අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
කතෝලික ධර්මය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ගාල්ල 32 32 100 1 90.63 1
2 තංගල්ල 7 7 100 1 82.14 2
3 උඩුගම 5 5 100 1 75 3
3 ඇල්පිටිය 4 4 100 1 75 3
4 මාතර 2 2 100 1 62.5 5
5 දෙනියාය 21 20 95.24 2 66.67 4
6 හම්බන්තොට 1 1 100 1 50 6
කතෝලික ධර්මය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 2 2 100 1 87.5 1
2 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 11 11 100 1 86.36 2
3 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 1 1 100 1 75 3
4 රාහුල විද්‍යාලය 1 1 100 1 50 4
5 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 1 1 100 1 25 5
කතෝලික ධර්මය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 16 16 100 1 96.88 1
2 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 4 4 100 1 75 2
කතෝලික ධර්මය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 4 4 100 1 93.75 1
2 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 6 6 100 1 83.33 2
3 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 3 3 100 1 75 3
4 හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි. 10 10 100 1 65 4
5 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 1 1 100 1 25 5
කතෝලික ධර්මය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 පියතිස්ස ම.වි. 1 1 100 1 100 1
2 තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි. 4 4 100 1 81.25 2
3 දිවිතුර දෙමල ක.වි. 1 1 100 1 75 3
4 සාමෝදාගම ක.වි. 1 1 100 1 50 5
4 අනින්කන්ද දෙමළ ක.වි. 1 1 100 1 50 5
4 තල්ගස්වල දෙමළ ක.වි. 1 1 100 1 50 5
5 එන්සල්වත්ත දෙමළ ක.විද්‍යාලය 3 2 66.67 2 58.33 4