අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
ශෛවනරි
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 දෙනියාය 80 66 82.5 1 43.75 1
2 උඩුගම 25 20 80 2 42 2
3 ඇල්පිටිය 13 10 76.92 3 36.54 3
4 අකුරැස්ස 19 10 52.63 4 23.68 4
5 ගාල්ල 1 0 0 5 0 5
ශෛවනරි
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 බෙවර්ලි දෙමළ ක.වි 14 13 92.86 1 51.79 1
2 හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි. 32 27 84.38 2 49.22 2
3 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 14 10 71.43 3 30.36 3
4 හුලංදාව දෙමළ ම.වි. 19 10 52.63 4 23.68 4
5 උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 1 0 0 5 0 5
ශෛවනරි
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි. 16 13 81.25 2 46.88 1
2 එන්සල්වත්ත දෙමළ ක.විද්‍යාලය 12 10 83.33 1 39.58 2
3 දිවිතුර දෙමල ක.වි. 13 10 76.92 4 36.54 4
4 අනින්කන්ද දෙමළ ක.වි. 8 6 75 5 37.5 3
5 තල්ගස්වල දෙමළ ක.වි. 9 7 77.78 3 33.33 5