අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
සංගීතය - කර්ණාටක
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 උඩුගම 5 5 100 1 95 1
2 දෙනියාය 27 27 100 1 51.85 2
3 අකුරැස්ස 7 7 100 1 39.29 3
සංගීතය - කර්ණාටක
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 දෙනියාය ම.ම.වි 1 1 100 1 50 1
සංගීතය - කර්ණාටක
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 බෙවර්ලි දෙමළ ක.වි 3 3 100 1 75 1
1 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 2 2 100 1 75 1
2 හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි. 16 16 100 1 42.19 2
3 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 3 3 100 1 41.67 3
4 හුලංදාව දෙමළ ම.වි. 5 5 100 1 25 4
සංගීතය - කර්ණාටක
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි. 3 3 100 1 100 1
2 තල්ගස්වල දෙමළ ක.වි. 2 2 100 1 87.5 2
3 එන්සල්වත්ත දෙමළ ක.විද්‍යාලය 4 4 100 1 81.25 3