අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
මාතර
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මාතර 3047 2928 96.09 1 76.11 1
2 දික්වැල්ල 700 663 94.71 2 62.86 2
3 දෙවිනුවර 312 286 91.67 3 57.69 3
4 වැලිගම 733 620 84.58 4 56.11 4
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 408 407 99.75 1 93.87 1
2 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 322 321 99.69 2 92.47 2
3 රාහුල විද්‍යාලය 408 402 98.53 3 82.84 3
4 මාතර ම.ම.වි. 357 344 96.36 4 74.23 5
5 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 315 301 95.56 5 74.29 4
6 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 249 236 94.78 7 72.99 6
7 විජිත ම.ම.වි. 223 213 95.52 6 69.73 7
8 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 202 188 93.07 8 63.32 8
9 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 35 28 80 9 50.71 9
10 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 194 143 73.71 10 45.49 10
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කොටුව ජනාධිපති වි. 148 145 97.97 2 79.22 1
2 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 130 128 98.46 1 75.19 2
3 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 164 157 95.73 4 68.14 3
4 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 159 153 96.23 3 63.68 4
5 තල්පාවිල ම.ම.වි. 125 118 94.4 5 59.4 6
6 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 81 74 91.36 6 62.04 5
7 ඉල්මා ම.වි. 39 34 87.18 8 58.33 7
8 තලල්ල දකුණ ම.වි. 40 36 90 7 49.38 9
9 මිරිස්ස ම.ම.වි. 47 39 82.98 10 52.13 8
10 මහානාම ම.වි. 71 59 83.1 9 46.13 10
11 කඹුරුගමුව ම.වි. 101 80 79.21 11 45.79 11
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 93 92 98.92 2 80.38 1
2 නාඳුගල ම.වි. 26 24 92.31 9 77.88 2
3 අපරැක්ක ම.වි. 20 20 100 1 70 3
4 අත්තුඩාව ම.වි. 16 16 100 1 68.75 4
5 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 109 105 96.33 3 67.2 5
6 බතීගම ම.වි. 21 21 100 1 61.9 8
7 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 28 28 100 1 61.61 9
8 ගොඩඋඩ ම.වි. 43 41 95.35 6 64.53 7
9 දීයගහ බටහිර ම.වි. 33 31 93.94 8 65.91 6
10 දෙමටපිටිය ම.වි. 13 13 100 1 59.62 11
11 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 32 32 100 1 54.69 15
12 කොකාවල ම.වි. 36 34 94.44 7 59.72 10
13 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 29 26 89.66 10 59.48 12
14 ගන්දර ම.වි. 51 49 96.08 4 50.49 16
15 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 27 24 88.89 11 57.41 14
16 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 25 22 88 12 58 13
17 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 24 23 95.83 5 45.83 18
18 බෙලිදෙණිය ම.වි. 14 14 100 1 37.5 21
19 රෝහණ ම.වි. 29 25 86.21 13 39.66 20
20 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 14 11 78.57 14 46.43 17
21 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 35 26 74.29 15 40.71 19
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කපුගම ක.වි. 1 1 100 1 100 1
2 වාව්ව ක.වි. 4 4 100 1 75 2
2 දන්දෙණිය ක.වි. 13 13 100 1 75 2
3 හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය 13 12 92.31 4 63.46 3
4 නිදන්ගල ක.වි. 19 18 94.74 2 57.89 5
5 නාවිමන මහාරාජ ම.වි. 4 4 100 1 50 7
6 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 18 16 88.89 5 58.33 4
7 දොඩම්පහළ ක.වි. 16 15 93.75 3 53.13 6
8 මිදිගම ම.වි. 26 23 88.46 6 50 7
9 දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි. 25 22 88 7 50 7
10 තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි. 4 4 100 1 37.5 11
11 වැවහමන්දුව වනිගසේකර ම.වි. 3 3 100 1 33.33 12
12 අකුරුබැබිල ක.වි. 14 12 85.71 8 46.43 8
13 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 11 9 81.82 9 50 7
14 උනැල්ල ජයන්ති ක.වි. 4 4 100 1 25 15
15 බෝදරකන්ද රතනජෝති ක.වි. 5 4 80 10 40 9
16 අන්ගුන්න බදුල්ල ක.වි. 7 5 71.43 12 39.29 10
17 දීයගහ නැගෙනහිර ක.වි. 6 4 66.67 13 37.5 11
18 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. 21 14 66.67 13 33.33 12
19 වේහැල්ල ක.වි. 8 6 75 11 21.88 16
20 නාවිමන උතුර ක.වි. 8 5 62.5 14 28.13 13
21 සිරි පියරතන ක.වි. 9 5 55.56 16 27.78 14
22 රුවන්වැල්ල ක.වි. 5 3 60 15 20 17
23 ධම්මසාර ක.වි. 2 1 50 17 25 15