අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගාල්ල 7155 4612 64.46 1 38.57 1
2 මාතර 4964 3197 64.4 2 37.24 2
3 වලස්මුල්ල 2476 1395 56.34 3 28.69 4
4 අම්බලන්ගොඩ 3277 1783 54.41 4 29.74 3
5 උඩුගම 1762 898 50.96 5 23.43 5
6 තංගල්ල 2422 1226 50.62 6 22.62 7
7 මුලටියන 2157 1071 49.65 7 22.25 8
8 අකුරැස්ස 2047 1002 48.95 8 22.83 6
9 හම්බන්තොට 3934 1872 47.59 9 21.49 9
10 ඇල්පිටිය 3213 1441 44.85 10 19.41 10
11 දෙනියාය 2161 759 35.12 11 15.9 11
ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 89 88 98.88 1 77.25 2
2 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 408 395 96.81 3 78.43 1
3 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 319 305 95.61 5 76.88 3
4 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 452 425 94.03 7 74.28 4
5 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 404 373 92.33 8 73.21 5
6 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 268 264 98.51 2 66.42 8
7 රාහුල විද්‍යාලය 408 360 88.24 11 69.91 6
8 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 355 318 89.58 10 68.1 7
9 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 322 293 90.99 9 65.76 9
10 මහින්ද විද්‍යාලය 291 248 85.22 16 62.54 10
11 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 208 199 95.67 4 46.39 20
12 මින්හාත් ජාතික පාසල 40 38 95 6 45.63 21
13 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 223 192 86.1 13 54.04 14
14 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 179 154 86.03 14 53.21 15
15 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 436 362 83.03 17 55.91 11
16 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 202 167 82.67 18 55.32 12
17 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 251 206 82.07 19 54.68 13
18 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 315 257 81.59 20 52.38 17
19 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 282 223 79.08 25 52.93 16
20 දෙබරවැව ම.ම.වි. 382 326 85.34 15 46.6 19
21 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 259 209 80.69 21 49.22 18
22 සහිරා ජාතික පාසල 62 54 87.1 12 38.71 27
23 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 226 175 77.43 26 44.91 22
24 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 176 141 80.11 23 38.78 25
25 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 202 160 79.21 24 38.49 29
26 දේවානන්ද විද්‍යාලය 305 232 76.07 27 40.74 23
27 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 239 180 75.31 28 39.33 24
28 මාතර ම.ම.වි. 357 264 73.95 29 38.59 28
29 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 36 29 80.56 22 27.78 44
30 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 52 37 71.15 30 37.02 30
31 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 408 282 69.12 32 37.01 31
32 දෙනියාය ම.ම.වි 225 150 66.67 34 38.78 26
33 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 433 290 66.97 33 33.72 33
34 මහානාග ජාතික පාසල 167 116 69.46 31 30.09 38
35 අර්ෆා ම.ම.වි. 118 74 62.71 37 33.69 34
36 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 257 153 59.53 42 35.8 32
37 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 189 116 61.38 40 32.28 35
38 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 260 161 61.92 38 30.38 37
39 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 249 149 59.84 41 31.63 36
40 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 151 93 61.59 39 29.64 40
41 ගාමිණී ම.ම.වි. 155 98 63.23 36 26.61 49
42 කටුවන ජාතික පාසල 172 110 63.95 35 25.58 50
43 ආනන්ද ම.ම.වි. 408 241 59.07 43 29.17 41
44 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 251 141 56.18 48 29.98 39
45 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 253 146 57.71 44 28.16 43
46 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 153 87 56.86 46 27.61 45
47 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 175 100 57.14 45 27.29 46
48 සුචී ජාතික පාසල 100 55 55 50 29 42
49 නෙළුව ජාතික පාසල 225 127 56.44 47 27 47
50 විජිත ම.ම.වි. 223 125 56.05 49 26.68 48
51 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 169 91 53.85 51 22.49 52
52 සුරියවැව ජාතික පාසල 223 120 53.81 52 21.75 53
53 රේවත ජාතික පාසල 193 97 50.26 53 24.74 51
54 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 163 81 49.69 54 20.4 55
55 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 105 52 49.52 55 18.57 58
56 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 112 55 49.11 56 17.86 60
57 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 240 105 43.75 58 20.83 54
58 වඳුරඹ ම.ම.වි. 192 83 43.23 59 19.27 57
59 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 252 113 44.84 57 17.06 61
60 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 66 27 40.91 61 20.08 56
61 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 195 84 43.08 60 16.15 62
62 කතළුව ම.ම වි. 72 29 40.28 62 18.06 59
63 තිහගොඩ ජාතික පාසල 106 37 34.91 63 13.92 64
64 කොට‍පොල ම.වි 99 33 33.33 64 14.39 63
65 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 34 6 17.65 65 5.88 65
ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 178 169 94.94 1 74.3 1
2 ඉල්මා ම.වි. 39 34 87.18 3 64.74 2
3 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 188 170 90.43 2 55.45 3
4 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 202 165 81.68 5 46.04 5
5 රෝහණ විදුහල 50 42 84 4 42 6
6 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 191 143 74.87 6 48.69 4
7 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 128 95 74.22 7 33.59 7
8 කොටුව ජනාධිපති වි. 146 100 68.49 8 32.53 9
9 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 265 176 66.42 9 33.49 8
10 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 86 55 63.95 10 32.27 10
11 සුධර්මා ම.වි. 64 38 59.38 14 29.3 12
12 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 179 113 63.13 11 25 14
13 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 164 95 57.93 15 27.9 13
14 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 91 50 54.95 21 30.77 11
15 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 65 40 61.54 12 23.08 19
16 බෝලාන ම.වි. 110 66 60 13 24.09 16
17 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 197 113 57.36 17 24.75 15
18 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 25 15 60 13 22 24
19 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 47 27 57.45 16 22.34 21
20 කෝංගල ම.ම.වි. 74 41 55.41 19 23.31 17
21 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 130 73 56.15 18 20.77 28
22 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 67 37 55.22 20 19.78 32
23 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 119 62 52.1 24 21.22 26
24 පෝද්දිවල ම.වි. 115 60 52.17 23 20.87 27
25 ‍මොදරවාන ම.වි. 46 24 52.17 23 20.11 30
26 රෝහණ ම.වි. 114 59 51.75 25 20.39 29
27 උනවටුන ම.වි. 70 37 52.86 22 18.21 38
28 ගෝනගල ම.වි. 116 56 48.28 28 22.41 20
29 උඩුගම ම.වි. 122 57 46.72 32 23.16 18
30 මාගම ම.වි. 58 29 50 26 19.4 34
31 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 128 61 47.66 29 21.48 25
32 මිරිස්වත්ත ම.වි. 114 56 49.12 27 19.52 33
33 මාගෙදර ම.වි. 104 47 45.19 35 22.12 23
34 තල්පාවිල ම.ම.වි. 124 58 46.77 31 19.15 35
35 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 120 55 45.83 34 20 31
36 මිද්දෙණිය ම.වි. 104 49 47.12 30 18.03 40
37 ‍වරාපිටිය ම.වි. 45 19 42.22 41 22.22 22
38 ගිංතොට ම.වි. 174 80 45.98 33 17.24 43
38 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 174 77 44.25 37 18.97 36
39 උඩයාල ම.වි. 40 18 45 36 18.13 39
40 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 201 83 41.29 44 18.66 37
41 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 197 84 42.64 40 17.01 44
42 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 159 68 42.77 39 16.67 45
43 ඕපාත ම.වි. 84 35 41.67 42 15.48 48
44 දබරැල්ල ම.වි. 60 26 43.33 38 13.75 55
45 රන්න ම.වි. 172 67 38.95 49 17.44 42
46 දොරපෙ ම.වි. 59 24 40.68 45 15.25 50
47 විහාරගල ම.වි. 75 31 41.33 43 14.33 52
48 බටපොල ම.ම.වි. 163 64 39.26 47 15.8 47
49 මාකඳුර ම.ම.වි. 108 40 37.04 55 17.82 41
50 අතුරලිය ම.වි. 48 18 37.5 53 16.15 46
51 අමුගොඩ ම.වි. 64 26 40.63 46 12.5 66
52 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 120 47 39.17 48 13.75 55
53 නිහිළුව ම.වි 49 19 38.78 50 13.78 54
54 තිස්සමහාරාම ම.වි. 86 31 36.05 56 15.41 49
55 අලපලාදෙණිය ම.වි. 64 23 35.94 57 15.23 51
56 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 81 31 38.27 51 12.65 64
57 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 29 11 37.93 52 12.93 61
58 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 62 23 37.1 54 12.9 62
59 තලාව ම.වි. 51 18 35.29 59 13.73 56
60 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 67 24 35.82 58 13.06 60
61 මිරිස්ස ම.ම.වි. 46 16 34.78 61 13.59 57
62 තලල්ල දකුණ ම.වි. 40 14 35 60 12.5 66
63 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 115 39 33.91 63 12.61 65
64 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 80 28 35 60 11.25 68
65 කඹුරුගමුව ම.වි. 101 33 32.67 67 13.37 59
66 මහානාම ම.වි. 69 22 31.88 69 14.13 53
67 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 74 25 33.78 65 12.16 67
68 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 90 29 32.22 68 12.78 63
69 රිටිගහයාය ම.වි. 44 15 34.09 62 10.8 69
70 පිටබැද්දර ම.වි. 152 46 30.26 71 13.49 58
71 කහදූව ම.වි. 69 23 33.33 66 10.14 71
72 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 65 22 33.85 64 9.62 73
73 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 58 18 31.03 70 9.48 74
74 යටගල ම.වි. 260 78 30 72 10.38 70
75 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 102 30 29.41 74 10.05 72
76 දෙනිපිටිය ම.වි. 67 20 29.85 73 8.96 75
77 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 19 5 26.32 75 7.89 77
78 නියාගම විජිත ම.වි. 34 8 23.53 77 8.82 76
79 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 79 19 24.05 76 6.65 80
80 මඩකුඹුර ම.වි. 127 27 21.26 78 7.68 78
81 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 63 13 20.63 79 6.35 81
82 මාරඹ ම.වි. 57 11 19.3 80 7.02 79
83 මාදම්පා ම.ම.වි. 107 20 18.69 81 5.84 84
84 මලිදුව ම.වි. 29 5 17.24 82 6.03 82
85 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 46 7 15.22 83 5.98 83
ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 14 12 85.71 4 44.64 1
2 ධාරුල් උලුම් ම.වි. 9 8 88.89 3 38.89 5
3 බඩබද්ද ම.වි. 2 2 100 1 25 23
4 රදනිආර ම.වි. 14 13 92.86 2 30.36 12
5 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි. 21 18 85.71 4 35.71 8
6 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 91 70 76.92 7 40.66 3
7 හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය 31 24 77.42 6 37.9 6
8 පල්ලත්තර ම.වි. 11 9 81.82 5 31.82 9
8 අරන්වෙල ම.වි. 11 8 72.73 10 40.91 2
9 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 120 90 75 8 37.5 7
10 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 93 67 72.04 11 40.05 4
11 එගොඩබැද්ද ම.වි. 8 6 75 8 31.25 10
11 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 28 21 75 8 31.25 10
12 තෙලිකඩ ම.වි. 6 4 66.67 14 37.5 7
13 දම්පැල්ල ම.වි. 4 3 75 8 25 23
13 නාඳුගල ම.වි. 26 19 73.08 9 26.92 21
13 වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 10 7 70 12 30 13
14 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 15 10 66.67 14 28.33 16
15 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 22 14 63.64 16 30.68 11
16 උඩමලල ම.වි. 16 11 68.75 13 25 23
17 අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි. 30 21 70 12 23.33 26
18 ගොඩඋඩ ම.වි. 43 28 65.12 15 27.33 20
19 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 48 30 62.5 20 29.17 14
20 සහිරා ම.වි. 19 12 63.16 17 27.63 19
21 කොග්ගල්ල ම.වි. 27 17 62.96 18 25.93 22
22 දීයගහ බටහිර ම.වි. 33 21 63.64 16 25 23
23 ඕමාර ම.වි. 7 4 57.14 27 28.57 15
24 අපරැක්ක ම.වි. 20 12 60 23 25 23
25 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 32 20 62.5 20 21.88 29
26 හත්තක ම.වි. 29 17 58.62 24 25 23
27 අල්මිනා ම.වි. 15 9 60 23 23.33 26
28 කිතලගම බටහිර ම.වි. 29 17 58.62 24 24.14 24
29 රන්තොටුවිල ම.වි. 39 24 61.54 21 21.15 33
30 හොරගොඩ ම.වි. 35 22 62.86 19 19.29 44
31 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 18 11 61.11 22 20.83 36
32 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 28 15 53.57 29 27.68 18
33 දෙමටපිටිය ම.වි. 13 8 61.54 21 19.23 45
34 පොල්පගොඩ ම.වි. 105 55 52.38 30 28.1 17
35 අම්බල ම.වි. 12 7 58.33 25 20.83 36
35 කුඩාහීල්ල ම.වි. 12 7 58.33 25 20.83 36
36 යටලමත්ත ම.වි. 20 12 60 23 18.75 47
37 හල්ලල ම.වි. 61 34 55.74 28 22.54 27
38 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 106 55 51.89 32 23.58 25
39 කහවත්ත ම.වි. 61 35 57.38 26 16.39 65
40 උඩලමත්ත ම.වි. 25 13 52 31 21 35
41 කොටවාය ම.වි. 63 33 52.38 30 19.44 43
42 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 22 11 50 33 21.59 32
43 පලපොත ම.වි. 6 3 50 33 20.83 36
44 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 32 16 50 33 20.31 37
45 මාමඩල ම.වි. 96 46 47.92 37 21.88 29
46 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 93 46 49.46 34 19.62 39
47 වරකපිටිය ම.වි. 20 9 45 46 22.5 28
48 අත්තුඩාව ම.වි. 16 8 50 33 17.19 59
49 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 71 34 47.89 38 17.96 52
50 කැටියපේ ම.වි. 19 9 47.37 40 18.42 49
51 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 8 4 50 33 15.63 69
52 හඳුගල ම.වි. 25 11 44 51 21 35
53 ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි. 37 16 43.24 53 21.62 31
54 වැලිගම අන්නුර් මුස්ලිම් ම.වි. 18 8 44.44 48 19.44 43
55 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 29 14 48.28 36 15.52 71
56 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 31 14 45.16 45 18.55 48
57 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 109 48 44.04 50 19.5 42
58 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 15 7 46.67 41 16.67 63
59 ගන්දර ම.වි. 51 25 49.02 35 14.22 79
60 නබඩගස්වැව ම.වි. 60 30 50 33 12.92 90
61 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 37 16 43.24 53 19.59 40
62 ඌරගහ ම.වි. 202 87 43.07 55 19.55 41
63 හොරේවෙල ම.වි. 63 29 46.03 42 15.87 67
63 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 42 19 45.24 44 16.67 63
63 බතීගම ම.වි. 21 10 47.62 39 14.29 78
64 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 62 28 45.16 45 16.53 64
65 බඳගිරිය ම.වි. 65 27 41.54 60 20 38
66 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 158 70 44.3 49 16.93 62
67 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 35 16 45.71 43 15 75
68 හපුගල ම.වි. 102 44 43.14 54 17.4 55
69 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 12 5 41.67 59 18.75 47
70 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 17 7 41.18 61 19.12 46
71 හෑගල්ල ම.වි. 66 28 42.42 57 17.05 61
72 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 14 6 42.86 56 16.07 66
73 හියාරේ ම.වි 18 8 44.44 48 13.89 82
74 ශ්‍රීපති ම.වි. 55 20 36.36 72 21.82 30
75 අඟුලුගහ ම.වි. 53 21 39.62 63 18.4 50
76 අඹගහහේන ම.වි. 38 17 44.74 47 13.16 86
77 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 32 14 43.75 52 13.28 85
78 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 45 16 35.56 76 21.11 34
79 ගුරුකන්ද ම.වි. 23 9 39.13 64 17.39 56
80 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 36 14 38.89 65 17.36 57
80 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 52 22 42.31 58 13.94 81
81 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 25 11 44 51 12 95
82 යක්ගස්මුල්ල අල්-අමීර් මුස්ලිම් ම.වි. 7 3 42.86 56 10.71 106
82 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 28 12 42.86 56 10.71 106
83 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 53 20 37.74 67 15.57 70
84 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 65 26 40 62 13.08 88
85 නින්දාන ම.වි. 67 24 35.82 74 17.16 60
86 ඕල්කට් ම.වි. 87 32 36.78 69 15.8 68
87 කම්බුස්සාවල ම.වි. 10 4 40 62 12.5 91
87 දෙනගම ම.වි. 10 4 40 62 12.5 91
88 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 29 10 34.48 81 17.24 58
88 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 58 22 37.93 66 13.79 83
89 මහාබෝධි ම.වි. 15 6 40 62 11.67 101
90 කොකාවල ම.වි. 36 13 36.11 73 15.28 72
91 අම්බලන්තොට ම.වි. 93 34 36.56 70 13.71 84
92 විහාරගල 550 ම.වි. 8 3 37.5 68 12.5 91
93 නරාවල ම.වි. 26 9 34.62 80 14.42 76
94 අක්මීමන ම.වි. 36 12 33.33 82 15.28 72
95 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 65 23 35.38 77 13.08 88
96 අකුරැස්ස ම.වි. 156 57 36.54 71 11.7 100
97 පස්ගොඩ ම.වි. 46 15 32.61 83 15.22 74
98 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 33 11 33.33 82 14.39 77
99 ඕකන්දයාය ම.වි. 17 5 29.41 91 17.65 54
100 දෑරංගල ම.වි. 38 11 28.95 94 17.76 53
101 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 84 28 33.33 82 13.1 87
101 කන්දෙගොඩ ම.වි. 14 5 35.71 75 10.71 106
102 මහානාගපුර ක.වි. 20 7 35 79 11.25 103
103 මොරයාය ම.වි. 11 3 27.27 101 18.18 51
104 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 21 7 33.33 82 11.9 96
105 අලුත්වල ම.වි. 66 22 33.33 82 11.74 98
106 හොරවින්න ම.වි. 20 7 35 79 10 107
107 පිටදෙණිය ම.වි. 31 10 32.26 86 12.1 93
108 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 26 9 34.62 80 9.62 111
109 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 17 6 35.29 78 8.82 116
110 දෙබොක්කාව ම.වි. 37 12 32.43 85 11.49 102
111 බෙංගමුව ම.වි. 51 16 31.37 89 12.25 92
112 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 23 7 30.43 90 13.04 89
113 අත්තනයාල ම.වි. 19 6 31.58 87 11.84 97
114 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 81 27 33.33 82 9.88 109
115 බෙරලපනාතර ම.වි. 110 30 27.27 101 15.23 73
116 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 73 23 31.51 88 10.96 105
117 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 40 13 32.5 84 9.38 112
118 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 86 24 27.91 99 13.95 80
119 ගණේගොඩ ම.වි. 46 15 32.61 83 9.24 113
120 පල්ලෙගම ම.වි. 94 27 28.72 95 11.17 104
121 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 32 9 28.13 98 11.72 99
122 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 41 12 29.27 92 9.76 110
123 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 24 7 29.17 93 9.38 112
124 විල්පිට ම.වි. 63 18 28.57 96 9.92 108
125 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 39 11 28.21 97 9.62 111
126 මුරුතවෙල ම.වි. 28 8 28.57 96 8.93 115
126 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 80 22 27.5 100 10 107
127 මහසෙන්පුර ම.වි. 56 14 25 104 12.05 94
128 බලගොඩ ම.වි. 26 7 26.92 102 9.62 111
128 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 26 7 26.92 102 9.62 111
129 මුරවැසිහේන ම.වි 28 7 25 104 10.71 106
130 ඉත්තදෙමළිය ම.වි. 8 2 25 104 9.38 112
131 කහඳ ම.වි. 27 7 25.93 103 8.33 118
132 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 80 20 25 104 8.75 117
133 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 26 7 26.92 102 6.73 128
134 මීගස්ආර ම.වි. 48 10 20.83 114 12.5 91
135 වීරියගම ම.වි. 40 10 25 104 8.13 119
136 ඉඳුරුව ම.වි. 16 4 25 104 7.81 122
137 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 30 7 23.33 107 9.17 114
138 කළුබෝවිටියන ම.වි. 57 14 24.56 105 7.46 123
139 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 36 9 25 104 6.94 126
140 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 30 7 23.33 107 8.33 118
141 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 12 3 25 104 6.25 132
141 කාවන්තිස්සපුර ම.වි. 8 2 25 104 6.25 132
141 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 12 3 25 104 6.25 132
142 බමුණුගම ම.වි. 34 8 23.53 106 7.35 125
143 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 35 8 22.86 108 7.86 121
144 තලුන්න ම.වි. 20 4 20 116 10 107
145 ඕවිටිගමුව ක.වි. 30 7 23.33 107 5.83 137
146 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 19 4 21.05 113 7.89 120
147 බෝධිරාජ ම.වි. 33 7 21.21 111 6.82 127
148 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 44 9 20.45 115 7.39 124
149 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 23 5 21.74 109 5.43 139
150 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 52 11 21.15 112 5.77 138
151 මැදවැලෑන ම.වි. 14 3 21.43 110 5.36 140
152 බෙවර්ලි දෙමළ ක.වි 20 4 20 116 6.25 132
153 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 17 3 17.65 119 7.35 125
153 නවදගල ම.වි. 43 8 18.6 118 6.4 131
153 හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි. 42 8 19.05 117 5.95 135
153 පල්ලාවෙල ම.වි. 6 1 16.67 122 8.33 118
153 මුලන ම.වි. 21 4 19.05 117 5.95 135
154 මාපලගම ම.ම.වි. 23 4 17.39 120 6.52 130
155 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 17 3 17.65 119 5.88 136
156 මිගහජදුර ම.වි. 46 8 17.39 120 5.98 134
157 ගින්නලිය ම.වි. 47 8 17.02 121 5.32 141
158 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 71 11 15.49 124 6.69 129
159 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 46 7 15.22 125 5.98 134
160 හිඟුරකන්ද ම.වි. 18 3 16.67 122 4.17 147
161 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 69 11 15.94 123 4.35 146
162 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 27 4 14.81 127 4.63 144
163 උල්ලල ම.වි. 20 3 15 126 3.75 148
164 බෙලිදෙණිය ම.වි. 14 2 14.29 128 3.57 149
165 හව්පෙ ම.වි. 17 2 11.76 131 5.88 136
166 බෙරලිහෙල ම.වි. 22 3 13.64 129 3.41 151
167 රෝහණ ම.වි. 29 3 10.34 132 6.03 133
168 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 17 2 11.76 131 4.41 145
169 මැදගංගොඩ ම.වි. 16 2 12.5 130 3.13 152
169 සුල්තානාගොඩ ම.වි. 8 1 12.5 130 3.13 152
170 කිරින්ද මුස්ලිම් ම.වි. 31 3 9.68 133 4.84 142
171 කොරඹුරුවාන ම.වි. 21 2 9.52 134 4.76 143
172 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 29 3 10.34 132 3.45 150
173 ගලගම ම.වි. 11 1 9.09 135 2.27 155
173 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි. 11 1 9.09 135 2.27 155
174 වෑකදවල ජනපද ම. වි. 23 2 8.7 136 2.17 156
174 බටුවන්ගල ම.වි. 23 2 8.7 136 2.17 156
175 දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි. 27 2 7.41 137 2.78 153
176 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 28 2 7.14 138 2.68 154
177 ශාන්ත මරියා ම.වි. 17 1 5.88 139 1.47 157
178 වැලිගත්ත ම.වි. 4 0 0 140 0 158
178 වැලිපටන්විල ම.වි. 31 0 0 140 0 158
178 හුලංදාව දෙමළ ම.වි. 19 0 0 140 0 158
178 මුල්ගිරිගල ම.වි. 4 0 0 140 0 158
178 සියාරපිටිය ම.වි. 14 0 0 140 0 158
ඉංග්‍රීසි
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කපුගම ක.වි. 1 1 100 1 50 1
2 තංගල්ල මුස්ලිම් ක.වි. 3 3 100 1 41.67 3
3 ඉලුක්මුල්ල ක.වි. 8 8 100 1 37.5 5
4 හකුරුවෙල ක.වි. 16 15 93.75 2 42.19 2
5 උඩදෙණිය ක.වි. 3 3 100 1 33.33 10
6 ශ්‍රී ගුණානන්ද ක.වි. 9 8 88.89 4 36.11 6
6 ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් ආදර්ශ ක.වි. 2 2 100 1 25 21
6 වටරැක ශ්‍රි සෝභිත ක.වි. 1 1 100 1 25 21
6 රසික් ෆරීඩ් ම.වි. 8 7 87.5 5 37.5 5
7 බැදිගම්තොට ක.වි. 19 17 89.47 3 31.58 13
8 ගල්බඩ අතුරුවැල්ල ම.වි. 11 9 81.82 8 38.64 4
9 කන්දිල්පාන ක.වි. 3 2 66.67 16 50 1
10 අල්-අස්හාර් ක.වි. 13 11 84.62 6 26.92 19
11 ඉක්කපල්ලම ක.වි. 26 20 76.92 9 33.65 9
12 උඩමත්තල ක.වි. 13 10 76.92 9 32.69 11
13 පනන්වෙල ක.වි. 6 5 83.33 7 25 21
14 බෝවල ක.වි. 22 18 81.82 8 25 21
15 ලංකාගම ක.වි. 15 11 73.33 12 33.33 10
16 හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය 13 9 69.23 15 34.62 8
17 පොළොම්මාරුව ක.වි. 113 83 73.45 11 27.88 17
18 ගල්ලන්දල ක.වි. 11 8 72.73 13 27.27 18
18 මානම්පිට රතනසාර ම.වි. 11 8 72.73 13 27.27 18
19 හිනිඳූම්ගොඩ විජයානන්ද ක.වි. 16 12 75 10 23.44 25
20 කහව රතනසාර ම.වි. 13 9 69.23 15 26.92 19
21 රන්මිහිතැන්න ක.වි. 5 3 60 19 35 7
22 බඳගිරිය මුස්ලිම් ක.වි. 4 3 75 10 18.75 45
22 පියතිස්ස ම.වි. 16 10 62.5 17 31.25 14
23 රන්මුදුවැව ක.වි. 14 10 71.43 14 21.43 34
24 සාමෝදාගම ක.වි. 13 9 69.23 15 23.08 28
25 පුවක්ගහහේන ක.වි. 9 6 66.67 16 25 21
26 ඌරල ක.වි. 16 10 62.5 17 28.13 16
27 ක.වි.චමල් රාජපක්‍ෂ ක.වි 13 9 69.23 15 21.15 35
28 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 18 12 66.67 16 22.22 31
29 ගජනායකගම ක.වි. 6 4 66.67 16 20.83 37
29 වත්තහේන සිරි සුචරිත ක.වි. 14 8 57.14 21 30.36 15
30 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. 133 80 60.15 18 26.69 20
31 නලගම සිංහල ක.වි. 8 5 62.5 17 21.88 33
32 දඩල්ල අල්-මුබාරක් ක.වි. 10 5 50 31 32.5 12
33 අස්සෆා මුස්ලිම් ක.වි. 14 8 57.14 21 23.21 27
34 දකුණු කණුමුල්දෙණිය ක.වි. 10 6 60 19 20 41
35 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 18 10 55.56 23 23.61 23
36 හබරත්තවල ක.වි. 7 4 57.14 21 21.43 34
37 කඩොල්ගල්ල ක.වි. 18 10 55.56 23 22.22 31
38 උඩුකාව ක.වි. 12 7 58.33 20 18.75 45
39 ආනන්ද විජය ක.වි. 15 8 53.33 27 23.33 26
40 දොඩම්පහළ ක.වි. 16 9 56.25 22 20.31 39
41 දෙබරවැව ක.වි. 262 142 54.2 26 22.33 30
42 අතපත්තුකන්ද ක.වි. 19 10 52.63 28 23.68 22
43 පෝරඹ ක.වි. 51 28 54.9 24 21.08 36
44 රදාවෙල ක.වි. 35 18 51.43 30 23.57 24
44 පලොල්පිටිය ම.වි. 2 1 50 31 25 21
44 ග්‍රාමිණී ම.වි. 5 3 60 19 15 56
44 තල්වත්ත අභිනව ක.වි. 12 7 58.33 20 16.67 51
44 රැකව ක.වි. 7 4 57.14 21 17.86 46
45 වතුකන්ද ක.වි. 27 15 55.56 23 17.59 47
46 පට්ටිගල ක.වි. 21 11 52.38 29 19.05 44
47 හීන්දෑලිය ක.වි. 6 3 50 31 20.83 37
48 කඹුරුපිටිය ම.වි. 123 60 48.78 32 21.95 32
49 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 19 9 47.37 33 22.37 29
50 මීගහවෙල ක.වි. 4 2 50 31 18.75 45
51 වාඩිය සිල්වා ක.වි. 11 6 54.55 25 13.64 64
52 එම්.ආර්. තාසිම් මුස්ලිම් ක.වි 6 3 50 31 16.67 51
53 හබරකඩ ධර්මපාල ක.වි. 8 4 50 31 15.63 54
53 පල්ලාවෙල බටදොල ක.වි. 8 4 50 31 15.63 54
53 සියඹලාගස්විල ඥානෝදය ක.වි. 8 4 50 31 15.63 54
54 දන්දෙණිය ක.වි. 13 6 46.15 35 19.23 43
55 හිඟුරමුලන ශ්‍රී පේමානන්ද ක.වි. 19 9 47.37 33 17.11 50
56 දේවාලේගම ක.වි. 7 3 42.86 40 21.43 34
56 අම්පෙ ක.වි. 7 3 42.86 40 21.43 34
57 දෙල්ලව ම.වි. 41 18 43.9 38 20.12 40
58 දෙදියගල ක.වි. 8 4 50 31 12.5 69
58 ඇත්ගාල්මුල්ල ක.වි. 2 1 50 31 12.5 69
58 කිරින්ද මුස්ලිම් ක.වි. 4 2 50 31 12.5 69
58 තුඹේ ක.වි. 4 2 50 31 12.5 69
58 ඉගලතලාව ක.වි. 2 1 50 31 12.5 69
58 පොල්ගහවිල ධර්මරාජ ම.වි. 4 2 50 31 12.5 69
58 ගල්පමුණ ක.වි. 4 2 50 31 12.5 69
58 අබකොලවැව ක.වි. 2 1 50 31 12.5 69
59 වීරවිල ම.වි. 19 9 47.37 33 14.47 59
60 හුලංකන්ද ක.වි. 17 7 41.18 43 20.59 38
61 රන්දොඹ් දම්නද ක.වි. 15 7 46.67 34 15 56
62 අගලිය ම.වි. 9 4 44.44 37 16.67 51
63 ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස ක.වි. 82 34 41.46 42 19.51 42
64 අකුරුගොඩ සේනානි ක.වි. 16 7 43.75 39 17.19 48
65 වැලිදෙණිය ක.වි. 7 3 42.86 40 17.86 46
66 කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි. 35 15 42.86 40 17.14 49
66 තලපත්කන්ද ක.වි. 15 7 46.67 34 13.33 66
67 පරමානන්ද ම.වි 9 4 44.44 37 13.89 62
68 රාජපුරගොඩ ක.වි. 11 5 45.45 36 11.36 74
69 තෙලඹුයාය ක.වි. 12 5 41.67 41 14.58 58
70 ගිණිමැල්ලගහ ම.වි. 25 10 40 44 16 52
71 සාම්මලේ විද්‍යානන්ද ක.වි. 14 6 42.86 40 12.5 69
72 මාමඩවිල මලියදේව ම.වි. 36 15 41.67 41 13.19 67
73 මිරිස්වත්ත මුතුමාල ක.වි. 12 5 41.67 41 12.5 69
74 බැරගම ජනපද ක.වි 13 5 38.46 45 15.38 55
75 හ‍ත්පෝරුව ක.වි. 20 8 40 44 13.75 63
76 විහාරහේන ක.වි. 7 3 42.86 40 10.71 77
76 කරතොට ක.වි. 7 3 42.86 40 10.71 77
77 අකුරුගොඩ ක.වි. 11 4 36.36 48 15.91 53
78 අළුපොත්දෙණිය ක.වි. 15 6 40 44 11.67 71
79 කඩිහිංගල ම.වි. 11 4 36.36 48 13.64 64
79 ගැටමාන්න උතුර ක.වි. 3 1 33.33 51 16.67 51
80 පරදුව ආදර්ශ ක.වි 23 8 34.78 50 13.04 68
81 ඊරියතොට ම.වි. 22 7 31.82 53 15.91 53
81 ශ්‍රී සාසනචන්ද්‍ර ම.වි. 22 8 36.36 48 11.36 74
82 සපුගොඩ රතනපාල ක.වි. 19 7 36.84 47 10.53 78
83 මීපාවිට ක.වි. 9 3 33.33 51 13.89 62
83 වැලිවිටිය ම.වි. 9 3 33.33 51 13.89 62
84 මැටිවිලිය ශ්‍රී මේධානන්ද ක.වි. 8 3 37.5 46 9.38 83
84 අබේසේකරගම ම.වි. 16 6 37.5 46 9.38 83
84 පතිරාජ ම.වි. 8 3 37.5 46 9.38 83
85 හල්පතොට ක.වි. 13 4 30.77 56 15.38 55
86 හීනටිය ක.වි. 18 6 33.33 51 12.5 69
86 මොලොග්ගමුව ක.වි. 12 4 33.33 51 12.5 69
87 වැලිකැටිය ක.වි. 14 5 35.71 49 8.93 87
87 ලේල්වල ක.වි 14 5 35.71 49 8.93 87
88 ගෝනදෙණිය ක.වි. 13 4 30.77 56 13.46 65
89 උඩවැලිවිටිතලාව ම.වි. 17 5 29.41 59 14.71 57
90 සිරි අබේතිස්ස ම.වි. 12 4 33.33 51 10.42 79
90 හප්පිටිය ක.වි. 12 4 33.33 51 10.42 79
91 සිරි අබේතිස්ස ක.වි. 26 8 30.77 56 12.5 69
91 සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි. 26 8 30.77 56 12.5 69
92 කුඩාගොඩ ක.වි. 18 6 33.33 51 9.72 81
93 කොළවෙනිගම ම.වි. 25 8 32 52 11 76
94 බැදිගම ක.වි. 7 2 28.57 60 14.29 61
95 කන්දෙගොඩ ක.වි. 10 3 30 58 12.5 69
96 උලහිටියාව ක.වි. 26 8 30.77 56 11.54 73
97 ශ්‍රී ධීරානන්ද ම.වි. 25 8 32 52 10 80
98 කයිකාවල ශ්‍රී රේවත ක.වි. 18 6 33.33 51 8.33 92
98 ගොඩවානගොඩ ක.වි. 12 4 33.33 51 8.33 92
98 කනහලාගම ක.වි. 6 2 33.33 51 8.33 92
98 තාරපේරිය ක.වි. 3 1 33.33 51 8.33 92
98 දම්මුල්ලගොඩ ක.වි. 3 1 33.33 51 8.33 92
98 අන්ගුන්න බදුල්ල ක.වි. 6 2 33.33 51 8.33 92
98 නලගම මුස්ලිම් ක.වි. 3 1 33.33 51 8.33 92
98 බොනවිස්ටා ම.වි. 6 2 33.33 51 8.33 92
98 මී ඇල්ල කරගොඩ ක.වි. 9 3 33.33 51 8.33 92
99 ශ්‍රී ධම්මදස්සි ම.වි 26 7 26.92 63 14.42 60
100 වලවෙවත්ත ම.වි. 17 5 29.41 59 11.76 70
101 ගොඩපිටිය ක.වි. 90 28 31.11 55 10 80
102 ගුරුගොඩැල්ල වීරසිංහ ක.වි. 16 5 31.25 54 9.38 83
103 කන්දෙවත්ත අල්-මිරාන් ක.වි. 13 4 30.77 56 9.62 82
104 සමන්පුර ම.වි. 28 8 28.57 60 11.61 72
105 ධර්මාලෝක ක.වි. 10 3 30 58 10 80
106 සිටිනාමළුව ක.වි. 7 2 28.57 60 10.71 77
107 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 11 3 27.27 62 11.36 74
107 ඔසුවින්න ක.වි. 11 3 27.27 62 11.36 74
108 මොරකැටිආර ක.වි. 13 4 30.77 56 7.69 95
109 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 36 10 27.78 61 10.42 79
110 බෝපගොඩ සුගීෂ්වර ම.වි. 23 7 30.43 57 7.61 96
111 බඹරවාන ක.වි. 16 4 25 66 12.5 69
111 බටඅත දකුණ ක.වි. 10 3 30 58 7.5 97
111 නාවිමන මහාරාජ ම.වි. 4 1 25 66 12.5 69
112 බිංකම ම.වි. 27 7 25.93 65 11.11 75
113 මණ්ඩලපුර ක.වි. 11 3 27.27 62 9.09 86
114 මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි. 7 2 28.57 60 7.14 98
115 බෙරලිහෙල ක.වි. 26 7 26.92 63 8.65 90
116 වලකන්ද ම.වි. 12 3 25 66 10.42 79
116 ලබුහේන්ගොඩ ක.වි. 12 3 25 66 10.42 79
117 කට්ටකඩුව ක.වි. 27 7 25.93 65 9.26 84
118 ශ්‍රි රෝහණ ක.වි. 26 7 26.92 63 7.69 95
119 තලාව ක.වි. 8 2 25 66 9.38 83
119 කිරිබතාවිල ක.වි 8 2 25 66 9.38 83
120 නිදන්ගල ක.වි. 19 5 26.32 64 7.89 93
121 හම්මෑලිය ක.වි. 16 4 25 66 7.81 94
122 දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි. 25 6 24 67 8.7 89
123 විද්‍යාදර්ශ ක.වි. 20 5 25 66 7.5 97
124 වාව්ව ක.වි. 4 1 25 66 6.25 101
124 බුන්දල ක.වි. 8 2 25 66 6.25 101
124 ඉලුක්පිටිය ක.වි. 4 1 25 66 6.25 101
124 තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි. 4 1 25 66 6.25 101
124 අතුබොදේ ක.වි. 20 5 25 66 6.25 101
124 නාවල ක.වි. 4 1 25 66 6.25 101
125 මහගොඩ ක.වි. 26 6 23.08 68 7.69 95
126 අල්හුදා මුස්ලිම් ක.වි. 9 2 22.22 70 8.33 92
127 තෙලුල්ල ක.වි. 41 9 21.95 71 8.54 91
128 පල්ලෙමලල ක.වි. 19 4 21.05 73 9.21 85
129 පැරෑළිය ශ්‍රී ජිනරතන ම.වි. 22 5 22.73 69 6.82 99
130 ග‍ඟේයාය ක.වි. 6 1 16.67 78 12.5 69
131 උස්වැව ක.වි. 13 3 23.08 68 5.77 102
131 පහළගම ක.වි. 13 3 23.08 68 5.77 102
131 හල්විටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 13 3 23.08 68 5.77 102
132 කිවුල ක.වි. 20 4 20 75 8.75 88
133 අකුරුබැබිල ක.වි. 14 3 21.43 72 7.14 98
133 රන්න වාඩියගොඩ ක.වි. 14 3 21.43 72 7.14 98
134 අනුරුද්ධ ක.වි. 46 9 19.57 76 8.7 89
135 පහළ අන්දරවැව ක.වි. 9 2 22.22 70 5.56 103
136 අංකොක්කාවල ශ්‍රි සුමංගල ම.වි. 10 2 20 75 7.5 97
137 තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. 24 5 20.83 74 6.25 101
138 කිරිලිපන ක.වි. 30 6 20 75 6.67 100
139 තලපලකන්ද ක.වි. 5 1 20 75 5 104
139 දෙද්දුවාවල ක.වි. 5 1 20 75 5 104
139 ගෝඨයිම්බරගම ක.වි. 15 3 20 75 5 104
139 මාමනදොල ක.වි. 5 1 20 75 5 104
139 දෙනිය පිංගම ක.වි. 10 2 20 75 5 104
139 පිටවල්ගමුව ක.වි. 10 2 20 75 5 104
139 ශ්‍රී පියරතන ක.වි. 5 1 20 75 5 104
140 අඟුල්මඩුව ක.වි. 12 2 16.67 78 6.25 101
140 මහආර ක.වි. 24 4 16.67 78 6.25 101
141 සුගතපාල ගොඩවත්ත ක.වි. 11 2 18.18 77 4.55 106
141 තිස්සපුර ක.වි. 11 2 18.18 77 4.55 106
141 වැලිහේන ක.වි. 11 2 18.18 77 4.55 106
142 රන්සෑගොඩ උතුර ක.වි. 18 3 16.67 78 5.56 103
143 බෝපිටිය විමලවංශ ක.වි. 36 6 16.67 78 4.86 105
144 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. 21 3 14.29 81 7.14 98
144 නැදිගම්විල ක.වි. 7 1 14.29 81 7.14 98
145 සීනිමෝදර ක.වි. 12 2 16.67 78 4.17 107
145 මාඳුව ක.වි. 6 1 16.67 78 4.17 107
145 පුස්තෝමුල්ල ක.වි. 18 3 16.67 78 4.17 107
145 කැරෑදෙණිය ක.වි. 6 1 16.67 78 4.17 107
146 තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි. 20 3 15 80 5 104
147 ගොම්බද්දල විජයබා ක.වි. 13 2 15.38 79 3.85 108
147 වැදිගම්වැව ක.වි 13 2 15.38 79 3.85 108
148 නාරංඕවිට සුමනසිරි ම.වි. 8 1 12.5 83 6.25 101
148 උඩුවිල ක.වි. 8 1 12.5 83 6.25 101
149 උඩගොමඩිය ක.වි. 30 4 13.33 82 5 104
150 ඕලුආර බණ්ඩාරනායක ක.වි. 7 1 14.29 81 3.57 110
150 ගුරුවල ක.වි. 14 2 14.29 81 3.57 110
151 මෙදේරිපිටිය ක.වි. 15 2 13.33 82 3.33 111
152 ඉහළ විටියල ශ්‍රි ගුණරතන ක.වි. 8 1 12.5 83 3.13 112
152 වේහැල්ල ක.වි. 8 1 12.5 83 3.13 112
152 පරගල ක.වි. 8 1 12.5 83 3.13 112
152 නායකවත්ත රාජපක්ෂ ක.වි. 16 2 12.5 83 3.13 112
152 ගැමුණුපුර ක.වි. 16 2 12.5 83 3.13 112
152 වල්පොල ගුණතිලක ක.වි. 8 1 12.5 83 3.13 112
152 නාවිමන උතුර ක.වි. 8 1 12.5 83 3.13 112
152 පින්නදුව ජයන්ති ම.වි. 8 1 12.5 83 3.13 112
153 කුඩාවැල්ල ජයවික්‍රම ම.වි. 10 1 10 85 5 104
154 මහගල්වැව ක.වි. 17 2 11.76 84 2.94 113
155 මලිදූව ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 33 3 9.09 86 3.79 109
156 ඔයගාව රණවරනාවැව ක.වි. 30 3 10 85 2.5 114
157 තල්ගස්වල දෙමළ ක.වි. 12 1 8.33 87 2.08 115
158 කුලීගොඩ සුමන ක.වි. 37 3 8.11 88 2.03 116
159 වීදිකන්ද ක.වි. 13 1 7.69 89 1.92 117
159 රන්සෑගොඩ දකුණ ක.වි 13 1 7.69 89 1.92 117
159 කෝන්කරහේන ක.වි. 13 1 7.69 89 1.92 117
159 මිදිගම ම.වි. 26 2 7.69 89 1.92 117
160 ජඳුර ක.වි. 27 2 7.41 90 1.85 118
161 බැරගම ක.වි 16 1 6.25 91 1.56 119
162 අ‍භයපුර ක.වි 18 1 5.56 92 1.39 120
163 මාබොටුවන ක.වි. 19 1 5.26 93 1.32 121
164 ගොන්නොරුව ක.වි. 20 1 5 94 1.25 122
165 දම්පහල ක.වි. 29 1 3.45 95 0.86 123
166 පට්ටියපොල ක.වි. 2 0 0 96 0 124
166 බෝධිමළුව ක.වි. 10 0 0 96 0 124
166 කහඳමෝදර ක.වි. 8 0 0 96 0 124
166 රොටවල ක.වි. 6 0 0 96 0 124
166 මහහීල්ල දකුණ ඊශ්වර ක.වි. 11 0 0 96 0 124
166 දොළහේන ක.වි. 3 0 0 96 0 124
166 ඕවිලාන ක.වි. 3 0 0 96 0 124
166 මාරකොල්ලිය ක.වි. 5 0 0 96 0 124
166 දීයගහ නැගෙනහිර ක.වි. 6 0 0 96 0 124
166 වටගෙදරමුල්ල ක.වි. 2 0 0 96 0 124
166 රුවන්වැල්ල ක.වි. 5 0 0 96 0 124
166 තණබද්දෙගම ක.වි. 2 0 0 96 0 124
166 බැමිණියන්විල ක.වි. 7 0 0 96 0 124
166 නිමලව ක.වි. 15 0 0 96 0 124
166 ලේල්වල ගිගුම්මඩුව ක.වි. 11 0 0 96 0 124
166 උණාකූරුව ක.වි. 6 0 0 96 0 124
166 දිවිතුර දෙමල ක.වි. 16 0 0 96 0 124
166 මීගහගොඩ ක.වි. 14 0 0 96 0 124
166 කීරිපිටිය ක.වි. 6 0 0 96 0 124
166 ගොඩවෙල ක.වි. 7 0 0 96 0 124
166 රුක්මල්පිටිය ක.වි. 9 0 0 96 0 124
166 අගලබඩ ක.වි. 8 0 0 96 0 124
166 ඉඹුල්ගොඩ ක.වි. 9 0 0 96 0 124
166 දෙල්පෝන ශ්‍රී ගිරිමානන්ද ක.වි. 2 0 0 96 0 124
166 වකමුල්ල ක.වි. 3 0 0 96 0 124
166 බෝදරකන්ද රතනජෝති ක.වි. 5 0 0 96 0 124
166 කැටන්දොල ක.වි. 15 0 0 96 0 124
166 සිරි පියරතන ක.වි. 9 0 0 96 0 124
166 බූස්ස ම.වි. 3 0 0 96 0 124
166 රඹුක්කැටිය ක.වි. 26 0 0 96 0 124
166 ගොඩකුඹුර ක.වි. 6 0 0 96 0 124
166 ශ්‍රී ඉන්ද්‍රරතන ක.වි. 8 0 0 96 0 124
166 කන්දෙබැද්ද ක.වි. 6 0 0 96 0 124
166 දෙනගම නැගෙනහිර ක.වි. 2 0 0 96 0 124
166 අක්කර විස්ස ක.වි. 13 0 0 96 0 124
166 දියකිතුල්කන්ද ක.වි. 1 0 0 96 0 124
166 ඇල්ලෙවෙල ක.වි. 2 0 0 96 0 124
166 මැදවල විජය ක.වි. 5 0 0 96 0 124
166 වතුරවෙල ගාමිණී ක.වි. 7 0 0 96 0 124
166 මුතියම්මාගම ක.වි. 8 0 0 96 0 124
166 ඇල්ලගල ක.වි. 10 0 0 96 0 124
166 කැටැන්දොල ක.වි. 5 0 0 96 0 124
166 කරඹගල්මුල්ල ක.වි. 6 0 0 96 0 124
166 රොන්නදූව ක.වි. 6 0 0 96 0 124
166 නතුවල ක.වි. 7 0 0 96 0 124
166 හත්තොටුව ක.වි. 3 0 0 96 0 124
166 නාරංඕවිට පොරවගම ම.වි. 7 0 0 96 0 124
166 විලයාල ක. විද්‍යාලය 21 0 0 96 0 124
166 ලේල්වල වික්‍රමසිංහ ක.වි. 6 0 0 96 0 124
166 කැටවල ක.වි. 13 0 0 96 0 124
166 මැකිලියතැන්න ක.වි. 8 0 0 96 0 124
166 අනින්කන්ද දෙමළ ක.වි. 9 0 0 96 0 124
166 එන්සල්වත්ත දෙමළ ක.විද්‍යාලය 15 0 0 96 0 124
166 කිරිවැල්දොල ක.වි. 6 0 0 96 0 124
166 උපාලි විජයවර්ධන ක.වි. 13 0 0 96 0 124
166 වැවහමන්දුව වනිගසේකර ම.වි. 3 0 0 96 0 124
166 පනාකඩුව ක.වි. 13 0 0 96 0 124
166 උනැල්ල ජයන්ති ක.වි. 4 0 0 96 0 124
166 ධම්මසාර ක.වි. 2 0 0 96 0 124
166 පලල්ල ක.වි. 3 0 0 96 0 124
166 තලහගම ක.වි. 8 0 0 96 0 124