අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
ඉතිහාසය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 වලස්මුල්ල 2481 2309 93.07 1 61.68 2
2 මාතර 4970 4531 91.17 2 63.12 1
3 ගාල්ල 7157 6285 87.82 5 60.97 3
4 තංගල්ල 2428 2151 88.59 3 55.88 4
5 මුලටියන 2157 1897 87.95 4 55.7 5
6 අකුරැස්ස 2049 1763 86.04 6 53.45 6
7 අම්බලන්ගොඩ 3287 2784 84.7 7 51.54 7
8 උඩුගම 1763 1484 84.17 8 47.99 9
9 හම්බන්තොට 3944 3275 83.04 9 48.66 8
10 දෙනියාය 2163 1786 82.57 10 47.01 10
11 ඇල්පිටිය 3217 2632 81.82 11 46.72 11
ඉතිහාසය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 89 89 100 1 98.31 1
2 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 268 268 100 1 93.84 2
3 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 319 316 99.06 2 89.26 3
4 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 208 208 100 1 87.62 4
5 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 453 445 98.23 6 87.09 5
6 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 408 400 98.04 8 86.46 6
7 රාහුල විද්‍යාලය 408 403 98.77 5 85.11 7
8 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 322 313 97.2 11 83.7 8
9 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 404 395 97.77 9 82.74 9
10 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 437 432 98.86 4 81.12 10
11 දෙබරවැව ම.ම.වි. 382 378 98.95 3 79.12 12
12 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 251 242 96.41 14 80.48 11
13 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 260 255 98.08 7 77.12 14
14 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 315 305 96.83 13 77.62 13
15 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 239 232 97.07 12 76.67 16
16 මහින්ද විද්‍යාලය 292 277 94.86 23 76.8 15
17 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 223 213 95.52 19 75.9 17
18 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 179 172 96.09 15 74.58 18
19 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 226 216 95.58 17 72.68 20
20 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 355 330 92.96 29 73.24 19
21 මින්හාත් ජාතික පාසල 40 40 100 1 65 27
22 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 282 265 93.97 27 69.59 22
23 කටුවන ජාතික පාසල 173 166 95.95 16 66.91 24
24 මහානාග ජාතික පාසල 167 159 95.21 21 67.51 23
25 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 202 186 92.08 30 70.54 21
26 මාතර ම.ම.වි. 357 338 94.68 24 65.97 25
27 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 202 193 95.54 18 64.73 28
28 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 409 385 94.13 26 65.77 26
29 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 113 110 97.35 10 62.17 37
30 විජිත ම.ම.වි. 223 212 95.07 22 63.68 31
31 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 151 144 95.36 20 62.75 32
32 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 36 34 94.44 25 62.5 36
33 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 189 174 92.06 31 63.76 30
34 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 260 243 93.46 28 61.92 39
35 දෙනියාය ම.ම.වි 225 207 92 32 62.67 34
36 සුරියවැව ජාතික පාසල 223 202 90.58 33 62.73 33
37 දේවානන්ද විද්‍යාලය 305 276 90.49 34 62.62 35
38 සුචී ජාතික පාසල 100 87 87 41 64 29
39 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 153 134 87.58 38 61.93 38
40 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 169 147 86.98 42 58.58 41
41 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 251 218 86.85 43 58.47 42
42 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 433 373 86.14 47 58.89 40
43 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 258 224 86.82 44 57.95 43
44 ආනන්ද ම.ම.වි. 408 358 87.75 37 56.8 44
45 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 253 228 90.12 35 54.05 46
46 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 163 139 85.28 50 55.37 45
47 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 240 210 87.5 39 51.35 49
48 වඳුරඹ ම.ම.වි. 192 162 84.38 53 53.91 47
49 අර්ෆා ම.ම.වි. 117 102 87.18 40 51.07 51
50 තිහගොඩ ජාතික පාසල 106 92 86.79 45 51.18 50
51 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 176 152 86.36 46 49.72 52
52 නෙළුව ජාතික පාසල 225 193 85.78 49 48.11 54
53 සහිරා ජාතික පාසල 62 55 88.71 36 44.76 58
54 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 249 202 81.12 57 51.91 48
55 කොට‍පොල ම.වි 99 85 85.86 48 46.72 56
56 රේවත ජාතික පාසල 193 163 84.46 52 46.76 55
57 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 195 158 81.03 58 48.85 53
58 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 176 149 84.66 51 45.03 57
59 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 106 88 83.02 55 44.1 59
60 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 253 213 84.19 54 42.79 60
61 ගාමිණී ම.ම.වි. 155 128 82.58 56 41.77 63
62 කතළුව ම.ම වි. 73 59 80.82 59 42.47 61
63 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 52 41 78.85 60 37.02 64
64 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 35 24 68.57 61 42.14 62
65 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 66 27 40.91 62 21.21 65
ඉතිහාසය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 188 187 99.47 1 87.9 1
2 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 178 175 98.31 3 82.3 2
3 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 67 66 98.51 2 79.85 3
4 කොටුව ජනාධිපති වි. 148 140 94.59 13 73.82 4
5 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 202 192 95.05 12 71.91 5
6 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 81 79 97.53 5 69.14 7
7 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 86 83 96.51 7 69.48 6
8 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 197 189 95.94 9 66.24 9
9 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 65 60 92.31 21 67.69 8
10 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 47 46 97.87 4 60.11 16
11 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 66 64 96.97 6 59.85 17
12 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 164 154 93.9 14 60.67 13
13 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 179 166 92.74 18 61.59 11
14 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 130 122 93.85 15 60.19 15
15 ‍මොදරවාන ම.වි. 46 44 95.65 10 58.15 21
16 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 265 245 92.45 20 61.04 12
17 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 191 173 90.58 25 62.57 10
18 අමුගොඩ ම.වි. 65 62 95.38 11 57.69 23
19 ගිංතොට ම.වි. 174 160 91.95 22 60.49 14
20 පෝද්දිවල ම.වි. 116 108 93.1 17 59.27 19
21 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 128 115 89.84 26 58.2 20
21 තලාව ම.වි. 51 49 96.08 8 51.96 27
22 උඩුගම ම.වි. 123 110 89.43 30 57.72 22
23 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 159 146 91.82 23 54.4 24
24 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 91 78 85.71 42 59.34 18
25 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 120 107 89.17 32 53.96 25
26 බෝලාන ම.වි. 110 100 90.91 24 51.82 28
27 රෝහණ ම.වි. 114 101 88.6 35 53.95 26
28 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 120 112 93.33 16 46.04 46
29 මාකඳුර ම.ම.වි. 108 96 88.89 34 50.23 31
30 උඩයාල ම.වි. 40 37 92.5 19 46.25 43
31 රෝහණ විදුහල 48 43 89.58 28 48.44 38
32 ‍වරාපිටිය ම.වි. 45 39 86.67 38 50.56 30
33 කඹුරුගමුව ම.වි. 101 88 87.13 37 49.75 33
34 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 19 17 89.47 29 47.37 39
35 නිහිළුව ම.වි 49 43 87.76 36 48.98 37
36 උනවටුන ම.වි. 70 60 85.71 42 49.29 36
37 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 201 169 84.08 45 50 32
38 අතුරලිය ම.වි. 48 40 83.33 47 49.48 35
39 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 58 50 86.21 40 46.12 44
40 යටගල ම.වි. 260 223 85.77 41 46.25 43
41 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 37 33 89.19 31 42.57 53
42 ඉල්මා ම.වි. 39 33 84.62 43 46.79 40
43 කෝංගල ම.ම.වි. 74 59 79.73 56 51.35 29
44 සුධර්මා ම.වි. 64 57 89.06 33 41.02 57
45 තල්පාවිල ම.ම.වි. 124 107 86.29 39 43.15 52
46 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 128 102 79.69 57 49.61 34
47 මිද්දෙණිය ම.වි. 104 85 81.73 48 46.63 41
48 අලපලාදෙණිය ම.වි. 64 52 81.25 51 46.48 42
49 මාගෙදර ම.වි. 104 85 81.73 48 45.43 48
50 රන්න ම.වි. 172 140 81.4 50 45.64 47
51 මලිදුව ම.වි. 29 26 89.66 27 35.34 75
52 විහාරගල ම.වි. 76 64 84.21 44 40.13 60
53 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 122 95 77.87 60 46.11 45
54 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 74 60 81.08 52 41.55 56
55 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 174 139 79.89 55 42.53 54
56 පිටබැද්දර ම.වි. 152 118 77.63 61 44.41 49
57 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 82 67 81.71 49 40.24 59
58 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 25 21 84 46 36 71
59 දබරැල්ල ම.වි. 59 45 76.27 63 43.64 51
60 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 63 51 80.95 53 38.89 63
61 ගෝනගල ම.වි. 117 88 75.21 65 44.23 50
62 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 102 81 79.41 58 39.22 62
63 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 62 50 80.65 54 37.5 64
64 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 197 152 77.16 62 40.61 58
65 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 67 51 76.12 64 39.55 61
66 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 115 90 78.26 59 36.52 67
67 මිරිස්වත්ත ම.වි. 114 81 71.05 70 41.89 55
68 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 80 60 75 66 35.94 72
69 තලල්ල දකුණ ම.වි. 40 30 75 66 35.63 74
70 දොරපෙ ම.වි. 59 43 72.88 68 37.29 65
71 මහානාම ම.වි. 71 52 73.24 67 36.27 69
72 තිස්සමහාරාම ම.වි. 86 62 72.09 69 36.05 70
73 මාදම්පා ම.ම.වි. 107 75 70.09 72 36.68 66
74 බටපොල ම.ම.වි. 163 114 69.94 73 36.5 68
75 රිටිගහයාය ම.වි. 44 33 75 66 30.11 78
76 දෙනිපිටිය ම.වි. 67 47 70.15 71 34.7 76
77 ඕපාත ම.වි. 84 56 66.67 76 35.71 73
78 කහදූව ම.වි. 69 48 69.57 74 30.07 79
79 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 90 59 65.56 77 31.39 77
80 මාගම ම.වි. 58 39 67.24 75 28.02 80
81 නියාගම විජිත ම.වි. 34 22 64.71 78 27.94 81
82 මාරඹ ම.වි. 57 34 59.65 79 25.44 82
83 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 46 26 56.52 80 19.57 85
84 මිරිස්ස ම.ම.වි. 47 24 51.06 81 25 83
85 මඩකුඹුර ම.වි. 127 61 48.03 82 20.28 84
ඉතිහාසය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 14 14 100 1 89.29 1
2 දම්පැල්ල ම.වි. 4 4 100 1 87.5 2
3 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 14 14 100 1 69.64 4
4 හියාරේ ම.වි 18 18 100 1 69.44 5
5 එගොඩබැද්ද ම.වි. 8 8 100 1 68.75 6
6 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 52 52 100 1 68.27 7
7 අත්තුඩාව ම.වි. 16 16 100 1 67.19 9
8 නාඳුගල ම.වි. 26 26 100 1 65.38 14
9 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 17 17 100 1 64.71 15
10 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 36 35 97.22 4 66.67 10
11 දීයගහ බටහිර ම.වි. 32 31 96.88 5 66.41 11
12 කිතලගම බටහිර ම.වි. 29 28 96.55 9 66.38 12
13 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 31 31 100 1 62.9 18
14 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 105 104 99.05 2 63.57 17
15 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 22 22 100 1 62.5 19
16 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 35 33 94.29 18 67.86 8
17 කුඩාහීල්ල ම.වි. 12 12 100 1 60.42 21
18 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 120 117 97.5 3 61.04 20
19 උඩමලල ම.වි. 16 16 100 1 57.81 28
20 හොරගොඩ ම.වි. 35 35 100 1 56.43 35
21 මැදගංගොඩ ම.වි. 16 15 93.75 20 62.5 19
22 වරකපිටිය ම.වි. 20 19 95 15 60 22
23 කොටවාය ම.වි. 63 61 96.83 6 57.54 30
24 හත්තක ම.වි. 29 28 96.55 9 57.76 29
24 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 29 28 96.55 9 57.76 29
25 පල්ලෙගම ම.වි. 94 91 96.81 7 57.45 31
26 මහානාගපුර ක.වි. 20 20 100 1 53.75 43
27 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 65 62 95.38 13 58.08 26
28 විහාරගල 550 ම.වි. 8 7 87.5 54 65.63 13
29 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 93 90 96.77 8 56.18 37
30 පල්ලත්තර ම.වි. 11 9 81.82 74 70.45 3
30 අරන්වෙල ම.වි. 11 9 81.82 74 70.45 3
31 රදනිආර ම.වි. 14 14 100 1 51.79 52
32 අල්මිනා ම.වි. 15 15 100 1 51.67 53
33 හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය 31 29 93.55 21 57.26 32
34 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 32 30 93.75 20 57.03 33
35 බඩබද්ද ම.වි. 2 2 100 1 50 58
35 අපරැක්ක ම.වි. 20 18 90 40 60 22
35 හඳුගල ම.වි. 25 24 96 10 54 42
36 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 58 52 89.66 42 59.48 23
37 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 93 85 91.4 32 56.72 34
38 දෙමටපිටිය ම.වි. 13 12 92.31 26 55.77 39
39 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 32 31 96.88 5 50.78 56
40 බෙංගමුව ම.වි. 51 48 94.12 19 53.43 45
41 තලුන්න ම.වි. 20 19 95 15 52.5 48
42 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 25 22 88 50 58 27
43 ශ්‍රීපති ම.වි. 55 51 92.73 24 53.18 46
44 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 109 100 91.74 29 54.13 41
45 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 12 12 100 1 45.83 81
46 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 29 26 89.66 42 56.03 38
47 බටුවන්ගල ම.වි. 23 22 95.65 12 50 58
48 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 28 25 89.29 45 56.25 36
49 උඩලමත්ත ම.වි. 25 23 92 28 52 51
50 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 71 65 91.55 31 52.11 50
51 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 48 43 89.58 43 53.65 44
52 හල්ලල ම.වි. 61 55 90.16 39 52.87 47
53 හොරවින්න ම.වි. 20 20 100 1 42.5 97
54 ඉඳුරුව ම.වි. 16 14 87.5 54 54.69 40
55 ගොඩඋඩ ම.වි. 43 39 90.7 36 51.16 54
56 පල්ලාවෙල ම.වි. 6 5 83.33 66 58.33 25
57 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 65 59 90.77 35 50.77 57
58 සහිරා ම.වි. 19 18 94.74 16 46.05 80
59 හොරේවෙල ම.වි. 63 58 92.06 27 48.41 66
60 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 53 49 92.45 25 47.64 71
61 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 32 29 90.63 37 49.22 59
62 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 22 20 90.91 34 48.86 61
63 සියාරපිටිය ම.වි. 14 13 92.86 23 46.43 78
64 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 28 25 89.29 45 49.11 60
64 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 28 25 89.29 45 49.11 60
64 මුරුතවෙල ම.වි. 28 26 92.86 23 45.54 84
65 කැටියපේ ම.වි. 19 15 78.95 79 59.21 24
66 කොකාවල ම.වි. 36 32 88.89 46 48.61 63
66 වැලිගම අන්නුර් මුස්ලිම් ම.වි. 18 16 88.89 46 48.61 63
66 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 24 23 95.83 11 41.67 100
67 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 62 55 88.71 47 48.39 67
68 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 21 19 90.48 38 46.43 78
69 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 15 14 93.33 22 43.33 94
70 අකුරැස්ස ම.වි. 156 142 91.03 33 45.35 85
71 අක්මීමන ම.වි. 36 32 88.89 46 47.22 74
72 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 41 36 87.8 53 48.17 68
73 නබඩගස්වැව ම.වි. 60 54 90 40 45.83 81
74 ඕමාර ම.වි. 7 5 71.43 101 64.29 16
75 කළුබෝවිටියන ම.වි. 58 51 87.93 51 47.41 72
76 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 27 23 85.19 62 50 58
76 කොග්ගල්ල ම.වි. 27 24 88.89 46 46.3 79
77 ගන්දර ම.වි. 51 48 94.12 19 40.2 106
78 ගලගම ම.වි. 11 9 81.82 74 52.27 49
79 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 37 32 86.49 58 47.3 73
80 අලුත්වල ම.වි. 66 60 90.91 34 42.8 96
81 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 23 19 82.61 70 51.09 55
82 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 33 28 84.85 64 48.48 65
82 පොල්පගොඩ ම.වි. 105 91 86.67 57 46.67 75
82 බතීගම ම.වි. 21 20 95.24 14 38.1 115
83 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 80 69 86.25 59 46.56 77
84 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 39 35 89.74 41 42.31 98
84 රන්තොටුවිල ම.වි. 39 34 87.18 55 44.87 88
85 නවදගල ම.වි. 43 38 88.37 48 43.02 95
86 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 36 31 86.11 60 45.14 86
86 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 12 10 83.33 66 47.92 69
86 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 8 6 75 92 56.25 36
87 ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි. 37 31 83.78 65 47.3 73
88 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 73 60 82.19 73 48.63 62
89 හිඟුරකන්ද ම.වි. 18 17 94.44 17 36.11 121
90 අඹගහහේන ම.වි. 38 34 89.47 44 40.79 105
90 දෑරංගල ම.වි. 38 33 86.84 56 43.42 93
91 අඟුලුගහ ම.වි. 53 43 81.13 75 48.58 64
92 මොරයාය ම.වි. 11 9 81.82 74 47.73 70
93 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 81 67 82.72 69 46.6 76
94 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 12 11 91.67 30 37.5 117
94 අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි. 30 25 83.33 66 45.83 81
95 හෑගල්ල ම.වි. 66 58 87.88 52 40.91 103
96 ඕකන්දයාය ම.වි. 18 14 77.78 84 50 58
97 යටලමත්ත ම.වි. 20 17 85 63 42.5 97
98 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි. 21 18 85.71 61 41.67 100
99 බෙලිදෙණිය ම.වි. 14 12 85.71 61 39.29 110
99 තෙලිකඩ ම.වි. 6 5 83.33 66 41.67 100
99 අම්බල ම.වි. 12 10 83.33 66 41.67 100
99 කාවන්තිස්සපුර ම.වි. 8 7 87.5 54 37.5 117
100 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 158 131 82.91 67 41.61 101
101 මීගස්ආර ම.වි. 49 39 79.59 77 44.9 87
102 ඕවිටිගමුව ක.වි. 30 25 83.33 66 40.83 104
103 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 32 25 78.13 83 44.53 89
104 විල්පිට ම.වි. 63 52 82.54 71 39.68 109
105 බමුණුගම ම.වි. 34 26 76.47 88 45.59 83
105 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 17 15 88.24 49 33.82 131
106 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 45 35 77.78 84 43.89 90
107 බඳගිරිය ම.වි. 65 50 76.92 86 43.46 92
108 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 91 68 74.73 93 45.6 82
109 පස්ගොඩ ම.වි. 46 36 78.26 82 41.85 99
110 දෙනගම ම.වි. 10 8 80 76 40 107
111 මිගහජදුර ම.වි. 46 36 78.26 82 41.3 102
112 මාමඩල ම.වි. 96 76 79.17 78 39.84 108
113 කම්බුස්සාවල ම.වි. 11 9 81.82 74 36.36 120
114 අත්තනයාල ම.වි. 19 15 78.95 79 38.16 114
115 කන්දෙගොඩ ම.වි. 14 11 78.57 81 37.5 117
116 මාපලගම ම.ම.වි. 23 19 82.61 70 32.61 133
117 අම්බලන්තොට ම.වි. 94 72 76.6 87 38.56 112
118 රෝහණ ම.වි. 29 24 82.76 68 31.9 137
119 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 19 14 73.68 95 40.79 105
120 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 84 64 76.19 89 38.1 115
121 ගණේගොඩ ම.වි. 46 35 76.09 90 36.41 119
121 මුල්ගිරිගල ම.වි. 4 3 75 92 37.5 117
121 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 18 14 77.78 84 34.72 128
122 කහවත්ත ම.වි. 61 48 78.69 80 33.2 132
123 ශාන්ත මරියා ම.වි. 17 14 82.35 72 29.41 151
124 බෙරලපනාතර ම.වි. 110 81 73.64 96 37.95 116
125 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 46 35 76.09 90 35.33 125
126 පිටදෙණිය ම.වි. 31 21 67.74 110 43.55 91
127 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 44 32 72.73 100 37.5 117
128 ඌරගහ ම.වි. 202 147 72.77 99 37.38 118
129 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 30 21 70 105 39.17 111
130 මහාබෝධි ම.වි. 15 11 73.33 97 35 126
130 පලපොත ම.වි. 6 4 66.67 111 41.67 100
131 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 40 31 77.5 85 30.63 144
132 බලගොඩ ම.වි. 26 19 73.08 98 34.62 129
132 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 26 20 76.92 86 30.77 143
133 බෝධිරාජ ම.වි. 33 25 75.76 91 31.82 139
134 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 30 21 70 105 35.83 123
135 හපුගල ම.වි. 102 71 69.61 106 36.03 122
136 මුරවැසිහේන ම.වි 28 21 75 92 30.36 146
137 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 69 49 71.01 102 34.06 130
138 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 27 20 74.07 94 30.56 145
139 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 28 22 78.57 81 25 158
140 ඕල්කට් ම.වි. 87 56 64.37 115 38.22 113
141 උල්ලල ම.වි. 20 14 70 105 32.5 134
142 බෙරලිහෙල ම.වි. 22 16 72.73 100 29.55 150
143 දෙබොක්කාව ම.වි. 37 26 70.27 104 31.76 140
144 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 80 56 70 105 31.88 138
145 කොරඹුරුවාන ම.වි. 21 15 71.43 101 29.76 149
146 නින්දාන ම.වි. 68 47 69.12 107 31.99 136
147 නරාවල ම.වි. 26 17 65.38 112 35.58 124
148 ගුරුකන්ද ම.වි. 23 15 65.22 113 34.78 127
148 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 17 12 70.59 103 29.41 151
149 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 71 49 69.01 108 29.93 147
150 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 17 12 70.59 103 27.94 155
151 වීරියගම ම.වි. 41 28 68.29 109 29.88 148
152 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 52 33 63.46 117 32.21 135
153 හව්පෙ ම.වි. 17 11 64.71 114 30.88 142
154 දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි. 27 18 66.67 111 28.7 154
155 වෑකදවල ජනපද ම. වි. 23 15 65.22 113 29.35 152
156 ගින්නලිය ම.වි. 48 32 66.67 111 27.6 156
157 සුල්තානාගොඩ ම.වි. 8 5 62.5 118 31.25 141
158 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 86 52 60.47 121 28.78 153
159 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 42 26 61.9 119 25 158
160 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 17 11 64.71 114 20.59 167
161 මහසෙන්පුර ම.වි. 56 32 57.14 125 27.23 157
162 මැදවැලෑන ම.වි. 14 9 64.29 116 19.64 169
163 වැලිපටන්විල ම.වි. 31 19 61.29 120 21.77 165
164 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 29 17 58.62 123 24.14 159
165 වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 10 6 60 122 22.5 164
166 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 15 9 60 122 21.67 166
167 ඉත්තදෙමළිය ම.වි. 8 4 50 130 31.25 141
168 හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි. 42 23 54.76 126 22.62 163
169 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි. 11 6 54.55 127 22.73 162
170 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 26 15 57.69 124 19.23 171
171 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 23 12 52.17 128 23.91 160
172 වැලිගත්ත ම.වි. 4 2 50 130 25 158
173 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 35 18 51.43 129 22.86 161
174 බෙවර්ලි දෙමළ ක.වි 20 10 50 130 20 168
175 ධාරුල් උලුම් ම.වි. 9 4 44.44 131 16.67 172
176 යක්ගස්මුල්ල අල්-අමීර් මුස්ලිම් ම.වි. 7 3 42.86 132 14.29 173
177 කහඳ ම.වි. 27 10 37.04 134 19.44 170
178 මුලන ම.වි. 21 8 38.1 133 13.1 174
179 කිරින්ද මුස්ලිම් ම.වි. 31 10 32.26 135 12.9 175
180 හුලංදාව දෙමළ ම.වි. 19 6 31.58 136 10.53 176
ඉතිහාසය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කපුගම ක.වි. 1 1 100 1 100 1
2 දකුණු කණුමුල්දෙණිය ක.වි. 10 10 100 1 87.5 2
3 දේවාලේගම ක.වි. 7 7 100 1 85.71 3
4 පොල්ගහවිල ධර්මරාජ ම.වි. 4 4 100 1 81.25 4
5 ගෝඨයිම්බරගම ක.වි. 15 15 100 1 78.33 5
6 පුවක්ගහහේන ක.වි. 9 9 100 1 77.78 6
7 කන්දෙබැද්ද ක.වි. 6 6 100 1 75 7
7 දන්දෙණිය ක.වි. 13 13 100 1 75 7
7 ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් ආදර්ශ ක.වි. 2 2 100 1 75 7
8 කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි. 35 35 100 1 73.57 8
9 හීන්දෑලිය ක.වි. 6 6 100 1 70.83 11
10 පොළොම්මාරුව ක.වි. 113 109 96.46 2 73.01 9
11 මහගල්වැව ක.වි. 17 17 100 1 69.12 12
12 කඩිහිංගල ම.වි. 11 11 100 1 68.18 13
13 පෝරඹ ක.වි. 51 51 100 1 68.14 14
14 කුඩාවැල්ල ජයවික්‍රම ම.වි. 10 10 100 1 67.5 15
15 සීනිමෝදර ක.වි. 12 12 100 1 66.67 18
15 මොලොග්ගමුව ක.වි. 12 12 100 1 66.67 18
16 පරදුව ආදර්ශ ක.වි 23 23 100 1 66.3 19
17 හුලංකන්ද ක.වි. 17 17 100 1 64.71 20
18 අතපත්තුකන්ද ක.වි. 19 19 100 1 64.47 21
19 නැදිගම්විල ක.වි. 7 7 100 1 64.29 22
19 විලයාල ක. විද්‍යාලය 21 21 100 1 64.29 22
20 දොඩම්පහළ ක.වි. 16 16 100 1 64.06 23
21 රාජපුරගොඩ ක.වි. 11 10 90.91 16 72.73 10
22 කැටවල ක.වි. 13 13 100 1 63.46 26
22 අල්-අස්හාර් ක.වි. 13 13 100 1 63.46 26
23 රන්මුදුවැව ක.වි. 14 14 100 1 62.5 27
23 වාව්ව ක.වි. 4 4 100 1 62.5 27
23 බෝවල ක.වි. 22 21 95.45 5 67.05 17
24 උඩවැලිවිටිතලාව ම.වි. 17 17 100 1 61.76 28
25 බැරගම ජනපද ක.වි 13 13 100 1 61.54 29
26 පියතිස්ස ම.වි. 16 15 93.75 8 67.19 16
27 රසික් ෆරීඩ් ම.වි. 8 8 100 1 59.38 33
28 ඉක්කපල්ලම ක.වි. 26 25 96.15 4 62.5 27
29 උඩදෙණිය ක.වි. 3 3 100 1 58.33 34
29 අල්හුදා මුස්ලිම් ක.වි. 9 9 100 1 58.33 34
30 අබේසේකරගම ම.වි. 16 15 93.75 8 64.06 23
31 බැදිගම ක.වි. 7 7 100 1 57.14 36
31 හබරත්තවල ක.වි. 7 7 100 1 57.14 36
32 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. 133 123 92.48 11 63.91 24
33 බුන්දල ක.වි. 8 8 100 1 56.25 41
33 තුඹේ ක.වි. 4 4 100 1 56.25 41
34 වැලිවිටිය ම.වි. 9 9 100 1 55.56 42
35 අකුරුබැබිල ක.වි. 14 13 92.86 10 62.5 27
36 නිදන්ගල ක.වි. 19 18 94.74 6 60.53 30
37 මීගහවෙල ක.වි. 5 5 100 1 55 44
38 කරතොට ක.වි. 7 7 100 1 53.57 46
39 ලංකාගම ක.වි. 15 14 93.33 9 60 32
40 උඩුවිල ක.වි. 8 8 100 1 53.13 47
40 මැටිවිලිය ශ්‍රී මේධානන්ද ක.වි. 8 8 100 1 53.13 47
41 වතුකන්ද ක.වි. 27 26 96.3 3 56.48 40
41 ශ්‍රී ගුණානන්ද ක.වි. 9 8 88.89 20 63.89 25
42 වත්තහේන සිරි සුචරිත ක.වි. 14 14 100 1 51.79 52
43 කිරිලිපන ක.වි. 31 28 90.32 17 60.48 31
44 උණාකූරුව ක.වි. 6 6 100 1 50 56
44 ඉලුක්පිටිය ක.වි. 4 4 100 1 50 56
44 පනන්වෙල ක.වි. 6 6 100 1 50 56
44 දියකිතුල්කන්ද ක.වි. 1 1 100 1 50 56
44 අකුරුගොඩ ක.වි. 11 11 100 1 50 56
44 මානම්පිට රතනසාර ම.වි. 11 11 100 1 50 56
44 තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි. 4 4 100 1 50 56
45 සිරි අබේතිස්ස ක.වි. 26 24 92.31 12 56.73 38
46 රන්දොඹ් දම්නද ක.වි. 15 14 93.33 9 55 44
47 වලකන්ද ම.වි. 12 12 100 1 47.92 62
48 සුගතපාල ගොඩවත්ත ක.වි. 11 10 90.91 16 56.82 37
49 උඩගොමඩිය ක.වි. 30 27 90 18 57.5 35
50 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 18 17 94.44 7 52.78 49
50 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 18 17 94.44 7 52.78 49
51 උලහිටියාව ක.වි. 26 25 96.15 4 50.96 55
52 සියඹලාගස්විල ඥානෝදය ක.වි. 8 8 100 1 46.88 65
52 අගලබඩ ක.වි. 8 8 100 1 46.88 65
52 නලගම සිංහල ක.වි. 8 7 87.5 24 59.38 33
53 වතුරවෙල ගාමිණී ක.වි. 7 7 100 1 46.43 66
53 පට්ටිගල ක.වි. 21 21 100 1 46.43 66
54 වැදිගම්වැව ක.වි 13 13 100 1 46.15 67
55 හිඟුරමුලන ශ්‍රී පේමානන්ද ක.වි. 19 17 89.47 19 56.58 39
56 කනහලාගම ක.වි. 6 6 100 1 45.83 68
56 ගොඩවානගොඩ ක.වි. 12 12 100 1 45.83 68
57 හකුරුවෙල ක.වි. 16 15 93.75 8 51.56 53
58 දෙබරවැව ක.වි. 262 241 91.98 14 51.81 51
59 හප්පිටිය ක.වි. 12 11 91.67 15 52.08 50
60 තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. 24 21 87.5 24 55.21 43
61 උඩමත්තල ක.වි. 13 12 92.31 12 50 56
61 උපාලි විජයවර්ධන ක.වි. 13 12 92.31 12 50 56
62 නායකවත්ත රාජපක්ෂ ක.වි. 16 15 93.75 8 48.44 59
62 බඹරවාන ක.වි. 16 14 87.5 24 54.69 45
63 කැරෑදෙණිය ක.වි. 6 6 100 1 41.67 82
63 දම්මුල්ලගොඩ ක.වි. 3 3 100 1 41.67 82
63 දොළහේන ක.වි. 3 3 100 1 41.67 82
63 රුක්මල්පිටිය ක.වි. 9 8 88.89 20 52.78 49
64 අස්සෆා මුස්ලිම් ක.වි. 14 13 92.86 10 48.21 60
65 ගල්ලන්දල ක.වි. 11 10 90.91 16 50 56
65 ශ්‍රී සාසනචන්ද්‍ර ම.වි. 22 20 90.91 16 50 56
66 කට්ටකඩුව ක.වි. 27 26 96.3 3 44.44 72
67 පල්ලාවෙල බටදොල ක.වි. 8 7 87.5 24 53.13 47
67 අකුරුගොඩ සේනානි ක.වි. 16 15 93.75 8 46.88 65
67 මහආර ක.වි. 24 22 91.67 15 48.96 58
68 කහව රතනසාර ම.වි. 13 12 92.31 12 48.08 61
69 මී ඇල්ල කරගොඩ ක.වි. 9 8 88.89 20 50 56
69 රන්සෑගොඩ උතුර ක.වි. 18 16 88.89 20 50 56
69 අගලිය ම.වි. 9 8 88.89 20 50 56
70 පැරෑළිය ශ්‍රී ජිනරතන ම.වි. 22 21 95.45 5 43.18 74
71 රදාවෙල ක.වි. 35 31 88.57 21 50 56
72 කඹුරුපිටිය ම.වි. 123 105 85.37 27 52.85 48
73 පට්ටියපොල ක.වි. 2 2 100 1 37.5 97
73 මාඳුව ක.වි. 6 6 100 1 37.5 97
73 අබකොලවැව ක.වි. 2 2 100 1 37.5 97
74 දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි. 25 23 92 13 45 70
75 ගල්බඩ අතුරුවැල්ල ම.වි. 11 10 90.91 16 45.45 69
75 ලේල්වල ගිගුම්මඩුව ක.වි. 11 10 90.91 16 45.45 69
76 විද්‍යාදර්ශ ක.වි. 20 17 85 29 51.25 54
77 මීපාවිට ක.වි. 9 8 88.89 20 47.22 64
78 සාම්මලේ විද්‍යානන්ද ක.වි. 14 12 85.71 26 50 56
79 අළුපොත්දෙණිය ක.වි. 15 14 93.33 9 41.67 82
79 ග්‍රාමිණී ම.වි. 5 4 80 38 55 44
80 කෝන්කරහේන ක.වි. 13 12 92.31 12 42.31 79
80 හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය 13 11 84.62 30 50 56
81 ගුරුගොඩැල්ල වීරසිංහ ක.වි. 16 15 93.75 8 40.63 88
82 බිංකම ම.වි. 27 23 85.19 28 49.07 57
83 වකමුල්ල ක.වි. 3 3 100 1 33.33 113
83 තංගල්ල මුස්ලිම් ක.වි. 3 3 100 1 33.33 113
84 සාමෝදාගම ක.වි. 13 11 84.62 30 48.08 61
85 සිරි අබේතිස්ස ම.වි. 12 11 91.67 15 39.58 91
85 මුතියම්මාගම ක.වි. 8 8 100 1 31.25 117
85 දෙදියගල ක.වි. 8 7 87.5 24 43.75 73
85 කිරිබතාවිල ක.වි 8 8 100 1 31.25 117
86 පනාකඩුව ක.වි. 13 11 84.62 30 46.15 67
87 බෝපිටිය විමලවංශ ක.වි. 36 31 86.11 25 44.44 72
87 පරමානන්ද ම.වි 9 8 88.89 20 41.67 82
87 අ‍භයපුර ක.වි 18 16 88.89 20 41.67 82
88 රන්න වාඩියගොඩ ක.වි. 14 13 92.86 10 37.5 97
88 ලේල්වල ක.වි 14 12 85.71 26 44.64 71
89 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 19 18 94.74 6 35.53 106
90 නිමලව ක.වි. 15 14 93.33 9 36.67 100
90 රන්මිහිතැන්න ක.වි. 5 4 80 38 50 56
90 ගොඩපිටිය ක.වි. 90 79 87.78 23 42.22 80
90 අතුබොදේ ක.වි. 20 18 90 18 40 90
91 මාමඩවිල මලියදේව ම.වි. 36 32 88.89 20 40.97 86
92 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 11 9 81.82 34 47.73 63
93 වලවෙවත්ත ම.වි. 17 15 88.24 22 41.18 84
94 ඊරියතොට ම.වි. 21 18 85.71 26 42.86 76
95 ඉලුක්මුල්ල ක.වි. 8 7 87.5 24 40.63 88
95 හබරකඩ ධර්මපාල ක.වි. 8 7 87.5 24 40.63 88
96 වාඩිය සිල්වා ක.වි. 11 10 90.91 16 36.36 102
97 තෙලඹුයාය ක.වි. 12 10 83.33 32 43.75 73
97 උඩුකාව ක.වි. 12 10 83.33 32 43.75 73
97 ලබුහේන්ගොඩ ක.වි. 12 10 83.33 32 43.75 73
98 සපුගොඩ රතනපාල ක.වි. 19 16 84.21 31 42.11 81
99 වටරැක ශ්‍රි සෝභිත ක.වි. 1 1 100 1 25 134
99 වීදිකන්ද ක.වි. 13 11 84.62 30 40.38 89
99 හිනිඳූම්ගොඩ විජයානන්ද ක.වි. 16 14 87.5 24 37.5 97
99 දෙනගම නැගෙනහිර ක.වි. 2 2 100 1 25 134
99 ඉගලතලාව ක.වි. 2 2 100 1 25 134
99 පල්ලෙමලල ක.වි. 19 16 84.21 31 40.79 87
99 ඇත්ගාල්මුල්ල ක.වි. 2 2 100 1 25 134
99 ගුරුවල ක.වි. 14 11 78.57 41 46.43 66
99 මිරිස්වත්ත මුතුමාල ක.වි. 12 10 83.33 32 41.67 82
99 වැවහමන්දුව වනිගසේකර ම.වි. 3 3 100 1 25 134
100 හල්පතොට ක.වි. 13 11 84.62 30 38.46 94
101 තල්වත්ත අභිනව ක.වි. 12 10 83.33 32 39.58 91
102 කුඩාගොඩ ක.වි. 18 17 94.44 7 27.78 129
103 මිදිගම ම.වි. 26 21 80.77 36 41.35 83
104 තලාව ක.වි. 8 6 75 46 46.88 65
105 විහාරහේන ක.වි. 7 6 85.71 26 35.71 105
105 නතුවල ක.වි. 7 6 85.71 26 35.71 105
106 කිවුල ක.වි. 20 17 85 29 36.25 103
107 කීරිපිටිය ක.වි. 6 5 83.33 32 37.5 97
107 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 36 28 77.78 42 43.06 75
108 සමන්පුර ම.වි. 29 24 82.76 33 37.93 96
109 මහහීල්ල දකුණ ඊශ්වර ක.වි. 11 9 81.82 34 38.64 93
110 ගොම්බද්දල විජයබා ක.වි. 13 10 76.92 43 42.31 79
111 කැටන්දොල ක.වි. 15 12 80 38 38.33 95
112 රැකව ක.වි. 7 6 85.71 26 32.14 116
113 හල්විටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 13 10 76.92 43 40.38 89
114 ඌරල ක.වි. 16 13 81.25 35 35.94 104
115 කන්දිල්පාන ක.වි. 3 2 66.67 56 50 56
116 ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස ක.වි. 82 65 79.27 39 37.2 98
117 තිස්සපුර ක.වි. 11 10 90.91 16 25 134
118 දෙල්ලව ම.වි. 41 30 73.17 49 42.68 77
119 බෙරලිහෙල ක.වි. 26 20 76.92 43 38.46 94
120 තලපලකන්ද ක.වි. 5 4 80 38 35 108
120 දඩල්ල අල්-මුබාරක් ක.වි. 10 7 70 54 45 70
121 ඔයගාව රණවරනාවැව ක.වි. 31 25 80.65 37 33.87 111
122 කඩොල්ගල්ල ක.වි. 19 14 73.68 48 40.79 87
123 මොරකැටිආර ක.වි. 13 10 76.92 43 36.54 101
124 තලපත්කන්ද ක.වි. 14 10 71.43 52 41.07 85
124 රොන්නදූව ක.වි. 6 5 83.33 32 29.17 122
125 පහළ අන්දරවැව ක.වි. 9 7 77.78 42 33.33 113
126 වීරවිල ම.වි. 19 14 73.68 48 36.84 99
127 පරගල ක.වි. 8 6 75 46 34.38 110
128 සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි. 27 18 66.67 56 42.59 78
129 අනුරුද්ධ ක.වි. 46 34 73.91 47 35.33 107
130 එම්.ආර්. තාසිම් මුස්ලිම් ක.වි 6 5 83.33 32 25 134
130 කිරිවැල්දොල ක.වි. 6 5 83.33 32 25 134
130 ගැටමාන්න උතුර ක.වි. 3 2 66.67 56 41.67 82
130 කරඹගල්මුල්ල ක.වි. 6 5 83.33 32 25 134
130 නලගම මුස්ලිම් ක.වි. 3 2 66.67 56 41.67 82
131 බැදිගම්තොට ක.වි. 19 15 78.95 40 28.95 123
132 පහළගම ක.වි. 13 10 76.92 43 30.77 118
133 පිටවල්ගමුව ක.වි. 10 7 70 54 37.5 97
134 මහගොඩ ක.වි. 26 19 73.08 50 33.65 112
135 දම්පහල ක.වි. 29 22 75.86 44 30.17 119
136 මාමනදොල ක.වි. 5 4 80 38 25 134
137 වැලිහේන ක.වි. 11 9 81.82 34 22.73 137
137 මලිදූව ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 33 25 75.76 45 28.79 125
138 ගෝනදෙණිය ක.වි. 13 9 69.23 55 34.62 109
138 අක්කර විස්ස ක.වි. 13 10 76.92 43 26.92 132
139 ජඳුර ක.වි. 27 19 70.37 53 33.33 113
140 ඕලුආර බණ්ඩාරනායක ක.වි. 7 5 71.43 52 32.14 116
140 වැලිදෙණිය ක.වි. 7 5 71.43 52 32.14 116
141 මෙදේරිපිටිය ක.වි. 15 10 66.67 56 36.67 100
142 ක.වි.චමල් රාජපක්‍ෂ ක.වි 13 9 69.23 55 32.69 114
143 බොනවිස්ටා ම.වි. 6 4 66.67 56 33.33 113
143 බෝධිමළුව ක.වි. 10 7 70 54 30 120
143 දීයගහ නැගෙනහිර ක.වි. 6 4 66.67 56 33.33 113
143 ශ්‍රී ඉන්ද්‍රරතන ක.වි. 8 6 75 46 25 134
143 නාවිමන මහාරාජ ම.වි. 4 3 75 46 25 134
143 මැකිලියතැන්න ක.වි. 7 5 71.43 52 28.57 126
143 අන්ගුන්න බදුල්ල ක.වි. 7 4 57.14 63 42.86 76
143 බටඅත දකුණ ක.වි. 10 7 70 54 30 120
143 හ‍ත්පෝරුව ක.වි. 20 14 70 54 30 120
143 අඟුල්මඩුව ක.වි. 12 8 66.67 56 33.33 113
144 ශ්‍රි රෝහණ ක.වි. 27 18 66.67 56 32.41 115
145 මණ්ඩලපුර ක.වි. 11 8 72.73 51 25 134
146 සිටිනාමළුව ක.වි. 7 4 57.14 63 39.29 92
146 මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි. 7 5 71.43 52 25 134
147 උස්වැව ක.වි. 13 9 69.23 55 26.92 132
148 ආනන්ද විජය ක.වි. 15 10 66.67 56 28.33 127
148 දෙද්දුවාවල ක.වි. 5 3 60 62 35 108
149 කොළවෙනිගම ම.වි. 25 16 64 58 30 120
150 වල්පොල ගුණතිලක ක.වි. 8 5 62.5 59 31.25 117
151 අංකොක්කාවල ශ්‍රි සුමංගල ම.වි. 10 7 70 54 22.5 139
152 බූස්ස ම.වි. 3 2 66.67 56 25 134
152 ලේල්වල වික්‍රමසිංහ ක.වි. 6 4 66.67 56 25 134
153 බෝපගොඩ සුගීෂ්වර ම.වි. 24 16 66.67 56 23.96 135
153 පතිරාජ ම.වි. 8 5 62.5 59 28.13 128
154 කන්දෙවත්ත අල්-මිරාන් ක.වි. 13 8 61.54 61 28.85 124
155 බෝදරකන්ද රතනජෝති ක.වි. 5 3 60 62 30 120
155 ගිණිමැල්ලගහ ම.වි. 25 15 60 62 30 120
156 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. 21 13 61.9 60 27.38 131
157 ගැමුණුපුර ක.වි. 16 10 62.5 59 26.56 133
158 හම්මෑලිය ක.වි. 16 10 62.5 59 25 134
158 රොටවල ක.වි. 6 4 66.67 56 20.83 143
158 ඉහළ විටියල ශ්‍රි ගුණරතන ක.වි. 8 5 62.5 59 25 134
158 නාවිමන උතුර ක.වි. 8 5 62.5 59 25 134
158 වැලිකැටිය ක.වි. 14 9 64.29 57 23.21 136
158 දෙනිය පිංගම ක.වි. 10 6 60 62 27.5 130
159 ශ්‍රී පියරතන ක.වි. 5 3 60 62 25 134
159 ඇල්ලගල ක.වි. 10 6 60 62 25 134
160 ශ්‍රී ධම්මදස්සි ම.වි 26 14 53.85 67 29.81 121
161 තාරපේරිය ක.වි. 3 2 66.67 56 16.67 155
162 බැමිණියන්විල ක.වි. 7 4 57.14 63 25 134
163 තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි. 20 12 60 62 21.25 142
164 රුවන්වැල්ල ක.වි. 5 3 60 62 20 146
165 බැරගම ක.වි 16 9 56.25 64 21.88 141
166 හීනටිය ක.වි. 18 10 55.56 65 22.22 140
167 මැදවල විජය ක.වි. 5 3 60 62 15 157
167 ඔසුවින්න ක.වි. 11 6 54.55 66 20.45 144
167 කයිකාවල ශ්‍රී රේවත ක.වි. 18 10 55.56 65 19.44 148
167 නාරංඕවිට සුමනසිරි ම.වි. 8 4 50 70 25 134
167 පලොල්පිටිය ම.වි. 2 1 50 70 25 134
167 තෙලුල්ල ක.වි. 42 22 52.38 68 22.62 138
168 නාරංඕවිට පොරවගම ම.වි. 7 4 57.14 63 14.29 158
168 ගොඩවෙල ක.වි. 7 4 57.14 63 14.29 158
169 රන්සෑගොඩ දකුණ ක.වි 13 7 53.85 67 17.31 153
170 ශ්‍රී ධීරානන්ද ම.වි. 25 13 52 69 19 149
171 ගජනායකගම ක.වි. 6 3 50 70 20.83 143
172 රඹුක්කැටිය ක.වි. 26 13 50 70 20.19 145
173 මාබොටුවන ක.වි. 18 8 44.44 71 25 134
174 කිරින්ද මුස්ලිම් ක.වි. 4 2 50 70 18.75 150
174 පින්නදුව ජයන්ති ම.වි. 8 4 50 70 18.75 150
174 ගල්පමුණ ක.වි. 4 2 50 70 18.75 150
175 කන්දෙගොඩ ක.වි. 10 5 50 70 17.5 152
176 දිවිතුර දෙමල ක.වි. 16 8 50 70 17.19 154
177 පලල්ල ක.වි. 3 1 33.33 78 33.33 113
178 කුලීගොඩ සුමන ක.වි. 37 16 43.24 72 19.59 147
179 තණබද්දෙගම ක.වි. 2 1 50 70 12.5 159
179 වටගෙදරමුල්ල ක.වි. 2 1 50 70 12.5 159
179 ධම්මසාර ක.වි. 2 1 50 70 12.5 159
180 අම්පෙ ක.වි. 7 3 42.86 73 17.86 151
181 ධර්මාලෝක ක.වි. 10 4 40 75 20 146
182 මීගහගොඩ ක.වි. 14 6 42.86 73 16.07 156
183 කැටැන්දොල ක.වි. 5 2 40 75 15 157
184 තල්ගස්වල දෙමළ ක.වි. 12 5 41.67 74 12.5 159
185 ගොන්නොරුව ක.වි. 20 7 35 77 17.5 152
186 පුස්තෝමුල්ල ක.වි. 18 6 33.33 78 16.67 155
186 කහඳමෝදර ක.වි. 8 3 37.5 76 12.5 159
186 දෙල්පෝන ශ්‍රී ගිරිමානන්ද ක.වි. 3 1 33.33 78 16.67 155
187 වේහැල්ල ක.වි. 8 3 37.5 76 9.38 161
188 ග‍ඟේයාය ක.වි. 6 2 33.33 78 12.5 159
189 ඉඹුල්ගොඩ ක.වි. 9 3 33.33 78 11.11 160
190 ඕවිලාන ක.වි. 3 1 33.33 78 8.33 162
190 හත්තොටුව ක.වි. 3 1 33.33 78 8.33 162
190 ගොඩකුඹුර ක.වි. 6 2 33.33 78 8.33 162
191 නාවල ක.වි. 4 1 25 80 12.5 159
192 එන්සල්වත්ත දෙමළ ක.විද්‍යාලය 15 4 26.67 79 6.67 163
192 සිරි පියරතන ක.වි. 9 2 22.22 81 11.11 160
193 උනැල්ල ජයන්ති ක.වි. 4 1 25 80 6.25 164
193 තලහගම ක.වි. 8 2 25 80 6.25 164
194 අනින්කන්ද දෙමළ ක.වි. 9 2 22.22 81 5.56 165
195 මාරකොල්ලිය ක.වි. 5 1 20 82 5 166
196 බඳගිරිය මුස්ලිම් ක.වි. 4 0 0 83 0 167
196 ඇල්ලෙවෙල ක.වි. 2 0 0 83 0 167