අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මාතර 180 159 88.33 5 57.92 1
2 ගාල්ල 198 175 88.38 4 56.94 2
3 මුලටියන 19 18 94.74 1 50 5
4 අකුරැස්ස 116 104 89.66 3 51.08 3
5 අම්බලන්ගොඩ 10 9 90 2 50 5
6 හම්බන්තොට 133 117 87.97 6 50.19 4
7 උඩුගම 32 25 78.13 9 45.31 6
8 ඇල්පිටිය 31 25 80.65 7 42.74 7
9 දෙනියාය 101 81 80.2 8 39.36 8
10 තංගල්ල 6 4 66.67 11 37.5 9
11 වලස්මුල්ල 7 5 71.43 10 25 10
දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මින්හාත් ජාතික පාසල 40 40 100 1 71.25 1
2 සහිරා ජාතික පාසල 62 56 90.32 2 61.69 2
3 අර්ෆා ම.ම.වි. 118 103 87.29 3 55.93 3
4 සහිරා ජාතික විද්‍යාලය 66 54 81.82 4 49.24 5
5 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 19 15 78.95 5 50 4
දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි. 21 21 100 1 73.81 1
2 සහිරා ම.වි. 19 19 100 1 71.05 2
3 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 24 23 95.83 2 67.71 3
4 බෙවර්ලි දෙමළ ක.වි 20 20 100 1 57.5 4
5 හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය 31 29 93.55 4 57.26 5
6 වැලිගම අන්නුර් මුස්ලිම් ම.වි. 18 17 94.44 3 55.56 6
7 අල්මිනා ම.වි. 15 14 93.33 5 53.33 8
8 ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි. 37 34 91.89 6 50 9
9 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 14 12 85.71 9 55.36 7
10 වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 10 9 90 7 50 9
11 තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි. 15 13 86.67 8 50 9
12 අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි. 30 27 90 7 45 10
13 කිරින්ද මුස්ලිම් ම.වි. 31 25 80.65 10 37.9 12
14 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 15 13 86.67 8 30 13
15 හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි. 42 31 73.81 11 38.1 11
16 හුලංදාව දෙමළ ම.වි. 19 14 73.68 12 27.63 14
17 යක්ගස්මුල්ල අල්-අමීර් මුස්ලිම් ම.වි. 7 5 71.43 13 25 15
18 ධාරුල් උලුම් ම.වි. 9 4 44.44 14 22.22 16
දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 දඩල්ල අල්-මුබාරක් ක.වි. 10 9 90 3 65 1
2 අල්-අස්හාර් ක.වි. 13 12 92.31 2 59.62 2
3 කන්දෙවත්ත අල්-මිරාන් ක.වි. 13 12 92.31 2 53.85 3
4 අස්සෆා මුස්ලිම් ක.වි. 14 12 85.71 5 53.57 4
5 අල්හුදා මුස්ලිම් ක.වි. 9 8 88.89 4 50 5
6 කිරින්ද මුස්ලිම් ක.වි. 4 4 100 1 37.5 10
7 එම්.ආර්. තාසිම් මුස්ලිම් ක.වි 6 6 100 1 33.33 12
8 තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි. 20 15 75 8 48.75 6
9 තල්ගස්වල දෙමළ ක.වි. 12 10 83.33 6 39.58 8
10 එන්සල්වත්ත දෙමළ ක.විද්‍යාලය 15 12 80 7 38.33 9
11 දිවිතුර දෙමල ක.වි. 16 12 75 8 35.94 11
12 තංගල්ල මුස්ලිම් ක.වි. 3 2 66.67 9 41.67 7
13 බඳගිරිය මුස්ලිම් ක.වි. 4 3 75 8 31.25 13
14 නලගම මුස්ලිම් ක.වි. 3 2 66.67 9 33.33 12
15 අනින්කන්ද දෙමළ ක.වි. 9 5 55.56 10 22.22 14