අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පළාත් පාසල්
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි.12011394.17110385.83260.591
2ශ්‍රී ගුණානන්ද ක.වි.9888.896888.89157.722
3හප්පිටිය ක.වි.121191.6741083.33347.4511
4පොල්පගොඩ ම.වි.1059388.5777268.57653.483
5ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි.373389.1952464.86953.454
6උඩලමත්ත ම.වි.252392316641051.127
7ගල්ලන්දල ක.වි.11981.829872.73451.776
8සාම්මලේ විද්‍යානන්ද ක.වි.141285.7181071.43546.6313
9ලංකාගම ක.වි.151280101066.67751.855
10උඩවැලිවිටිතලාව ම.වි.171694.122952.941649.679
11තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි.1209478.33127663.331147.6210
12උඩුගම ම.වි.1239778.86117359.351350.788
13යටලමත්ත ම.වි.201575141365842.6615
14කඩිහිංගල ම.වි. 11763.6420654.551446.9412
15මාපලගම ම.ම.වි.231773.91151252.171835.5128
16ආනන්ද විජය ක.වි.151066.6718853.331541.2917
17හබරකඩ ධර්මපාල ක.වි.8562.521562.51234.3831
18මහාබෝධි ම.වි.151066.6718853.331538.1521
19ඌරල ක.වි.161168.7517743.752342.9614
20උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි.171376.4713741.182436.9224
21මාගෙදර ම.වි.1046259.62255552.881740.3619
22තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි.201365199452135.4229
23ඕපාත ම.වි.844958.33264047.621938.4120
24හල්විටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි.13861.5422646.152036.4225
25බටුවන්ගල ම.වි.231669.5716834.782837.523
26දෙල්ලව ම.වි.412356.1271843.92241.8516
27නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි.452760241737.782541.2118
28ගෝනදෙණිය ක.වි.13753.8528646.152036.2126
29වල්පොල ගුණතිලක ක.වි.8562.521337.52635.7627
30හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි.362261.11231336.112737.6222
31ලේල්වල ගිගුම්මඩුව ක.වි.11981.82919.093334.3432
32ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි.301550291033.332934.8930
33මාමනදොල ක.වි.5240311203130.1133
34මණ්ඩලපුර ක.වි.11545.4530218.183224.2434
35තල්ගස්වල දෙමළ ක.වි.126502918.333423.1535
36නාවල ක.වි.4125321253020.1436
එකතුව 1193 879 73.68   676 56.66   45.57