අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
විද්‍යාව
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 වලස්මුල්ල 2476 2188 88.37 1 53.22 1
2 මාතර 4966 4174 84.05 3 51.15 2
3 ගාල්ල 7155 5918 82.71 4 50.66 3
4 තංගල්ල 2423 2072 85.51 2 47.21 4
5 අකුරැස්ස 2047 1629 79.58 5 44.7 5
6 මුලටියන 2157 1710 79.28 6 41.18 7
7 අම්බලන්ගොඩ 3283 2465 75.08 8 42.66 6
8 හම්බන්තොට 3932 3044 77.42 7 39.96 8
9 ඇල්පිටිය 3216 2318 72.08 9 35.95 9
10 උඩුගම 1759 1258 71.52 10 35.13 10
11 දෙනියාය 2162 1530 70.77 11 34.41 11
විද්‍යාව
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 89 89 100 1 96.91 1
2 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 268 268 100 1 88.34 2
3 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 453 447 98.68 4 86.04 3
4 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 208 207 99.52 2 80.89 5
5 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 319 314 98.43 5 81.9 4
6 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 408 396 97.06 8 80.21 6
7 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 404 391 96.78 9 76.61 7
8 රාහුල විද්‍යාලය 408 394 96.57 10 75.55 8
9 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 259 256 98.84 3 72.49 11
10 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 436 418 95.87 14 74.89 10
11 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 322 306 95.03 16 74.92 9
12 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 251 241 96.02 12 71.61 12
13 දෙබරවැව ම.ම.වි. 382 373 97.64 6 69.57 15
14 මහින්ද විද්‍යාලය 292 268 91.78 28 70.21 13
15 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 355 326 91.83 27 69.79 14
16 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 223 205 91.93 26 66.59 16
17 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 179 167 93.3 20 64.25 18
18 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 315 290 92.06 25 64.29 17
19 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 282 261 92.55 22 63.56 19
20 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 226 211 93.36 18 62.06 21
21 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 409 378 92.42 23 62.41 20
22 මින්හාත් ජාතික පාසල 40 40 100 1 54.38 32
23 විජිත ම.ම.වි. 222 213 95.95 13 57.43 27
24 මහානාග ජාතික පාසල 167 161 96.41 11 56.74 28
25 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 202 186 92.08 24 61.01 22
26 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 239 223 93.31 19 59.21 23
27 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 36 35 97.22 7 54.17 33
28 දෙනියාය ම.ම.වි 225 204 90.67 29 58.67 25
29 සුරියවැව ජාතික පාසල 223 202 90.58 30 58.74 24
30 කටුවන ජාතික පාසල 173 163 94.22 17 54.77 31
31 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 113 108 95.58 15 52.88 36
32 මාතර ම.ම.වි. 356 322 90.45 32 56.25 29
33 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 260 241 92.69 21 53.94 34
34 දේවානන්ද විද්‍යාලය 305 269 88.2 34 58.36 26
35 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 201 180 89.55 33 55.85 30
36 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 189 171 90.48 31 53.17 35
37 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 257 226 87.94 35 47.08 39
38 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 151 126 83.44 37 50 37
39 ආනන්ද ම.ම.වි. 408 338 82.84 40 47.3 38
40 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 176 152 86.36 36 43.61 43
41 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 176 146 82.95 39 45.6 41
42 අර්ෆා ම.ම.වි. 118 98 83.05 38 43.43 44
43 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 432 341 78.94 43 45.72 40
44 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 153 122 79.74 41 43.95 42
45 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 252 200 79.37 42 41.27 46
46 නෙළුව ජාතික පාසල 225 176 78.22 45 41.22 47
47 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 163 128 78.53 44 40.03 51
48 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 240 186 77.5 46 41.04 48
49 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 253 190 75.1 49 41.3 45
50 කතළුව ම.ම වි. 72 54 75 50 40.28 50
51 ගාමිණී ම.ම.වි. 155 120 77.42 47 36.45 55
52 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 195 140 71.79 56 40.51 49
53 රේවත ජාතික පාසල 193 143 74.09 53 37.44 54
54 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 249 178 71.49 58 39.66 52
55 කොට‍පොල ම.වි 100 75 75 50 35.5 57
56 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 169 121 71.6 57 38.76 53
57 සුචී ජාතික පාසල 100 74 74 54 35.75 56
58 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 52 40 76.92 48 32.69 60
59 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 107 78 72.9 55 32.94 59
60 සහිරා ජාතික පාසල 62 46 74.19 52 31.05 62
61 තිහගොඩ ජාතික පාසල 106 79 74.53 51 30.42 63
62 වඳුරඹ ම.ම.වි. 192 131 68.23 59 34.11 58
63 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 252 167 66.27 60 31.65 61
64 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 66 40 60.61 61 29.55 64
65 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 35 17 48.57 62 22.14 65
විද්‍යාව
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 178 170 95.51 7 70.22 1
2 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 67 65 97.01 3 66.42 3
3 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 188 182 96.81 4 66.49 2
4 ‍මොදරවාන ම.වි. 46 45 97.83 2 64.67 4
5 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 64 60 93.75 8 62.5 5
6 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 47 47 100 1 55.32 10
7 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 197 189 95.94 6 56.73 9
8 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 86 80 93.02 10 58.43 8
9 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 202 187 92.57 11 58.79 7
10 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 81 78 96.3 5 51.54 13
11 අතුරලිය ම.වි. 48 41 85.42 19 59.38 6
12 කොටුව ජනාධිපති වි. 147 132 89.8 13 53.23 12
13 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 179 159 88.83 14 51.12 14
14 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 191 162 84.82 20 54.32 11
15 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 130 121 93.08 9 45.96 17
16 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 66 60 90.91 12 45.83 18
17 බෝලාන ම.වි. 109 94 86.24 15 48.17 15
18 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 265 227 85.66 17 46.6 16
19 විහාරගල ම.වි. 76 65 85.53 18 43.42 20
20 ‍වරාපිටිය ම.වි. 45 36 80 29 45.56 19
21 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 164 136 82.93 22 39.63 28
22 උනවටුන ම.වි. 70 60 85.71 16 36.79 39
23 නිහිළුව ම.වි 49 40 81.63 24 39.8 27
24 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 119 100 84.03 21 36.34 41
24 මාකඳුර ම.ම.වි. 108 87 80.56 27 39.81 26
25 දොරපෙ ම.වි. 59 46 77.97 36 41.95 22
26 මලිදුව ම.වි. 29 24 82.76 23 37.07 37
27 මිරිස්වත්ත ම.වි. 114 89 78.07 35 41.67 23
28 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 128 103 80.47 28 39.26 29
29 රෝහණ ම.වි. 114 87 76.32 41 43.2 21
30 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 201 158 78.61 34 40.67 24
31 පෝද්දිවල ම.වි. 116 92 79.31 32 39.87 25
32 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 58 48 82.76 23 36.21 43
33 ඉල්මා ම.වි. 39 31 79.49 31 39.1 30
34 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 159 129 81.13 25 37.42 35
35 මිද්දෙණිය ම.වි. 104 84 80.77 26 37.02 38
36 ගිංතොට ම.වි. 174 137 78.74 33 38.36 32
37 තලල්ල දකුණ ම.වි. 40 31 77.5 38 38.13 33
38 උඩයාල ම.වි. 40 32 80 29 32.5 53
39 යටගල ම.වි. 260 196 75.38 45 36.63 40
40 රන්න ම.වි. 171 130 76.02 42 35.53 45
41 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 120 89 74.17 47 37.29 36
42 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 67 52 77.61 37 33.21 50
43 රෝහණ විදුහල 49 39 79.59 30 31.12 57
44 අමුගොඩ ම.වි. 65 50 76.92 39 33.08 52
45 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 33 25 75.76 44 34.09 48
46 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 197 144 73.1 48 34.52 47
47 තලාව ම.වි. 51 39 76.47 40 30.88 58
48 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 128 90 70.31 50 36.33 42
49 උඩුගම ම.වි. 122 84 68.85 52 37.7 34
50 කෝංගල ම.ම.වි. 74 50 67.57 57 38.51 31
51 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 121 85 70.25 51 35.74 44
52 සුධර්මා ම.වි. 64 48 75 46 30.08 61
53 මාගම ම.වි. 58 44 75.86 43 28.88 64
54 ගෝනගල ම.වි. 117 79 67.52 58 35.26 46
55 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 82 59 71.95 49 29.88 62
56 මාගෙදර ම.වි. 104 70 67.31 59 33.17 51
57 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 91 62 68.13 54 32.14 55
58 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 115 77 66.96 60 30.87 59
59 දබරැල්ල ම.වි. 60 38 63.33 68 33.75 49
60 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 174 112 64.37 65 32.47 54
61 කහදූව ම.වි. 69 47 68.12 55 28.26 66
62 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 62 42 67.74 56 27.42 69
63 තල්පාවිල ම.ම.වි. 124 82 66.13 61 28.63 65
64 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 19 13 68.42 53 26.32 71
65 රිටිගහයාය ම.වි. 44 28 63.64 67 30.11 60
65 අලපලාදෙණිය ම.වි. 64 40 62.5 70 31.25 56
66 තිස්සමහාරාම ම.වි. 87 57 65.52 64 28.16 67
67 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 90 59 65.56 63 27.78 68
68 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 102 67 65.69 62 26.47 70
69 පිටබැද්දර ම.වි. 152 91 59.87 72 29.11 63
70 දෙනිපිටිය ම.වි. 66 42 63.64 67 24.62 74
71 මාරඹ ම.වි. 57 36 63.16 69 25 72
72 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 80 51 63.75 66 24.38 75
73 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 63 39 61.9 71 25 72
74 ඕපාත ම.වි. 84 49 58.33 75 24.7 73
75 මහානාම ම.වි. 69 41 59.42 73 23.19 78
76 මිරිස්ස ම.ම.වි. 47 27 57.45 76 23.4 77
77 කඹුරුගමුව ම.වි. 101 59 58.42 74 21.29 80
78 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 74 42 56.76 77 21.96 79
79 මාදම්පා ම.ම.වි. 106 57 53.77 78 24.29 76
80 බටපොල ම.ම.වි. 163 83 50.92 80 21.01 81
81 නියාගම විජිත ම.වි. 34 18 52.94 79 16.91 83
82 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 25 10 40 82 17 82
83 මඩකුඹුර ම.වි. 127 51 40.16 81 14.37 84
84 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 46 16 34.78 83 12.5 85
විද්‍යාව
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 14 13 92.86 14 76.79 1
2 එගොඩබැද්ද ම.වි. 8 8 100 1 65.63 2
3 විහාරගල 550 ම.වි. 8 8 100 1 62.5 3
4 කහවත්ත ම.වි. 61 60 98.36 2 62.3 4
5 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 14 14 100 1 57.14 5
6 රදනිආර ම.වි. 14 14 100 1 55.36 7
7 හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය 31 31 100 1 51.61 11
8 දීයගහ බටහිර ම.වි. 33 31 93.94 12 56.06 6
9 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 52 49 94.23 10 54.81 8
10 දෙනගම ම.වි. 10 10 100 1 47.5 18
11 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 32 30 93.75 13 52.34 10
12 තෙලිකඩ ම.වි. 6 6 100 1 45.83 25
13 හඳුගල ම.වි. 25 24 96 5 49 15
14 කිතලගම බටහිර ම.වි. 28 26 92.86 14 50.89 12
14 දම්පැල්ල ම.වි. 4 4 100 1 43.75 31
15 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 35 33 94.29 9 47.14 19
16 කොටවාය ම.වි. 63 61 96.83 3 44.05 30
17 සහිරා ම.වි. 19 18 94.74 8 46.05 23
18 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 28 27 96.43 4 42.86 37
19 තලුන්න ම.වි. 20 19 95 7 43.75 31
20 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 32 29 90.63 18 47.66 17
21 උඩලමත්ත ම.වි. 25 23 92 15 46 24
22 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 105 93 88.57 24 49.05 14
23 උඩමලල ම.වි. 16 15 93.75 13 43.75 31
24 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 109 99 90.83 17 45.41 26
25 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 28 25 89.29 21 46.43 21
26 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 31 27 87.1 28 48.39 16
27 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 12 12 100 1 35.42 65
28 කොග්ගල්ල ම.වි. 27 23 85.19 39 50 13
29 කම්බුස්සාවල ම.වි. 10 10 100 1 35 69
29 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 35 31 88.57 24 46.43 21
30 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි. 21 19 90.48 19 44.05 30
31 පල්ලත්තර ම.වි. 11 10 90.91 16 43.18 34
32 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 31 28 90.32 20 43.55 32
33 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 24 23 95.83 6 37.5 54
34 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 25 24 96 5 37 57
35 හොරේවෙල ම.වි. 63 56 88.89 23 43.25 33
36 මුල්ගිරිගල ම.වි. 4 4 100 1 31.25 88
36 අත්තුඩාව ම.වි. 16 14 87.5 27 43.75 31
37 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 65 56 86.15 33 44.23 29
38 මහානාගපුර ක.වි. 20 19 95 7 35 69
38 ශ්‍රීපති ම.වි. 55 46 83.64 46 46.36 22
39 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 17 16 94.12 11 35.29 66
40 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 62 52 83.87 45 44.76 27
41 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 120 103 85.83 35 42.71 38
42 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 8 6 75 66 53.13 9
43 වැලිගම අන්නුර් මුස්ලිම් ම.වි. 18 16 88.89 23 38.89 46
44 පස්ගොඩ ම.වි. 46 41 89.13 22 38.59 51
45 අපරැක්ක ම.වි. 20 17 85 40 42.5 39
46 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 158 133 84.18 43 43.04 36
47 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 30 24 80 53 46.67 20
48 හොරගොඩ ම.වි. 35 31 88.57 24 37.86 52
49 මිගහජදුර ම.වි. 45 39 86.67 31 39.44 45
50 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 65 57 87.69 26 37.69 53
51 බඩබද්ද ම.වි. 2 2 100 1 25 118
51 මාමඩල ම.වි. 96 82 85.42 37 39.58 44
52 බෙංගමුව ම.වි. 51 43 84.31 42 40.2 43
53 බෙරලිහෙල ම.වි. 22 19 86.36 32 37.5 54
54 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 93 73 78.49 57 44.62 28
55 නාඳුගල ම.වි. 26 23 88.46 25 34.62 71
56 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 36 31 86.11 34 36.81 60
56 නබඩගස්වැව ම.වි. 60 52 86.67 31 36.25 61
56 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 48 40 83.33 47 39.58 44
57 අරන්වෙල ම.වි. 11 8 72.73 72 50 13
58 අකුරැස්ස ම.වි. 156 133 85.26 38 37.18 55
59 හත්තක ම.වි. 29 23 79.31 54 43.1 35
60 බතීගම ම.වි. 21 18 85.71 36 35.71 63
61 පල්ලෙගම ම.වි. 94 79 84.04 44 36.97 58
62 කුඩාහීල්ල ම.වි. 12 10 83.33 47 37.5 54
63 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 23 20 86.96 29 33.7 75
64 හෑගල්ල ම.වි. 66 54 81.82 48 38.64 50
65 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 22 17 77.27 61 42.05 41
66 දෙමටපිටිය ම.වි. 13 11 84.62 41 34.62 71
67 අම්බල ම.වි. 12 10 83.33 47 35.42 65
67 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 80 65 81.25 50 37.5 54
68 බෙලිදෙණිය ම.වි. 14 13 92.86 14 25 118
69 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 91 69 75.82 65 41.76 42
70 වරකපිටිය ම.වි. 20 15 75 66 42.5 39
71 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 93 76 81.72 49 35.75 62
72 ඕකන්දයාය ම.වි. 16 12 75 66 42.19 40
73 පල්ලාවෙල ම.වි. 6 5 83.33 47 33.33 77
74 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 84 68 80.95 52 35.12 68
75 අත්තනයාල ම.වි. 19 15 78.95 55 36.84 59
76 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 58 47 81.03 51 34.48 73
77 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 21 17 80.95 52 34.52 72
78 අඹගහහේන ම.වි. 38 33 86.84 30 27.63 104
79 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 26 20 76.92 63 37.5 54
80 බඳගිරිය ම.වි. 64 46 71.88 76 42.19 40
81 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 12 10 83.33 47 29.17 98
82 අඟුලුගහ ම.වි. 53 39 73.58 69 38.68 49
83 හල්ලල ම.වි. 61 47 77.05 62 34.84 70
84 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 41 32 78.05 58 33.54 76
85 මොරයාය ම.වි. 11 8 72.73 72 38.64 50
86 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 29 21 72.41 73 38.79 47
87 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 40 31 77.5 60 33.13 78
88 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 71 51 71.83 77 38.73 48
89 නින්දාන ම.වි. 68 51 75 66 35.29 66
90 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 32 26 81.25 50 28.13 102
91 විල්පිට ම.වි. 63 49 77.78 59 31.35 87
92 හොරවින්න ම.වි. 20 17 85 40 23.75 121
93 අල්මිනා ම.වි. 15 11 73.33 71 35 69
93 කොකාවල ම.වි. 36 27 75 66 33.33 77
94 ගොඩඋඩ ම.වි. 43 33 76.74 64 31.4 86
95 මැදගංගොඩ ම.වි. 16 13 81.25 50 26.56 110
96 පොල්පගොඩ ම.වි. 105 76 72.38 74 35.24 67
97 යටලමත්ත ම.වි. 20 15 75 66 32.5 83
98 හපුගල ම.වි. 102 75 73.53 70 33.82 74
99 ඕමාර ම.වි. 7 5 71.43 79 35.71 63
100 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 81 58 71.6 78 35.49 64
101 අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි. 30 22 73.33 71 33.33 77
102 බෙරලපනාතර ම.වි. 110 80 72.73 72 32.95 79
103 රන්තොටුවිල ම.වි. 39 29 74.36 68 30.77 89
104 ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි. 37 25 67.57 88 37.16 56
105 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 22 16 72.73 72 31.82 84
106 මුරුතවෙල ම.වි. 28 21 75 66 29.46 94
107 හියාරේ ම.වි 18 13 72.22 75 30.56 90
108 ගන්දර ම.වි. 51 38 74.51 67 25.49 115
108 මැදවැලෑන ම.වි. 14 11 78.57 56 21.43 130
109 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 80 56 70 82 29.38 95
110 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 33 23 69.7 83 29.55 93
111 කහඳ ම.වි. 26 18 69.23 84 28.85 99
112 කළුබෝවිටියන ම.වි. 57 40 70.18 81 27.63 104
113 සුල්තානාගොඩ ම.වි. 8 6 75 66 21.88 127
113 කාවන්තිස්සපුර ම.වි. 8 6 75 66 21.88 127
114 අක්මීමන ම.වි. 36 24 66.67 89 29.86 91
115 මීගස්ආර ම.වි. 48 33 68.75 85 27.6 105
116 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 53 36 67.92 86 27.83 103
117 ගලගම ම.වි. 11 8 72.73 72 22.73 123
118 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 45 28 62.22 101 32.78 81
119 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 39 27 69.23 84 25.64 114
120 ඌරගහ ම.වි. 202 131 64.85 93 29.83 92
121 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 28 18 64.29 95 29.46 94
122 මහාබෝධි ම.වි. 15 10 66.67 89 26.67 108
123 නරාවල ම.වි. 26 16 61.54 104 31.73 85
124 සියාරපිටිය ම.වි. 14 10 71.43 79 21.43 130
125 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 17 12 70.59 80 22.06 126
126 අලුත්වල ම.වි. 66 44 66.67 89 25.38 116
127 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 69 44 63.77 96 28.26 101
128 දෙබොක්කාව ම.වි. 37 24 64.86 92 27.03 106
129 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 12 8 66.67 89 25 118
130 හව්පෙ ම.වි. 17 11 64.71 94 26.47 111
131 කැටියපේ ම.වි. 19 11 57.89 112 32.89 80
132 ඉත්තදෙමළිය ම.වි. 8 5 62.5 100 28.13 102
133 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 29 19 65.52 90 25 118
134 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 35 21 60 108 29.29 97
135 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 46 30 65.22 91 23.91 120
135 ගුරුකන්ද ම.වි. 23 13 56.52 114 32.61 82
136 ඕල්කට් ම.වි. 87 52 59.77 109 29.31 96
137 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 28 19 67.86 87 20.54 135
138 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 73 45 61.64 103 26.71 107
139 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 15 10 66.67 89 21.67 129
140 කොරඹුරුවාන ම.වි. 21 14 66.67 89 21.43 130
141 අම්බලන්තොට ම.වි. 94 59 62.77 99 25.27 117
142 හිඟුරකන්ද ම.වි. 18 11 61.11 105 26.39 112
142 බමුණුගම ම.වි. 34 21 61.76 102 25.74 113
142 ඉඳුරුව ම.වි. 16 9 56.25 116 31.25 88
143 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 17 11 64.71 94 22.06 126
144 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි. 11 7 63.64 97 22.73 123
145 නවදගල ම.වි. 43 26 60.47 107 25 118
146 බටුවන්ගල ම.වි. 23 14 60.87 106 23.91 120
147 වැලිපටන්විල ම.වි. 30 19 63.33 98 20 136
148 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 17 10 58.82 110 22.06 126
149 බලගොඩ ම.වි. 26 16 61.54 104 19.23 138
150 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 27 14 51.85 121 28.7 100
150 ධාරුල් උලුම් ම.වි. 9 5 55.56 117 25 118
151 ඕවිටිගමුව ක.වි. 30 18 60 108 20 136
151 වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 10 6 60 108 20 136
152 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 41 24 58.54 111 21.34 131
153 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 23 13 56.52 114 22.83 122
154 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 19 11 57.89 112 21.05 133
155 ගණේගොඩ ම.වි. 46 24 52.17 119 26.63 109
156 මහසෙන්පුර ම.වි. 55 31 56.36 115 22.27 125
157 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 26 15 57.69 113 18.27 144
158 වෑකදවල ජනපද ම. වි. 23 13 56.52 114 18.48 142
158 පලපොත ම.වි. 6 3 50 123 25 118
159 දෑරංගල ම.වි. 38 19 50 123 24.34 119
160 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 86 44 51.16 122 22.38 124
161 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 52 27 51.92 120 21.15 132
162 වීරියගම ම.වි. 41 22 53.66 118 18.29 143
163 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 30 15 50 123 20.83 134
164 පිටදෙණිය ම.වි. 31 15 48.39 125 21.77 128
165 දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි. 27 14 51.85 121 17.59 146
165 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 18 9 50 123 19.44 137
166 වැලිගත්ත ම.වි. 4 2 50 123 18.75 140
167 බෝධිරාජ ම.වි. 33 16 48.48 124 18.94 139
168 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 71 34 47.89 126 18.66 141
169 මුරවැසිහේන ම.වි 28 13 46.43 127 17.86 145
170 බෙවර්ලි දෙමළ ක.වි 20 10 50 123 13.75 153
171 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 44 20 45.45 128 16.48 147
172 ගින්නලිය ම.වි. 47 21 44.68 129 15.43 149
173 මාපලගම ම.ම.වි. 23 10 43.48 130 15.22 150
174 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 35 14 40 134 15 151
175 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 27 11 40.74 133 13.89 152
176 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 29 12 41.38 131 12.93 156
177 ශාන්ත මරියා ම.වි. 17 7 41.18 132 11.76 158
178 කන්දෙගොඩ ම.වි. 14 5 35.71 135 16.07 148
179 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 17 6 35.29 136 13.24 155
180 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 15 5 33.33 137 13.33 154
181 රෝහණ ම.වි. 29 9 31.03 138 12.07 157
182 හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි. 42 14 33.33 137 9.52 159
183 උල්ලල ම.වි. 20 6 30 139 8.75 160
184 යක්ගස්මුල්ල අල්-අමීර් මුස්ලිම් ම.වි. 7 2 28.57 140 7.14 161
185 මුලන ම.වි. 21 4 19.05 141 5.95 162
186 කිරින්ද මුස්ලිම් ම.වි. 31 4 12.9 142 5.65 163
187 හුලංදාව දෙමළ ම.වි. 19 2 10.53 143 2.63 164
විද්‍යාව
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 උඩදෙණිය ක.වි. 3 3 100 1 91.67 1
2 හීන්දෑලිය ක.වි. 6 6 100 1 79.17 3
3 බෝවල ක.වි. 22 21 95.45 4 81.82 2
4 කපුගම ක.වි. 1 1 100 1 75 4
5 නලගම සිංහල ක.වි. 8 8 100 1 71.88 5
6 දකුණු කණුමුල්දෙණිය ක.වි. 10 10 100 1 70 6
7 ඉක්කපල්ලම ක.වි. 26 26 100 1 69.23 7
8 දොඩම්පහළ ක.වි. 16 16 100 1 64.06 8
9 දේවාලේගම ක.වි. 7 7 100 1 60.71 9
10 අල්-අස්හාර් ක.වි. 13 13 100 1 59.62 10
11 මහආර ක.වි. 24 24 100 1 58.33 12
12 රන්මුදුවැව ක.වි. 14 14 100 1 57.14 14
13 රසික් ෆරීඩ් ම.වි. 8 8 100 1 56.25 15
14 පුවක්ගහහේන ක.වි. 9 9 100 1 55.56 16
15 ගෝඨයිම්බරගම ක.වි. 15 15 100 1 53.33 19
16 සීනිමෝදර ක.වි. 12 12 100 1 52.08 21
17 දන්දෙණිය ක.වි. 13 12 92.31 13 59.62 10
18 වතුකන්ද ක.වි. 27 25 92.59 12 59.26 11
19 හකුරුවෙල ක.වි. 16 15 93.75 8 57.81 13
20 වටරැක ශ්‍රි සෝභිත ක.වි. 1 1 100 1 50 22
20 රන්මිහිතැන්න ක.වි. 5 5 100 1 50 22
20 පොල්ගහවිල ධර්මරාජ ම.වි. 4 4 100 1 50 22
20 අබේසේකරගම ම.වි. 16 15 93.75 8 56.25 15
21 කුඩාවැල්ල ජයවික්‍රම ම.වි. 10 10 100 1 47.5 25
22 අතපත්තුකන්ද ක.වි. 19 18 94.74 7 52.63 20
23 අල්හුදා මුස්ලිම් ක.වි. 9 9 100 1 47.22 26
24 පොළොම්මාරුව ක.වි. 113 105 92.92 11 53.76 17
25 නැදිගම්විල ක.වි. 7 7 100 1 46.43 28
25 හබරත්තවල ක.වි. 7 7 100 1 46.43 28
26 පනන්වෙල ක.වි. 6 6 100 1 45.83 30
27 අකුරුගොඩ ක.වි. 11 11 100 1 45.45 31
28 ඉලුක්පිටිය ක.වි. 4 4 100 1 43.75 33
28 වාව්ව ක.වි. 4 4 100 1 43.75 33
29 බැරගම ජනපද ක.වි 13 13 100 1 42.31 39
30 රදාවෙල ක.වි. 35 31 88.57 18 53.57 18
31 ශ්‍රී සාසනචන්ද්‍ර ම.වි. 22 21 95.45 4 46.59 27
32 දීයගහ නැගෙනහිර ක.වි. 6 6 100 1 41.67 40
32 කන්දෙබැද්ද ක.වි. 6 6 100 1 41.67 40
32 තාරපේරිය ක.වි. 3 3 100 1 41.67 40
33 ගල්බඩ අතුරුවැල්ල ම.වි. 11 10 90.91 15 50 22
33 වාඩිය සිල්වා ක.වි. 11 11 100 1 40.91 42
34 මුතියම්මාගම ක.වි. 8 8 100 1 40.63 44
35 වැලිවිටිය ම.වි. 9 9 100 1 38.89 50
36 අතුබොදේ ක.වි. 20 19 95 6 43.75 33
37 හුලංකන්ද ක.වි. 17 15 88.24 19 50 22
38 පට්ටිගල ක.වි. 21 20 95.24 5 42.86 36
39 පට්ටියපොල ක.වි. 2 2 100 1 37.5 54
39 ගොඩවානගොඩ ක.වි. 12 11 91.67 14 45.83 30
39 ඇත්ගාල්මුල්ල ක.වි. 2 2 100 1 37.5 54
39 ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් ආදර්ශ ක.වි. 2 2 100 1 37.5 54
40 කට්ටකඩුව ක.වි. 27 26 96.3 2 40.74 43
41 ලංකාගම ක.වි. 15 14 93.33 10 43.33 34
42 මොරකැටිආර ක.වි. 13 12 92.31 13 44.23 32
43 කිරිලිපන ක.වි. 31 29 93.55 9 42.74 37
44 පියතිස්ස ම.වි. 16 14 87.5 20 48.44 24
45 ආනන්ද විජය ක.වි. 15 14 93.33 10 41.67 40
46 පරදුව ආදර්ශ ක.වි 23 22 95.65 3 39.13 49
47 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 19 18 94.74 7 38.16 52
48 තුඹේ ක.වි. 4 4 100 1 31.25 79
48 තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි. 4 4 100 1 31.25 79
49 මහගල්වැව ක.වි. 17 15 88.24 19 42.65 38
50 ශ්‍රී ගුණානන්ද ක.වි. 9 8 88.89 17 41.67 40
51 පෝරඹ ක.වි. 51 46 90.2 16 39.71 46
52 අස්සෆා මුස්ලිම් ක.වි. 14 12 85.71 21 42.86 36
53 ඉලුක්මුල්ල ක.වි. 8 7 87.5 20 40.63 44
54 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 18 16 88.89 17 38.89 50
55 මොලොග්ගමුව ක.වි. 12 11 91.67 14 35.42 62
56 උඩමත්තල ක.වි. 13 12 92.31 13 34.62 64
57 කුඩාගොඩ ක.වි. 18 16 88.89 17 37.5 54
57 රන්සෑගොඩ උතුර ක.වි. 18 16 88.89 17 37.5 54
58 අබකොලවැව ක.වි. 2 2 100 1 25 98
58 තණබද්දෙගම ක.වි. 2 2 100 1 25 98
58 දම්මුල්ලගොඩ ක.වි. 3 3 100 1 25 98
58 තල්වත්ත අභිනව ක.වි. 12 11 91.67 14 33.33 69
59 දෙබරවැව ක.වි. 262 219 83.59 23 39.69 47
60 නතුවල ක.වි. 7 6 85.71 21 35.71 59
61 උලහිටියාව ක.වි. 26 22 84.62 22 36.54 56
62 කඩොල්ගල්ල ක.වි. 18 13 72.22 39 48.61 23
63 කඹුරුපිටිය ම.වි. 123 99 80.49 29 40.04 45
64 රාජපුරගොඩ ක.වි. 11 10 90.91 15 29.55 86
65 ගුරුගොඩැල්ල වීරසිංහ ක.වි. 16 14 87.5 20 32.81 71
66 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. 133 109 81.95 25 37.97 53
67 තලපත්කන්ද ක.වි. 14 11 78.57 32 41.07 41
68 මීපාවිට ක.වි. 9 8 88.89 17 30.56 82
69 කහව රතනසාර ම.වි. 13 11 84.62 22 34.62 64
69 බෙරලිහෙල ක.වි. 26 21 80.77 28 38.46 51
70 මිරිස්වත්ත මුතුමාල ක.වි. 12 10 83.33 24 35.42 62
70 තෙලඹුයාය ක.වි. 12 10 83.33 24 35.42 62
70 උඩුවිල ක.වි. 8 7 87.5 20 31.25 79
71 කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි. 35 30 85.71 21 32.86 70
72 බැමිණියන්විල ක.වි. 7 6 85.71 21 32.14 74
73 උඩගොමඩිය ක.වි. 30 25 83.33 24 34.17 66
74 තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. 24 19 79.17 31 37.5 54
74 උඩුකාව ක.වි. 12 10 83.33 24 33.33 69
74 පරමානන්ද ම.වි 9 8 88.89 17 27.78 90
75 සාම්මලේ විද්‍යානන්ද ක.වි. 14 12 85.71 21 30.36 83
76 මානම්පිට රතනසාර ම.වි. 11 8 72.73 38 43.18 35
77 වල්පොල ගුණතිලක ක.වි. 8 6 75 36 40.63 44
78 හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය 13 10 76.92 34 38.46 51
78 ක.වි.චමල් රාජපක්‍ෂ ක.වි 13 9 69.23 43 46.15 29
78 වීදිකන්ද ක.වි. 13 11 84.62 22 30.77 81
79 බිංකම ම.වි. 26 21 80.77 28 33.65 68
80 අගලිය ම.වි. 9 7 77.78 33 36.11 57
81 පනාකඩුව ක.වි. 13 10 76.92 34 36.54 56
82 මාමඩවිල මලියදේව ම.වි. 36 30 83.33 24 29.86 85
83 සිරි අබේතිස්ස ක.වි. 26 20 76.92 34 35.58 60
83 මීගහවෙල ක.වි. 4 3 75 36 37.5 54
83 අකුරුගොඩ සේනානි ක.වි. 16 13 81.25 27 31.25 79
84 අළුපොත්දෙණිය ක.වි. 15 12 80 30 31.67 77
85 වැලිහේන ක.වි. 11 9 81.82 26 29.55 86
86 අන්ගුන්න බදුල්ල ක.වි. 7 5 71.43 41 39.29 48
87 කිවුල ක.වි. 20 16 80 30 30 84
88 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 18 14 77.78 33 31.94 75
89 සාමෝදාගම ක.වි. 13 10 76.92 34 32.69 72
89 පහළගම ක.වි. 13 10 76.92 34 32.69 72
90 අගලබඩ ක.වි. 8 6 75 36 34.38 65
91 හිඟුරමුලන ශ්‍රී පේමානන්ද ක.වි. 19 14 73.68 37 35.53 61
92 කන්දිල්පාන ක.වි. 3 2 66.67 46 41.67 40
92 උණාකූරුව ක.වි. 6 5 83.33 24 25 98
92 හීනටිය ක.වි. 18 13 72.22 39 36.11 57
93 උස්වැව ක.වි. 13 10 76.92 34 30.77 81
94 ගොඩපිටිය ක.වි. 90 68 75.56 35 30.83 80
95 දෙදියගල ක.වි. 8 6 75 36 31.25 79
96 කොළවෙනිගම ම.වි. 25 18 72 40 34 67
97 ග්‍රාමිණී ම.වි. 5 4 80 30 25 98
98 රොන්නදූව ක.වි. 6 5 83.33 24 20.83 112
99 බැදිගම ක.වි. 7 5 71.43 41 32.14 74
100 පල්ලාවෙල බටදොල ක.වි. 8 6 75 36 28.13 89
101 තිස්සපුර ක.වි. 10 8 80 30 22.5 106
102 සුගතපාල ගොඩවත්ත ක.වි. 11 8 72.73 38 29.55 86
103 නායකවත්ත රාජපක්ෂ ක.වි. 16 11 68.75 44 31.25 79
103 වීරවිල ම.වි. 19 12 63.16 52 36.84 55
103 සපුගොඩ රතනපාල ක.වි. 19 13 68.42 45 31.58 78
103 වලකන්ද ම.වි. 12 8 66.67 46 33.33 69
103 පල්ලෙමලල ක.වි. 19 14 73.68 37 26.32 97
103 බෝදරකන්ද රතනජෝති ක.වි. 5 4 80 30 20 115
104 අ‍භයපුර ක.වි 18 14 77.78 33 20.83 112
105 බඹරවාන ක.වි. 16 10 62.5 54 35.94 58
106 ගුරුවල ක.වි. 14 10 71.43 41 26.79 95
106 රන්න වාඩියගොඩ ක.වි. 14 10 71.43 41 26.79 95
107 රුක්මල්පිටිය ක.වි. 9 7 77.78 33 19.44 117
108 තලාව ක.වි. 8 5 62.5 54 34.38 65
109 ඕලුආර බණ්ඩාරනායක ක.වි. 7 5 71.43 41 25 98
109 විහාරහේන ක.වි. 7 5 71.43 41 25 98
110 මලිදූව ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 33 22 66.67 46 29.55 86
111 බැදිගම්තොට ක.වි. 19 13 68.42 45 27.63 91
112 අඟුල්මඩුව ක.වි. 12 9 75 36 20.83 112
113 මහහීල්ල දකුණ ඊශ්වර ක.වි. 11 8 72.73 38 22.73 104
113 කඩිහිංගල ම.වි. 11 7 63.64 51 31.82 76
114 සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි. 27 17 62.96 53 32.41 73
115 හිනිඳූම්ගොඩ විජයානන්ද ක.වි. 16 11 68.75 44 26.56 96
116 ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස ක.වි. 82 54 65.85 47 29.27 87
117 දඩල්ල අල්-මුබාරක් ක.වි. 10 6 60 57 35 63
117 හ‍ත්පෝරුව ක.වි. 20 13 65 48 30 84
118 ගෝනදෙණිය ක.වි. 13 8 61.54 55 32.69 72
119 ගිණිමැල්ලගහ ම.වි. 25 16 64 50 30 84
120 කිරිබතාවිල ක.වි 8 6 75 36 18.75 119
120 සියඹලාගස්විල ඥානෝදය ක.වි. 8 6 75 36 18.75 119
121 වතුරවෙල ගාමිණී ක.වි. 7 5 71.43 41 21.43 110
122 උපාලි විජයවර්ධන ක.වි. 13 9 69.23 43 23.08 103
123 තංගල්ල මුස්ලිම් ක.වි. 3 2 66.67 46 25 98
123 මී ඇල්ල කරගොඩ ක.වි. 9 6 66.67 46 25 98
123 වකමුල්ල ක.වි. 3 2 66.67 46 25 98
123 පුස්තෝමුල්ල ක.වි. 18 12 66.67 46 25 98
123 රන්දොඹ් දම්නද ක.වි. 15 10 66.67 46 25 98
123 දොළහේන ක.වි. 3 2 66.67 46 25 98
124 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 11 7 63.64 51 27.27 92
125 අක්කර විස්ස ක.වි. 13 9 69.23 43 21.15 111
126 බෝපගොඩ සුගීෂ්වර ම.වි. 24 17 70.83 42 18.75 119
127 අකුරුබැබිල ක.වි. 14 8 57.14 61 32.14 74
127 කරතොට ක.වි. 7 4 57.14 61 32.14 74
127 සිටිනාමළුව ක.වි. 7 4 57.14 61 32.14 74
128 ගැමුණුපුර ක.වි. 16 11 68.75 44 20.31 113
129 හල්විටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 13 8 61.54 55 26.92 94
130 ගොඩකුඹුර ක.වි. 6 4 66.67 46 20.83 112
130 කයිකාවල ශ්‍රී රේවත ක.වි. 18 12 66.67 46 20.83 112
131 කැටවල ක.වි. 13 9 69.23 43 17.31 124
131 හල්පතොට ක.වි. 13 7 53.85 66 32.69 72
132 ගල්ලන්දල ක.වි. 11 7 63.64 51 22.73 104
133 ලබුහේන්ගොඩ ක.වි. 12 7 58.33 59 27.08 93
134 තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි. 20 13 65 48 20 115
135 සමන්පුර ම.වි. 28 17 60.71 56 23.21 101
136 රඹුක්කැටිය ක.වි. 26 16 61.54 55 22.12 108
137 කනහලාගම ක.වි. 6 4 66.67 46 16.67 127
137 බූස්ස ම.වි. 3 2 66.67 46 16.67 127
138 හම්මෑලිය ක.වි. 16 10 62.5 54 20.31 113
139 උඩවැලිවිටිතලාව ම.වි. 17 10 58.82 58 23.53 100
140 මීගහගොඩ ක.වි. 14 9 64.29 49 17.86 122
141 ලේල්වල ගිගුම්මඩුව ක.වි. 11 7 63.64 51 18.18 121
142 මහගොඩ ක.වි. 26 16 61.54 55 20.19 114
143 නිදන්ගල ක.වි. 19 11 57.89 60 23.68 99
144 පතිරාජ ම.වි. 8 5 62.5 54 18.75 119
145 ගොම්බද්දල විජයබා ක.වි. 13 8 61.54 55 19.23 118
146 මැදවල විජය ක.වි. 5 3 60 57 20 115
146 දෙනිය පිංගම ක.වි. 10 6 60 57 20 115
147 කෝන්කරහේන ක.වි. 13 8 61.54 55 17.31 124
148 වත්තහේන සිරි සුචරිත ක.වි. 14 8 57.14 61 21.43 110
148 වැලිදෙණිය ක.වි. 7 4 57.14 61 21.43 110
149 පහළ අන්දරවැව ක.වි. 9 5 55.56 64 22.22 107
150 හප්පිටිය ක.වි. 12 7 58.33 59 18.75 119
151 දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි. 25 14 56 63 20 115
152 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 36 17 47.22 69 28.47 88
153 මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි. 7 4 57.14 61 17.86 122
153 ඌරල ක.වි. 16 9 56.25 62 18.75 119
153 සිරි අබේතිස්ස ම.වි. 12 7 58.33 59 16.67 127
153 නාවිමන මහාරාජ ම.වි. 4 2 50 68 25 98
153 දිවිතුර දෙමල ක.වි. 16 9 56.25 62 18.75 119
154 තෙලුල්ල ක.වි. 41 21 51.22 67 22.56 105
155 ශ්‍රි රෝහණ ක.වි. 25 14 56 63 17 126
156 විද්‍යාදර්ශ ක.වි. 20 10 50 68 22.5 106
157 ශ්‍රී ධම්මදස්සි ම.වි 26 13 50 68 22.12 108
158 පරගල ක.වි. 8 4 50 68 21.88 109
159 ගොඩවෙල ක.වි. 7 4 57.14 61 14.29 135
160 මණ්ඩලපුර ක.වි. 11 6 54.55 65 15.91 129
161 වැලිකැටිය ක.වි. 14 7 50 68 19.64 116
162 දෙල්ලව ම.වි. 41 19 46.34 72 23.17 102
163 බෝපිටිය විමලවංශ ක.වි. 36 18 50 68 19.44 117
164 කන්දෙවත්ත අල්-මිරාන් ක.වි. 13 7 53.85 66 15.38 132
164 රන්සෑගොඩ දකුණ ක.වි 13 7 53.85 66 15.38 132
164 වැදිගම්වැව ක.වි 13 7 53.85 66 15.38 132
165 මැටිවිලිය ශ්‍රී මේධානන්ද ක.වි. 8 4 50 68 18.75 119
165 ගල්පමුණ ක.වි. 4 2 50 68 18.75 119
166 ඔයගාව රණවරනාවැව ක.වි. 30 15 50 68 18.33 120
167 ලේල්වල ක.වි 14 7 50 68 17.86 122
168 අංකොක්කාවල ශ්‍රි සුමංගල ම.වි. 10 5 50 68 17.5 123
169 කිරිවැල්දොල ක.වි. 6 3 50 68 16.67 127
169 ගජනායකගම ක.වි. 6 3 50 68 16.67 127
169 මාඳුව ක.වි. 6 3 50 68 16.67 127
170 කහඳමෝදර ක.වි. 8 4 50 68 15.63 131
171 ඇල්ලගල ක.වි. 10 5 50 68 15 133
172 කැටන්දොල ක.වි. 15 7 46.67 71 16.67 127
173 වලවෙවත්ත ම.වි. 17 8 47.06 70 16.18 128
174 කිරින්ද මුස්ලිම් ක.වි. 4 2 50 68 12.5 138
174 ඉගලතලාව ක.වි. 2 1 50 68 12.5 138
174 රොටවල ක.වි. 6 3 50 68 12.5 138
174 වටගෙදරමුල්ල ක.වි. 2 1 50 68 12.5 138
174 කරඹගල්මුල්ල ක.වි. 6 3 50 68 12.5 138
174 එම්.ආර්. තාසිම් මුස්ලිම් ක.වි 6 3 50 68 12.5 138
174 පලොල්පිටිය ම.වි. 2 1 50 68 12.5 138
174 බොනවිස්ටා ම.වි. 6 3 50 68 12.5 138
174 කැරෑදෙණිය ක.වි. 6 3 50 68 12.5 138
174 දෙනගම නැගෙනහිර ක.වි. 2 1 50 68 12.5 138
175 ඔසුවින්න ක.වි. 11 5 45.45 73 15.91 129
176 මෙදේරිපිටිය ක.වි. 15 6 40 78 20 115
176 දෙද්දුවාවල ක.වි. 5 2 40 78 20 115
176 බටඅත දකුණ ක.වි. 10 4 40 78 20 115
176 මාමනදොල ක.වි. 5 2 40 78 20 115
177 ගැටමාන්න උතුර ක.වි. 3 1 33.33 83 25 98
178 ඊරියතොට ම.වි. 22 9 40.91 76 17.05 125
179 අම්පෙ ක.වි. 7 3 42.86 75 14.29 135
180 පැරෑළිය ශ්‍රී ජිනරතන ම.වි. 22 9 40.91 76 15.91 129
181 විලයාල ක. විද්‍යාලය 21 9 42.86 75 13.1 137
182 ඉඹුල්ගොඩ ක.වි. 9 4 44.44 74 11.11 139
182 ජඳුර ක.වි. 27 11 40.74 77 14.81 134
183 ශ්‍රී ධීරානන්ද ම.වි. 25 10 40 78 15 133
183 තලපලකන්ද ක.වි. 5 2 40 78 15 133
183 ශ්‍රී පියරතන ක.වි. 5 2 40 78 15 133
183 කැටැන්දොල ක.වි. 5 2 40 78 15 133
184 අනුරුද්ධ ක.වි. 46 18 39.13 79 15.76 130
185 රැකව ක.වි. 7 3 42.86 75 10.71 140
186 බුන්දල ක.වි. 8 3 37.5 80 15.63 131
187 කන්දෙගොඩ ක.වි. 10 4 40 78 12.5 138
188 ග‍ඟේයාය ක.වි. 6 2 33.33 83 16.67 127
188 ලේල්වල වික්‍රමසිංහ ක.වි. 6 2 33.33 83 16.67 127
188 නාවිමන උතුර ක.වි. 8 3 37.5 80 12.5 138
188 මාබොටුවන ක.වි. 19 7 36.84 81 13.16 136
189 මිදිගම ම.වි. 26 9 34.62 82 12.5 138
190 පිටවල්ගමුව ක.වි. 10 3 30 85 15 133
190 ධර්මාලෝක ක.වි. 10 3 30 85 15 133
191 නිමලව ක.වි. 15 5 33.33 83 10 141
192 වැවහමන්දුව වනිගසේකර ම.වි. 3 1 33.33 83 8.33 145
192 පලල්ල ක.වි. 3 1 33.33 83 8.33 145
192 හත්තොටුව ක.වි. 3 1 33.33 83 8.33 145
192 දෙල්පෝන ශ්‍රී ගිරිමානන්ද ක.වි. 3 1 33.33 83 8.33 145
192 කීරිපිටිය ක.වි. 6 2 33.33 83 8.33 145
192 නලගම මුස්ලිම් ක.වි. 3 1 33.33 83 8.33 145
193 දම්පහල ක.වි. 29 9 31.03 84 9.48 143
194 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. 21 6 28.57 86 9.52 142
195 නාවල ක.වි. 4 1 25 87 12.5 138
195 එන්සල්වත්ත දෙමළ ක.විද්‍යාලය 14 4 28.57 86 8.93 144
196 නාරංඕවිට පොරවගම ම.වි. 7 2 28.57 86 7.14 147
197 නාරංඕවිට සුමනසිරි ම.වි. 8 2 25 87 6.25 148
197 තල්ගස්වල දෙමළ ක.වි. 12 3 25 87 6.25 148
197 ඉහළ විටියල ශ්‍රි ගුණරතන ක.වි. 8 2 25 87 6.25 148
197 ගොන්නොරුව ක.වි. 20 5 25 87 6.25 148
198 කුලීගොඩ සුමන ක.වි. 37 8 21.62 89 7.43 146
199 සිරි පියරතන ක.වි. 9 2 22.22 88 5.56 149
200 බැරගම ක.වි 16 3 18.75 91 6.25 148
200 රුවන්වැල්ල ක.වි. 5 1 20 90 5 150
200 බෝධිමළුව ක.වි. 10 2 20 90 5 150
201 මැකිලියතැන්න ක.වි. 8 1 12.5 92 6.25 148
202 ශ්‍රී ඉන්ද්‍රරතන ක.වි. 8 1 12.5 92 3.13 151
202 තලහගම ක.වි. 8 1 12.5 92 3.13 151
203 වේහැල්ල ක.වි. 8 0 0 93 0 152
203 පින්නදුව ජයන්ති ම.වි. 8 0 0 93 0 152
203 දියකිතුල්කන්ද ක.වි. 1 0 0 93 0 152
203 මාරකොල්ලිය ක.වි. 5 0 0 93 0 152
203 හබරකඩ ධර්මපාල ක.වි. 8 0 0 93 0 152
203 බඳගිරිය මුස්ලිම් ක.වි. 4 0 0 93 0 152
203 උනැල්ල ජයන්ති ක.වි. 4 0 0 93 0 152
203 ධම්මසාර ක.වි. 2 0 0 93 0 152
203 අනින්කන්ද දෙමළ ක.වි. 9 0 0 93 0 152
203 ඕවිලාන ක.වි. 3 0 0 93 0 152
203 ඇල්ලෙවෙල ක.වි. 2 0 0 93 0 152