අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
චිත්‍ර
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අම්බලන්ගොඩ 1046 1015 97.04 2 54.57 1
2 වලස්මුල්ල 1001 973 97.2 1 52.17 3
3 ගාල්ල 1682 1602 95.24 4 52.93 2
4 තංගල්ල 974 935 96 3 50.03 5
5 ඇල්පිටිය 832 788 94.71 5 49.94 6
6 මාතර 1649 1545 93.69 7 50.73 4
7 හම්බන්තොට 1498 1394 93.06 8 49.5 7
8 මුලටියන 734 681 92.78 11 48.98 8
9 අකුරැස්ස 639 593 92.8 10 47.22 9
10 උඩුගම 439 408 92.94 9 45.73 10
11 දෙනියාය 800 750 93.75 6 43.94 11
චිත්‍ර
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 16 16 100 1 93.75 1
2 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 25 25 100 1 87 2
3 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 20 20 100 1 86.25 3
4 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 37 37 100 1 85.81 4
5 දෙබරවැව ම.ම.වි. 91 91 100 1 82.97 5
6 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 9 9 100 1 80.56 6
7 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 74 74 100 1 78.04 7
8 මහානාග ජාතික පාසල 36 36 100 1 77.08 8
9 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 64 64 100 1 76.56 9
10 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 27 27 100 1 74.07 11
11 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 66 66 100 1 72.73 12
12 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 40 39 97.5 9 75 10
13 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 67 67 100 1 70.15 13
14 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 87 84 96.55 15 68.68 14
15 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 114 111 97.37 12 67.54 16
16 රාහුල විද්‍යාලය 80 78 97.5 9 67.19 17
17 සුචී ජාතික පාසල 39 39 100 1 64.1 19
18 සුරියවැව ජාතික පාසල 79 79 100 1 63.92 20
19 සහිරා ජාතික පාසල 47 47 100 1 63.3 21
20 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 43 43 100 1 62.79 24
21 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 39 38 97.44 10 64.74 18
22 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 32 30 93.75 23 67.97 15
23 රේවත ජාතික පාසල 100 98 98 6 63.25 22
24 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 87 84 96.55 15 63.22 23
25 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 76 75 98.68 3 60.53 26
26 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 35 34 97.14 13 61.43 25
27 මාතර ම.ම.වි. 116 113 97.41 11 60.34 27
28 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 65 64 98.46 5 58.85 28
29 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 31 31 100 1 57.26 33
30 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 58 58 100 1 56.9 35
31 කටුවන ජාතික පාසල 66 65 98.48 4 57.95 32
32 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 16 16 100 1 56.25 36
33 දේවානන්ද විද්‍යාලය 71 68 95.77 17 58.45 29
34 ගාමිණී ම.ම.වි. 45 43 95.56 18 58.33 30
35 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 95 93 97.89 7 55.79 38
36 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 71 67 94.37 20 58.1 31
37 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 64 61 95.31 19 57.03 34
38 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 48 45 93.75 23 58.33 30
39 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 139 138 99.28 2 50.9 44
40 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 33 31 93.94 21 56.06 37
40 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 42 41 97.62 8 52.38 41
41 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 59 57 96.61 14 51.69 42
42 වඳුරඹ ම.ම.වි. 45 42 93.33 24 53.33 39
43 විජිත ම.ම.වි. 72 67 93.06 25 53.13 40
44 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 39 39 100 1 46.15 48
45 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 24 21 87.5 30 58.33 30
46 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 47 47 100 1 45.74 50
47 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 65 60 92.31 27 51.54 43
48 කතළුව ම.ම වි. 15 14 93.33 24 50 45
49 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 55 53 96.36 16 45.91 49
50 මහින්ද විද්‍යාලය 40 36 90 29 48.75 47
51 නෙළුව ජාතික පාසල 65 61 93.85 22 44.62 51
52 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 27 23 85.19 33 49.07 46
53 මින්හාත් ජාතික පාසල 15 15 100 1 33.33 60
54 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 16 15 93.75 23 39.06 57
55 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 28 26 92.86 26 39.29 56
56 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 119 108 90.76 28 40.34 55
57 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 30 27 90 29 40.83 54
58 තිහගොඩ ජාතික පාසල 35 30 85.71 32 42.86 52
59 ආනන්ද ම.ම.වි. 52 43 82.69 34 41.35 53
60 අර්ෆා ම.ම.වි. 38 33 86.84 31 35.53 59
61 දෙනියාය ම.ම.වි 42 33 78.57 35 36.9 58
62 කොට‍පොල ම.වි 40 35 87.5 30 26.88 61
63 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 76 44 57.89 36 23.36 62
චිත්‍ර
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 17 17 100 1 80.88 1
2 රෝහණ විදුහල 11 11 100 1 77.27 2
3 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 26 26 100 1 76.92 3
4 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 33 33 100 1 74.24 4
5 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 26 26 100 1 73.08 6
6 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 7 7 100 1 71.43 7
7 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 46 45 97.83 5 73.37 5
8 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 26 26 100 1 71.15 8
9 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 20 20 100 1 68.75 9
10 බටපොල ම.ම.වි. 40 40 100 1 68.13 10
11 සුධර්මා ම.වි. 20 20 100 1 65 11
12 ගෝනගල ම.වි. 50 49 98 4 65 11
13 කොටුව ජනාධිපති වි. 43 43 100 1 62.79 12
14 දබරැල්ල ම.වි. 36 36 100 1 62.5 13
15 උනවටුන ම.වි. 16 16 100 1 60.94 14
16 මිරිස්වත්ත ම.වි. 38 38 100 1 60.53 16
17 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 46 46 100 1 59.78 17
18 නිහිළුව ම.වි 24 24 100 1 58.33 19
19 දොරපෙ ම.වි. 20 20 100 1 57.5 20
20 අලපලාදෙණිය ම.වි. 19 19 100 1 56.58 21
21 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 17 17 100 1 55.88 22
22 මාකඳුර ම.ම.වි. 39 39 100 1 55.13 24
23 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 16 16 100 1 54.69 25
24 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 11 11 100 1 54.55 26
25 තලාව ම.වි. 35 35 100 1 54.29 28
26 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 49 49 100 1 54.08 29
27 මිද්දෙණිය ම.වි. 19 18 94.74 13 59.21 18
28 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 48 48 100 1 53.65 30
29 ‍වරාපිටිය ම.වි. 22 22 100 1 52.27 32
30 කෝංගල ම.ම.වි. 23 21 91.3 25 60.87 15
31 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 68 67 98.53 2 53.31 31
32 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 75 72 96 10 55.67 23
33 මලිදුව ම.වි. 11 11 100 1 50 35
33 අමුගොඩ ම.වි. 20 20 100 1 50 35
34 ඉල්මා ම.වි. 28 28 100 1 49.11 36
35 මාගම ම.වි. 23 23 100 1 47.83 39
36 මාදම්පා ම.ම.වි. 34 33 97.06 6 50.74 34
37 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 32 32 100 1 47.66 40
38 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 29 28 96.55 7 50.86 33
39 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 17 17 100 1 47.06 41
40 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 40 37 92.5 21 54.38 27
41 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 48 48 100 1 46.35 43
42 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 26 25 96.15 8 49.04 37
43 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 30 30 100 1 45 47
44 රන්න ම.වි. 58 55 94.83 12 50 35
45 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 19 19 100 1 44.74 48
46 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 14 14 100 1 44.64 49
47 ගිංතොට ම.වි. 47 47 100 1 44.15 51
48 උඩයාල ම.වි. 15 15 100 1 43.33 52
49 ‍මොදරවාන ම.වි. 29 29 100 1 42.24 56
50 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 51 49 96.08 9 45.59 45
50 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 9 9 100 1 41.67 57
51 තලල්ල දකුණ ම.වි. 11 11 100 1 40.91 58
52 පිටබැද්දර ම.වි. 32 30 93.75 18 46.88 42
53 කහදූව ම.වි. 25 23 92 23 48 38
53 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 20 19 95 11 45 47
54 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 29 28 96.55 7 43.1 54
55 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 50 47 94 16 45.5 46
56 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 7 7 100 1 39.29 62
57 මඩකුඹුර ම.වි. 61 60 98.36 3 40.57 60
58 තල්පාවිල ම.ම.වි. 49 46 93.88 17 44.39 50
59 කඹුරුගමුව ම.වි. 35 35 100 1 37.14 68
60 තිස්සමහාරාම ම.වි. 26 24 92.31 22 43.27 53
61 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 70 66 94.29 14 40.71 59
62 යටගල ම.වි. 63 57 90.48 27 42.46 55
63 උඩුගම ම.වි. 16 15 93.75 18 39.06 63
64 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 25 23 92 23 40 61
65 මාරඹ ම.වි. 11 10 90.91 26 40.91 58
66 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 34 32 94.12 15 37.5 66
67 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 38 33 86.84 31 44.74 48
68 මහානාම ම.වි. 41 38 92.68 20 37.2 67
69 ඕපාත ම.වි. 12 10 83.33 33 45.83 44
70 බෝලාන ම.වි. 26 24 92.31 22 36.54 69
71 නියාගම විජිත ම.වි. 14 13 92.86 19 35.71 70
72 මිරිස්ස ම.ම.වි. 19 17 89.47 28 38.16 65
73 විහාරගල ම.වි. 12 11 91.67 24 31.25 72
74 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 54 45 83.33 33 38.43 64
75 දෙනිපිටිය ම.වි. 26 22 84.62 32 36.54 69
76 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 42 37 88.1 30 30.95 73
77 අතුරලිය ම.වි. 16 13 81.25 34 37.5 66
78 පෝද්දිවල ම.වි. 21 17 80.95 35 34.52 71
79 රෝහණ ම.වි. 26 23 88.46 29 26.92 74
80 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 8 6 75 36 25 75
81 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 24 17 70.83 37 22.92 76
82 රිටිගහයාය ම.වි. 13 8 61.54 38 19.23 77
83 මාගෙදර ම.වි. 29 17 58.62 39 18.1 78
චිත්‍ර
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මහානාගපුර ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 2 2 100 1 100 1
2 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 8 8 100 1 96.88 2
3 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 5 5 100 1 90 3
4 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 13 13 100 1 82.69 4
5 දෙබොක්කාව ම.වි. 12 12 100 1 81.25 5
6 උඩලමත්ත ම.වි. 9 9 100 1 80.56 6
7 ඉඳුරුව ම.වි. 9 9 100 1 77.78 7
8 විල්පිට ම.වි. 18 18 100 1 76.39 8
9 වෑකදවල ජනපද ම. වි. 15 15 100 1 75 9
9 තෙලිකඩ ම.වි. 2 2 100 1 75 9
9 වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 4 4 100 1 75 9
9 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 7 7 100 1 75 9
9 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 22 22 100 1 75 9
9 අඟුලුගහ ම.වි. 16 16 100 1 75 9
9 අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි. 24 24 100 1 75 9
9 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 2 2 100 1 75 9
10 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 10 10 100 1 72.5 10
11 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 15 15 100 1 71.67 11
12 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 6 6 100 1 70.83 12
13 කොකාවල ම.වි. 10 10 100 1 70 13
14 ශ්‍රීපති ම.වි. 8 8 100 1 68.75 14
15 අලුත්වල ම.වි. 15 15 100 1 68.33 15
16 හඳුගල ම.වි. 18 18 100 1 68.06 16
17 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 30 30 100 1 67.5 17
18 මුල්ගිරිගල ම.වි. 3 3 100 1 66.67 18
18 දීයගහ බටහිර ම.වි. 21 21 100 1 66.67 18
19 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 22 22 100 1 65.91 19
20 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 12 12 100 1 64.58 21
20 මාමඩල ම.වි. 12 12 100 1 64.58 21
21 කොරඹුරුවාන ම.වි. 9 9 100 1 63.89 22
22 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 26 26 100 1 63.46 23
23 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 15 15 100 1 63.33 24
24 කොටවාය ම.වි. 32 32 100 1 63.28 25
25 බෙවර්ලි දෙමළ ක.වි 17 17 100 1 63.24 26
26 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 2 2 100 1 62.5 27
26 බමුණුගම ම.වි. 12 12 100 1 62.5 27
26 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 16 16 100 1 62.5 27
26 අපරැක්ක ම.වි. 2 2 100 1 62.5 27
27 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 7 7 100 1 60.71 31
28 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 26 26 100 1 60.58 32
29 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 18 17 94.44 11 65.28 20
30 අක්මීමන ම.වි. 13 13 100 1 59.62 34
31 හව්පෙ ම.වි. 6 6 100 1 58.33 35
31 ඕමාර ම.වි. 3 3 100 1 58.33 35
31 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 6 6 100 1 58.33 35
32 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 17 17 100 1 57.35 36
33 මහසෙන්පුර ම.වි. 24 23 95.83 5 61.46 29
34 පොල්පගොඩ ම.වි. 22 22 100 1 56.82 37
35 ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි. 37 35 94.59 10 62.16 28
36 ගන්දර ම.වි. 26 26 100 1 56.73 38
37 පල්ලාවෙල ම.වි. 4 4 100 1 56.25 39
37 විහාරගල 550 ම.වි. 4 4 100 1 56.25 39
37 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 16 16 100 1 56.25 39
38 රන්තොටුවිල ම.වි. 17 17 100 1 55.88 40
39 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 18 17 94.44 11 61.11 30
39 තලුන්න ම.වි. 9 9 100 1 55.56 41
40 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 14 13 92.86 17 62.5 27
41 හියාරේ ම.වි 5 5 100 1 55 42
41 ගුරුකන්ද ම.වි. 5 5 100 1 55 42
41 කොග්ගල්ල ම.වි. 15 15 100 1 55 42
42 බෙංගමුව ම.වි. 27 27 100 1 54.63 43
43 හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි. 23 23 100 1 54.35 45
44 මොරයාය ම.වි. 6 6 100 1 54.17 46
44 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 6 6 100 1 54.17 46
44 නින්දාන ම.වි. 18 18 100 1 54.17 46
44 කුඩාහීල්ල ම.වි. 6 6 100 1 54.17 46
44 දෙනගම ම.වි. 6 6 100 1 54.17 46
44 දෙමටපිටිය ම.වි. 6 6 100 1 54.17 46
44 අත්තුඩාව ම.වි. 12 12 100 1 54.17 46
45 යටලමත්ත ම.වි. 7 7 100 1 53.57 48
46 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 10 10 100 1 52.5 49
46 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි. 10 10 100 1 52.5 49
47 හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය 31 31 100 1 52.42 50
48 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 21 21 100 1 52.38 51
49 නාඳුගල ම.වි. 12 12 100 1 52.08 52
49 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 12 12 100 1 52.08 52
49 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 12 12 100 1 52.08 52
50 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 25 23 92 20 60 33
51 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 15 15 100 1 51.67 54
52 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 30 30 100 1 50.83 56
53 කම්බුස්සාවල ම.වි. 3 3 100 1 50 57
53 අරන්වෙල ම.වි. 4 4 100 1 50 57
53 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 10 10 100 1 50 57
53 දම්පැල්ල ම.වි. 3 3 100 1 50 57
53 කාවන්තිස්සපුර ම.වි. 3 3 100 1 50 57
53 බතීගම ම.වි. 4 4 100 1 50 57
53 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 5 5 100 1 50 57
53 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 6 6 100 1 50 57
53 සියාරපිටිය ම.වි. 4 4 100 1 50 57
53 බඩබද්ද ම.වි. 1 1 100 1 50 57
53 බෙලිදෙණිය ම.වි. 5 5 100 1 50 57
54 අත්තනයාල ම.වි. 19 18 94.74 9 53.95 47
55 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 53 51 96.23 4 51.89 53
56 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 26 26 100 1 48.08 59
56 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 13 13 100 1 48.08 59
57 අඹගහහේන ම.වි. 24 24 100 1 47.92 60
57 බටුවන්ගල ම.වි. 12 12 100 1 47.92 60
57 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 24 24 100 1 47.92 60
58 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 54 52 96.3 3 51.39 55
59 හෑගල්ල ම.වි. 39 39 100 1 47.44 62
60 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 17 17 100 1 47.06 64
61 මහාබෝධි ම.වි. 8 8 100 1 46.88 65
61 ඕවිටිගමුව ක.වි. 8 8 100 1 46.88 65
62 රෝහණ ම.වි. 7 7 100 1 46.43 66
62 හොරගොඩ ම.වි. 14 14 100 1 46.43 66
62 ඌරගහ ම.වි. 35 32 91.43 22 55 42
63 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 26 26 100 1 46.15 67
64 කිරින්ද මුස්ලිම් ම.වි. 31 29 93.55 15 52.42 50
65 ඉත්තදෙමළිය ම.වි. 6 6 100 1 45.83 68
66 මුරුතවෙල ම.වි. 17 17 100 1 45.59 69
67 වරකපිටිය ම.වි. 11 11 100 1 45.45 70
68 ගොඩඋඩ ම.වි. 16 16 100 1 45.31 71
69 දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි. 15 15 100 1 45 72
69 නබඩගස්වැව ම.වි. 25 25 100 1 45 72
69 මැදගංගොඩ ම.වි. 10 10 100 1 45 72
70 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 14 14 100 1 44.64 73
71 හොරේවෙල ම.වි. 35 34 97.14 2 47.14 63
72 මාපලගම ම.ම.වි. 8 8 100 1 43.75 74
72 නරාවල ම.වි. 8 8 100 1 43.75 74
72 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි. 4 4 100 1 43.75 74
73 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 37 37 100 1 43.24 75
74 බඳගිරිය ම.වි. 22 21 95.45 7 47.73 61
75 පල්ලෙගම ම.වි. 32 32 100 1 42.97 77
76 ඕකන්දයාය ම.වි. 17 15 88.24 26 54.41 44
77 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 15 14 93.33 16 48.33 58
77 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 6 6 100 1 41.67 81
77 ශාන්ත මරියා ම.වි. 6 6 100 1 41.67 81
78 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 11 11 100 1 40.91 83
79 පස්ගොඩ ම.වි. 16 16 100 1 40.63 85
79 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 8 8 100 1 40.63 85
79 මුරවැසිහේන ම.වි 16 16 100 1 40.63 85
80 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 5 5 100 1 40 87
80 ගණේගොඩ ම.වි. 10 9 90 24 50 57
81 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 17 16 94.12 12 45.59 69
82 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 14 14 100 1 39.29 88
83 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 29 29 100 1 38.79 90
84 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 11 11 100 1 38.64 91
84 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 11 11 100 1 38.64 91
85 කිතලගම බටහිර ම.වි. 8 7 87.5 27 50 57
85 උඩමලල ම.වි. 4 4 100 1 37.5 94
85 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 32 32 100 1 37.5 94
86 නවදගල ම.වි. 27 26 96.3 3 40.74 84
87 අකුරැස්ස ම.වි. 59 59 100 1 36.86 95
88 ධාරුල් උලුම් ම.වි. 9 9 100 1 36.11 98
89 ගින්නලිය ම.වි. 16 15 93.75 14 42.19 80
90 බෙරලපනාතර ම.වි. 42 40 95.24 8 40.48 86
91 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 13 12 92.31 19 42.31 79
92 බෝධිරාජ ම.වි. 8 8 100 1 34.38 99
92 අල්මිනා ම.වි. 8 8 100 1 34.38 99
93 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 37 35 94.59 10 39.19 89
94 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 23 22 95.65 6 38.04 93
95 මීගස්ආර ම.වි. 21 21 100 1 33.33 100
95 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 6 6 100 1 33.33 100
96 කහවත්ත ම.වි. 17 17 100 1 32.35 101
97 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 20 18 90 24 41.25 82
97 හිඟුරකන්ද ම.වි. 12 12 100 1 31.25 103
98 පිටදෙණිය ම.වි. 17 15 88.24 26 42.65 78
98 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 17 16 94.12 12 36.76 96
99 හපුගල ම.වි. 40 37 92.5 18 38.13 92
100 කළුබෝවිටියන ම.වි. 33 31 93.94 13 36.36 97
101 හොරවින්න ම.වි. 5 5 100 1 30 105
102 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 22 19 86.36 28 43.18 76
103 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 28 24 85.71 29 43.75 74
104 යක්ගස්මුල්ල අල්-අමීර් මුස්ලිම් ම.වි. 7 7 100 1 28.57 109
105 හල්ලල ම.වි. 11 11 100 1 27.27 113
106 වැලිගත්ත ම.වි. 1 1 100 1 25 116
106 සුල්තානාගොඩ ම.වි. 3 3 100 1 25 116
107 අම්බලන්තොට ම.වි. 40 35 87.5 27 34.38 99
108 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 18 16 88.89 25 31.94 102
108 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 12 11 91.67 21 29.17 107
109 බෙරලිහෙල ම.වි. 11 10 90.91 23 29.55 106
110 මුලන ම.වි. 10 9 90 24 30 105
111 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 45 40 88.89 25 30.56 104
112 හුලංදාව දෙමළ ම.වි. 13 12 92.31 19 26.92 114
113 ගලගම ම.වි. 9 8 88.89 25 27.78 111
114 රදනිආර ම.වි. 8 7 87.5 27 28.13 110
114 කැටියපේ ම.වි. 8 7 87.5 27 28.13 110
115 මැදවැලෑන ම.වි. 3 2 66.67 39 41.67 81
115 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 12 10 83.33 30 25 116
116 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 10 8 80 31 27.5 112
117 පල්ලත්තර ම.වි. 4 3 75 34 31.25 103
118 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 30 23 76.67 33 27.5 112
118 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 6 5 83.33 30 20.83 118
119 බලගොඩ ම.වි. 11 8 72.73 35 29.55 106
120 දෑරංගල ම.වි. 8 6 75 34 25 116
120 එගොඩබැද්ද ම.වි. 3 2 66.67 39 33.33 100
121 ඕල්කට් ම.වි. 32 22 68.75 38 28.91 108
122 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 9 6 66.67 39 30.56 104
122 වැලිපටන්විල ම.වි. 18 14 77.78 32 19.44 119
123 වීරියගම ම.වි. 17 12 70.59 36 26.47 115
124 මිගහජදුර ම.වි. 13 9 69.23 37 23.08 117
125 උල්ලල ම.වි. 7 4 57.14 40 17.86 120
126 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 2 1 50 41 12.5 121
126 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 4 2 50 41 12.5 121
126 අම්බල ම.වි. 2 1 50 41 12.5 121
චිත්‍ර
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 හල්පතොට ක.වි. 1 1 100 1 100 1
2 කට්ටකඩුව ක.වි. 16 16 100 1 95.31 2
3 අංකොක්කාවල ශ්‍රි සුමංගල ම.වි. 3 3 100 1 83.33 3
4 ගුරුවල ක.වි. 4 4 100 1 81.25 4
5 රදාවෙල ක.වි. 11 11 100 1 75 5
5 කපුගම ක.වි. 1 1 100 1 75 5
5 සිරි අබේතිස්ස ම.වි. 7 7 100 1 75 5
5 ගෝඨයිම්බරගම ක.වි. 2 2 100 1 75 5
5 ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් ආදර්ශ ක.වි. 2 2 100 1 75 5
5 හකුරුවෙල ක.වි. 10 10 100 1 75 5
5 හීන්දෑලිය ක.වි. 6 6 100 1 75 5
5 වටරැක ශ්‍රි සෝභිත ක.වි. 1 1 100 1 75 5
5 පරමානන්ද ම.වි 3 3 100 1 75 5
6 තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. 19 19 100 1 72.37 6
7 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. 37 37 100 1 72.3 7
8 අල්හුදා මුස්ලිම් ක.වි. 9 9 100 1 72.22 8
9 නාරංඕවිට සුමනසිරි ම.වි. 4 4 100 1 68.75 9
9 අකුරුගොඩ සේනානි ක.වි. 8 8 100 1 68.75 9
10 අතුබොදේ ක.වි. 9 9 100 1 66.67 10
10 වැලිවිටිය ම.වි. 3 3 100 1 66.67 10
10 තංගල්ල මුස්ලිම් ක.වි. 3 3 100 1 66.67 10
10 අනුරුද්ධ ක.වි. 15 15 100 1 66.67 10
11 බෝවල ක.වි. 14 14 100 1 66.07 11
12 හිඟුරමුලන ශ්‍රී පේමානන්ද ක.වි. 8 8 100 1 65.63 12
13 ඌරල ක.වි. 7 7 100 1 64.29 13
14 බැරගම ජනපද ක.වි 9 9 100 1 63.89 14
15 ඉක්කපල්ලම ක.වි. 19 19 100 1 63.16 15
16 නතුවල ක.වි. 2 2 100 1 62.5 16
16 රන්මිහිතැන්න ක.වි. 4 4 100 1 62.5 16
17 අතපත්තුකන්ද ක.වි. 9 9 100 1 61.11 18
18 මානම්පිට රතනසාර ම.වි. 5 5 100 1 60 19
18 හිනිඳූම්ගොඩ විජයානන්ද ක.වි. 5 5 100 1 60 19
19 කයිකාවල ශ්‍රී රේවත ක.වි. 8 8 100 1 59.38 20
20 කන්දෙබැද්ද ක.වි. 3 3 100 1 58.33 21
20 වකමුල්ල ක.වි. 3 3 100 1 58.33 21
20 මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි. 3 3 100 1 58.33 21
21 දොඩම්පහළ ක.වි. 16 16 100 1 57.81 22
21 ගුරුගොඩැල්ල වීරසිංහ ක.වි. 16 16 100 1 57.81 22
22 ශ්‍රී ගුණානන්ද ක.වි. 7 7 100 1 57.14 23
22 පුවක්ගහහේන ක.වි. 7 7 100 1 57.14 23
23 කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි. 11 11 100 1 56.82 24
24 රාජපුරගොඩ ක.වි. 8 8 100 1 56.25 25
24 උඩගොමඩිය ක.වි. 8 8 100 1 56.25 25
24 දන්දෙණිය ක.වි. 12 12 100 1 56.25 25
25 ලේල්වල ක.වි 9 9 100 1 55.56 26
25 පියතිස්ස ම.වි. 9 9 100 1 55.56 26
26 උස්වැව ක.වි. 11 11 100 1 54.55 28
27 ගොඩවානගොඩ ක.වි. 6 6 100 1 54.17 29
28 සිරි අබේතිස්ස ක.වි. 13 12 92.31 9 61.54 17
29 මොලොග්ගමුව ක.වි. 7 7 100 1 53.57 32
30 විද්‍යාදර්ශ ක.වි. 8 8 100 1 53.13 33
30 අගලිය ම.වි. 8 8 100 1 53.13 33
30 නලගම සිංහල ක.වි. 8 8 100 1 53.13 33
31 උලහිටියාව ක.වි. 6 6 100 1 50 34
31 මීගහවෙල ක.වි. 2 2 100 1 50 34
31 බූස්ස ම.වි. 1 1 100 1 50 34
31 දඩල්ල අල්-මුබාරක් ක.වි. 6 6 100 1 50 34
31 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 7 7 100 1 50 34
31 වාව්ව ක.වි. 4 4 100 1 50 34
31 රන්දොඹ් දම්නද ක.වි. 5 5 100 1 50 34
31 දොළහේන ක.වි. 3 3 100 1 50 34
31 ඉලුක්මුල්ල ක.වි. 6 6 100 1 50 34
31 මහගල්වැව ක.වි. 9 9 100 1 50 34
31 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 8 8 100 1 50 34
31 දිවිතුර දෙමල ක.වි. 7 7 100 1 50 34
31 ගල්බඩ අතුරුවැල්ල ම.වි. 4 4 100 1 50 34
31 මැටිවිලිය ශ්‍රී මේධානන්ද ක.වි. 8 8 100 1 50 34
31 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 2 2 100 1 50 34
31 ගොඩපිටිය ක.වි. 25 24 96 3 54 30
31 දේවාලේගම ක.වි. 6 6 100 1 50 34
31 බැමිණියන්විල ක.වි. 7 7 100 1 50 34
31 මාමනදොල ක.වි. 2 2 100 1 50 34
31 වලවෙවත්ත ම.වි. 11 11 100 1 50 34
31 ලේල්වල වික්‍රමසිංහ ක.වි. 2 2 100 1 50 34
31 බැදිගම ක.වි. 2 2 100 1 50 34
31 තුඹේ ක.වි. 4 4 100 1 50 34
31 වතුරවෙල ගාමිණී ක.වි. 7 7 100 1 50 34
31 උඩදෙණිය ක.වි. 3 3 100 1 50 34
31 වත්තහේන සිරි සුචරිත ක.වි. 1 1 100 1 50 34
31 දෙනගම නැගෙනහිර ක.වි. 2 2 100 1 50 34
31 නලගම මුස්ලිම් ක.වි. 3 3 100 1 50 34
31 ලබුහේන්ගොඩ ක.වි. 2 2 100 1 50 34
31 උපාලි විජයවර්ධන ක.වි. 3 3 100 1 50 34
31 පලොල්පිටිය ම.වි. 1 1 100 1 50 34
31 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 8 8 100 1 50 34
31 වලකන්ද ම.වි. 3 3 100 1 50 34
32 ඔසුවින්න ක.වි. 11 10 90.91 10 56.82 24
33 කහව රතනසාර ම.වි. 9 9 100 1 47.22 36
33 අනින්කන්ද දෙමළ ක.වි. 9 9 100 1 47.22 36
34 වේහැල්ල ක.වි. 8 8 100 1 46.88 37
34 හබරකඩ ධර්මපාල ක.වි. 8 8 100 1 46.88 37
35 කරතොට ක.වි. 7 7 100 1 46.43 39
36 සාම්මලේ විද්‍යානන්ද ක.වි. 6 6 100 1 45.83 40
36 ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස ක.වි. 30 30 100 1 45.83 40
37 වීදිකන්ද ක.වි. 11 11 100 1 45.45 41
38 අබේසේකරගම ම.වි. 10 9 90 11 55 27
38 බොනවිස්ටා ම.වි. 5 5 100 1 45 42
39 උඩුකාව ක.වි. 4 4 100 1 43.75 43
39 කැටවල ක.වි. 4 4 100 1 43.75 43
39 පට්ටිගල ක.වි. 8 8 100 1 43.75 43
39 හබරත්තවල ක.වි. 4 4 100 1 43.75 43
39 අගලබඩ ක.වි. 8 8 100 1 43.75 43
39 පල්ලාවෙල බටදොල ක.වි. 8 8 100 1 43.75 43
39 හීනටිය ක.වි. 8 8 100 1 43.75 43
40 ගෝනදෙණිය ක.වි. 7 7 100 1 42.86 45
40 මාමඩවිල මලියදේව ම.වි. 21 21 100 1 42.86 45
40 විහාරහේන ක.වි. 7 7 100 1 42.86 45
41 නිදන්ගල ක.වි. 19 19 100 1 42.11 48
42 විලයාල ක. විද්‍යාලය 3 3 100 1 41.67 49
42 වැලිහේන ක.වි. 6 6 100 1 41.67 49
42 ධර්මාලෝක ක.වි. 9 9 100 1 41.67 49
42 ගිණිමැල්ලගහ ම.වි. 12 12 100 1 41.67 49
42 හප්පිටිය ක.වි. 9 9 100 1 41.67 49
43 කිරිබතාවිල ක.වි 8 8 100 1 40.63 52
43 පොළොම්මාරුව ක.වි. 64 63 98.44 2 42.19 47
44 බෝදරකන්ද රතනජෝති ක.වි. 5 5 100 1 40 53
44 පරදුව ආදර්ශ ක.වි 10 10 100 1 40 53
44 වල්පොල ගුණතිලක ක.වි. 5 5 100 1 40 53
44 ඕලුආර බණ්ඩාරනායක ක.වි. 5 5 100 1 40 53
44 මහගොඩ ක.වි. 10 10 100 1 40 53
44 මීපාවිට ක.වි. 5 5 100 1 40 53
45 අම්පෙ ක.වි. 7 7 100 1 39.29 56
46 කොළවෙනිගම ම.වි. 9 8 88.89 12 50 34
46 උඩමත්තල ක.වි. 9 9 100 1 38.89 57
47 වාඩිය සිල්වා ක.වි. 11 11 100 1 38.64 58
48 පහළගම ක.වි. 13 11 84.62 16 53.85 31
49 ග්‍රාමිණී ම.වි. 2 2 100 1 37.5 60
49 කනහලාගම ක.වි. 6 6 100 1 37.5 60
49 පට්ටියපොල ක.වි. 2 2 100 1 37.5 60
49 බෝධිමළුව ක.වි. 4 4 100 1 37.5 60
49 කන්දිල්පාන ක.වි. 2 2 100 1 37.5 60
49 කීරිපිටිය ක.වි. 6 6 100 1 37.5 60
49 කිරින්ද මුස්ලිම් ක.වි. 4 4 100 1 37.5 60
49 ඉගලතලාව ක.වි. 2 2 100 1 37.5 60
49 පනන්වෙල ක.වි. 6 6 100 1 37.5 60
49 තාරපේරිය ක.වි. 2 2 100 1 37.5 60
49 මී ඇල්ල කරගොඩ ක.වි. 4 4 100 1 37.5 60
49 රන්සෑගොඩ උතුර ක.වි. 4 4 100 1 37.5 60
49 ඇත්ගාල්මුල්ල ක.වි. 2 2 100 1 37.5 60
49 නායකවත්ත රාජපක්ෂ ක.වි. 6 6 100 1 37.5 60
49 තලපත්කන්ද ක.වි. 10 9 90 11 47.5 35
49 රන්සෑගොඩ දකුණ ක.වි 2 2 100 1 37.5 60
49 නාවිමන මහාරාජ ම.වි. 4 4 100 1 37.5 60
49 ගැමුණුපුර ක.වි. 6 6 100 1 37.5 60
50 සාමෝදාගම ක.වි. 9 9 100 1 36.11 62
50 වැදිගම්වැව ක.වි 9 9 100 1 36.11 62
51 ඉඹුල්ගොඩ ක.වි. 7 7 100 1 35.71 63
52 පතිරාජ ම.වි. 5 5 100 1 35 64
52 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 10 10 100 1 35 64
52 ඇල්ලගල ක.වි. 5 5 100 1 35 64
52 මැදවල විජය ක.වි. 5 5 100 1 35 64
52 මලිදූව ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 10 10 100 1 35 64
52 රුවන්වැල්ල ක.වි. 5 5 100 1 35 64
53 දෙබරවැව ක.වි. 79 74 93.67 5 41.14 50
54 දම්පහල ක.වි. 24 23 95.83 4 38.54 59
54 පරගල ක.වි. 8 8 100 1 34.38 68
55 සුගතපාල ගොඩවත්ත ක.වි. 11 10 90.91 10 43.18 44
56 රන්මුදුවැව ක.වි. 14 14 100 1 33.93 69
56 සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි. 14 13 92.86 7 41.07 51
57 මාඳුව ක.වි. 3 3 100 1 33.33 70
57 මණ්ඩලපුර ක.වි. 9 9 100 1 33.33 70
57 පනාකඩුව ක.වි. 9 9 100 1 33.33 70
57 මහහීල්ල දකුණ ඊශ්වර ක.වි. 6 6 100 1 33.33 70
57 ඕවිලාන ක.වි. 3 3 100 1 33.33 70
57 තිස්සපුර ක.වි. 6 6 100 1 33.33 70
57 අක්කර විස්ස ක.වි. 3 3 100 1 33.33 70
57 උණාකූරුව ක.වි. 6 6 100 1 33.33 70
57 මුතියම්මාගම ක.වි. 6 6 100 1 33.33 70
58 තල්ගස්වල දෙමළ ක.වි. 10 10 100 1 32.5 72
58 පිටවල්ගමුව ක.වි. 10 9 90 11 42.5 46
58 බිංකම ම.වි. 20 18 90 11 42.5 46
59 කඹුරුපිටිය ම.වි. 54 50 92.59 8 39.81 54
60 තලාව ක.වි. 7 6 85.71 15 46.43 39
61 ජඳුර ක.වි. 18 18 100 1 31.94 73
62 එන්සල්වත්ත දෙමළ ක.විද්‍යාලය 11 11 100 1 31.82 74
63 තෙලුල්ල ක.වි. 26 24 92.31 9 39.42 55
64 වැලිදෙණිය ක.වි. 4 4 100 1 31.25 75
64 සීනිමෝදර ක.වි. 4 4 100 1 31.25 75
64 තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි. 4 4 100 1 31.25 75
64 රන්න වාඩියගොඩ ක.වි. 8 8 100 1 31.25 75
65 කන්දෙවත්ත අල්-මිරාන් ක.වි. 13 13 100 1 30.77 76
66 කැටන්දොල ක.වි. 14 13 92.86 7 37.5 60
66 බෝපගොඩ සුගීෂ්වර ම.වි. 14 13 92.86 7 37.5 60
67 අල්-අස්හාර් ක.වි. 6 6 100 1 29.17 79
68 නිමලව ක.වි. 15 14 93.33 6 35 64
69 කුඩාගොඩ ක.වි. 8 8 100 1 28.13 81
69 ලංකාගම ක.වි. 8 7 87.5 13 40.63 52
69 බුන්දල ක.වි. 8 8 100 1 28.13 81
70 අකුරුබැබිල ක.වි. 9 8 88.89 12 38.89 57
71 අ‍භයපුර ක.වි 10 10 100 1 27.5 83
72 දෙල්ලව ම.වි. 11 10 90.91 10 36.36 61
73 හ‍ත්පෝරුව ක.වි. 15 12 80 19 46.67 38
73 මහආර ක.වි. 15 14 93.33 6 33.33 70
74 තල්වත්ත අභිනව ක.වි. 5 5 100 1 25 85
74 සපුගොඩ රතනපාල ක.වි. 1 1 100 1 25 85
74 වටගෙදරමුල්ල ක.වි. 2 2 100 1 25 85
74 බෝපිටිය විමලවංශ ක.වි. 13 12 92.31 9 32.69 71
74 තණබද්දෙගම ක.වි. 2 2 100 1 25 85
74 කිවුල ක.වි. 13 12 92.31 9 32.69 71
74 රුක්මල්පිටිය ක.වි. 4 4 100 1 25 85
74 ඉහළ විටියල ශ්‍රි ගුණරතන ක.වි. 1 1 100 1 25 85
74 ගල්පමුණ ක.වි. 1 1 100 1 25 85
74 රසික් ෆරීඩ් ම.වි. 6 6 100 1 25 85
74 මොරකැටිආර ක.වි. 7 7 100 1 25 85
74 ඔයගාව රණවරනාවැව ක.වි. 1 1 100 1 25 85
74 උඩුවිල ක.වි. 4 4 100 1 25 85
74 වැවහමන්දුව වනිගසේකර ම.වි. 2 2 100 1 25 85
74 හල්විටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 4 4 100 1 25 85
75 සමන්පුර ම.වි. 18 16 88.89 12 34.72 65
76 දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි. 22 20 90.91 10 31.82 74
76 මිරිස්වත්ත මුතුමාල ක.වි. 11 10 90.91 10 31.82 74
77 බෙරලිහෙල ක.වි. 9 8 88.89 12 33.33 70
78 පහළ අන්දරවැව ක.වි. 8 7 87.5 13 34.38 68
79 වතුකන්ද ක.වි. 14 13 92.86 7 28.57 80
79 හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය 7 6 85.71 15 35.71 63
79 පල්ලෙමලල ක.වි. 14 13 92.86 7 28.57 80
80 කුලීගොඩ සුමන ක.වි. 29 25 86.21 14 34.48 67
81 බැදිගම්තොට ක.වි. 9 8 88.89 12 30.56 77
82 බඹරවාන ක.වි. 8 6 75 22 43.75 43
82 දෙදියගල ක.වි. 4 3 75 22 43.75 43
83 ගොඩකුඹුර ක.වි. 6 5 83.33 17 33.33 70
83 සිරි පියරතන ක.වි. 9 8 88.89 12 27.78 82
84 පෝරඹ ක.වි. 21 18 85.71 15 29.76 78
85 හම්මෑලිය ක.වි. 7 6 85.71 15 28.57 80
86 අළුපොත්දෙණිය ක.වි. 9 8 88.89 12 25 85
87 ශ්‍රී ඉන්ද්‍රරතන ක.වි. 8 7 87.5 13 25 85
87 කහඳමෝදර ක.වි. 8 7 87.5 13 25 85
87 දෙනිය පිංගම ක.වි. 10 8 80 19 32.5 72
87 ඊරියතොට ම.වි. 8 6 75 22 37.5 60
87 එම්.ආර්. තාසිම් මුස්ලිම් ක.වි 6 5 83.33 17 29.17 79
87 නාවිමන උතුර ක.වි. 8 7 87.5 13 25 85
88 රඹුක්කැටිය ක.වි. 11 9 81.82 18 27.27 84
89 මැකිලියතැන්න ක.වි. 6 5 83.33 17 25 85
89 වීරවිල ම.වි. 18 13 72.22 23 36.11 62
90 බැරගම ක.වි 10 8 80 19 27.5 83
91 ශ්‍රි රෝහණ ක.වි. 21 15 71.43 24 34.52 66
92 අඟුල්මඩුව ක.වි. 11 9 81.82 18 22.73 88
93 තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි. 6 5 83.33 17 20.83 91
93 රොටවල ක.වි. 6 4 66.67 26 37.5 60
94 ගොම්බද්දල විජයබා ක.වි. 8 6 75 22 28.13 81
95 වැලිකැටිය ක.වි. 14 11 78.57 20 23.21 86
96 ගල්ලන්දල ක.වි. 4 3 75 22 25 85
96 ශ්‍රී ධම්මදස්සි ම.වි 8 6 75 22 25 85
96 කුඩාවැල්ල ජයවික්‍රම ම.වි. 5 4 80 19 20 92
96 කිරිලිපන ක.වි. 12 9 75 22 25 85
96 දෙල්පෝන ශ්‍රී ගිරිමානන්ද ක.වි. 3 2 66.67 26 33.33 70
97 කෝන්කරහේන ක.වි. 13 10 76.92 21 21.15 90
98 බඳගිරිය මුස්ලිම් ක.වි. 4 3 75 22 18.75 93
98 ශ්‍රී පියරතන ක.වි. 4 3 75 22 18.75 93
99 බටඅත දකුණ ක.වි. 6 4 66.67 26 25 85
99 කරඹගල්මුල්ල ක.වි. 6 4 66.67 26 25 85
100 ගොන්නොරුව ක.වි. 16 11 68.75 25 21.88 89
101 මාබොටුවන ක.වි. 12 8 66.67 26 22.92 87
102 ක.වි.චමල් රාජපක්‍ෂ ක.වි 13 8 61.54 28 25 85
103 සිටිනාමළුව ක.වි. 5 3 60 29 25 85
104 දෙද්දුවාවල ක.වි. 3 2 66.67 26 16.67 94
104 ඉලුක්පිටිය ක.වි. 3 2 66.67 26 16.67 94
104 මාරකොල්ලිය ක.වි. 3 2 66.67 26 16.67 94
105 කන්දෙගොඩ ක.වි. 5 3 60 29 20 92
106 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. 8 5 62.5 27 15.63 95
107 තලපලකන්ද ක.වි. 2 1 50 30 25 85
108 කිරිවැල්දොල ක.වි. 4 2 50 30 12.5 97
108 නාවල ක.වි. 2 1 50 30 12.5 97
108 රැකව ක.වි. 2 1 50 30 12.5 97
108 ගැටමාන්න උතුර ක.වි. 2 1 50 30 12.5 97
108 ධම්මසාර ක.වි. 2 1 50 30 12.5 97
109 මිදිගම ම.වි. 15 6 40 31 13.33 96
110 තලහගම ක.වි. 8 3 37.5 32 9.38 99
111 කැරෑදෙණිය ක.වි. 6 2 33.33 33 8.33 100
112 මෙදේරිපිටිය ක.වි. 7 2 28.57 34 10.71 98
113 පින්නදුව ජයන්ති ම.වි. 4 1 25 35 12.5 97
114 කඩොල්ගල්ල ක.වි. 5 1 20 36 5 101
115 අස්සෆා මුස්ලිම් ක.වි. 2 0 0 37 0 102
115 ඇල්ලෙවෙල ක.වි. 2 0 0 37 0 102