අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
සංගීතය - පෙරදිග
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මාතර 910 898 98.68 3 71.81 1
2 වලස්මුල්ල 408 407 99.75 1 65.44 2
3 මුලටියන 449 445 99.11 2 63.86 3
4 ගාල්ල 973 926 95.17 10 63.26 4
5 අකුරැස්ස 313 299 95.53 8 61.34 5
6 දෙනියාය 387 376 97.16 5 58.85 6
7 තංගල්ල 380 370 97.37 4 56.64 7
8 ඇල්පිටිය 408 396 97.06 6 54.47 9
9 හම්බන්තොට 733 708 96.59 7 54.57 8
10 උඩුගම 303 289 95.38 9 53.14 11
11 අම්බලන්ගොඩ 475 442 93.05 11 53.53 10
සංගීතය - පෙරදිග
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 3 3 100 1 100 1
2 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 22 22 100 1 95.45 2
3 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 30 30 100 1 94.17 3
4 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 41 41 100 1 91.46 4
5 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 31 31 100 1 91.13 5
6 දෙනියාය ම.ම.වි 34 34 100 1 89.71 6
7 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 7 7 100 1 89.29 7
8 මහින්ද විද්‍යාලය 45 45 100 1 88.89 8
9 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 46 46 100 1 88.59 9
10 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 45 45 100 1 87.78 10
11 මහානාග ජාතික පාසල 17 17 100 1 86.76 13
12 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 60 60 100 1 86.67 14
13 රාහුල විද්‍යාලය 108 107 99.07 2 87.04 12
14 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 68 67 98.53 5 87.5 11
15 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 28 28 100 1 85.71 15
16 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 65 65 100 1 85 16
17 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 57 57 100 1 83.77 17
18 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 19 19 100 1 81.58 19
19 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 23 23 100 1 81.52 20
20 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 37 37 100 1 81.08 21
21 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 43 43 100 1 80.81 22
22 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 20 20 100 1 80 23
23 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 24 24 100 1 78.13 24
24 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 57 57 100 1 77.63 25
25 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 33 31 93.94 14 83.33 18
26 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 27 27 100 1 75.93 26
27 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 19 19 100 1 75 27
28 මාතර ම.ම.වි. 93 93 100 1 73.39 28
29 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 19 19 100 1 72.37 29
30 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 20 20 100 1 71.25 31
31 සුරියවැව ජාතික පාසල 44 44 100 1 69.32 32
32 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 26 25 96.15 12 72.12 30
33 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 70 70 100 1 66.07 34
34 කොට‍පොල ම.වි 7 7 100 1 64.29 36
35 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 25 24 96 13 68 33
36 කටුවන ජාතික පාසල 24 24 100 1 63.54 38
37 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 15 15 100 1 63.33 40
38 දෙබරවැව ම.ම.වි. 87 86 98.85 3 64.08 37
39 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 17 17 100 1 61.76 42
40 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 9 9 100 1 61.11 43
41 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 53 53 100 1 59.91 45
42 දේවානන්ද විද්‍යාලය 46 45 97.83 7 61.96 41
43 නෙළුව ජාතික පාසල 26 25 96.15 12 63.46 39
44 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 77 76 98.7 4 60.39 44
44 ආනන්ද ම.ම.වි. 44 41 93.18 15 65.91 35
45 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 79 77 97.47 9 57.28 46
46 විජිත ම.ම.වි. 61 60 98.36 6 56.15 47
47 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 18 18 100 1 54.17 49
48 තිහගොඩ ජාතික පාසල 15 15 100 1 51.67 50
49 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 3 3 100 1 50 51
50 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 41 40 97.56 8 50 51
51 ගාමිණී ම.ම.වි. 23 21 91.3 18 55.43 48
52 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 33 32 96.97 10 45.45 53
53 කතළුව ම.ම වි. 14 13 92.86 16 46.43 52
54 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 31 30 96.77 11 38.71 56
55 සුචී ජාතික පාසල 12 11 91.67 17 41.67 55
56 රේවත ජාතික පාසල 31 27 87.1 19 42.74 54
57 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 24 18 75 20 41.67 55
58 වඳුරඹ ම.ම.වි. 20 15 75 20 35 57
59 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 11 7 63.64 21 22.73 58
සංගීතය - පෙරදිග
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ‍මොදරවාන ම.වි. 6 6 100 1 87.5 1
2 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 11 11 100 1 84.09 2
3 උඩුගම ම.වි. 14 14 100 1 83.93 3
4 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 15 15 100 1 81.67 5
5 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 4 4 100 1 81.25 6
6 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 13 13 100 1 78.85 7
7 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 20 19 95 8 82.5 4
8 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 23 23 100 1 76.09 8
9 මිරිස්වත්ත ම.වි. 1 1 100 1 75 9
9 විහාරගල ම.වි. 11 11 100 1 75 9
9 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 8 8 100 1 75 9
10 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 10 10 100 1 72.5 11
11 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 33 33 100 1 71.97 12
12 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 6 6 100 1 70.83 14
13 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 33 33 100 1 70.45 15
14 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 37 36 97.3 3 72.97 10
15 මහානාම ම.වි. 9 9 100 1 69.44 16
16 කොටුව ජනාධිපති වි. 25 25 100 1 69 17
17 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 33 32 96.97 4 71.21 13
18 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 13 12 92.31 16 75 9
19 පිටබැද්දර ම.වි. 22 22 100 1 67.05 18
20 තලල්ල දකුණ ම.වි. 12 12 100 1 64.58 19
21 තල්පාවිල ම.ම.වි. 28 28 100 1 64.29 20
22 බෝලාන ම.වි. 37 37 100 1 63.51 22
23 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 28 28 100 1 63.39 23
24 දබරැල්ල ම.වි. 10 10 100 1 62.5 24
25 මිද්දෙණිය ම.වි. 11 11 100 1 61.36 25
26 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 20 20 100 1 61.25 26
27 දොරපෙ ම.වි. 7 7 100 1 60.71 27
28 රෝහණ විදුහල 5 5 100 1 60 28
29 අතුරලිය ම.වි. 11 11 100 1 59.09 29
30 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 21 21 100 1 57.14 31
31 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 8 8 100 1 56.25 33
32 මිරිස්ස ම.ම.වි. 14 14 100 1 55.36 34
33 ගෝනගල ම.වි. 24 24 100 1 55.21 35
34 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 20 20 100 1 53.75 36
35 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 27 26 96.3 5 56.48 32
35 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 9 8 88.89 18 63.89 21
35 කඹුරුගමුව ම.වි. 9 9 100 1 52.78 37
36 මලිදුව ම.වි. 10 10 100 1 52.5 38
37 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 32 30 93.75 10 58.59 30
38 රෝහණ ම.වි. 22 22 100 1 52.27 39
39 මාකඳුර ම.ම.වි. 21 21 100 1 51.19 41
40 නියාගම විජිත ම.වි. 9 9 100 1 50 43
40 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 5 5 100 1 50 43
40 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 5 5 100 1 50 43
40 උනවටුන ම.වි. 3 3 100 1 50 43
40 ‍වරාපිටිය ම.වි. 9 9 100 1 50 43
40 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 17 17 100 1 50 43
40 අමුගොඩ ම.වි. 11 11 100 1 50 43
41 මාගම ම.වි. 21 21 100 1 48.81 45
42 යටගල ම.වි. 24 24 100 1 47.92 47
43 අලපලාදෙණිය ම.වි. 23 22 95.65 7 52.17 40
44 උඩයාල ම.වි. 9 9 100 1 47.22 49
45 රන්න ම.වි. 41 40 97.56 2 49.39 44
46 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 24 23 95.83 6 51.04 42
47 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 20 18 90 17 56.25 33
48 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 18 18 100 1 45.83 50
49 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 17 17 100 1 45.59 51
50 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 18 18 100 1 44.44 53
50 මාරඹ ම.වි. 9 9 100 1 44.44 53
51 දෙනිපිටිය ම.වි. 8 8 100 1 43.75 54
52 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 19 18 94.74 9 47.37 48
53 කහදූව ම.වි. 9 9 100 1 41.67 55
53 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 3 3 100 1 41.67 55
54 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 43 40 93.02 13 48.26 46
55 සුධර්මා ම.වි. 11 11 100 1 38.64 60
56 ගිංතොට ම.වි. 27 25 92.59 15 45.37 52
57 තලාව ම.වි. 2 2 100 1 37.5 61
58 බටපොල ම.ම.වි. 27 26 96.3 5 39.81 59
59 තිස්සමහාරාම ම.වි. 20 19 95 8 40 58
59 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 15 14 93.33 12 41.67 55
60 මාගෙදර ම.වි. 31 29 93.55 11 41.13 56
61 පෝද්දිවල ම.වි. 14 13 92.86 14 41.07 57
61 මඩකුඹුර ම.වි. 14 13 92.86 14 41.07 57
62 රිටිගහයාය ම.වි. 9 9 100 1 33.33 63
63 කෝංගල ම.ම.වි. 5 4 80 22 50 43
64 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 6 5 83.33 21 41.67 55
64 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 16 14 87.5 19 37.5 61
64 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 2 2 100 1 25 64
65 මාදම්පා ම.ම.වි. 25 21 84 20 37 62
66 ඕපාත ම.වි. 22 17 77.27 23 38.64 60
67 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 24 20 83.33 21 23.96 65
68 නිහිළුව ම.වි 8 6 75 24 18.75 66
සංගීතය - පෙරදිග
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 වැලිගම අන්නුර් මුස්ලිම් ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 වරකපිටිය ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 මුරවැසිහේන ම.වි 1 1 100 1 100 1
2 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 6 6 100 1 91.67 2
2 පල්ලෙගම ම.වි. 3 3 100 1 91.67 2
3 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 7 7 100 1 89.29 3
4 මොරයාය ම.වි. 4 4 100 1 87.5 4
4 වැලිගත්ත ම.වි. 2 2 100 1 87.5 4
5 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 9 9 100 1 86.11 5
6 එගොඩබැද්ද ම.වි. 5 5 100 1 85 6
7 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 3 3 100 1 83.33 7
7 අරන්වෙල ම.වි. 3 3 100 1 83.33 7
8 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 7 7 100 1 82.14 8
9 කිතලගම බටහිර ම.වි. 4 4 100 1 81.25 9
9 කොකාවල ම.වි. 8 8 100 1 81.25 9
10 මුරුතවෙල ම.වි. 5 5 100 1 80 10
10 පිටදෙණිය ම.වි. 5 5 100 1 80 10
11 විල්පිට ම.වි. 18 18 100 1 79.17 11
11 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 6 6 100 1 79.17 11
12 දීයගහ බටහිර ම.වි. 11 11 100 1 77.27 12
13 හත්තක ම.වි. 6 6 100 1 75 13
13 රන්තොටුවිල ම.වි. 2 2 100 1 75 13
13 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 5 5 100 1 75 13
13 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 2 2 100 1 75 13
13 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 5 5 100 1 75 13
13 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 18 18 100 1 75 13
13 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 6 6 100 1 75 13
13 රදනිආර ම.වි. 4 4 100 1 75 13
13 බෝධිරාජ ම.වි. 2 2 100 1 75 13
13 කළුබෝවිටියන ම.වි. 7 7 100 1 75 13
14 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 11 11 100 1 72.73 14
15 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 9 9 100 1 72.22 15
16 මාමඩල ම.වි. 7 7 100 1 71.43 16
17 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 11 11 100 1 70.45 17
18 අපරැක්ක ම.වි. 5 5 100 1 70 18
19 නරාවල ම.වි. 9 9 100 1 69.44 19
20 අකුරැස්ස ම.වි. 17 17 100 1 69.12 20
21 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 4 4 100 1 68.75 21
21 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 4 4 100 1 68.75 21
21 අත්තුඩාව ම.වි. 4 4 100 1 68.75 21
22 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 7 7 100 1 67.86 22
23 පස්ගොඩ ම.වි. 10 10 100 1 67.5 23
24 ඕවිටිගමුව ක.වි. 6 6 100 1 66.67 24
25 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 13 13 100 1 65.38 25
26 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 15 15 100 1 65 26
27 මීගස්ආර ම.වි. 17 17 100 1 64.71 27
28 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 7 7 100 1 64.29 28
28 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 7 7 100 1 64.29 28
28 ඌරගහ ම.වි. 14 14 100 1 64.29 28
28 මහානාගපුර ක.වි. 7 7 100 1 64.29 28
29 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 21 21 100 1 63.1 29
30 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 6 6 100 1 62.5 30
30 කැටියපේ ම.වි. 2 2 100 1 62.5 30
30 අඹගහහේන ම.වි. 2 2 100 1 62.5 30
30 හෑගල්ල ම.වි. 4 4 100 1 62.5 30
30 ගොඩඋඩ ම.වි. 6 6 100 1 62.5 30
31 අම්බල ම.වි. 5 5 100 1 60 31
32 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 26 26 100 1 59.62 32
33 තලුන්න ම.වි. 3 3 100 1 58.33 33
33 තෙලිකඩ ම.වි. 3 3 100 1 58.33 33
33 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 6 6 100 1 58.33 33
33 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 3 3 100 1 58.33 33
34 නාඳුගල ම.වි. 10 10 100 1 57.5 34
35 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 7 7 100 1 57.14 35
35 බටුවන්ගල ම.වි. 7 7 100 1 57.14 35
35 දෙමටපිටිය ම.වි. 7 7 100 1 57.14 35
36 කොරඹුරුවාන ම.වි. 8 8 100 1 56.25 36
36 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 4 4 100 1 56.25 36
36 ගුරුකන්ද ම.වි. 4 4 100 1 56.25 36
36 හොරේවෙල ම.වි. 16 16 100 1 56.25 36
37 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 13 13 100 1 55.77 37
38 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 24 24 100 1 55.21 38
39 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 10 10 100 1 55 39
39 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 5 5 100 1 55 39
40 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 6 6 100 1 54.17 40
41 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 8 8 100 1 53.13 42
41 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 8 8 100 1 53.13 42
42 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 9 9 100 1 52.78 43
43 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 10 9 90 8 62.5 30
43 දෑරංගල ම.වි. 10 10 100 1 52.5 44
44 හපුගල ම.වි. 12 12 100 1 52.08 46
45 ගණේගොඩ ම.වි. 13 13 100 1 51.92 47
46 මිගහජදුර ම.වි. 14 14 100 1 51.79 48
47 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 22 22 100 1 51.14 50
48 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 11 11 100 1 50 51
48 බඩබද්ද ම.වි. 1 1 100 1 50 51
48 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 7 7 100 1 50 51
48 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 15 15 100 1 50 51
48 පල්ලාවෙල ම.වි. 1 1 100 1 50 51
48 උඩලමත්ත ම.වි. 2 2 100 1 50 51
48 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 1 1 100 1 50 51
48 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 3 3 100 1 50 51
48 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 10 10 100 1 50 51
48 සුල්තානාගොඩ ම.වි. 3 3 100 1 50 51
48 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 10 10 100 1 50 51
48 කම්බුස්සාවල ම.වි. 2 2 100 1 50 51
48 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 21 21 100 1 50 51
48 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 5 5 100 1 50 51
48 බෙරලිහෙල ම.වි. 2 2 100 1 50 51
48 හඳුගල ම.වි. 1 1 100 1 50 51
48 අක්මීමන ම.වි. 5 5 100 1 50 51
48 කොග්ගල්ල ම.වි. 3 3 100 1 50 51
48 මුල්ගිරිගල ම.වි. 1 1 100 1 50 51
48 ඕමාර ම.වි. 2 2 100 1 50 51
48 කාවන්තිස්සපුර ම.වි. 4 4 100 1 50 51
48 මැදගංගොඩ ම.වි. 5 5 100 1 50 51
48 කුඩාහීල්ල ම.වි. 1 1 100 1 50 51
48 රෝහණ ම.වි. 1 1 100 1 50 51
49 බඳගිරිය ම.වි. 35 33 94.29 4 55 39
50 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 8 8 100 1 46.88 52
50 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 8 8 100 1 46.88 52
51 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 7 7 100 1 46.43 53
52 ශ්‍රීපති ම.වි. 20 19 95 3 51.25 49
53 හොරගොඩ ම.වි. 14 14 100 1 44.64 55
54 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 4 4 100 1 43.75 56
54 පල්ලත්තර ම.වි. 4 4 100 1 43.75 56
54 ශාන්ත මරියා ම.වි. 4 4 100 1 43.75 56
55 කහඳ ම.වි. 11 10 90.91 7 52.27 45
56 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 10 10 100 1 42.5 57
57 කහවත්ත ම.වි. 19 19 100 1 42.11 58
58 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 3 3 100 1 41.67 59
58 බෙලිදෙණිය ම.වි. 3 3 100 1 41.67 59
58 බමුණුගම ම.වි. 12 12 100 1 41.67 59
58 මුලන ම.වි. 3 3 100 1 41.67 59
59 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 5 5 100 1 40 60
59 හිඟුරකන්ද ම.වි. 5 5 100 1 40 60
59 දෙබොක්කාව ම.වි. 20 20 100 1 40 60
59 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 5 5 100 1 40 60
60 නවදගල ම.වි. 7 7 100 1 39.29 61
61 නින්දාන ම.වි. 13 11 84.62 12 53.85 41
62 යටලමත්ත ම.වි. 2 2 100 1 37.5 62
62 ගන්දර ම.වි. 6 6 100 1 37.5 62
62 පොල්පගොඩ ම.වි. 16 15 93.75 5 43.75 56
62 සියාරපිටිය ම.වි. 8 8 100 1 37.5 62
62 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 2 2 100 1 37.5 62
63 බලගොඩ ම.වි. 7 7 100 1 35.71 65
64 බෙංගමුව ම.වි. 12 11 91.67 6 43.75 56
65 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 5 5 100 1 35 66
65 වීරියගම ම.වි. 5 5 100 1 35 66
66 විහාරගල 550 ම.වි. 3 3 100 1 33.33 67
67 මාපලගම ම.ම.වි. 7 7 100 1 32.14 69
67 කොටවාය ම.වි. 7 7 100 1 32.14 69
67 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 7 6 85.71 11 46.43 53
68 අම්බලන්තොට ම.වි. 25 24 96 2 36 64
69 වැලිපටන්විල ම.වි. 6 5 83.33 13 45.83 54
70 බෙරලපනාතර ම.වි. 15 13 86.67 10 41.67 59
71 බතීගම ම.වි. 2 2 100 1 25 73
71 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 1 1 100 1 25 73
71 ඉත්තදෙමළිය ම.වි. 2 2 100 1 25 73
71 මැදවැලෑන ම.වි. 2 2 100 1 25 73
71 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 2 2 100 1 25 73
71 දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි. 7 6 85.71 11 39.29 61
71 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 9 8 88.89 9 36.11 63
71 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 16 13 81.25 14 43.75 56
72 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 7 6 85.71 11 32.14 69
73 හියාරේ ම.වි 5 4 80 15 35 66
74 ඕල්කට් ම.වි. 12 10 83.33 13 31.25 70
75 මහසෙන්පුර ම.වි. 16 13 81.25 14 32.81 68
76 ගින්නලිය ම.වි. 9 8 88.89 9 25 73
77 මහාබෝධි ම.වි. 4 3 75 16 37.5 62
77 කන්දෙගොඩ ම.වි. 4 3 75 16 37.5 62
78 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 10 8 80 15 30 71
78 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 5 4 80 15 30 71
79 හොරවින්න ම.වි. 6 5 83.33 13 25 73
80 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 6 4 66.67 19 29.17 72
81 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 8 6 75 16 18.75 76
82 අඟුලුගහ ම.වි. 10 7 70 17 22.5 75
83 නබඩගස්වැව ම.වි. 16 11 68.75 18 23.44 74
84 හව්පෙ ම.වි. 3 2 66.67 19 25 73
84 හල්ලල ම.වි. 12 8 66.67 19 25 73
85 උල්ලල ම.වි. 3 2 66.67 19 16.67 77
85 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි. 6 4 66.67 19 16.67 77
86 අලුත්වල ම.වි. 12 6 50 20 18.75 76
87 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 10 5 50 20 15 78
88 උඩමලල ම.වි. 3 1 33.33 21 8.33 79
සංගීතය - පෙරදිග
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අගලිය ම.වි. 1 1 100 1 100 1
1 ගැටමාන්න උතුර ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 2 2 100 1 100 1
1 සිටිනාමළුව ක.වි. 1 1 100 1 100 1
2 සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි. 7 7 100 1 96.43 2
3 අළුපොත්දෙණිය ක.වි. 6 6 100 1 91.67 3
3 නායකවත්ත රාජපක්ෂ ක.වි. 3 3 100 1 91.67 3
4 වත්තහේන සිරි සුචරිත ක.වි. 8 8 100 1 87.5 4
4 ඇල්ලගල ක.වි. 2 2 100 1 87.5 4
4 තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. 4 4 100 1 87.5 4
5 සිරි අබේතිස්ස ම.වි. 3 3 100 1 83.33 5
5 පියතිස්ස ම.වි. 6 6 100 1 83.33 5
6 මීපාවිට ක.වි. 4 4 100 1 81.25 6
7 අතපත්තුකන්ද ක.වි. 10 10 100 1 80 7
7 මී ඇල්ල කරගොඩ ක.වි. 5 5 100 1 80 7
8 ශ්‍රි රෝහණ ක.වි. 6 6 100 1 79.17 8
9 කුලීගොඩ සුමන ක.වි. 1 1 100 1 75 9
9 ශ්‍රී ගුණානන්ද ක.වි. 2 2 100 1 75 9
9 පරදුව ආදර්ශ ක.වි 2 2 100 1 75 9
9 පොල්ගහවිල ධර්මරාජ ම.වි. 1 1 100 1 75 9
9 පනාකඩුව ක.වි. 1 1 100 1 75 9
9 රන්මිහිතැන්න ක.වි. 1 1 100 1 75 9
9 මොරකැටිආර ක.වි. 4 4 100 1 75 9
10 පෝරඹ ක.වි. 16 16 100 1 73.44 10
11 රදාවෙල ක.වි. 13 13 100 1 73.08 11
12 ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස ක.වි. 18 18 100 1 69.44 12
13 උඩගොමඩිය ක.වි. 8 8 100 1 68.75 13
13 කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි. 4 4 100 1 68.75 13
14 නැදිගම්විල ක.වි. 7 7 100 1 67.86 14
15 කඹුරුපිටිය ම.වි. 30 30 100 1 67.5 15
16 ගොඩපිටිය ක.වි. 16 16 100 1 67.19 16
17 තලපලකන්ද ක.වි. 3 3 100 1 66.67 17
17 පොළොම්මාරුව ක.වි. 12 12 100 1 66.67 17
17 පැරෑළිය ශ්‍රී ජිනරතන ම.වි. 3 3 100 1 66.67 17
18 මෙදේරිපිටිය ක.වි. 8 8 100 1 65.63 18
19 තෙලුල්ල ක.වි. 11 11 100 1 63.64 19
20 මාමඩවිල මලියදේව ම.වි. 15 15 100 1 63.33 20
21 උඩමත්තල ක.වි. 4 4 100 1 62.5 21
21 වතුකන්ද ක.වි. 6 6 100 1 62.5 21
21 හිනිඳූම්ගොඩ විජයානන්ද ක.වි. 4 4 100 1 62.5 21
21 ගොන්නොරුව ක.වි. 2 2 100 1 62.5 21
21 අබකොලවැව ක.වි. 2 2 100 1 62.5 21
21 අතුබොදේ ක.වි. 4 4 100 1 62.5 21
21 බැදිගම ක.වි. 4 4 100 1 62.5 21
21 උඩුවිල ක.වි. 4 4 100 1 62.5 21
21 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 6 6 100 1 62.5 21
22 උලහිටියාව ක.වි. 5 5 100 1 60 22
23 කුඩාගොඩ ක.වි. 3 3 100 1 58.33 23
23 දෙල්ලව ම.වි. 9 9 100 1 58.33 23
23 හිඟුරමුලන ශ්‍රී පේමානන්ද ක.වි. 6 6 100 1 58.33 23
23 ගල්ලන්දල ක.වි. 3 3 100 1 58.33 23
23 හබරත්තවල ක.වි. 3 3 100 1 58.33 23
23 කන්දෙබැද්ද ක.වි. 3 3 100 1 58.33 23
23 දෙබරවැව ක.වි. 57 57 100 1 58.33 23
24 මලිදූව ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 7 7 100 1 57.14 24
25 රන්සෑගොඩ දකුණ ක.වි 4 4 100 1 56.25 26
25 ගල්බඩ අතුරුවැල්ල ම.වි. 4 4 100 1 56.25 26
26 බෝවල ක.වි. 5 5 100 1 55 27
26 ඊරියතොට ම.වි. 5 5 100 1 55 27
26 සමන්පුර ම.වි. 10 10 100 1 55 27
26 ඔයගාව රණවරනාවැව ක.වි. 5 5 100 1 55 27
26 දකුණු කණුමුල්දෙණිය ක.වි. 5 5 100 1 55 27
27 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. 45 44 97.78 2 56.67 25
28 තෙලඹුයාය ක.වි. 6 6 100 1 54.17 28
28 උඩුකාව ක.වි. 6 6 100 1 54.17 28
29 ලංකාගම ක.වි. 7 7 100 1 53.57 29
30 දිවිතුර දෙමල ක.වි. 8 8 100 1 53.13 30
31 උපාලි විජයවර්ධන ක.වි. 9 9 100 1 52.78 31
32 හප්පිටිය ක.වි. 3 3 100 1 50 32
32 වල්පොල ගුණතිලක ක.වි. 3 3 100 1 50 32
32 දම්පහල ක.වි. 5 5 100 1 50 32
32 තලපත්කන්ද ක.වි. 4 4 100 1 50 32
32 දම්මුල්ලගොඩ ක.වි. 1 1 100 1 50 32
32 ලේල්වල ක.වි 4 4 100 1 50 32
32 දෙදියගල ක.වි. 4 4 100 1 50 32
32 මහගොඩ ක.වි. 4 4 100 1 50 32
32 ගිණිමැල්ලගහ ම.වි. 10 10 100 1 50 32
32 වැලිහේන ක.වි. 1 1 100 1 50 32
32 බූස්ස ම.වි. 1 1 100 1 50 32
32 පරමානන්ද ම.වි 4 4 100 1 50 32
32 ආනන්ද විජය ක.වි. 3 3 100 1 50 32
32 වීදිකන්ද ක.වි. 2 2 100 1 50 32
32 හ‍ත්පෝරුව ක.වි. 3 3 100 1 50 32
32 හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය 6 6 100 1 50 32
32 ඉක්කපල්ලම ක.වි. 3 3 100 1 50 32
32 දීයගහ නැගෙනහිර ක.වි. 4 4 100 1 50 32
32 පහළ අන්දරවැව ක.වි. 1 1 100 1 50 32
32 ඕලුආර බණ්ඩාරනායක ක.වි. 1 1 100 1 50 32
32 ගොඩවෙල ක.වි. 2 2 100 1 50 32
32 කිවුල ක.වි. 2 2 100 1 50 32
32 නතුවල ක.වි. 1 1 100 1 50 32
32 සීනිමෝදර ක.වි. 2 2 100 1 50 32
32 ගජනායකගම ක.වි. 1 1 100 1 50 32
32 ලබුහේන්ගොඩ ක.වි. 2 2 100 1 50 32
32 ගොඩවානගොඩ ක.වි. 6 6 100 1 50 32
33 කොළවෙනිගම ම.වි. 12 12 100 1 47.92 33
34 මීගහගොඩ ක.වි. 9 9 100 1 47.22 34
35 ඉහළ විටියල ශ්‍රි ගුණරතන ක.වි. 5 5 100 1 45 35
36 සාමෝදාගම ක.වි. 4 4 100 1 43.75 36
36 රන්සෑගොඩ උතුර ක.වි. 4 4 100 1 43.75 36
36 සියඹලාගස්විල ඥානෝදය ක.වි. 4 4 100 1 43.75 36
36 නාරංඕවිට සුමනසිරි ම.වි. 4 4 100 1 43.75 36
37 ශ්‍රී සාසනචන්ද්‍ර ම.වි. 7 7 100 1 42.86 37
38 සිරි අබේතිස්ස ක.වි. 3 3 100 1 41.67 38
38 වැදිගම්වැව ක.වි 3 3 100 1 41.67 38
38 බටඅත දකුණ ක.වි. 3 3 100 1 41.67 38
39 හම්මෑලිය ක.වි. 8 7 87.5 4 53.13 30
40 කට්ටකඩුව ක.වි. 9 9 100 1 38.89 39
41 අකුරුගොඩ ක.වි. 2 2 100 1 37.5 40
41 උස්වැව ක.වි. 2 2 100 1 37.5 40
41 වලකන්ද ම.වි. 4 4 100 1 37.5 40
41 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 2 2 100 1 37.5 40
41 රුක්මල්පිටිය ක.වි. 2 2 100 1 37.5 40
41 රාජපුරගොඩ ක.වි. 2 2 100 1 37.5 40
41 නාරංඕවිට පොරවගම ම.වි. 6 6 100 1 37.5 40
41 රොන්නදූව ක.වි. 4 4 100 1 37.5 40
41 මහආර ක.වි. 2 2 100 1 37.5 40
41 ග‍ඟේයාය ක.වි. 4 4 100 1 37.5 40
42 අකුරුගොඩ සේනානි ක.වි. 7 6 85.71 6 50 32
42 සපුගොඩ රතනපාල ක.වි. 7 7 100 1 35.71 42
42 ශ්‍රී ධීරානන්ද ම.වි. 7 7 100 1 35.71 42
43 කැටැන්දොල ක.වි. 3 3 100 1 33.33 43
43 ලේල්වල ගිගුම්මඩුව ක.වි. 6 6 100 1 33.33 43
43 මොලොග්ගමුව ක.වි. 3 3 100 1 33.33 43
43 බෙරලිහෙල ක.වි. 3 3 100 1 33.33 43
43 මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි. 3 3 100 1 33.33 43
44 හල්පතොට ක.වි. 10 8 80 8 50 32
45 අනුරුද්ධ ක.වි. 16 15 93.75 3 35.94 41
46 මාරකොල්ලිය ක.වි. 1 1 100 1 25 47
46 මැකිලියතැන්න ක.වි. 2 2 100 1 25 47
46 කඩිහිංගල ම.වි. 5 4 80 8 45 35
46 හත්තොටුව ක.වි. 1 1 100 1 25 47
46 ඌරල ක.වි. 4 3 75 9 50 32
46 තාරපේරිය ක.වි. 1 1 100 1 25 47
46 අන්ගුන්න බදුල්ල ක.වි. 4 3 75 9 50 32
46 පලොල්පිටිය ම.වි. 1 1 100 1 25 47
46 සාම්මලේ විද්‍යානන්ද ක.වි. 1 1 100 1 25 47
46 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 1 1 100 1 25 47
46 කැටන්දොල ක.වි. 1 1 100 1 25 47
47 රඹුක්කැටිය ක.වි. 7 6 85.71 6 35.71 42
48 විලයාල ක. විද්‍යාලය 15 13 86.67 5 33.33 43
49 ගැමුණුපුර ක.වි. 6 5 83.33 7 29.17 45
50 වලවෙවත්ත ම.වි. 5 4 80 8 30 44
50 පල්ලෙමලල ක.වි. 5 4 80 8 30 44
51 කිරිලිපන ක.වි. 14 10 71.43 10 26.79 46
52 බෝපිටිය විමලවංශ ක.වි. 6 4 66.67 11 29.17 45
53 රන්දොඹ් දම්නද ක.වි. 4 3 75 9 18.75 48
54 අකුරුබැබිල ක.වි. 3 2 66.67 11 25 47
54 ගල්පමුණ ක.වි. 3 2 66.67 11 25 47
55 පින්නදුව ජයන්ති ම.වි. 2 1 50 12 12.5 49
56 උනැල්ල ජයන්ති ක.වි. 2 0 0 13 0 50