අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
මාතර
චිත්‍ර
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මාතර 909 879 96.7 1 57.1 1
2 දික්වැල්ල 317 306 96.53 2 49.61 2
3 දෙවිනුවර 159 153 96.23 3 45.6 3
4 වැලිගම 264 207 78.41 4 33.24 4
චිත්‍ර
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 64 64 100 1 76.56 1
2 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 40 39 97.5 3 75 2
3 රාහුල විද්‍යාලය 80 78 97.5 3 67.19 3
4 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 87 84 96.55 5 63.22 4
5 මාතර ම.ම.වි. 116 113 97.41 4 60.34 5
6 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 95 93 97.89 2 55.79 6
7 විජිත ම.ම.වි. 72 67 93.06 7 53.13 7
8 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 27 23 85.19 9 49.07 8
9 මින්හාත් ජාතික පාසල 15 15 100 1 33.33 11
10 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 16 15 93.75 6 39.06 9
11 අර්ෆා ම.ම.වි. 38 33 86.84 8 35.53 10
12 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 76 44 57.89 10 23.36 12
චිත්‍ර
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 26 26 100 1 73.08 1
2 කොටුව ජනාධිපති වි. 43 43 100 1 62.79 2
3 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 49 49 100 1 54.08 3
4 ඉල්මා ම.වි. 28 28 100 1 49.11 4
5 තලල්ල දකුණ ම.වි. 11 11 100 1 40.91 7
6 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 50 47 94 3 45.5 5
7 තල්පාවිල ම.ම.වි. 49 46 93.88 4 44.39 6
8 කඹුරුගමුව ම.වි. 35 35 100 1 37.14 11
9 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 70 66 94.29 2 40.71 8
10 මහානාම ම.වි. 41 38 92.68 5 37.2 10
11 මිරිස්ස ම.ම.වි. 19 17 89.47 6 38.16 9
චිත්‍ර
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 7 7 100 1 75 1
2 කොකාවල ම.වි. 10 10 100 1 70 2
3 දීයගහ බටහිර ම.වි. 21 21 100 1 66.67 3
4 අපරැක්ක ම.වි. 2 2 100 1 62.5 4
5 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 17 17 100 1 57.35 6
6 ගන්දර ම.වි. 26 26 100 1 56.73 7
7 අත්තුඩාව ම.වි. 12 12 100 1 54.17 8
7 දෙමටපිටිය ම.වි. 6 6 100 1 54.17 8
8 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 12 12 100 1 52.08 9
8 නාඳුගල ම.වි. 12 12 100 1 52.08 9
9 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 25 23 92 4 60 5
10 බතීගම ම.වි. 4 4 100 1 50 11
10 බෙලිදෙණිය ම.වි. 5 5 100 1 50 11
10 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 5 5 100 1 50 11
11 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 54 52 96.3 2 51.39 10
12 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 17 17 100 1 47.06 13
13 රෝහණ ම.වි. 7 7 100 1 46.43 14
14 ගොඩඋඩ ම.වි. 16 16 100 1 45.31 15
15 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 15 14 93.33 3 48.33 12
16 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 8 8 100 1 40.63 16
17 ධාරුල් උලුම් ම.වි. 9 9 100 1 36.11 17
18 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 30 23 76.67 5 27.5 18
චිත්‍ර
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කපුගම ක.වි. 1 1 100 1 75 1
2 දොඩම්පහළ ක.වි. 16 16 100 1 57.81 2
3 දන්දෙණිය ක.වි. 12 12 100 1 56.25 3
4 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 8 8 100 1 50 4
4 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 7 7 100 1 50 4
4 වාව්ව ක.වි. 4 4 100 1 50 4
5 වේහැල්ල ක.වි. 8 8 100 1 46.88 5
6 නිදන්ගල ක.වි. 19 19 100 1 42.11 6
7 බෝදරකන්ද රතනජෝති ක.වි. 5 5 100 1 40 7
8 නාවිමන මහාරාජ ම.වි. 4 4 100 1 37.5 9
9 රුවන්වැල්ල ක.වි. 5 5 100 1 35 11
10 තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි. 4 4 100 1 31.25 13
11 අල්-අස්හාර් ක.වි. 6 6 100 1 29.17 14
12 අකුරුබැබිල ක.වි. 9 8 88.89 3 38.89 8
13 වැවහමන්දුව වනිගසේකර ම.වි. 2 2 100 1 25 16
14 දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි. 22 20 90.91 2 31.82 12
15 හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය 7 6 85.71 5 35.71 10
16 සිරි පියරතන ක.වි. 9 8 88.89 3 27.78 15
17 නාවිමන උතුර ක.වි. 8 7 87.5 4 25 16
18 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. 8 5 62.5 6 15.63 17
19 ධම්මසාර ක.වි. 2 1 50 7 12.5 19
20 මිදිගම ම.වි. 15 6 40 8 13.33 18