අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
අම්බලන්ගොඩ
සංගීතය - අපරදිග
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අම්බලන්ගොඩ 6 6 100 1 62.5 1
සංගීතය - අපරදිග
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 2 2 100 1 87.5 1
සංගීතය - අපරදිග
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 3 3 100 1 58.33 1
2 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 1 1 100 1 25 2