අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
මාතර
ඉතිහාසය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මාතර 3054 2867 93.88 1 70.12 1
2 දික්වැල්ල 740 693 93.65 2 58.61 2
3 දෙවිනුවර 325 280 86.15 3 47.38 4
4 වැලිගම 851 691 81.2 4 47.94 3
ඉතිහාසය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 408 400 98.04 3 86.46 1
2 රාහුල විද්‍යාලය 408 403 98.77 2 85.11 2
3 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 322 313 97.2 4 83.7 3
4 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 315 305 96.83 5 77.62 4
5 මින්හාත් ජාතික පාසල 40 40 100 1 65 6
6 මාතර ම.ම.වි. 357 338 94.68 8 65.97 5
7 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 202 193 95.54 6 64.73 7
8 විජිත ම.ම.වි. 223 212 95.07 7 63.68 8
9 අර්ෆා ම.ම.වි. 117 102 87.18 9 51.07 10
10 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 249 202 81.12 10 51.91 9
11 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 195 158 81.03 11 48.85 11
12 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 35 24 68.57 12 42.14 12
ඉතිහාසය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කොටුව ජනාධිපති වි. 148 140 94.59 2 73.82 1
2 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 81 79 97.53 1 69.14 2
3 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 164 154 93.9 3 60.67 3
4 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 130 122 93.85 4 60.19 4
5 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 159 146 91.82 5 54.4 5
6 කඹුරුගමුව ම.වි. 101 88 87.13 6 49.75 6
7 ඉල්මා ම.වි. 39 33 84.62 8 46.79 7
8 තල්පාවිල ම.ම.වි. 124 107 86.29 7 43.15 8
9 තලල්ල දකුණ ම.වි. 40 30 75 9 35.63 10
10 මහානාම ම.වි. 71 52 73.24 10 36.27 9
11 මිරිස්ස ම.ම.වි. 47 24 51.06 11 25 11
ඉතිහාසය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 14 14 100 1 69.64 1
2 අත්තුඩාව ම.වි. 16 16 100 1 67.19 2
3 නාඳුගල ම.වි. 26 26 100 1 65.38 4
4 දීයගහ බටහිර ම.වි. 32 31 96.88 2 66.41 3
5 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 29 28 96.55 3 57.76 7
6 අපරැක්ක ම.වි. 20 18 90 11 60 5
7 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 93 85 91.4 9 56.72 8
8 දෙමටපිටිය ම.වි. 13 12 92.31 7 55.77 9
9 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 32 31 96.88 2 50.78 12
10 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 25 22 88 14 58 6
11 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 109 100 91.74 8 54.13 10
12 ගොඩඋඩ ම.වි. 43 39 90.7 10 51.16 11
13 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 28 25 89.29 12 49.11 14
14 කොකාවල ම.වි. 36 32 88.89 13 48.61 15
14 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 24 23 95.83 4 41.67 16
15 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 27 23 85.19 16 50 13
16 ගන්දර ම.වි. 51 48 94.12 6 40.2 17
17 බතීගම ම.වි. 21 20 95.24 5 38.1 19
18 බෙලිදෙණිය ම.වි. 14 12 85.71 15 39.29 18
19 රෝහණ ම.වි. 29 24 82.76 17 31.9 20
20 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 35 18 51.43 18 22.86 21
21 ධාරුල් උලුම් ම.වි. 9 4 44.44 19 16.67 22
ඉතිහාසය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කපුගම ක.වි. 1 1 100 1 100 1
2 දන්දෙණිය ක.වි. 13 13 100 1 75 2
3 දොඩම්පහළ ක.වි. 16 16 100 1 64.06 3
4 අල්-අස්හාර් ක.වි. 13 13 100 1 63.46 4
5 වාව්ව ක.වි. 4 4 100 1 62.5 5
6 අකුරුබැබිල ක.වි. 14 13 92.86 4 62.5 5
7 නිදන්ගල ක.වි. 19 18 94.74 2 60.53 6
8 තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි. 4 4 100 1 50 8
9 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 18 17 94.44 3 52.78 7
10 දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි. 25 23 92 5 45 10
11 හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය 13 11 84.62 6 50 8
12 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 11 9 81.82 7 47.73 9
13 වැවහමන්දුව වනිගසේකර ම.වි. 3 3 100 1 25 16
14 මිදිගම ම.වි. 26 21 80.77 8 41.35 12
15 අන්ගුන්න බදුල්ල ක.වි. 7 4 57.14 14 42.86 11
15 දීයගහ නැගෙනහිර ක.වි. 6 4 66.67 10 33.33 13
15 නාවිමන මහාරාජ ම.වි. 4 3 75 9 25 16
16 බෝදරකන්ද රතනජෝති ක.වි. 5 3 60 13 30 14
17 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. 21 13 61.9 12 27.38 15
18 නාවිමන උතුර ක.වි. 8 5 62.5 11 25 16
19 රුවන්වැල්ල ක.වි. 5 3 60 13 20 17
20 ධම්මසාර ක.වි. 2 1 50 15 12.5 18
21 වේහැල්ල ක.වි. 8 3 37.5 16 9.38 20
22 සිරි පියරතන ක.වි. 9 2 22.22 18 11.11 19
23 උනැල්ල ජයන්ති ක.වි. 4 1 25 17 6.25 21