අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
සංගීතය - අපරදිග
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගාල්ල 88 88 100 1 85.23 1
2 මාතර 71 69 97.18 2 84.86 2
3 වලස්මුල්ල 1 1 100 1 75 3
4 අම්බලන්ගොඩ 6 6 100 1 62.5 4
5 ඇල්පිටිය 9 9 100 1 41.67 5
සංගීතය - අපරදිග
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 12 12 100 1 95.83 1
2 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 24 24 100 1 94.79 2
3 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 3 3 100 1 91.67 3
4 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 28 28 100 1 90.18 4
5 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 2 2 100 1 87.5 5
5 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 2 2 100 1 87.5 5
5 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 6 6 100 1 87.5 5
6 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 3 3 100 1 83.33 7
7 රාහුල විද්‍යාලය 35 34 97.14 2 85 6
8 මහින්ද විද්‍යාලය 8 8 100 1 78.13 8
9 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 1 1 100 1 75 9
9 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 1 1 100 1 75 9
10 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 19 19 100 1 65.79 10
11 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 2 2 100 1 62.5 11
12 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 9 9 100 1 41.67 12
13 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 4 3 75 3 37.5 13
සංගීතය - අපරදිග
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 2 2 100 1 100 1
2 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 9 9 100 1 94.44 2
3 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 3 3 100 1 58.33 3
4 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 1 1 100 1 25 4
සංගීතය - අපරදිග
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 1 1 100 1 100 1