අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
බුද්ධ ධර්මය
අනු අංකය කලාපය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 වලස්මුල්ල 2475 2331 94.18 1 78.93 1
2 මාතර 4737 4339 91.6 2 77.98 3
3 ගාල්ල 6602 5953 90.17 5 78.2 2
4 තංගල්ල 2402 2191 91.22 3 74.28 4
5 මුලටියන 2140 1933 90.33 4 73.81 6
6 අකුරැස්ස 1966 1740 88.5 6 74.02 5
7 ඇල්පිටිය 3176 2789 87.81 8 72.72 7
8 අම්බලන්ගොඩ 3276 2872 87.67 9 72.61 8
9 දෙනියාය 2054 1810 88.12 7 70.35 9
10 හම්බන්තොට 3749 3235 86.29 10 70 10
11 උඩුගම 1731 1493 86.25 11 69.04 11
බුද්ධ ධර්මය
අනු අංකය ජාතික පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී ලංකා සිංගප්පූරු මිත්‍රත්ව ජාතික පාසල 89 89 100 1 99.44 1
2 තෙලිජ්ජවිල ම.ම.වි. 268 268 100 1 95.8 2
3 ගොඩපිටිය ම.ම.වි. 208 208 100 1 94.11 5
4 සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය 321 318 99.07 3 94.42 4
5 සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය 405 400 98.77 6 94.5 3
6 සවුත්ලන්ඩ්ස් විද්‍යාලය 309 306 99.03 4 94.04 6
7 සංඝමිත්තා බාලිකා විද්‍යාලය 404 398 98.51 7 91.9 8
8 ක්‍රිස්තුදේව බාලිකා විද්‍යාලය 223 218 97.76 11 92.09 7
9 ධර්මාශෝක විද්‍යාලය 453 448 98.9 5 90.74 9
10 රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය 196 193 98.47 8 87.82 10
11 රුහුණු විජයබා ජා.විද්‍යාලය 260 258 99.23 2 86.34 15
12 වීරකැටිය රාජපක්ෂ ජාතික පාසල 437 426 97.48 12 87.79 11
13 රාහුල විද්‍යාලය 407 398 97.79 10 87.12 13
14 තංගල්ල බාලික ජාතික පාසල 220 216 98.18 9 86.57 14
15 සිරිධම්ම විද්‍යාලය 250 240 96 16 87.19 12
16 වලස්මුල්ල ජාතික පාසල 409 391 95.6 18 85.87 16
17 දෙබරවැව ම.ම.වි. 382 369 96.6 14 84.35 17
18 නාරන්දෙණිය ම.ම.වි. 239 230 96.23 15 84.13 18
19 මහින්ද විද්‍යාලය 292 276 94.52 20 83.97 19
20 සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 306 293 95.75 17 80.97 22
21 විජිත ම.ම.වි. 223 209 93.72 22 80.5 23
22 රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 341 314 92.08 29 82.01 20
23 ගැටමාන්න විජය ජාතික පාසල 36 35 97.22 13 76.43 34
24 බටේමුල්ල ඡාතික පාසල 260 242 93.08 27 79.65 24
25 මහානාග ජාතික පාසල 167 157 94.01 21 78.66 26
26 කරන්දෙණිය ම.ම.වි. 433 393 90.76 36 81.68 21
27 ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය 249 233 93.57 23 78.65 27
28 මාතර ම.ම.වි. 357 334 93.56 24 78.29 29
29 කටුවන ජාතික පාසල 173 164 94.8 19 76.68 33
30 දෙනියාය ම.ම.වි 225 205 91.11 34 79.02 25
31 දේවානන්ද විද්‍යාලය 305 280 91.8 30 78.13 30
32 හුංගම විජයබා ජාතික පාසල 259 236 91.12 33 78.6 28
33 සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලය 231 211 91.34 32 77.37 32
34 විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය 177 160 90.4 38 75.47 37
35 ශාන්ත මේරි ජාතික පාසල 149 139 93.29 25 72.12 43
36 දෙයියන්දර ජාතික පාසල 252 221 87.7 48 77.38 31
37 ආනන්ද ම.ම.වි. 408 364 89.22 41 75.62 36
38 මොරවක කීර්ති අබේවික්‍රම ජාතික පාසල 240 218 90.83 35 73.85 38
39 ථේරපුත්ත ජාතික පාසල 253 236 93.28 26 70.02 52
40 සුරියවැව ජාතික පාසල 224 205 91.52 31 71.71 45
41 ඌරුබොක්ක ම.ම.වි. 163 145 88.96 43 73.45 39
42 මානවිල උපනන්ද ම.ම.වි. 151 135 89.4 40 72.78 42
43 සුචී ජාතික පාසල 85 75 88.24 45 73.33 40
44 නෙළුව ජාතික පාසල 225 204 90.67 37 70.47 51
45 නාගොඩ රාජකීය ජාතික පාසල 176 155 88.07 46 72.9 41
46 සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය 194 174 89.69 39 70.98 48
47 ගාමිණී ම.ම.වි. 155 138 89.03 42 71.56 46
48 රේවත ජාතික පාසල 190 169 88.95 44 70.56 50
49 තංගල්ල පිරිමි ජාතික පාසල 107 99 92.52 28 65.91 55
50 තවලම විද්‍යාරාජ ජාතික පාසල 169 145 85.8 51 71.72 44
51 වඳුරඹ ම.ම.වි. 192 165 85.94 50 71.52 47
52 ක්‍රිස්තුදේව පිරිමි විද්‍යාලය 176 153 86.93 49 68.46 53
53 මීපාවල අමරසුරිය විද්‍යාලය 153 127 83.01 53 70.87 49
54 දෙවිනුවර ම.ම.වි. 35 27 77.14 57 75.93 35
55 තිහගොඩ ජාතික පාසල 106 93 87.74 47 65.05 58
56 කතළුව ම.ම වි. 73 61 83.56 52 64.75 59
57 දේවපතිරාජ ජාතික පාසල 253 209 82.61 54 65.55 56
58 ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල 107 86 80.37 56 67.73 54
59 කොට‍පොල ම.වි 100 82 82 55 62.8 60
60 සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය 191 139 72.77 58 65.47 57
බුද්ධ ධර්මය
අනු අංකය 1 AB - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි. 134 133 99.25 3 92.86 1
2 ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය 188 187 99.47 2 91.98 2
3 ඉල්මා ම.වි. 10 10 100 1 87.5 4
4 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි. 67 65 97.01 8 88.85 3
5 අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය 202 194 96.04 12 86.34 5
6 පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය 86 82 95.35 17 86.28 6
7 ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 191 189 98.95 4 81.22 7
8 කොටුව ජනාධිපති වි. 148 141 95.27 18 80.85 8
9 රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි. 81 78 96.3 11 79.81 9
10 ‍මොදරවාන ම.වි. 46 45 97.83 7 77.78 11
11 අමුගොඩ ම.වි. 65 63 96.92 9 77.78 11
12 කිරම ධම්මානන්ද ම.වි. 47 46 97.87 6 76.63 15
13 පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි. 179 170 94.97 19 79.26 10
14 පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 265 253 95.47 15 76.28 16
15 බෙලිඅත්ත ම.ම.වි. 65 64 98.46 5 73.05 24
16 මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි. 197 189 95.94 14 75.4 18
17 රෝහණ ම.වි. 114 105 92.11 26 77.62 12
18 මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි. 120 116 96.67 10 71.55 29
19 පෝද්දිවල ම.වි. 116 106 91.38 28 76.18 17
20 පාලටුව ගුණරතන ම.වි. 130 124 95.38 16 70.56 36
21 ‍වරාපිටිය ම.වි. 45 42 93.33 21 72.02 27
22 ගිංතොට ම.වි. 158 144 91.14 29 74.13 23
23 හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි) 25 24 96 13 68.75 48
24 පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 164 153 93.29 22 70.92 34
25 අලපලාදෙණිය ම.වි. 64 57 89.06 39 74.56 21
26 දොරපෙ ම.වි. 59 51 86.44 48 76.96 14
27 බෝලාන ම.වි. 110 98 89.09 38 74.23 22
28 නිහිළුව ම.වි 49 42 85.71 51 77.38 13
29 උඩයාල ම.වි. 40 37 92.5 24 69.59 45
30 අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි. 66 62 93.94 20 66.94 56
31 මාකඳුර ම.ම.වි. 108 100 92.59 23 68.25 51
32 ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.) 106 94 88.68 41 71.54 30
33 ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි 197 175 88.83 40 71.14 32
34 අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි. 115 103 89.57 34 70.15 40
35 ගෝනගල ම.වි. 117 102 87.18 47 72.3 26
36 කහදූව ම.වි. 69 62 89.86 32 68.95 47
37 තලාව ම.වි. 51 46 90.2 31 68.48 50
38 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි 89 78 87.64 45 70.83 35
39 තල්පාවිල ම.ම.වි. 125 110 88 43 70 42
40 උඩුගම ම.වි. 123 108 87.8 44 69.68 44
41 කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි. 159 142 89.31 36 67.25 54
42 කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි. 90 83 92.22 25 63.86 67
43 සුධර්මා ම.වි. 37 34 91.89 27 63.97 66
44 යටගල ම.වි. 260 218 83.85 55 71.44 31
45 සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 62 56 90.32 30 64.73 64
46 කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි. 128 102 79.69 69 75.25 19
47 කෝංගල ම.ම.වි. 74 59 79.73 68 75 20
48 දබරැල්ල ම.වි. 59 49 83.05 58 70.92 33
49 මිද්දෙණිය ම.වි. 104 87 83.65 56 70.11 41
50 මිරිස්වත්ත ම.වි. 114 92 80.7 64 72.83 25
51 තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි. 120 101 84.17 54 69.31 46
52 දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි. 197 163 82.74 59 70.4 38
53 හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 74 63 85.14 53 67.86 53
54 ඕපාත ම.වි. 84 70 83.33 57 68.57 49
55 පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි. 58 50 86.21 49 65.5 61
56 රන්න ම.වි. 172 148 86.05 50 65.03 63
57 අතුරලිය ම.වි. 48 38 79.17 72 71.71 28
58 පිටබැද්දර ම.වි. 152 123 80.92 63 69.92 43
59 උනවටුන ම.වි. 70 56 80 67 70.54 37
60 තලල්ල දකුණ ම.වි. 40 32 80 67 70.31 39
61 විහාරගල ම.වි. 76 67 88.16 42 61.94 72
62 වැටිය ධර්මපාල ම.වි. 122 99 81.15 62 67.93 52
63 ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි. 63 52 82.54 60 66.35 58
64 රිටිගහයාය ම.වි. 44 35 79.55 70 68.57 49
65 ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 174 140 80.46 65 66.61 57
66 මිරිස්ස ම.ම.වි. 47 41 87.23 46 59.76 76
67 මාගම ම.වි. 58 52 89.66 33 56.73 79
68 පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි. 19 17 89.47 35 55.88 81
69 මාදම්පා ම.ම.වි. 107 86 80.37 66 64.53 65
70 රෝහණ විදුහල 50 41 82 61 62.2 71
71 ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 37 33 89.19 37 54.55 82
72 වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 67 52 77.61 75 65.38 62
73 මාරඹ ම.වි. 57 45 78.95 73 63.33 69
74 මහානාම ම.වි. 71 54 76.06 79 66.2 59
75 මාගෙදර ම.වි. 104 76 73.08 80 67.11 55
76 බටපොල ම.ම.වි. 162 125 77.16 76 62.6 70
77 පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි. 102 80 78.43 74 61.25 74
78 නියාගම විජිත ම.වි. 34 29 85.29 52 52.59 83
79 කඹුරුගමුව ම.වි. 101 77 76.24 78 61.36 73
80 කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි. 80 56 70 82 65.63 60
81 නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි. 82 63 76.83 77 56.35 80
82 තිස්සමහාරාම ම.වි. 87 63 72.41 81 59.92 75
83 දෙනිපිටිය ම.වි. 67 46 68.66 83 63.59 68
84 මලිදුව ම.වි. 29 23 79.31 71 46.74 84
85 ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි. 46 28 60.87 84 58.04 77
86 මඩකුඹුර ම.වි. 127 77 60.63 85 57.14 78
බුද්ධ ධර්මය
අනු අංකය 1 C - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 නන්දිමිත්‍ර ම.වි. 12 12 100 1 87.5 3
1 කාවන්තිස්සපුර ම.වි. 8 8 100 1 87.5 3
2 හත්තක ම.වි. 29 29 100 1 86.21 4
3 අත්තුඩාව ම.වි. 16 16 100 1 85.94 6
4 කුඩාහීල්ල ම.වි. 12 12 100 1 83.33 10
5 මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි. 120 119 99.17 2 83.19 11
6 ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි. 71 69 97.18 7 84.42 9
7 දම්පැල්ල ම.වි. 4 4 100 1 81.25 16
7 එගොඩබැද්ද ම.වි. 8 8 100 1 81.25 16
8 පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි 17 17 100 1 79.41 20
9 ඉඳිපලේගොඩ ම.වි. 106 103 97.17 8 81.8 14
10 ගෝන‍දෙණිය ම.වි. 35 35 100 1 78.57 23
11 වල්ගම්මුල්ල ම.වි. 52 51 98.08 6 80.39 17
12 ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි. 36 33 91.67 34 85.61 7
13 හියාරේ ම.වි 18 17 94.44 21 82.35 12
14 කිතලගම බටහිර ම.වි. 29 29 100 1 76.72 27
15 උඩමලල ම.වි. 16 16 100 1 76.56 28
16 ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි. 17 17 100 1 76.47 29
17 තලුන්න ම.වි. 20 20 100 1 76.25 31
18 දීයගහ බටහිර ම.වි. 33 31 93.94 23 82.26 13
18 මුරුතගස්පිටිය ම.වි. 25 24 96 14 80.21 18
18 හඳුගල ම.වි. 25 24 96 14 80.21 18
19 මහාමායා බාලිකා ම.වි. 93 90 96.77 11 78.89 21
20 බඩබද්ද ම.වි. 2 2 100 1 75 34
20 මහානාගපුර ක.වි. 20 20 100 1 75 34
21 හොරේවෙල ම.වි. 63 61 96.83 10 77.87 25
22 මුරුතවෙල ම.වි. 28 26 92.86 29 81.73 15
23 දෙබොක්කාව ම.වි. 37 34 91.89 32 82.35 12
24 ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි. 93 93 100 1 73.92 41
25 අම්බල ම.වි. 12 10 83.33 70 90 2
26 ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි 14 14 100 1 73.21 44
26 රදනිආර ම.වි. 14 14 100 1 73.21 44
27 හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 32 31 96.88 9 75.81 33
28 මොරවක බෞද්ධ ම.වි. 29 28 96.55 12 75.89 32
29 විල්පිට ම.වි. 63 62 98.41 4 73.39 43
30 ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි. 31 30 96.77 11 75 34
31 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි. 48 45 93.75 24 77.78 26
32 වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි. 28 27 96.43 13 75 34
33 කම්බුස්සාවල ම.වි. 11 10 90.91 39 80 19
34 හොරගොඩ ම.වි. 35 35 100 1 70.71 60
35 මණ්ඩාඩුව ම.වි. 65 64 98.46 3 71.88 54
36 ඉඳුරුව ම.වි. 16 16 100 1 70.31 61
37 බෙංගමුව ම.වි. 51 51 100 1 70.1 64
38 නබඩගස්වැව ම.වි. 60 59 98.33 5 70.76 59
39 මැදගංගොඩ ම.වි. 16 16 100 1 68.75 70
39 වරකපිටිය ම.වි. 20 20 100 1 68.75 70
40 රන්තොටුවිල ම.වි. 39 36 92.31 31 76.39 30
41 අඹගහහේන ම.වි. 38 38 100 1 68.42 73
41 සහිරා ම.වි. 19 19 100 1 68.42 73
42 ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 23 20 86.96 55 81.25 16
43 කොකාවල ම.වි. 36 34 94.44 21 73.53 42
44 දික්වැල්ල උතුර ම.වි. 32 30 93.75 24 74.17 36
44 පල්ලත්තර ම.වි. 11 9 81.82 75 86.11 5
44 අරන්වෙල ම.වි. 11 9 81.82 75 86.11 5
45 අපරැක්ක ම.වි. 20 19 95 18 72.37 48
45 කොටවාය ම.වි. 63 62 98.41 4 68.95 69
46 නාඳුගල ම.වි. 26 23 88.46 50 78.26 24
46 විතාරන්දෙණිය ම.වි. 26 23 88.46 50 78.26 24
47 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි. 12 12 100 1 66.67 83
48 ඕමාර ම.වි. 7 5 71.43 95 95 1
49 නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි. 62 58 93.55 26 72.41 47
50 කැකිරිඕබඩ ම.වි. 22 20 90.91 39 75 34
51 ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි. 60 56 93.33 27 72.32 50
52 බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි. 29 27 93.1 28 71.3 57
53 සියාරපිටිය ම.වි. 14 14 100 1 64.29 94
54 ඕවිටිගමුව ක.වි. 30 27 90 43 74.07 38
55 රෝහණ ම.වි. 29 26 89.66 45 74.04 39
56 රොටුඹ විජයබා ම.වි. 58 55 94.83 19 68.64 71
57 ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි. 37 35 94.59 20 68.57 72
58 මාපලගම ම.ම.වි. 23 23 100 1 63.04 107
59 කොග්ගල්ල ම.වි. 27 24 88.89 49 73.96 40
60 පොල්පගොඩ ම.වි. 105 96 91.43 36 71.09 58
61 ගොඩඋඩ ම.වි. 43 41 95.35 17 67.07 81
62 අකුරැස්ස ම.වි. 156 146 93.59 25 68.32 74
63 පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 27 24 88.89 49 72.92 46
64 දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි. 32 26 81.25 77 78.85 22
65 ගණේගොඩ ම.වි. 46 40 86.96 55 73.13 45
66 පල්ලෙගම ම.වි. 94 86 91.49 35 68.31 75
67 තංගල්ල රාහුල ම.වි. 22 21 95.45 16 64.29 94
68 අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 65 58 89.23 48 70.26 62
69 බමුණුගම ම.වි. 34 29 85.29 59 74.14 37
70 දෑරංගල ම.වි. 38 34 89.47 46 69.85 65
71 දෙමටපිටිය ම.වි. 13 12 92.31 31 66.67 83
72 පස්ගොඩ ම.වි. 46 44 95.65 15 63.07 106
73 මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි. 81 68 83.95 67 74.63 35
74 තෙලිකඩ ම.වි. 6 6 100 1 58.33 125
75 අලුත්වල ම.වි. 66 60 90.91 39 67.08 80
76 පිටදෙණිය ම.වි. 31 26 83.87 68 74.04 39
77 ශ්‍රීපති ම.වි. 55 47 85.45 57 72.34 49
78 තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි. 108 95 87.96 51 69.74 66
79 හෑගල්ල ම.වි. 66 59 89.39 47 68.22 76
80 අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි. 41 35 85.37 58 72.14 51
81 බෙරලිහෙල ම.වි. 22 21 95.45 16 61.9 112
82 ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි. 77 67 87.01 54 70.15 63
83 නින්දාන ම.වි. 68 58 85.29 59 71.55 56
84 හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි. 28 27 96.43 13 60.19 119
85 හල්ලල ම.වි. 61 56 91.8 33 64.73 91
86 මාමඩල ම.වි. 96 80 83.33 70 73.13 45
87 කන්දෙගොඩ ම.වි. 14 13 92.86 29 63.46 104
88 තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි. 12 12 100 1 56.25 130
88 හොරවින්න ම.වි. 20 20 100 1 56.25 130
89 හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 39 35 89.74 44 66.43 84
90 කළුබෝවිටියන ම.වි. 58 53 91.38 37 64.15 95
91 ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි. 46 42 91.3 38 63.69 100
92 නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි. 14 12 85.71 56 68.75 70
93 අඟුලුගහ ම.වි. 53 45 84.91 63 69.44 67
94 පල්ලාවෙල ම.වි. 6 6 100 1 54.17 136
94 පලපොත ම.වි. 6 4 66.67 100 87.5 3
95 යටලමත්ත ම.වි. 20 17 85 62 69.12 68
96 ඌරගහ ම.වි. 202 165 81.68 76 72.12 52
97 ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි. 73 59 80.82 78 72.03 53
98 බන්දුල සේනාධීර ම.වි. 40 34 85 62 67.65 78
99 කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි. 53 48 90.57 41 60.94 117
100 කැටියපේ ම.වි. 19 15 78.95 81 71.67 55
101 අක්මීමන ම.වි. 36 32 88.89 49 61.72 115
102 මීගස්ආර ම.වි. 49 43 87.76 52 62.79 110
103 කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි. 27 23 85.19 61 65.22 90
104 මිගහජදුර ම.වි. 46 38 82.61 73 67.76 77
105 සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි. 18 17 94.44 21 55.88 132
106 ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි. 84 72 85.71 56 64.58 92
107 ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි. 32 29 90.63 40 59.48 121
108 ඕකන්දයාය ම.වි. 18 12 66.67 100 83.33 10
109 නවදගල ම.වි. 43 36 83.72 69 65.97 85
110 මිරිජ්ජවිල ම.වි. 21 19 90.48 42 59.21 124
111 දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි. 27 25 92.59 30 57 128
111 බතීගම ම.වි. 21 18 85.71 56 63.89 98
112 බෝධිරාජ ම.වි. 33 27 81.82 75 67.59 79
113 විද්‍යාර්ථ ම.වි. 23 19 82.61 73 65.79 87
114 අත්තනයාල ම.වි. 19 16 84.21 65 64.06 96
115 කොරඹුරුවාන ම.වි. 21 16 76.19 87 71.88 54
116 ඉහළගොඩ විජය ම.වි. 8 5 62.5 105 85 8
117 තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි. 158 131 82.91 72 64.5 93
118 ගැටමාන්න දකුණ ම.වි. 30 25 83.33 70 64 97
119 බටුවන්ගල ම.වි. 23 22 95.65 15 51.14 142
120 බඳගිරිය ම.වි. 65 54 83.08 71 63.43 105
121 නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි. 68 56 82.35 74 63.84 99
122 මොරයාය ම.වි. 11 9 81.82 75 63.89 98
123 දෙනගම ම.වි. 10 9 90 43 55.56 133
124 ගුරුකන්ද ම.වි. 23 19 82.61 73 61.84 113
125 ශාන්ත මරියා ම.වි. 17 16 94.12 22 50 143
126 ගින්නලිය ම.වි. 48 39 81.25 77 62.82 109
127 දෙහිගහලන්ද ම.වි. 52 40 76.92 85 66.88 82
128 අම්බලන්තොට ම.වි. 94 75 79.79 80 63.67 101
129 මැදවැලෑන ම.වි. 14 12 85.71 56 56.25 130
130 විහාරගල 550 ම.වි. 8 6 75 89 66.67 83
131 එම්.ඩී.යාපා ම.වි. 28 26 92.86 29 48.08 144
132 කහවත්ත ම.වි. 61 52 85.25 60 55.29 135
133 බෙරලපනාතර ම.වි. 110 82 74.55 90 65.85 86
134 උඩලමත්ත ම.වි. 25 21 84 66 55.95 131
135 මහාබෝධි ම.වි. 15 14 93.33 27 46.43 146
136 වෑකදවල ජනපද ම. වි. 23 20 86.96 55 52.5 139
137 ඕල්කට් ම.වි. 57 44 77.19 84 61.93 111
138 පොල්වතුමෝදර ම.වි. 24 21 87.5 53 51.19 141
139 අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි. 26 22 84.62 64 53.41 138
140 උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි. 17 14 82.35 74 55.36 134
141 කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි. 33 24 72.73 93 64.58 92
141 නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි. 45 34 75.56 88 61.76 114
142 රාජපක්‍ෂ ම.වි. 86 67 77.91 82 59.33 123
143 බෙලිදෙණිය ම.වි. 14 13 92.86 29 44.23 147
144 ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 15 11 73.33 92 63.64 102
145 හව්පෙ ම.වි. 17 13 76.47 86 59.62 120
145 කීඹිය ගාමිණී ම.වි. 17 13 76.47 86 59.62 120
146 ගන්දර ම.වි. 51 41 80.39 79 53.66 137
147 හපුගල ම.වි. 102 70 68.63 98 65.36 88
148 දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි. 22 17 77.27 83 55.88 132
148 දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි. 66 51 77.27 83 55.88 132
149 හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි. 36 26 72.22 94 60.58 118
150 වීරියගම ම.වි. 41 28 68.29 99 64.29 94
151 හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි. 17 14 82.35 74 50 143
152 ගලගම ම.වි. 11 8 72.73 93 59.38 122
153 කහඳ ම.වි. 27 20 74.07 91 57.5 126
154 නරාවල ම.වි. 26 18 69.23 97 61.11 116
155 මහසෙන්පුර ම.වි. 56 37 66.07 101 63.51 103
156 වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි. 44 29 65.91 102 62.93 108
157 ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි. 30 21 70 96 58.33 125
158 මුරවැසිහේන ම.වි 28 20 71.43 95 56.25 130
159 ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි. 29 18 62.07 106 65.28 89
160 වැලිගත්ත ම.වි. 4 3 75 89 50 143
160 මුල්ගිරිගල ම.වි. 4 3 75 89 50 143
160 ඉත්තදෙමළිය ම.වි. 8 6 75 89 50 143
161 බලගොඩ ම.වි. 26 17 65.38 104 57.35 127
162 මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි. 35 23 65.71 103 56.52 129
163 හිඟුරකන්ද ම.වි. 18 13 72.22 94 48.08 144
164 මාලිම්බඩ උතුර ම.වි. 11 8 72.73 93 43.75 148
165 සුල්තානාගොඩ ම.වි. 8 6 75 89 37.5 149
166 උල්ලල ම.වි. 20 12 60 107 52.08 140
167 තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි. 19 10 52.63 110 57.5 126
168 වැලිපටන්විල ම.වි. 31 18 58.06 108 50 143
169 මුලන ම.වි. 21 12 57.14 109 47.92 145
බුද්ධ ධර්මය
අනු අංකය Type 2 - පළාත් පාසල ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ස්ථානය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1 ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් ආදර්ශ ක.වි. 2 2 100 1 100 1
1 පොල්ගහවිල ධර්මරාජ ම.වි. 4 4 100 1 100 1
1 දියකිතුල්කන්ද ක.වි. 1 1 100 1 100 1
1 කපුගම ක.වි. 1 1 100 1 100 1
2 හුලංකන්ද ක.වි. 17 17 100 1 97.06 2
3 පුවක්ගහහේන ක.වි. 9 9 100 1 94.44 3
4 තුඹේ ක.වි. 4 4 100 1 93.75 4
4 වාව්ව ක.වි. 4 4 100 1 93.75 4
5 රන්මුදුවැව ක.වි. 14 14 100 1 92.86 5
6 උඩදෙණිය ක.වි. 3 3 100 1 91.67 6
7 නැදිගම්විල ක.වි. 7 7 100 1 89.29 9
8 රාජපුරගොඩ ක.වි. 11 11 100 1 88.64 10
9 මැටිවිලිය ශ්‍රී මේධානන්ද ක.වි. 8 8 100 1 87.5 11
9 කන්දෙබැද්ද ක.වි. 6 6 100 1 87.5 11
10 ගෝඨයිම්බරගම ක.වි. 15 15 100 1 86.67 12
11 බෝවල ක.වි. 22 21 95.45 5 90.48 7
12 උඩගොමඩිය ක.වි. 30 30 100 1 85.83 14
13 වතුකන්ද ක.වි. 27 27 100 1 84.26 18
14 අතපත්තුකන්ද ක.වි. 19 19 100 1 84.21 19
15 හීන්දෑලිය ක.වි. 6 6 100 1 83.33 21
16 දන්දෙණිය ක.වි. 13 13 100 1 80.77 27
17 කට්ටකඩුව ක.වි. 27 27 100 1 80.56 28
18 පියතිස්ස ම.වි. 15 15 100 1 80 29
19 දොඩම්පහළ ක.වි. 16 16 100 1 78.13 34
20 අගලිය ම.වි. 9 9 100 1 77.78 35
21 සිරි අබේතිස්ස ක.වි. 26 24 92.31 15 85.42 16
22 මානම්පිට රතනසාර ම.වි. 11 11 100 1 77.27 37
23 මොලොග්ගමුව ක.වි. 12 12 100 1 77.08 39
24 පට්ටිගල ක.වි. 21 21 100 1 76.19 43
25 ලේල්වල ක.වි 14 13 92.86 13 82.69 22
26 පරගල ක.වි. 8 8 100 1 75 44
26 පලොල්පිටිය ම.වි. 2 2 100 1 75 44
26 ඉගලතලාව ක.වි. 2 2 100 1 75 44
26 හබරත්තවල ක.වි. 7 7 100 1 75 44
26 දකුණු කණුමුල්දෙණිය ක.වි. 10 10 100 1 75 44
27 කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි. 35 34 97.14 2 77.21 38
28 රදාවෙල ක.වි. 35 33 94.29 8 79.55 30
29 හකුරුවෙල ක.වි. 16 15 93.75 10 80 29
30 කීරිපිටිය ක.වි. 6 5 83.33 34 90 8
31 හිඟුරමුලන ශ්‍රී පේමානන්ද ක.වි. 19 17 89.47 20 83.82 20
32 ඉලුක්මුල්ල ක.වි. 8 7 87.5 26 85.71 15
33 පොළොම්මාරුව ක.වි. 113 108 95.58 4 76.62 41
34 අබේසේකරගම ම.වි. 16 15 93.75 10 78.33 33
35 දේවාලේගම ක.වි. 7 7 100 1 71.43 52
36 හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය 13 11 84.62 31 86.36 13
37 වලකන්ද ම.වි. 12 12 100 1 70.83 55
37 මාඳුව ක.වි. 6 6 100 1 70.83 55
38 මීපාවිට ක.වි. 9 8 88.89 23 81.25 26
39 බෝදරකන්ද රතනජෝති ක.වි. 5 5 100 1 70 59
40 ශ්‍රී සාසනචන්ද්‍ර ම.වි. 22 20 90.91 18 78.75 31
41 පල්ලාවෙල බටදොල ක.වි. 8 7 87.5 26 82.14 24
42 හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි. 18 18 100 1 69.44 60
43 උඩමත්තල ක.වි. 13 13 100 1 69.23 62
44 සීනිමෝදර ක.වි. 12 11 91.67 17 77.27 37
45 නලගම සිංහල ක.වි. 8 8 100 1 68.75 63
46 ඊරියතොට ම.වි. 22 20 90.91 18 77.5 36
47 මහහීල්ල දකුණ ඊශ්වර ක.වි. 11 11 100 1 68.18 67
48 අකුරුගොඩ සේනානි ක.වි. 16 15 93.75 10 73.33 45
49 දෙබරවැව ක.වි. 262 245 93.51 11 73.27 46
50 ශ්‍රී ගුණානන්ද ක.වි. 9 9 100 1 66.67 72
50 උණාකූරුව ක.වි. 6 6 100 1 66.67 72
50 දම්මුල්ලගොඩ ක.වි. 3 3 100 1 66.67 72
50 පනන්වෙල ක.වි. 6 6 100 1 66.67 72
51 බැරගම ජනපද ක.වි 13 11 84.62 31 81.82 25
52 දෙදියගල ක.වි. 8 7 87.5 26 78.57 32
53 තෙලඹුයාය ක.වි. 12 10 83.33 34 82.5 23
54 මුතියම්මාගම ක.වි. 8 8 100 1 65.63 77
55 නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි. 18 16 88.89 23 76.56 42
56 මිරිස්වත්ත මුතුමාල ක.වි. 11 9 81.82 37 83.33 21
57 පරදුව ආදර්ශ ක.වි 23 22 95.65 3 69.32 61
58 ගොඩවානගොඩ ක.වි. 12 12 100 1 64.58 82
59 උඩුකාව ක.වි. 12 11 91.67 17 72.73 48
59 හප්පිටිය ක.වි. 12 11 91.67 17 72.73 48
60 අකුරුබැබිල ක.වි. 14 13 92.86 13 71.15 54
61 කැටවල ක.වි. 13 13 100 1 63.46 87
62 අතුබොදේ ක.වි. 20 19 95 6 68.42 66
63 සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි 19 19 100 1 63.16 89
64 උලහිටියාව ක.වි. 26 24 92.31 15 70.83 55
65 පෝරඹ ක.වි. 51 47 92.16 16 70.74 56
66 නාවිමන මහාරාජ ම.වි. 4 4 100 1 62.5 90
66 නාරංඕවිට සුමනසිරි ම.වි. 8 8 100 1 62.5 90
66 පට්ටියපොල ක.වි. 2 2 100 1 62.5 90
66 අගලබඩ ක.වි. 8 7 87.5 26 75 44
66 ඌරල ක.වි. 16 14 87.5 26 75 44
66 විද්‍යාදර්ශ ක.වි. 20 20 100 1 62.5 90
66 අබකොලවැව ක.වි. 2 2 100 1 62.5 90
66 රන්න වාඩියගොඩ ක.වි. 14 14 100 1 62.5 90
66 නායකවත්ත රාජපක්ෂ ක.වි. 16 16 100 1 62.5 90
67 සපුගොඩ රතනපාල ක.වි. 19 17 89.47 20 72.06 49
68 ලේල්වල ගිගුම්මඩුව ක.වි. 11 11 100 1 61.36 91
68 ගල්බඩ අතුරුවැල්ල ම.වි. 11 11 100 1 61.36 91
69 ඉක්කපල්ලම ක.වි. 26 23 88.46 24 72.83 47
70 හ‍ත්පෝරුව ක.වි. 20 16 80 41 81.25 26
70 රන්දොඹ් දම්නද ක.වි. 15 12 80 41 81.25 26
71 ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි. 133 123 92.48 14 68.5 65
72 මී ඇල්ල කරගොඩ ක.වි. 9 8 88.89 23 71.88 50
73 නතුවල ක.වි. 7 7 100 1 60.71 94
74 සාම්මලේ විද්‍යානන්ද ක.වි. 14 13 92.86 13 67.31 70
75 දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි. 25 22 88 25 71.59 51
76 ගුරුගොඩැල්ල වීරසිංහ ක.වි. 16 16 100 1 59.38 97
77 අනුරුද්ධ ක.වි. 46 44 95.65 3 63.64 86
78 අකුරුගොඩ ක.වි. 11 11 100 1 59.09 99
78 සුගතපාල ගොඩවත්ත ක.වි. 11 11 100 1 59.09 99
79 උඩුවිල ක.වි. 8 7 87.5 26 71.43 52
79 වත්තහේන සිරි සුචරිත ක.වි. 14 14 100 1 58.93 101
80 බඹරවාන ක.වි. 16 15 93.75 10 65 80
81 කිරිලිපන ක.වි. 31 27 87.1 27 71.3 53
82 දොළහේන ක.වි. 3 3 100 1 58.33 103
82 ලේල්වල වික්‍රමසිංහ ක.වි. 6 6 100 1 58.33 103
82 හත්තොටුව ක.වි. 3 3 100 1 58.33 103
82 වකමුල්ල ක.වි. 3 3 100 1 58.33 103
83 උඩවැලිවිටිතලාව ම.වි. 17 16 94.12 9 64.06 85
84 පැරෑළිය ශ්‍රී ජිනරතන ම.වි. 22 22 100 1 56.82 108
85 බිංකම ම.වි. 27 24 88.89 23 67.71 68
86 කරතොට ක.වි. 7 6 85.71 30 70.83 55
87 අස්සෆා මුස්ලිම් ක.වි. 14 13 92.86 13 63.46 87
88 සමන්පුර ම.වි. 28 25 89.29 22 67 71
89 ඉලුක්පිටිය ක.වි. 4 4 100 1 56.25 110
89 හිනිඳූම්ගොඩ විජයානන්ද ක.වි. 16 16 100 1 56.25 110
90 වාඩිය සිල්වා ක.වි. 11 10 90.91 18 65 80
90 අනගාරික ධර්මපාල ක.වි. 11 10 90.91 18 65 80
91 කඹුරුපිටිය ම.වි. 123 110 89.43 21 66.36 73
92 නිදන්ගල ක.වි. 19 17 89.47 20 66.18 75
93 රන්මිහිතැන්න ක.වි. 5 4 80 41 75 44
93 තලපලකන්ද ක.වි. 5 5 100 1 55 113
94 මොරකැටිආර ක.වි. 13 12 92.31 15 62.5 90
95 වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 36 31 86.11 29 68.55 64
96 රුක්මල්පිටිය ක.වි. 9 8 88.89 23 65.63 77
96 පරමානන්ද ම.වි 9 8 88.89 23 65.63 77
97 කනහලාගම ක.වි. 6 6 100 1 54.17 116
97 කන්දිල්පාන ක.වි. 3 2 66.67 60 87.5 11
97 දීයගහ නැගෙනහිර ක.වි. 6 6 100 1 54.17 116
98 අළුපොත්දෙණිය ක.වි. 15 13 86.67 28 67.31 70
99 අ‍භයපුර ක.වි 18 17 94.44 7 58.82 102
100 සියඹලාගස්විල ඥානෝදය ක.වි. 8 8 100 1 53.13 119
100 බුන්දල ක.වි. 8 8 100 1 53.13 119
101 ලබුහේන්ගොඩ ක.වි. 12 11 91.67 17 61.36 91
101 සිරි අබේතිස්ස ම.වි. 12 11 91.67 17 61.36 91
102 මහආර ක.වි. 25 22 88 25 64.77 81
103 පල්ලෙමලල ක.වි. 19 17 89.47 20 63.24 88
104 හම්මෑලිය ක.වි. 16 15 93.75 10 58.33 103
104 තල්වත්ත අභිනව ක.වි. 12 12 100 1 52.08 121
105 ලංකාගම ක.වි. 15 13 86.67 28 65.38 78
106 අංකොක්කාවල ශ්‍රි සුමංගල ම.වි. 10 9 90 19 61.11 92
107 විලයාල ක. විද්‍යාලය 21 18 85.71 30 65.28 79
108 ශ්‍රි රෝහණ ක.වි. 27 22 81.48 38 69.32 61
109 පහළගම ක.වි. 13 11 84.62 31 65.91 76
110 කඩොල්ගල්ල ක.වි. 19 14 73.68 49 76.79 40
111 ධම්මසාර ක.වි. 2 1 50 69 100 1
111 වටරැක ශ්‍රි සෝභිත ක.වි. 1 1 100 1 50 123
111 තණබද්දෙගම ක.වි. 2 2 100 1 50 123
111 තලාව ක.වි. 8 6 75 47 75 44
111 ගොඩකුඹුර ක.වි. 6 6 100 1 50 123
111 තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි. 4 4 100 1 50 123
112 කුඩාගොඩ ක.වි. 18 16 88.89 23 60.94 93
113 තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. 24 20 83.33 34 66.25 74
114 රන්සෑගොඩ උතුර ක.වි. 18 17 94.44 7 54.41 115
115 ගල්ලන්දල ක.වි. 11 10 90.91 18 57.5 106
116 වීරවිල ම.වි. 19 16 84.21 32 64.06 85
117 රන්සෑගොඩ දකුණ ක.වි 13 11 84.62 31 63.64 86
117 මහගොඩ ක.වි. 26 22 84.62 31 63.64 86
117 වැලිවිටිය ම.වි. 9 8 88.89 23 59.38 97
117 වීදිකන්ද ක.වි. 13 11 84.62 31 63.64 86
118 බැදිගම ක.වි. 7 6 85.71 30 62.5 90
119 සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි. 27 21 77.78 43 70.24 58
120 වල්පොල ගුණතිලක ක.වි. 8 5 62.5 64 85 17
121 උස්වැව ක.වි. 13 10 76.92 44 70 59
122 දම්පහල ක.වි. 29 27 93.1 12 53.7 117
123 ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස ක.වි. 82 62 75.61 46 70.56 57
124 උපාලි විජයවර්ධන ක.වි. 13 11 84.62 31 61.36 91
125 මහගල්වැව ක.වි. 17 14 82.35 35 62.5 90
126 ගොඩපිටිය ක.වි. 90 74 82.22 36 62.5 90
127 මාමඩවිල මලියදේව ම.වි. 36 31 86.11 29 58.06 104
128 බැමිණියන්විල ක.වි. 7 6 85.71 30 58.33 103
129 වැදිගම්වැව ක.වි 13 11 84.62 31 59.09 99
130 මීගහවෙල ක.වි. 5 4 80 41 62.5 90
130 පිටවල්ගමුව ක.වි. 10 8 80 41 62.5 90
131 ගුරුවල ක.වි. 14 12 85.71 30 56.25 110
132 තෙලුල්ල ක.වි. 41 33 80.49 40 61.36 91
133 දෙල්පෝන ශ්‍රී ගිරිමානන්ද ක.වි. 3 2 66.67 60 75 44
133 ගජනායකගම ක.වි. 6 4 66.67 60 75 44
134 ක.වි.චමල් රාජපක්‍ෂ ක.වි 13 11 84.62 31 56.82 108
135 රැකව ක.වි. 7 5 71.43 54 70 59
136 ඔයගාව රණවරනාවැව ක.වි. 31 26 83.87 33 56.73 109
137 කඩිහිංගල ම.වි. 11 9 81.82 37 58.33 103
138 දෙල්ලව ම.වි. 41 31 75.61 46 64.52 83
139 කිවුල ක.වි. 20 15 75 47 65 80
140 වැලිදෙණිය ක.වි. 7 6 85.71 30 54.17 116
141 හල්පතොට ක.වි. 13 11 84.62 31 54.55 114
142 බෝපගොඩ සුගීෂ්වර ම.වි. 24 19 79.17 42 59.21 98
143 නිමලව ක.වි. 15 12 80 41 58.33 103
144 පතිරාජ ම.වි. 8 6 75 47 62.5 90
144 හබරකඩ ධර්මපාල ක.වි. 8 7 87.5 26 50 123
144 කිරිබතාවිල ක.වි 8 8 100 1 37.5 136
145 බැදිගම්තොට ක.වි. 19 16 84.21 32 53.13 119
146 කයිකාවල ශ්‍රී රේවත ක.වි. 18 15 83.33 34 53.33 118
147 ජඳුර ක.වි. 27 20 74.07 48 62.5 90
148 ගෝනදෙණිය ක.වි. 13 8 61.54 65 75 44
149 ගොඩවෙල ක.වි. 7 5 71.43 54 65 80
150 කුඩාවැල්ල ජයවික්‍රම ම.වි. 10 8 80 41 56.25 110
150 කැටන්දොල ක.වි. 15 12 80 41 56.25 110
150 බෝධිමළුව ක.වි. 10 8 80 41 56.25 110
151 මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි. 7 6 85.71 30 50 123
152 පුස්තෝමුල්ල ක.වි. 18 13 72.22 53 63.46 87
153 කොළවෙනිගම ම.වි. 25 19 76 45 59.21 98
154 මාමනදොල ක.වි. 5 5 100 1 35 137
155 හීනටිය ක.වි. 18 14 77.78 43 57.14 107
155 බෝපිටිය විමලවංශ ක.වි. 36 28 77.78 43 57.14 107
156 තලපත්කන්ද ක.වි. 15 11 73.33 50 61.36 91
157 පනාකඩුව ක.වි. 13 10 76.92 44 57.5 106
158 ආනන්ද විජය ක.වි. 15 10 66.67 60 67.5 69
159 බෙරලිහෙල ක.වි. 26 19 73.08 51 60.53 95
160 අඟුල්මඩුව ක.වි. 12 9 75 47 58.33 103
160 ශ්‍රී ඉන්ද්‍රරතන ක.වි. 8 6 75 47 58.33 103
160 රොන්නදූව ක.වි. 6 5 83.33 34 50 123
160 මැකිලියතැන්න ක.වි. 8 6 75 47 58.33 103
161 මිදිගම ම.වි. 26 19 73.08 51 59.21 98
162 විහාරහේන ක.වි. 7 7 100 1 32.14 138
162 සිටිනාමළුව ක.වි. 7 4 57.14 67 75 44
163 අම්පෙ ක.වි. 7 6 85.71 30 45.83 128
163 වැලිකැටිය ක.වි. 14 12 85.71 30 45.83 128
164 කන්දෙගොඩ ක.වි. 10 7 70 55 60.71 94
164 ධර්මාලෝක ක.වි. 10 7 70 55 60.71 94
165 ග්‍රාමිණී ම.වි. 5 4 80 41 50 123
166 ගැටමාන්න උතුර ක.වි. 3 2 66.67 60 62.5 90
166 තාරපේරිය ක.වි. 3 2 66.67 60 62.5 90
167 මීගහගොඩ ක.වි. 14 10 71.43 54 57.5 106
168 ඔසුවින්න ක.වි. 11 7 63.64 63 64.29 84
169 කහව රතනසාර ම.වි. 13 9 69.23 56 58.33 103
169 ශ්‍රී ධම්මදස්සි ම.වි 26 18 69.23 56 58.33 103
170 නාවිමන උතුර ක.වි. 8 5 62.5 64 65 80
171 වතුරවෙල ගාමිණී ක.වි. 7 6 85.71 30 41.67 132
172 රඹුක්කැටිය ක.වි. 26 21 80.77 39 46.43 127
173 ඇල්ලගල ක.වි. 10 8 80 41 46.88 126
174 බටඅත දකුණ ක.වි. 10 6 60 66 66.67 72
175 කුලීගොඩ සුමන ක.වි. 37 25 67.57 59 59 100
176 ඕලුආර බණ්ඩාරනායක ක.වි. 7 5 71.43 54 55 113
176 නාරංඕවිට පොරවගම ම.වි. 7 5 71.43 54 55 113
177 මණ්ඩලපුර ක.වි. 11 9 81.82 37 44.44 130
178 අන්ගුන්න බදුල්ල ක.වි. 7 3 42.86 71 83.33 21
179 වැලිහේන ක.වි. 11 8 72.73 52 53.13 119
180 ඕවිලාන ක.වි. 3 3 100 1 25 140
180 වටගෙදරමුල්ල ක.වි. 2 1 50 69 75 44
180 දෙනගම නැගෙනහිර ක.වි. 2 2 100 1 25 140
180 සාමෝදාගම ක.වි. 4 3 75 47 50 123
181 හල්විටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 13 9 69.23 56 55.56 112
182 කැටැන්දොල ක.වි. 5 4 80 41 43.75 131
183 කැරෑදෙණිය ක.වි. 6 5 83.33 34 40 133
183 බොනවිස්ටා ම.වි. 6 5 83.33 34 40 133
184 දෙනිය පිංගම ක.වි. 10 6 60 66 62.5 90
185 මලිදූව ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 33 22 66.67 60 55.68 111
186 ගිණිමැල්ලගහ ම.වි. 25 16 64 62 57.81 105
187 මාබොටුවන ක.වි. 19 13 68.42 57 51.92 122
188 දෙද්දුවාවල ක.වි. 5 3 60 66 58.33 103
189 ගොම්බද්දල විජයබා ක.වි. 13 8 61.54 65 56.25 110
190 කහඳමෝදර ක.වි. 8 6 75 47 41.67 132
190 ගල්පමුණ ක.වි. 4 3 75 47 41.67 132
191 අක්කර විස්ස ක.වි. 13 9 69.23 56 47.22 125
192 හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි. 21 15 71.43 54 45 129
193 සිරි පියරතන ක.වි. 9 5 55.56 68 60 96
193 මෙදේරිපිටිය ක.වි. 15 9 60 66 55.56 112
194 ගැමුණුපුර ක.වි. 16 10 62.5 64 52.5 120
195 පින්නදුව ජයන්ති ම.වි. 8 5 62.5 64 50 123
196 වලවෙවත්ත ම.වි. 17 11 64.71 61 47.73 124
197 මැදවල විජය ක.වි. 5 4 80 41 31.25 139
197 රුවන්වැල්ල ක.වි. 5 4 80 41 31.25 139
198 කරඹගල්මුල්ල ක.වි. 6 2 33.33 73 75 44
198 පලල්ල ක.වි. 3 1 33.33 73 75 44
199 ශ්‍රී ධීරානන්ද ම.වි. 25 17 68 58 39.71 134
200 ඉහළ විටියල ශ්‍රි ගුණරතන ක.වි. 8 5 62.5 64 45 129
201 පහළ අන්දරවැව ක.වි. 9 4 44.44 70 62.5 90
202 බැරගම ක.වි 16 8 50 69 56.25 110
203 රොටවල ක.වි. 6 4 66.67 60 37.5 136
203 බූස්ස ම.වි. 3 2 66.67 60 37.5 136
203 වැවහමන්දුව වනිගසේකර ම.වි. 3 2 66.67 60 37.5 136
204 තිස්සපුර ක.වි. 11 7 63.64 63 39.29 135
205 ශ්‍රී පියරතන ක.වි. 5 2 40 72 62.5 90
206 නාවල ක.වි. 4 2 50 69 50 123
207 කෝන්කරහේන ක.වි. 13 8 61.54 65 37.5 136
208 ග‍ඟේයාය ක.වි. 6 2 33.33 73 62.5 90
209 ගොන්නොරුව ක.වි. 20 6 30 74 62.5 90
210 මාරකොල්ලිය ක.වි. 5 2 40 72 50 123
211 ඉඹුල්ගොඩ ක.වි. 9 4 44.44 70 43.75 131
212 වේහැල්ල ක.වි. 8 4 50 69 37.5 136
213 ඇත්ගාල්මුල්ල ක.වි. 2 1 50 69 25 140
213 තලහගම ක.වි. 8 4 50 69 25 140
214 කිරිවැල්දොල ක.වි. 6 2 33.33 73 37.5 136
215 උනැල්ල ජයන්ති ක.වි. 4 0 0 75 0 141
215 ඇල්ලෙවෙල ක.වි. 2 0 0 75 0 141