අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
මාතර
ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මාතර 3050 2292 75.15 1 47.83 1
2 දික්වැල්ල 740 375 50.68 2 20.81 3
3 වැලිගම 850 394 46.35 3 21.68 2
4 දෙවිනුවර 324 136 41.98 4 15.76 4
ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 408 395 96.81 1 78.43 1
2 රාහුල විද්‍යාලය 408 360 88.24 4 69.91 2
3 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 322 293 90.99 3 65.76 3
4 මින්හාත් ජාතික පාසල 40 38 95 2 45.63 5
5 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 315 257 81.59 5 52.38 4
6 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 202 160 79.21 6 38.49 7
7 මාතර ම.ම.වි. 357 264 73.95 7 38.59 6
8 අර්ෆා ම.ම.වි. 118 74 62.71 8 33.69 8
9 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 249 149 59.84 9 31.63 9
10 විජිත ම.ම.වි. 223 125 56.05 10 26.68 10
11 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 195 84 43.08 11 16.15 11
12 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 34 6 17.65 12 5.88 12
ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ඉල්මා ම.වි. 39 34 87.18 1 64.74 1
2 කොටුව ජනාධිපති වි. 146 100 68.49 2 32.53 2
3 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 164 95 57.93 3 27.9 3
4 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 130 73 56.15 4 20.77 4
5 තල්පාවිල ම.ම.වි. 124 58 46.77 5 19.15 5
6 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 159 68 42.77 6 16.67 6
7 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 81 31 38.27 7 12.65 10
8 මිරිස්ස ම.ම.වි. 46 16 34.78 9 13.59 8
9 තලල්ල දකුණ ම.වි. 40 14 35 8 12.5 11
10 කඹුරුගමුව ම.වි. 101 33 32.67 10 13.37 9
11 මහානාම ම.වි. 69 22 31.88 11 14.13 7
ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ධාරුල් උලුම් ම.වි. 9 8 88.89 1 38.89 2
2 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 93 67 72.04 4 40.05 1
3 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 28 21 75 2 31.25 3
4 නාඳුගල ම.වි. 26 19 73.08 3 26.92 5
5 ගොඩඋඩ ම.වි. 43 28 65.12 5 27.33 4
6 දීයගහ බටහිර ම.වි. 33 21 63.64 6 25 6
7 අපරැක්ක ම.වි. 20 12 60 9 25 6
8 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 32 20 62.5 7 21.88 7
9 දෙමටපිටිය ම.වි. 13 8 61.54 8 19.23 9
10 අත්තුඩාව ම.වි. 16 8 50 10 17.19 10
11 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 29 14 48.28 12 15.52 12
12 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 109 48 44.04 14 19.5 8
13 ගන්දර ම.වි. 51 25 49.02 11 14.22 15
14 බතීගම ම.වි. 21 10 47.62 13 14.29 14
15 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 14 6 42.86 16 16.07 11
16 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 25 11 44 15 12 16
17 කොකාවල ම.වි. 36 13 36.11 17 15.28 13
18 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 24 7 29.17 18 9.38 18
19 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 26 7 26.92 19 9.62 17
20 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 35 8 22.86 20 7.86 19
21 බෙලිදෙණිය ම.වි. 14 2 14.29 21 3.57 21
22 රෝහණ ම.වි. 29 3 10.34 22 6.03 20
ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කපුගම ක.වි. 1 1 100 1 50 1
2 අල්-අස්හාර් ක.වි. 13 11 84.62 2 26.92 3
3 හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය 13 9 69.23 3 34.62 2
4 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 18 12 66.67 4 22.22 4
5 දොඩම්පහළ ක.වි. 16 9 56.25 5 20.31 5
6 දන්දෙණිය ක.වි. 13 6 46.15 6 19.23 6
7 අන්ගුන්න බදුල්ල ක.වි. 6 2 33.33 7 8.33 10
8 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 11 3 27.27 8 11.36 8
9 නාවිමන මහාරාජ ම.වි. 4 1 25 10 12.5 7
10 නිදන්ගල ක.වි. 19 5 26.32 9 7.89 11
11 දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි. 25 6 24 11 8.7 9
12 තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි. 4 1 25 10 6.25 13
12 වාව්ව ක.වි. 4 1 25 10 6.25 13
13 අකුරුබැබිල ක.වි. 14 3 21.43 12 7.14 12
14 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. 21 3 14.29 13 7.14 12
15 වේහැල්ල ක.වි. 8 1 12.5 14 3.13 14
15 නාවිමන උතුර ක.වි. 8 1 12.5 14 3.13 14
16 මිදිගම ම.වි. 26 2 7.69 15 1.92 15
17 දීයගහ නැගෙනහිර ක.වි. 6 0 0 16 0 16
17 වැවහමන්දුව වනිගසේකර ම.වි. 3 0 0 16 0 16
17 සිරි පියරතන ක.වි. 9 0 0 16 0 16
17 බෝදරකන්ද රතනජෝති ක.වි. 5 0 0 16 0 16
17 රුවන්වැල්ල ක.වි. 5 0 0 16 0 16
17 ධම්මසාර ක.වි. 2 0 0 16 0 16
17 උනැල්ල ජයන්ති ක.වි. 4 0 0 16 0 16