අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 මාතර 4792 4497 93.84 2 69.91 1
2 වලස්මුල්ල 2476 2350 94.91 1 65.91 3
3 ගාල්ල 6959 6432 92.43 4 66.91 2
4 අකුරැස්ස 1933 1794 92.81 3 63.36 6
5 තංගල්ල 2419 2233 92.31 5 63.36 5
6 අම්බලන්ගොඩ 3281 2989 91.1 9 63.49 4
7 උඩුගම 1731 1586 91.62 7 61.02 7
8 දෙනියාය 2063 1894 91.81 6 59.89 9
9 ඇල්පිටිය 3187 2885 90.52 10 60.76 8
10 මුලටියන 2139 1950 91.16 8 59.89 10
11 හම්බන්තොට 3809 3448 90.52 11 58.26 11
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 89 89 100 1 98.6 1
2 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 268 268 100 1 94.03 2
3 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 408 407 99.75 2 93.87 3
4 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 322 321 99.69 3 92.47 4
5 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 404 402 99.5 5 92.08 5
6 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 319 318 99.69 4 91.77 6
7 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 223 221 99.1 7 89.69 7
8 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 453 447 98.68 10 88.58 8
9 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 208 208 100 1 86.9 9
10 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 226 224 99.12 6 86.17 10
11 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 202 198 98.02 13 84.16 11
12 රාහුල විද්‍යාලය 408 402 98.53 11 82.84 12
13 දෙබරවැව ම.ම.වි. 382 377 98.69 9 81.68 14
14 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 437 430 98.4 12 81.86 13
15 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 260 257 98.85 8 80.77 16
16 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 251 246 98.01 14 81.08 15
17 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 355 343 96.62 18 77.89 17
18 මහින්ද විද්‍යාලය 291 280 96.22 22 77.41 18
19 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 239 232 97.07 16 75.31 19
20 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 409 396 96.82 17 75.06 20
21 මාතර ම.ම.වි. 357 344 96.36 20 74.23 22
22 දෙනියාය ම.ම.වි 225 217 96.44 19 73.89 23
23 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 315 301 95.56 23 74.29 21
24 මහානාග ජාතික පාසල 167 163 97.6 15 71.56 25
25 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 249 236 94.78 27 72.99 24
26 විජිත ම.ම.වි. 223 213 95.52 24 69.73 26
27 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 189 182 96.3 21 67.59 33
27 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 36 34 94.44 28 69.44 28
28 කටුවන ජාතික පාසල 173 165 95.38 25 67.92 32
28 ආනන්ද ම.ම.වි. 408 383 93.87 32 69.42 29
29 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 433 405 93.53 34 68.82 30
30 දේවානන්ද විද්‍යාලය 305 281 92.13 41 69.59 27
31 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 253 240 94.86 26 66.7 35
32 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 258 238 92.25 40 68.12 31
33 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 179 169 94.41 29 65.92 38
34 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 260 240 92.31 39 67.21 34
35 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 169 155 91.72 44 66.57 36
36 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 151 141 93.38 35 64.07 39
37 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 163 148 90.8 45 66.56 37
38 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 240 222 92.5 38 63.96 41
39 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 202 188 93.07 36 63.32 42
40 සුරියවැව ජාතික පාසල 223 207 92.83 37 62.89 43
41 නෙළුව ජාතික පාසල 225 211 93.78 33 61.89 45
42 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 282 255 90.43 46 64.01 40
43 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 176 162 92.05 42 62.07 44
44 සුචී ජාතික පාසල 100 94 94 30 57.25 52
45 කොට‍පොල ම.වි 100 92 92 43 57.75 48
46 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 252 227 90.08 48 59.03 46
47 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 176 158 89.77 49 57.81 47
48 රේවත ජාතික පාසල 193 172 89.12 50 57.38 50
49 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 153 135 88.24 51 57.68 49
50 ගාමිණී ම.ම.වි. 155 136 87.74 52 57.26 51
51 කතළුව ම.ම වි. 73 64 87.67 53 56.16 53
52 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 113 102 90.27 47 51.11 56
53 වඳුරඹ ම.ම.වි. 192 166 86.46 55 54.69 54
54 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 253 220 86.96 54 50.99 57
55 මල්හරුස්සුල්හියා විද්‍යාලය 33 31 93.94 31 43.18 61
56 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 107 89 83.18 56 53.5 55
57 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 35 28 80 58 50.71 58
58 තිහගොඩ ජාතික පාසල 106 85 80.19 57 46.46 59
59 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 194 143 73.71 59 45.49 60
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 188 187 99.47 2 91.22 1
2 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 178 177 99.44 3 83.15 3
3 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 86 83 96.51 14 84.88 2
4 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 202 200 99.01 4 79.21 5
5 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 191 189 98.95 5 79.19 6
6 කොටුව ජනාධිපති වි. 148 145 97.97 9 79.22 4
7 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 130 128 98.46 7 75.19 7
8 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 67 66 98.51 6 75 8
9 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 47 47 100 1 70.74 10
10 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 265 258 97.36 11 73.21 9
11 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 164 157 95.73 18 68.14 11
12 අමුගොඩ ම.වි. 65 63 96.92 12 66.54 14
13 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 197 189 95.94 17 67.26 13
14 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 65 62 95.38 19 67.69 12
15 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 58 57 98.28 8 64.66 18
16 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 37 37 100 1 60.14 32
17 පෝද්දිවල ම.වි. 116 109 93.97 26 66.16 15
18 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 159 153 96.23 15 63.68 19
19 උඩුගම ම.වි. 123 115 93.5 29 65.65 16
20 ‍මොදරවාන ම.වි. 46 43 93.48 30 65.22 17
21 උඩයාල ම.වි. 40 38 95 20 62.5 24
22 රෝහණ ම.වි. 114 107 93.86 28 63.6 20
23 ‍වරාපිටිය ම.වි. 45 44 97.78 10 57.78 39
24 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 25 24 96 16 59 35
25 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 66 62 93.94 27 60.98 27
26 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 90 87 96.67 13 58.06 38
26 කහදූව ම.වි. 69 63 91.3 36 63.41 21
27 රෝහණ විදුහල 51 48 94.12 25 60.29 31
28 තල්පාවිල ම.ම.වි. 125 118 94.4 23 59.4 33
29 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 174 158 90.8 39 62.93 23
30 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 115 107 93.04 31 60.65 29
31 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 81 74 91.36 35 62.04 25
32 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 120 108 90 43 63.33 22
33 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 201 183 91.04 38 60.32 30
34 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 179 161 89.94 44 60.88 28
35 බෝලාන ම.වි. 109 97 88.99 51 61.01 26
36 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 91 82 90.11 42 59.07 34
37 රන්න ම.වි. 172 158 91.86 33 57.27 41
38 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 120 111 92.5 32 56.25 44
39 තිස්සමහාරාම ම.වි. 86 81 94.19 24 54.36 50
40 අතුරලිය ම.වි. 48 43 89.58 47 58.85 36
41 මාකඳුර ම.ම.වි. 108 102 94.44 22 53.7 54
42 තලාව ම.වි. 51 48 94.12 25 52.45 59
43 අලපලාදෙණිය ම.වි. 64 58 90.63 41 55.08 47
44 මාගම ම.වි. 58 52 89.66 46 56.03 45
45 ඉල්මා ම.වි. 39 34 87.18 55 58.33 37
46 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 128 121 94.53 21 50.98 66
47 මිද්දෙණිය ම.වි. 105 96 91.43 34 53.57 55
48 දබරැල්ල ම.වි. 56 49 87.5 53 57.14 42
49 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 63 55 87.3 54 57.14 42
50 දොරපෙ ම.වි. 59 53 89.83 45 54.24 52
51 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 67 60 89.55 48 54.48 49
52 ගිංතොට ම.වි. 174 156 89.66 46 54.31 51
53 මාරඹ ම.වි. 57 52 91.23 37 52.19 60
54 ගෝනගල ම.වි. 117 100 85.47 61 57.48 40
55 යටගල ම.වි. 260 226 86.92 56 55.87 46
56 විහාරගල ම.වි. 76 69 90.79 40 51.32 65
57 මලිදුව ම.වි. 29 29 100 1 41.38 80
58 නිහිළුව ම.වි 49 42 85.71 59 54.59 48
59 තලල්ල දකුණ ම.වි. 40 36 90 43 49.38 67
60 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 197 171 86.8 57 52.16 61
61 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 62 53 85.48 60 52.82 58
62 කෝංගල ම.ම.වි. 74 60 81.08 72 56.76 43
63 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 122 102 83.61 64 53.89 53
63 උනවටුන ම.වි. 70 59 84.29 62 53.21 57
64 සුධර්මා ම.වි. 64 57 89.06 50 48.05 69
65 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 128 106 82.81 69 53.52 56
66 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 19 17 89.47 49 46.05 75
66 මිරිස්වත්ත ම.වි. 114 95 83.33 65 52.19 60
67 මාදම්පා ම.ම.වි. 107 95 88.79 52 46.5 73
68 මිරිස්ස ම.ම.වි. 47 39 82.98 67 52.13 62
69 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 80 70 87.5 53 47.19 72
70 පිටබැද්දර ම.වි. 152 126 82.89 68 51.64 64
71 රිටිගහයාය ම.වි. 44 38 86.36 58 45.45 77
72 බටපොල ම.ම.වි. 163 137 84.05 63 47.55 70
73 ඕපාත ම.වි. 84 70 83.33 65 48.21 68
74 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 74 61 82.43 70 47.3 71
75 මහානාම ම.වි. 71 59 83.1 66 46.13 74
76 මාගෙදර ම.වි. 104 80 76.92 76 51.68 63
77 කඹුරුගමුව ම.වි. 101 80 79.21 75 45.79 76
78 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 102 81 79.41 74 45.1 78
79 නියාගම විජිත ම.වි. 34 28 82.35 71 38.97 81
80 දෙනිපිටිය ම.වි. 67 50 74.63 77 44.78 79
81 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 82 66 80.49 73 35.37 83
82 මඩකුඹුර ම.වි. 127 91 71.65 79 36.81 82
83 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 46 34 73.91 78 33.15 84
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කුඩාහීල්ල ම.වි. 12 12 100 1 87.5 1
1 බඩබද්ද ම.වි. 2 2 100 1 87.5 1
2 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 93 92 98.92 2 80.38 2
3 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 17 17 100 1 77.94 4
4 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 106 103 97.17 10 78.77 3
5 උඩමලල ම.වි. 16 16 100 1 75 7
5 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 93 93 100 1 75 7
5 ඕමාර ම.වි. 7 7 100 1 75 7
5 දම්පැල්ල ම.වි. 4 4 100 1 75 7
6 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 120 120 100 1 74.58 8
7 හත්තක ම.වි. 29 29 100 1 74.14 9
8 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 14 14 100 1 73.21 10
9 මහානාගපුර ක.වි. 20 20 100 1 71.25 13
10 පොල්පගොඩ ම.වි. 105 103 98.1 4 73.1 11
11 උඩලමත්ත ම.වි. 25 25 100 1 71 14
12 අලුත්වල ම.වි. 66 63 95.45 25 75.38 6
13 නාඳුගල ම.වි. 26 24 92.31 43 77.88 5
14 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 41 41 100 1 70.12 15
15 අපරැක්ක ම.වි. 20 20 100 1 70 16
16 හියාරේ ම.වි 18 18 100 1 69.44 17
17 අත්තුඩාව ම.වි. 16 16 100 1 68.75 18
18 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 32 32 100 1 67.97 20
19 ඉඳුරුව ම.වි. 16 16 100 1 65.63 27
20 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 21 21 100 1 64.29 33
21 හඳුගල ම.වි. 25 24 96 22 68 19
22 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 31 30 96.77 15 66.94 22
23 අරන්වෙල ම.වි. 11 10 90.91 51 72.73 12
24 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 109 105 96.33 18 67.2 21
25 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 28 28 100 1 63.39 35
26 විහාරගල 550 ම.වි. 8 8 100 1 62.5 41
26 කන්දෙගොඩ ම.වි. 14 14 100 1 62.5 41
26 කාවන්තිස්සපුර ම.වි. 8 8 100 1 62.5 41
26 එගොඩබැද්ද ම.වි. 8 8 100 1 62.5 41
27 කොග්ගල්ල ම.වි. 27 26 96.3 19 65.74 26
28 බතීගම ම.වි. 21 21 100 1 61.9 43
29 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 17 17 100 1 61.76 44
30 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 28 28 100 1 61.61 45
31 ශ්‍රීපති ම.වි. 55 53 96.36 17 65 30
32 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 36 34 94.44 32 65.97 24
33 බමුණුගම ම.වි. 34 33 97.06 12 63.24 36
34 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 37 36 97.3 9 62.84 40
35 ගොඩඋඩ ම.වි. 43 41 95.35 26 64.53 32
36 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 71 67 94.37 33 65.49 28
37 දීයගහ බටහිර ම.වි. 33 31 93.94 35 65.91 25
38 දෙමටපිටිය ම.වි. 13 13 100 1 59.62 57
39 කිතලගම බටහිර ම.වි. 29 27 93.1 39 66.38 23
40 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 39 38 97.44 7 61.54 46
41 විල්පිට ම.වි. 63 62 98.41 3 60.32 51
42 තෙලිකඩ ම.වි. 6 6 100 1 58.33 67
42 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 48 45 93.75 36 64.58 31
43 බෙංගමුව ම.වි. 51 49 96.08 21 61.76 44
44 තලුන්න ම.වි. 20 20 100 1 57.5 73
44 දෙනගම ම.වි. 10 10 100 1 57.5 73
45 හොරගොඩ ම.වි. 35 34 97.14 11 60 54
46 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 58 55 94.83 30 62.07 42
47 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 80 75 93.75 36 63.13 37
48 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 22 21 95.45 25 61.36 48
49 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 52 51 98.08 5 58.65 65
49 නරාවල ම.වි. 26 25 96.15 20 60.58 50
50 ගුරුකන්ද ම.වි. 23 21 91.3 49 65.22 29
51 වරකපිටිය ම.වි. 20 19 95 28 61.25 49
51 හොරවින්න ම.වි. 20 19 95 28 61.25 49
51 අක්මීමන ම.වි. 36 33 91.67 45 64.58 31
52 අකුරැස්ස ම.වි. 156 151 96.79 14 59.29 60
53 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 29 27 93.1 39 62.93 39
54 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 65 63 96.92 13 58.46 66
55 පල්ලෙගම ම.වි. 94 92 97.87 6 57.45 74
56 හොරේවෙල ම.වි. 63 60 95.24 27 59.92 55
57 ගණේගොඩ ම.වි. 46 43 93.48 37 61.41 47
58 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 32 32 100 1 54.69 94
59 කම්බුස්සාවල ම.වි. 11 10 90.91 51 63.64 34
60 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 28 28 100 1 54.46 95
61 කොටවාය ම.වි. 63 60 95.24 27 59.13 62
62 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 12 12 100 1 54.17 96
62 කොකාවල ම.වි. 36 34 94.44 32 59.72 56
63 දෑරංගල ම.වි. 38 36 94.74 31 59.21 61
63 අඹගහහේන ම.වි. 38 37 97.37 8 56.58 83
64 බෙරලිහෙල ම.වි. 22 21 95.45 25 57.95 70
65 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 17 17 100 1 52.94 101
66 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 26 25 96.15 20 56.73 80
67 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 18 17 94.44 32 58.33 67
68 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 28 27 96.43 16 56.25 86
69 මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 67 62 92.54 42 60.07 53
70 යටලමත්ත ම.වි. 20 20 100 1 52.5 103
71 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 65 60 92.31 43 60 54
72 අම්බල ම.වි. 12 10 83.33 78 68.75 18
72 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 12 12 100 1 52.08 106
73 රන්තොටුවිල ම.වි. 39 37 94.87 29 57.05 78
74 සියාරපිටිය ම.වි. 14 14 100 1 51.79 107
74 මැදවැලෑන ම.වි. 14 13 92.86 40 58.93 64
74 මුරුතවෙල ම.වි. 28 27 96.43 16 55.36 91
75 නින්දාන ම.වි. 68 62 91.18 50 60.29 52
76 ඕවිටිගමුව ක.වි. 30 28 93.33 38 57.5 73
77 පස්ගොඩ ම.වි. 46 44 95.65 24 54.89 93
78 මහාබෝධි ම.වි. 15 14 93.33 38 56.67 81
78 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 23 20 86.96 67 63.04 38
78 මාමඩල ම.වි. 96 87 90.63 52 59.38 59
78 මොරයාය ම.වි. 11 10 90.91 51 59.09 63
79 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 29 26 89.66 56 59.48 58
80 පිටදෙණිය ම.වි. 31 28 90.32 54 58.06 68
81 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 12 12 100 1 47.92 118
82 කොරඹුරුවාන ම.වි. 21 20 95.24 27 52.38 104
83 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 84 80 95.24 27 51.79 107
84 මැදගංගොඩ ම.වි. 16 15 93.75 36 53.13 99
85 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 62 56 90.32 54 56.45 85
86 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 81 74 91.36 48 55.25 92
87 ගන්දර ම.වි. 51 49 96.08 21 50.49 111
88 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 36 32 88.89 59 57.64 72
89 හල්ලල ම.වි. 61 55 90.16 55 56.15 88
90 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 27 24 88.89 59 57.41 75
91 නබඩගස්වැව ම.වි. 60 57 95 28 51.25 108
92 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 25 22 88 62 58 69
93 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 158 141 89.24 57 56.65 82
94 අඟුලුගහ ම.වි. 53 47 88.68 60 57.08 77
95 කළුබෝවිටියන ම.වි. 58 52 89.66 56 56.03 89
96 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි. 11 11 100 1 45.45 128
97 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 65 58 89.23 58 56.15 87
97 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 27 24 88.89 59 56.48 84
98 හෑගල්ල ම.වි. 66 58 87.88 63 57.2 76
99 ඌරගහ ම.වි. 202 176 87.13 66 57.92 71
100 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 35 32 91.43 47 53.57 98
101 බෙරලපනාතර ම.වි. 110 96 87.27 65 56.82 79
102 රදනිආර ම.වි. 14 14 100 1 42.86 135
103 බඳගිරිය ම.වි. 65 58 89.23 58 53.08 100
104 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 24 23 95.83 23 45.83 126
105 පල්ලත්තර ම.වි. 11 9 81.82 82 59.09 63
106 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 32 27 84.38 76 56.25 86
107 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 73 62 84.93 73 55.48 90
108 මාපලගම ම.ම.වි. 23 21 91.3 49 48.91 114
109 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 45 40 88.89 59 51.11 109
110 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 32 28 87.5 64 52.34 105
111 ශාන්ත මරියා ම.වි. 17 17 100 1 39.71 149
112 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 53 48 90.57 53 48.58 116
113 කහවත්ත ම.වි. 61 56 91.8 44 47.13 122
114 බෝධිරාජ ම.වි. 33 28 84.85 74 53.79 97
114 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 33 30 90.91 51 47.73 119
115 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 46 42 91.3 49 47.28 120
116 බෙලිදෙණිය ම.වි. 14 14 100 1 37.5 153
117 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 30 25 83.33 78 52.5 103
118 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 17 16 94.12 34 41.18 139
119 දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි. 27 25 92.59 41 42.59 137
120 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 71 65 91.55 46 42.96 134
121 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 40 35 87.5 64 46.88 124
122 මහසෙන්පුර ම.වි. 56 46 82.14 81 51.79 107
123 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 15 14 93.33 38 40 147
123 පල්ලාවෙල ම.වි. 6 5 83.33 78 50 113
124 අම්බලන්තොට ම.වි. 94 81 86.17 70 47.07 123
125 අත්තනයාල ම.වි. 19 16 84.21 77 48.68 115
126 ගින්නලිය ම.වි. 48 40 83.33 78 48.44 117
127 දෙබොක්කාව ම.වි. 37 30 81.08 85 50.68 110
128 හපුගල ම.වි. 102 83 81.37 84 50.25 112
129 කැටියපේ ම.වි. 19 15 78.95 87 52.63 102
130 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 8 6 75 92 56.25 86
131 කහඳ ම.වි. 27 23 85.19 72 45.37 129
132 මීගස්ආර ම.වි. 49 42 85.71 71 43.37 133
133 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 22 19 86.36 68 42.05 138
134 මිගහජදුර ම.වි. 46 39 84.78 75 43.48 132
135 ඉත්තදෙමළිය ම.වි. 8 7 87.5 64 40.63 144
136 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 17 14 82.35 80 45.59 127
137 නවදගල ම.වි. 43 35 81.4 83 45.35 130
138 රෝහණ ම.වි. 29 25 86.21 69 39.66 150
139 වැලිගත්ත ම.වි. 4 3 75 92 50 113
139 හව්පෙ ම.වි. 17 15 88.24 61 36.76 156
139 පලපොත ම.වි. 6 4 66.67 105 58.33 67
139 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 14 11 78.57 88 46.43 125
140 හිඟුරකන්ද ම.වි. 18 15 83.33 78 40.28 145
141 සුල්තානාගොඩ ම.වි. 8 7 87.5 64 34.38 160
142 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 30 24 80 86 40.83 142
143 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 69 53 76.81 91 42.75 136
144 ඕකන්දයාය ම.වි. 18 13 72.22 97 47.22 121
145 ඕල්කට් ම.වි. 87 68 78.16 89 39.94 148
146 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 52 38 73.08 94 44.71 131
147 බටුවන්ගල ම.වි. 23 19 82.61 79 34.78 159
148 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 19 15 78.95 87 36.84 155
149 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 25 20 80 86 35 158
149 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 35 26 74.29 93 40.71 143
150 මුරවැසිහේන ම.වි 28 20 71.43 99 42.86 135
151 ගලගම ම.වි. 11 8 72.73 95 40.91 141
152 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 86 62 72.09 98 40.99 140
153 වැලිපටන්විල ම.වි. 31 24 77.42 90 35.48 157
154 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 29 21 72.41 96 37.07 154
155 උල්ලල ම.වි. 20 14 70 100 38.75 151
156 බලගොඩ ම.වි. 26 18 69.23 101 38.46 152
157 මුල්ගිරිගල ම.වි. 4 3 75 92 31.25 163
158 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 44 30 68.18 103 37.5 153
159 වීරියගම ම.වි. 41 28 68.29 102 32.93 161
160 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 23 14 60.87 106 40.22 146
161 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 28 19 67.86 104 27.68 164
162 වෑකදවල ජනපද ම. වි. 23 14 60.87 106 31.52 162
163 මුලන ම.වි. 21 14 66.67 105 23.81 165
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 කපුගම ක.වි. 1 1 100 1 100 1
2 ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් ආදර්ශ ක.වි. 2 2 100 1 87.5 2
2 පොල්ගහවිල ධර්මරාජ ම.වි. 4 4 100 1 87.5 2
3 දේවාලේගම ක.වි. 7 7 100 1 85.71 3
4 රසික් ෆරීඩ් ම.වි. 8 8 100 1 84.38 4
4 නලගම සිංහල ක.වි. 8 8 100 1 84.38 4
5 හුලංකන්ද ක.වි. 17 17 100 1 83.82 5
6 පුවක්ගහහේන ක.වි. 9 9 100 1 83.33 6
6 කන්දිල්පාන ක.වි. 3 3 100 1 83.33 6
7 තුඹේ ක.වි. 4 4 100 1 81.25 8
8 සිරි අබේතිස්ස ක.වි. 26 25 96.15 6 81.73 7
9 ශ්‍රී ගුණානන්ද ක.වි. 9 9 100 1 77.78 10
9 පරමානන්ද ම.වි 9 9 100 1 77.78 10
10 දකුණු කණුමුල්දෙණිය ක.වි. 10 10 100 1 77.5 11
11 හකුරුවෙල ක.වි. 16 16 100 1 76.56 12
12 දන්දෙණිය ක.වි. 13 13 100 1 75 13
12 උඩදෙණිය ක.වි. 3 3 100 1 75 13
12 වාව්ව ක.වි. 4 4 100 1 75 13
12 පනන්වෙල ක.වි. 6 6 100 1 75 13
13 සාම්මලේ විද්‍යානන්ද ක.වි. 14 14 100 1 73.21 15
14 අබේසේකරගම ම.වි. 16 15 93.75 12 78.13 9
15 පට්ටිගල ක.වි. 21 21 100 1 71.43 17
16 අකුරුගොඩ ක.වි. 11 11 100 1 70.45 19
16 රාජපුරගොඩ ක.වි. 11 11 100 1 70.45 19
17 පෝරඹ ක.වි. 51 51 100 1 69.61 22
18 මැටිවිලිය ශ්‍රී මේධානන්ද ක.වි. 8 8 100 1 68.75 23
19 පොළොම්මාරුව ක.වි. 113 110 97.35 2 71.24 18
19 රදාවෙල ක.වි. 35 33 94.29 10 74.29 14
20 මානම්පිට රතනසාර ම.වි. 11 11 100 1 68.18 24
21 හබරත්තවල ක.වි. 7 7 100 1 67.86 25
21 රන්මුදුවැව ක.වි. 14 14 100 1 67.86 25
22 අගලිය ම.වි. 9 9 100 1 66.67 26
22 සීනිමෝදර ක.වි. 12 12 100 1 66.67 26
22 උඩුකාව ක.වි. 12 12 100 1 66.67 26
22 කට්ටකඩුව ක.වි. 27 26 96.3 5 70.37 20
22 හප්පිටිය ක.වි. 12 12 100 1 66.67 26
23 විද්‍යාදර්ශ ක.වි. 20 20 100 1 66.25 27
24 කඩිහිංගල ම.වි. 11 11 100 1 65.91 28
25 නාරංඕවිට සුමනසිරි ම.වි. 8 8 100 1 65.63 30
25 පරගල ක.වි. 8 8 100 1 65.63 30
26 රන්මිහිතැන්න ක.වි. 5 5 100 1 65 31
27 මොලොග්ගමුව ක.වි. 12 12 100 1 64.58 32
27 ගොඩවානගොඩ ක.වි. 12 12 100 1 64.58 32
28 කිරිලිපන ක.වි. 31 31 100 1 64.52 33
29 පියතිස්ස ම.වි. 16 15 93.75 12 70.31 21
29 හිනිඳූම්ගොඩ විජයානන්ද ක.වි. 16 16 100 1 64.06 36
30 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 18 18 100 1 63.89 37
31 උඩමත්තල ක.වි. 13 13 100 1 63.46 38
32 ගෝඨයිම්බරගම ක.වි. 15 15 100 1 63.33 39
33 අතපත්තුකන්ද ක.වි. 19 19 100 1 63.16 40
34 තණබද්දෙගම ක.වි. 2 2 100 1 62.5 41
34 වල්පොල ගුණතිලක ක.වි. 8 8 100 1 62.5 41
34 පට්ටියපොල ක.වි. 2 2 100 1 62.5 41
34 ගුරුගොඩැල්ල වීරසිංහ ක.වි. 16 16 100 1 62.5 41
35 උඩවැලිවිටිතලාව ම.වි. 17 17 100 1 61.76 43
36 උපාලි විජයවර්ධන ක.වි. 13 13 100 1 61.54 45
37 කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි. 35 34 97.14 3 64.29 35
38 සුගතපාල ගොඩවත්ත ක.වි. 11 11 100 1 61.36 47
38 ගල්බඩ අතුරුවැල්ල ම.වි. 11 11 100 1 61.36 47
39 වත්තහේන සිරි සුචරිත ක.වි. 14 14 100 1 60.71 48
39 නැදිගම්විල ක.වි. 7 7 100 1 60.71 48
40 වලකන්ද ම.වි. 12 12 100 1 60.42 49
40 සිරි අබේතිස්ස ම.වි. 12 12 100 1 60.42 49
41 මීගහවෙල ක.වි. 5 5 100 1 60 52
42 අක්කර විස්ස ක.වි. 13 13 100 1 59.62 53
43 දෙදියගල ක.වි. 8 7 87.5 32 71.88 16
43 මුතියම්මාගම ක.වි. 8 8 100 1 59.38 55
43 ඉලුක්මුල්ල ක.වි. 8 8 100 1 59.38 55
43 අගලබඩ ක.වි. 8 8 100 1 59.38 55
44 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 19 19 100 1 59.21 56
45 උඩගොමඩිය ක.වි. 30 29 96.67 4 61.67 44
45 කනහලාගම ක.වි. 6 6 100 1 58.33 58
45 වැලිවිටිය ම.වි. 9 9 100 1 58.33 58
45 කන්දෙබැද්ද ක.වි. 6 6 100 1 58.33 58
45 මාඳුව ක.වි. 6 6 100 1 58.33 58
45 ආනන්ද විජය ක.වි. 15 14 93.33 13 65 31
45 ගොඩකුඹුර ක.වි. 6 6 100 1 58.33 58
45 දම්මුල්ලගොඩ ක.වි. 3 3 100 1 58.33 58
46 බඹරවාන ක.වි. 16 16 100 1 57.81 60
47 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. 133 124 93.23 14 64.47 34
47 ක.වි.චමල් රාජපක්‍ෂ ක.වි 13 13 100 1 57.69 62
47 කැටවල ක.වි. 13 13 100 1 57.69 62
48 පරදුව ආදර්ශ ක.වි 23 22 95.65 8 61.96 42
49 මහආර ක.වි. 24 23 95.83 7 61.46 46
50 අ‍භයපුර ක.වි 18 18 100 1 56.94 63
51 ගල්ලන්දල ක.වි. 11 10 90.91 21 65.91 28
51 බෝවල ක.වි. 22 20 90.91 21 65.91 28
52 ලංකාගම ක.වි. 15 14 93.33 13 63.33 39
53 අකුරුගොඩ සේනානි ක.වි. 16 16 100 1 56.25 64
53 උඩුවිල ක.වි. 8 8 100 1 56.25 64
54 ඉක්කපල්ලම ක.වි. 26 24 92.31 19 63.46 38
54 හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය 13 12 92.31 19 63.46 38
55 මීපාවිට ක.වි. 9 8 88.89 26 66.67 26
56 කැටන්දොල ක.වි. 15 15 100 1 55 66
57 බිංකම ම.වි. 27 24 88.89 26 65.74 29
58 ලේල්වල ගිගුම්මඩුව ක.වි. 11 11 100 1 54.55 67
59 දෙබරවැව ක.වි. 262 247 94.27 11 60.11 51
60 අතුබොදේ ක.වි. 20 20 100 1 53.75 73
61 වැලිදෙණිය ක.වි. 7 7 100 1 53.57 74
62 අළුපොත්දෙණිය ක.වි. 15 14 93.33 13 60 52
63 බුන්දල ක.වි. 8 8 100 1 53.13 76
63 කිරිබතාවිල ක.වි 8 8 100 1 53.13 76
64 රුක්මල්පිටිය ක.වි. 9 9 100 1 52.78 77
65 නිදන්ගල ක.වි. 19 18 94.74 9 57.89 59
66 වැලිහේන ක.වි. 11 11 100 1 52.27 79
67 ශ්‍රී සාසනචන්ද්‍ර ම.වි. 22 20 90.91 21 60.23 50
68 කඹුරුපිටිය ම.වි. 123 114 92.68 17 57.72 61
69 රැකව ක.වි. 7 7 100 1 50 83
69 නාවිමන මහාරාජ ම.වි. 4 4 100 1 50 83
69 ඉගලතලාව ක.වි. 2 2 100 1 50 83
69 දියකිතුල්කන්ද ක.වි. 1 1 100 1 50 83
69 උලහිටියාව ක.වි. 26 25 96.15 6 53.85 72
69 වටරැක ශ්‍රි සෝභිත ක.වි. 1 1 100 1 50 83
69 උණාකූරුව ක.වි. 6 6 100 1 50 83
69 සියඹලාගස්විල ඥානෝදය ක.වි. 8 8 100 1 50 83
69 අබකොලවැව ක.වි. 2 2 100 1 50 83
69 බැමිණියන්විල ක.වි. 7 7 100 1 50 83
69 හල්පතොට ක.වි. 13 13 100 1 50 83
69 පලොල්පිටිය ම.වි. 2 2 100 1 50 83
69 ඊරියතොට ම.වි. 21 19 90.48 22 59.52 54
69 පැරෑළිය ශ්‍රී ජිනරතන ම.වි. 22 22 100 1 50 83
69 මොරකැටිආර ක.වි. 13 13 100 1 50 83
69 හම්මෑලිය ක.වි. 16 16 100 1 50 83
69 තාරපේරිය ක.වි. 3 3 100 1 50 83
69 වකමුල්ල ක.වි. 3 3 100 1 50 83
70 වැලිකැටිය ක.වි. 14 13 92.86 16 55.36 65
71 සාමෝදාගම ක.වි. 13 13 100 1 48.08 87
72 තල්වත්ත අභිනව ක.වි. 12 12 100 1 47.92 88
73 මහහීල්ල දකුණ ඊශ්වර ක.වි. 11 11 100 1 47.73 89
74 හිඟුරමුලන ශ්‍රී පේමානන්ද ක.වි. 19 17 89.47 25 57.89 59
74 වීරවිල ම.වි. 19 18 94.74 9 52.63 78
75 මී ඇල්ල කරගොඩ ක.වි. 9 8 88.89 26 58.33 58
75 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 18 16 88.89 26 58.33 58
76 නායකවත්ත රාජපක්ෂ ක.වි. 16 15 93.75 12 53.13 76
76 දොඩම්පහළ ක.වි. 16 15 93.75 12 53.13 76
77 ඕලුආර බණ්ඩාරනායක ක.වි. 7 7 100 1 46.43 91
77 වතුරවෙල ගාමිණී ක.වි. 7 7 100 1 46.43 91
78 ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස ක.වි. 82 72 87.8 30 58.54 57
79 ලබුහේන්ගොඩ ක.වි. 12 11 91.67 20 54.17 69
79 ග‍ඟේයාය ක.වි. 6 6 100 1 45.83 96
79 රන්සෑගොඩ උතුර ක.වි. 18 18 100 1 45.83 96
80 වාඩිය සිල්වා ක.වි. 11 11 100 1 45.45 98
81 මාමනදොල ක.වි. 5 5 100 1 45 100
81 නිමලව ක.වි. 15 14 93.33 13 51.67 81
82 ගෝනදෙණිය ක.වි. 13 12 92.31 19 51.92 80
83 ඉලුක්පිටිය ක.වි. 4 4 100 1 43.75 103
84 සපුගොඩ රතනපාල ක.වි. 19 17 89.47 25 53.95 71
85 සමන්පුර ම.වි. 29 26 89.66 24 53.45 75
86 නතුවල ක.වි. 7 7 100 1 42.86 106
86 අම්පෙ ක.වි. 7 7 100 1 42.86 106
87 වතුකන්ද ක.වි. 27 25 92.59 18 50 83
88 කහව රතනසාර ම.වි. 13 12 92.31 19 50 83
88 වීදිකන්ද ක.වි. 13 12 92.31 19 50 83
89 දෙල්ලව ම.වි. 41 36 87.8 30 54.27 68
90 කොළවෙනිගම ම.වි. 25 22 88 29 54 70
91 දොළහේන ක.වි. 3 3 100 1 41.67 108
91 හත්තොටුව ක.වි. 3 3 100 1 41.67 108
91 තෙලඹුයාය ක.වි. 12 11 91.67 20 50 83
91 රන්දොඹ් දම්නද ක.වි. 15 12 80 45 61.67 44
91 හීන්දෑලිය ක.වි. 6 5 83.33 38 58.33 58
92 බෙරලිහෙල ක.වි. 26 24 92.31 19 49.04 85
93 කිවුල ක.වි. 20 18 90 23 51.25 82
94 ලේල්වල ක.වි 14 12 85.71 35 55.36 65
95 ශ්‍රී ධම්මදස්සි ම.වි 26 23 88.46 27 51.92 80
96 කුඩාවැල්ල ජයවික්‍රම ම.වි. 10 9 90 23 50 83
97 පල්ලෙමලල ක.වි. 19 18 94.74 9 44.74 101
98 රන්න වාඩියගොඩ ක.වි. 14 12 85.71 35 53.57 74
99 හීනටිය ක.වි. 18 16 88.89 26 50 83
100 දම්පහල ක.වි. 29 27 93.1 15 45.69 97
101 උස්වැව ක.වි. 13 11 84.62 36 53.85 72
101 මිදිගම ම.වි. 26 23 88.46 27 50 83
101 බැරගම ජනපද ක.වි 13 10 76.92 50 61.54 45
101 වැදිගම්වැව ක.වි 13 11 84.62 36 53.85 72
102 දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි. 25 22 88 29 50 83
103 ඇල්ලගල ක.වි. 10 10 100 1 37.5 121
103 ලේල්වල වික්‍රමසිංහ ක.වි. 6 5 83.33 38 54.17 69
103 තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි. 4 4 100 1 37.5 121
103 කිරිවැල්දොල ක.වි. 6 6 100 1 37.5 121
103 වටගෙදරමුල්ල ක.වි. 2 2 100 1 37.5 121
103 ඌරල ක.වි. 16 13 81.25 42 56.25 64
103 බෝපිටිය විමලවංශ ක.වි. 36 32 88.89 26 48.61 86
104 ගොඩපිටිය ක.වි. 90 79 87.78 31 49.44 84
105 ඔයගාව රණවරනාවැව ක.වි. 31 27 87.1 33 50 83
106 කඩොල්ගල්ල ක.වි. 19 15 78.95 47 57.89 59
107 වැවහමන්දුව වනිගසේකර ම.වි. 3 3 100 1 33.33 127
108 අනුරුද්ධ ක.වි. 46 40 86.96 34 46.2 94
109 පහළගම ක.වි. 13 11 84.62 36 48.08 87
110 අකුරුබැබිල ක.වි. 14 12 85.71 35 46.43 91
111 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 11 9 81.82 40 50 83
112 මාබොටුවන ක.වි. 19 16 84.21 37 47.37 90
113 මෙදේරිපිටිය ක.වි. 15 12 80 45 50 83
114 මහගල්වැව ක.වි. 17 15 88.24 28 41.18 109
115 කීරිපිටිය ක.වි. 6 5 83.33 38 45.83 96
116 මැකිලියතැන්න ක.වි. 7 6 85.71 35 42.86 106
116 ගුරුවල ක.වි. 14 12 85.71 35 42.86 106
117 පල්ලාවෙල බටදොල ක.වි. 8 7 87.5 32 40.63 111
117 ඉහළ විටියල ශ්‍රි ගුණරතන ක.වි. 8 7 87.5 32 40.63 111
118 මලිදූව ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 33 27 81.82 40 46.21 93
119 පහළ අන්දරවැව ක.වි. 9 8 88.89 26 38.89 119
120 අංකොක්කාවල ශ්‍රි සුමංගල ම.වි. 10 9 90 23 37.5 121
121 තිස්සපුර ක.වි. 11 10 90.91 21 36.36 123
122 කුඩාගොඩ ක.වි. 18 16 88.89 26 37.5 121
123 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 36 29 80.56 44 45.14 99
124 ග්‍රාමිණී ම.වි. 5 4 80 45 45 100
124 තලාව ක.වි. 8 6 75 52 50 83
124 බැදිගම ක.වි. 7 6 85.71 35 39.29 118
124 රොන්නදූව ක.වි. 6 5 83.33 38 41.67 108
124 මිරිස්වත්ත මුතුමාල ක.වි. 12 9 75 52 50 83
124 දෙනගම නැගෙනහිර ක.වි. 2 2 100 1 25 139
124 දෙද්දුවාවල ක.වි. 5 4 80 45 45 100
124 බටඅත දකුණ ක.වි. 10 8 80 45 45 100
124 දෙනිය පිංගම ක.වි. 10 8 80 45 45 100
124 තලපලකන්ද ක.වි. 5 4 80 45 45 100
124 උනැල්ල ජයන්ති ක.වි. 4 4 100 1 25 139
124 ශ්‍රි රෝහණ ක.වි. 27 22 81.48 41 43.52 104
125 සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි. 27 21 77.78 49 46.3 92
126 තලපත්කන්ද ක.වි. 15 11 73.33 53 50 83
127 හල්විටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 13 10 76.92 50 46.15 95
128 ශ්‍රී ධීරානන්ද ම.වි. 25 20 80 45 43 105
129 තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. 24 19 79.17 46 43.75 103
130 වලවෙවත්ත ම.වි. 17 14 82.35 39 39.71 114
131 බෝපගොඩ සුගීෂ්වර ම.වි. 24 19 79.17 46 42.71 107
131 ශ්‍රී ඉන්ද්‍රරතන ක.වි. 8 7 87.5 32 34.38 126
132 ගොඩවෙල ක.වි. 7 5 71.43 57 50 83
132 විහාරහේන ක.වි. 7 6 85.71 35 35.71 124
132 මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි. 7 6 85.71 35 35.71 124
133 ජඳුර ක.වි. 27 21 77.78 49 43.52 104
134 රඹුක්කැටිය ක.වි. 26 21 80.77 43 40.38 112
135 විලයාල ක. විද්‍යාලය 21 16 76.19 51 44.05 102
136 බෝදරකන්ද රතනජෝති ක.වි. 5 4 80 45 40 113
136 හ‍ත්පෝරුව ක.වි. 20 15 75 52 45 100
136 ධර්මාලෝක ක.වි. 10 8 80 45 40 113
136 මැදවල විජය ක.වි. 5 4 80 45 40 113
137 හබරකඩ ධර්මපාල ක.වි. 8 7 87.5 32 31.25 129
138 බැදිගම්තොට ක.වි. 19 15 78.95 47 39.47 116
139 ගිණිමැල්ලගහ ම.වි. 25 20 80 45 38 120
140 තෙලුල්ල ක.වි. 42 33 78.57 48 39.29 118
141 මාමඩවිල මලියදේව ම.වි. 36 28 77.78 49 39.58 115
142 රන්සෑගොඩ දකුණ ක.වි 13 10 76.92 50 40.38 112
142 පනාකඩුව ක.වි. 13 10 76.92 50 40.38 112
143 මීගහගොඩ ක.වි. 14 12 85.71 35 30.36 130
144 ගැමුණුපුර ක.වි. 16 13 81.25 42 34.38 126
145 බෝධිමළුව ක.වි. 10 8 80 45 35 125
146 ඔසුවින්න ක.වි. 11 8 72.73 55 40.91 110
147 ගොම්බද්දල විජයබා ක.වි. 13 10 76.92 50 36.54 122
148 කැරෑදෙණිය ක.වි. 6 5 83.33 38 29.17 133
148 මහගොඩ ක.වි. 26 19 73.08 54 39.42 117
148 පින්නදුව ජයන්ති ම.වි. 8 6 75 52 37.5 121
149 අන්ගුන්න බදුල්ල ක.වි. 7 5 71.43 57 39.29 118
149 කරතොට ක.වි. 7 5 71.43 57 39.29 118
150 ගැටමාන්න උතුර ක.වි. 3 2 66.67 59 41.67 108
150 දෙල්පෝන ශ්‍රී ගිරිමානන්ද ක.වි. 3 2 66.67 59 41.67 108
151 පිටවල්ගමුව ක.වි. 10 7 70 58 37.5 121
152 කහඳමෝදර ක.වි. 8 6 75 52 31.25 129
152 ගල්පමුණ ක.වි. 4 3 75 52 31.25 129
152 නාවල ක.වි. 4 3 75 52 31.25 129
153 කයිකාවල ශ්‍රී රේවත ක.වි. 18 13 72.22 56 33.33 127
154 ගජනායකගම ක.වි. 6 4 66.67 59 37.5 121
154 රොටවල ක.වි. 6 4 66.67 59 37.5 121
154 දීයගහ නැගෙනහිර ක.වි. 6 4 66.67 59 37.5 121
155 නාරංඕවිට පොරවගම ම.වි. 7 5 71.43 57 32.14 128
156 පතිරාජ ම.වි. 8 5 62.5 60 40.63 111
157 ඉඹුල්ගොඩ ක.වි. 9 7 77.78 49 25 139
158 මණ්ඩලපුර ක.වි. 11 8 72.73 55 29.55 132
159 පලල්ල ක.වි. 3 2 66.67 59 33.33 127
159 ගොන්නොරුව ක.වි. 20 14 70 58 30 131
159 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. 21 14 66.67 59 33.33 127
160 වේහැල්ල ක.වි. 8 6 75 52 21.88 140
161 කරඹගල්මුල්ල ක.වි. 6 4 66.67 59 29.17 133
162 සිටිනාමළුව ක.වි. 7 4 57.14 65 35.71 124
163 නාවිමන උතුර ක.වි. 8 5 62.5 60 28.13 134
164 ශ්‍රී පියරතන ක.වි. 5 3 60 62 30 131
165 අඟුල්මඩුව ක.වි. 12 7 58.33 64 31.25 129
166 කෝන්කරහේන ක.වි. 13 8 61.54 61 26.92 138
167 කන්දෙගොඩ ක.වි. 10 6 60 62 27.5 136
168 කුලීගොඩ සුමන ක.වි. 37 22 59.46 63 27.03 137
169 ඕවිලාන ක.වි. 3 2 66.67 59 16.67 143
169 සිරි පියරතන ක.වි. 9 5 55.56 67 27.78 135
169 බූස්ස ම.වි. 3 2 66.67 59 16.67 143
170 රුවන්වැල්ල ක.වි. 5 3 60 62 20 141
171 බොනවිස්ටා ම.වි. 6 3 50 68 29.17 133
172 බැරගම ක.වි 16 9 56.25 66 21.88 140
173 ධම්මසාර ක.වි. 2 1 50 68 25 139
173 කැටැන්දොල ක.වි. 5 3 60 62 15 145
174 පුස්තෝමුල්ල ක.වි. 18 9 50 68 18.06 142
175 තලහගම ක.වි. 8 4 50 68 15.63 144
176 ඇල්ලෙවෙල ක.වි. 2 1 50 68 12.5 146
176 ඇත්ගාල්මුල්ල ක.වි. 2 1 50 68 12.5 146
177 මාරකොල්ලිය ක.වි. 5 2 40 69 15 145