අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
මාතර
දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 දික්වැල්ල 40 40 100 1 71.25 1
2 දෙවිනුවර 13 12 92.31 2 59.62 2
3 වැලිගම 118 103 87.29 3 55.93 3
4 මාතර 9 4 44.44 4 22.22 4
දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මින්හාත් ජාතික පාසල 40 40 100 1 71.25 1
2 අර්ෆා ම.ම.වි. 118 103 87.29 2 55.93 2
දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ධාරුල් උලුම් ම.වි. 9 4 44.44 1 22.22 1
දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 අල්-අස්හාර් ක.වි. 13 12 92.31 1 59.62 1