17 94.44 6 47.22 50
60 වෑකදවල ජනපද ම. වි. 8 8 100 1 40.63 61
61 උඩලමත්ත ම.වි. 13 12 92.31 8 48.08 47
62 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 5 5 100 1 40 63
63 මුරවැසිහේන ම.වි 9 9 100 1 38.89 64
64 බෙරලිහෙල ම.වි. 7 7 100 1 35.71 66
64 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 7 7 100 1 35.71 66
65 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 12 12 100 1 33.33 69
65 දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි. 3 3 100 1 33.33 69
66 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 23 21 91.3 9 40.22 62
67 බෙරලපනාතර ම.වි. 29 25 86.21 12 42.24 59
68 නබඩගස්වැව ම.වි. 13 12 92.31 8 34.62 67
69 බෝධිරාජ ම.වි. 15 14 93.33 7 33.33 69
70 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 3 3 100 1 25 75
70 මහාබෝධි ම.වි. 3 3 100 1 25 75
71 කහවත්ත ම.වි. 11 10 90.91 10 31.82 71
72 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 6 5 83.33 13 37.5 65
73 පලපොත ම.වි. 4 3 75 16 43.75 58
74 කන්දෙගොඩ ම.වි. 8 7 87.5 11 28.13 74
75 අම්බලන්තොට ම.වි. 24 19 79.17 15 34.38 68
76 මහානාගපුර ක.වි. 10 8 80 14 32.5 70
76 මාපලගම ම.ම.වි. 8 6 75 16 37.5 65
77 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 5 4 80 14 30 73
77 මුලන ම.වි. 5 4 80 14 30 73
78 බලගොඩ ම.වි. 6 5 83.33 13 25 75
79 මැදවැලෑන ම.වි. 6 5 83.33 13 20.83 76
80 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 14 10 71.43 17 30.36 72
81 වරකපිටිය ම.වි. 4 3 75 16 25 75
81 වැලිපටන්විල ම.වි. 3 2 66.67 18 33.33 69
82 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 13 8 61.54 19 19.23 77
83 මාමඩල ම.වි. 10 5 50 20 25 75
නැටුම් - දේශීය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මිරිස්වත්ත මුතුමාල ක.වි. 1 1 100 1 100 1
2 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 7 7 100 1 85.71 2
3 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 5 5 100 1 85 3
4 රදාවෙල ක.වි. 8 8 100 1 81.25 4
5 වලකන්ද ම.වි. 5 5 100 1 80 5
6 මීගහවෙල ක.වි. 2 2 100 1 75 6
6 පුවක්ගහහේන ක.වි. 2 2 100 1 75 6
6 සපුගොඩ රතනපාල ක.වි. 3 3 100 1 75 6
6 වතුකන්ද ක.වි. 7 7 100 1 75 6
6 ශ්‍රී පියරතන ක.වි. 1 1 100 1 75 6
6 දම්මුල්ලගොඩ ක.වි. 2 2 100 1 75 6
6 අනුරුද්ධ ක.වි. 3 3 100 1 75 6
6 පරමානන්ද ම.වි 2 2 100 1 75 6
6 හිනිඳූම්ගොඩ විජයානන්ද ක.වි. 7 7 100 1 75 6
7 කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි. 8 8 100 1 71.88 7
8 ඊරියතොට ම.වි. 6 6 100 1 70.83 8
8 උඩවැලිවිටිතලාව ම.වි. 6 6 100 1 70.83 8
9 හිඟුරමුලන ශ්‍රී පේමානන්ද ක.වි. 5 5 100 1 70 9
10 වත්තහේන සිරි සුචරිත ක.වි. 4 4 100 1 68.75 10
11 වැලිදෙණිය ක.වි. 3 3 100 1 66.67 11
11 පතිරාජ ම.වි. 3 3 100 1 66.67 11
12 පෝරඹ ක.වි. 14 14 100 1 66.07 12
13 දෙල්ලව ම.වි. 11 11 100 1 65.91 13
14 බඹරවාන ක.වි. 8 8 100 1 65.63 14
14 රන්සෑගොඩ උතුර ක.වි. 8 8 100 1 65.63 14
15 දකුණු කණුමුල්දෙණිය ක.වි. 5 5 100 1 65 15
16 සාම්මලේ විද්‍යානන්ද ක.වි. 7 7 100 1 64.29 16
17 පැරෑළිය ශ්‍රී ජිනරතන ම.වි. 9 9 100 1 63.89 17
18 හල්විටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 6 6 100 1 62.5 18
18 හත්තොටුව ක.වි. 2 2 100 1 62.5 18
18 උඩුකාව ක.වි. 2 2 100 1 62.5 18
18 සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි. 2 2 100 1 62.5 18
19 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. 39 38 97.44 2 61.54 19
20 ගල්බඩ අතුරුවැල්ල ම.වි. 3 3 100 1 58.33 20
20 ලබුහේන්ගොඩ ක.වි. 3 3 100 1 58.33 20
20 මහගොඩ ක.වි. 6 6 100 1 58.33 20
20 සිරි අබේතිස්ස ක.වි. 9 9 100 1 58.33 20
20 අකුරුගොඩ ක.වි. 3 3 100 1 58.33 20
20 ආනන්ද විජය ක.වි. 9 9 100 1 58.33 20
21 ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස ක.වි. 19 19 100 1 57.89 21
22 රන්න වාඩියගොඩ ක.වි. 4 4 100 1 56.25 22
22 කහව රතනසාර ම.වි. 4 4 100 1 56.25 22
23 ලේල්වල ගිගුම්මඩුව ක.වි. 5 5 100 1 55 23
24 ශ්‍රී ධීරානන්ද ම.වි. 6 6 100 1 54.17 24
24 පට්ටිගල ක.වි. 6 6 100 1 54.17 24
25 බෝපගොඩ සුගීෂ්වර ම.වි. 7 7 100 1 53.57 25
25 අ‍භයපුර ක.වි 7 7 100 1 53.57 25
25 පරදුව ආදර්ශ ක.වි 7 7 100 1 53.57 25
25 තල්වත්ත අභිනව ක.වි. 7 7 100 1 53.57 25
26 උඩගොමඩිය ක.වි. 10 10 100 1 52.5 27
27 කඹුරුපිටිය ම.වි. 32 32 100 1 52.34 28
28 ගොඩපිටිය ක.වි. 3 3 100 1 50 29
28 ගජනායකගම ක.වි. 1 1 100 1 50 29
28 ග්‍රාමිණී ම.වි. 1 1 100 1 50 29
28 කට්ටකඩුව ක.වි. 1 1 100 1 50 29
28 අංකොක්කාවල ශ්‍රි සුමංගල ම.වි. 5 5 100 1 50 29
28 ඉලුක්මුල්ල ක.වි. 2 2 100 1 50 29
28 කිවුල ක.වි. 4 4 100 1 50 29
28 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 4 4 100 1 50 29
28 ඉලුක්පිටිය ක.වි. 1 1 100 1 50 29
28 දෙද්දුවාවල ක.වි. 2 2 100 1 50 29
28 උලහිටියාව ක.වි. 9 9 100 1 50 29
28 කඩිහිංගල ම.වි. 5 5 100 1 50 29
28 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 2 2 100 1 50 29
28 තලාව ක.වි. 1 1 100 1 50 29
28 බෝවල ක.වි. 2 2 100 1 50 29
28 දේවාලේගම ක.වි. 1 1 100 1 50 29
28 මණ්ඩලපුර ක.වි. 2 2 100 1 50 29
28 වැවහමන්දුව වනිගසේකර ම.වි. 1 1 100 1 50 29
28 ඌරල ක.වි. 3 3 100 1 50 29
29 පොළොම්මාරුව ක.වි. 9 9 100 1 47.22 30
30 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 17 16 94.12 4 52.94 26
31 අතුබොදේ ක.වි. 6 6 100 1 45.83 32
31 අබේසේකරගම ම.වි. 6 6 100 1 45.83 32
31 රන්දොඹ් දම්නද ක.වි. 6 6 100 1 45.83 32
31 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. 6 6 100 1 45.83 32
32 ශ්‍රී සාසනචන්ද්‍ර ම.වි. 10 10 100 1 45 34
32 මහහීල්ල දකුණ ඊශ්වර ක.වි. 5 5 100 1 45 34
33 සීනිමෝදර ක.වි. 4 4 100 1 43.75 35
33 හුලංකන්ද ක.වි. 4 4 100 1 43.75 35
33 සියඹලාගස්විල ඥානෝදය ක.වි. 4 4 100 1 43.75 35
34 දෙබරවැව ක.වි. 88 84 95.45 3 46.31 31
35 කයිකාවල ශ්‍රී රේවත ක.වි. 6 6 100 1 41.67 36
35 මානම්පිට රතනසාර ම.වි. 6 6 100 1 41.67 36
36 බෙරලිහෙල ක.වි. 13 13 100 1 38.46 39
37 ලේල්වල වික්‍රමසිංහ ක.වි. 4 4 100 1 37.5 40
37 මොරකැටිආර ක.වි. 2 2 100 1 37.5 40
37 ගොඩවෙල ක.වි. 2 2 100 1 37.5 40
37 නායකවත්ත රාජපක්ෂ ක.වි. 4 4 100 1 37.5 40
37 කොළවෙනිගම ම.වි. 2 2 100 1 37.5 40
37 නාවල ක.වි. 2 2 100 1 37.5 40
38 මලිදූව ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 11 10 90.91 5 45.45 33
39 කුලීගොඩ සුමන ක.වි. 7 7 100 1 35.71 41
40 අක්කර විස්ස ක.වි. 8 8 100 1 34.38 43
41 බිංකම ම.වි. 6 6 100 1 33.33 44
41 බැරගම ජනපද ක.වි 3 3 100 1 33.33 44
41 රුක්මල්පිටිය ක.වි. 3 3 100 1 33.33 44
42 පුස්තෝමුල්ල ක.වි. 10 10 100 1 32.5 45
43 මිදිගම ම.වි. 7 7 100 1 32.14 46
44 හීනටිය ක.වි. 9 8 88.89 7 38.89 38
45 විද්‍යාදර්ශ ක.වි. 10 9 90 6 37.5 40
46 කිරිලිපන ක.වි. 5 4 80 10 45 34
46 පනාකඩුව ක.වි. 3 3 100 1 25 49
46 කුඩාගොඩ ක.වි. 7 6 85.71 8 39.29 37
46 කන්දෙගොඩ ක.වි. 1 1 100 1 25 49
46 මාමනදොල ක.වි. 2 2 100 1 25 49
46 කිරිවැල්දොල ක.වි. 2 2 100 1 25 49
46 ඉඹුල්ගොඩ ක.වි. 2 2 100 1 25 49
46 මාඳුව ක.වි. 2 2 100 1 25 49
46 නතුවල ක.වි. 2 2 100 1 25 49
47 ගුරුවල ක.වි. 7 6 85.71 8 32.14 46
47 ජඳුර ක.වි. 7 6 85.71 8 32.14 46
48 ගෝනදෙණිය ක.වි. 5 4 80 10 35 42
48 තෙලඹුයාය ක.වි. 5 4 80 10 35 42
49 බැදිගම්තොට ක.වි. 9 8 88.89 7 25 49
50 බෝපිටිය විමලවංශ ක.වි. 8 6 75 11 31.25 47
51 බැරගම ක.වි 5 4 80 10 25 49
52 බෝධිමළුව ක.වි. 6 5 83.33 9 20.83 50
53 රැකව ක.වි. 4 3 75 11 25 49
53 වැලිවිටිය ම.වි. 5 4 80 10 20 51
54 හකුරුවෙල ක.වි. 6 4 66.67 13 29.17 48
55 රඹුක්කැටිය ක.වි. 7 5 71.43 12 17.86 52
56 මහආර ක.වි. 5 3 60 14 15 53
57 කුඩාවැල්ල ජයවික්‍රම ම.වි. 5 2 40 15 15 53
58 අඟුල්මඩුව ක.වි. 1 0 0 16 0 54
58 සිරි අබේතිස්ස ම.වි. 2 0 0 16 0 54
58 කැටැන්දොල ක.වි. 1 0 0 16 0 54