අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පළාත් පාසල්
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1කපුගම ක.වි.1110011100186.111
2ශ්‍රීමත් ආතර් සී ක්ලාක් ආදර්ශ ක.වි.2210012100169.444
3ශ්‍රී හෘදය කන්‍යාරාම බා. ම.වි.17817196.07716894.38678.952
4ජනාධිපති බාලිකා විද්‍යාලය18818698.94217492.551077.663
5දකුණු කණුමුල්දෙණිය ක.වි.1010100110100168.895
6උඩදෙණිය ක.වි.3310013100168.526
7දම්පැල්ල ම.වි.4410014100165.9713
8පොල්ගහවිල ධර්මරාජ ම.වි.4410014100165.2816
9දේවාලේගම ක.වි.7710017100163.8920
10රසික් ෆරීඩ් ම.වි.8810018100163.8920
11රන්මුදුවැව ක.වි.1414100114100162.922
12කිරම ධම්මානන්ද ම.වි.474710014697.87264.618
13ගංගොඩගම ජයවර්ධන ම.වි141410011392.86969.444
14 උතුරු කණුමුල්දෙණිය ම.වි.676597.0156495.52368.0610
15පුවක්ගහහේන ක.වි.991001888.892068.219
16පුවක්දණ්ඩාව ධම්මපාල බාලිකා විද්‍යාලය868396.5168093.02866.7412
17ඉලුක්මුල්ල ක.වි.8810018100155.969
18අතපත්තුකන්ද ක.වි.191910011789.471864.9117
19පනන්වෙල ක.වි.6610016100154.1783
20හුලංකන්ද ක.වි.171710011588.242365.3615
21පට්ටිගල ක.වි.212110012095.24458.0752
22හකුරුවෙල ක.වි.161593.75161593.75764.4119
23හීන්දෑලිය ක.වි.661001583.333768.526
24නාවින්න මුස්ලිම් ක.වි.212110011990.481460.5836
25අනුලාදේවි බාලිකා විද්‍යාලය20218792.572318189.61768.367
26බෝවල ක.වි.222090.91302090.911368.248
27දන්දෙණිය ක.වි.131310011184.623363.8920
28බෙලිඅත්ත ම.ම.වි.656193.85156092.311162.0526
29මහානාගපුර ක.වි.201995111995557.5856
30නැදිගම්විල ක.වි.771001685.713060.7133
31අල්-අස්හාර් ක.වි.131310011184.623361.5428
32අබකොලවැව ක.වි.2210012100145.83220
33වල්ගම්මුල්ල ම.වි.525198.0834790.381557.2661
34උඩමලල ම.වි.161593.75161593.75756.9463
35කුඩාහීල්ල ම.වි.121210011083.333760.6534
36රදාවෙල ක.වි.353394.29123188.572160.5138
37එගොඩබැද්ද ම.වි.8787.549787.52667.7111
38ඉඳිපලේගොඩ ම.වි.10610195.28109084.913261.529
39පොළොම්මාරුව ක.වි.11310592.92209987.612560.4739
40කන්දෙබැද්ද ක.වි.661001583.333757.5557
41රදම්පොල ශ්‍රී සුමංගල ම.ම.වි.817592.59227288.892059.2943
42ප්‍රජාපතී ගෝතමී බාලිකා ම.වි. 19117491.12916083.773665.8314
43මාපලගම සිරි සුනන්ද ම.වි.12011394.171310385.832960.5935
44හඳුගල ම.වි.252496821843560.1141
45‍මොදරවාන ම.වි.464189.13404189.131960.5537
46ගෝඨයිම්බරගම ක.වි.151493.33181386.672758.5251
47ගල්බඩ අතුරුවැල්ල ම.වි.11111001981.824156.3167
48රදනිආර ම.වි.141392.86211392.86952.18110
49ශ්‍රී ගුණානන්ද ක.වි.9888.8942888.892057.7254
50දික්වැල්ල උතුර ම.වි.323093.75162887.52653.5790
51ලේනම ක.වි.161487.5491487.52659.2744
52අබේසේකරගම ම.වි.161487.5491487.52657.9953
53මෙතෝදිස්ත ම.ම.වි.19717689.343516483.253859.4142
54හත්තක ම.වි.292793.1192379.314659.0447
55රාජපුරගොඩ ක.වි.111090.9130981.824158.6750
56ගොඩවානගොඩ ක.වි.121191.67281191.671247.92181
57යටියන ම.වි.12711388.984110885.043157.2262
58උලහිටියාව ක.වි.262492.31252388.462249.78144
59ජඹු‍රෙගොඩ ම.වි.171710011376.475153.5989
60මානම්පිට රතනසාර ම.වි.11111001872.736157.3260
61දොඩම්පහළ ක.වි.161610011168.757861.2831
62කොටුව ජනාධිපති වි.14813087.844811678.384763.721
63පී. ද එස්. කුලරත්න ම.වි. 26523889.813321179.624558.8749
64හියාරේ ම.වි181810011372.226555.9768
65ඉහළබෙලිගල්ල ම.වි.363288.89423186.112853.1297
66වාඩිය සිල්වා ක.වි.111090.91301090.911346.28212
67මැදගංගොඩ ම.වි.161593.75161487.52646.18215
68තලුන්න ම.වි.2019951116804452.36104
69පාලටුව ගුණරතන ම.වි.13011689.233810883.083954.8279
70කන්දිල්පාන ක.වි.331001266.679160.1940
71හිරිඹුර සුලෙයිමානියා විද්‍යාලය312993.55172477.424955.8270
72සිරි අබේතිස්ස ක.වි. 262492.31252076.925057.459
73අත්තුඩාව ම.වි.161593.751612755457.6455
74ඉඳුරුව ම.වි.161593.75161381.254351.22128
75දීයගහ බටහිර ම.වි.333090.91302575.765359.146
76හොරේවෙල ම.වි.635587.3505485.713052.73102
77හොරගොඩ ම.වි.353497.1442674.295754.2681
78කොග්ගල්ල ම.වි.272488.89422281.484255.1475
79පියතිස්ස ම.වි.161487.54912755462.2424
80මහආර ක.වි.2522884722882448.5170
81ඉක්කපල්ලම ක.වි.262492.31251869.237662.8823
82මැටිවිලිය ශ්‍රී මේධානන්ද ක.වි.8810016755448.96158
83නලගම සිංහල ක.වි.881001562.512361.4630
84පල්ලාවෙල බටදොල ක.වි.8787.549787.52647.92181
85හප්පිටිය ක.වි.121191.67281083.333747.45191
86කුඩාවැල්ල ජයවික්‍රම ම.වි.10990329901641.67289
87ශාන්ත තෙරේසා බා.ම.වි.938692.47246873.126055.3474
88තෙලිකඩ ම.වි.6583.3367583.333754.2582
89අල්හුදා මුස්ලිම් ක.වි.9888.8942777.784853.788
90කිතලගම බටහිර ම.වි.292482.76692275.865261.6827
91වැලිතර මුස්ලිම් ම.වි. 10990329901640.28313
92මහාමායා බාලිකා ම.වි.938389.25376569.897360.9732
93ඇත්තිලිගොඩ සුදර්ශි ම.වි.312787.1522477.424955.3873
94මොලොග්ගමුව ක.වි.121083.33671083.333752.36104
95අගලිය ම.වි.9888.8942777.784852.16111
96පල්ලත්තර ම.වි.11981.8277981.824154.977
97අකුරුගොඩ ක.වි.111090.9130872.736154.880
98සී.ඩබ්.ඩබ්.කන්නන්ගර ම.වි191684.21641684.213448.98157
99ශ්‍රී සාසනචන්ද්‍ර ම.වි.221986.36531881.824148.96158
100වත්තහේන සිරි සුචරිත ක.වි.141392.86211071.436852.8101
101පුහුල්වැල්ල ම.ම.වි.17915184.366213474.865557.4958
102අතුරලිය ම.වි.483981.25813981.254353.8587
103හබරත්තවල ක.වි.7685.7156571.436859.1345
104හිත්තැටිය ධර්මරාජ ම.වි.282382.14742382.144051.99114
105හිනිඳූම්ගොඩ විජයානන්ද ක.වි.161487.5491381.254347.22196
106කොටවාය ම.වි.635688.89424774.65652.12113
107ඩඩ්ලි සේනානායක ම.වි.716388.73435070.427154.8578
108විහාරගල 550 ම.වි.8787.5496755451.41125
109දෙමටපිටිය ම.වි.131184.62591076.925052.14112
110පෝරඹ ක.වි.514588.24463772.556252.61103
111මුරුතවෙල ම.වි.282589.293621755449156
112උඩමත්තල ක.වි.131184.62591076.925051.28126
113නාඔටුන්න මිශ්‍ර ක.වි.181688.89421372.226551.25127
114තෙලඹුයාය ක.වි.121083.33671083.333745.56224
115අපරැක්ක ම.වි.2017855714707256.8864
116රෝහණ විදුහල 514690.2313670.597050.34139
117පොල්පගොඩ ම.වි.1059388.57447268.577953.4891
118කිතලගම නැගෙනහිර ක.වි.353188.57442468.577953.4592
119අකුරුගොඩ සේනානි ක.වි.161381.25811381.254348.08176
120අවිත්තාව නාලන්දා ම.වි.665684.85584974.245851.48123
121හියාරෙ නැගෙනහිර ක.වි.181477.781041477.784854.1783
122අඹගහහේන ම.වි.383489.47342771.056949.09155
123පෝද්දිවල ම.වි.1169884.48608371.556753.493
124තුඹේ ක.වි.44100125018159.0348
125අළුපොත්දෙණිය ක.වි.1512809012804448.89161
126පරදුව ආදර්ශ ක.වි232295.6591460.8713052.34105
127රන්තොටුවිල ම.වි.393384.62593076.925046.56209
128විල්පිට ම.වි.635892.06264165.0810150.49138
129හෙන්රි ආරියරත්න ම.වි. (නරවැල්පිට උතුර මවි)2521846520804443.61255
130අරන්වෙල ම.වි.11872.73130872.736162.1225
131ශ්‍රී ධම්මාවාස ම.වි.373389.19392464.8610353.4592
132කාවන්තිස්සපුර ම.වි.8787.5496755444.72233
133ගෝන‍දෙණිය ම.වි.353188.57442262.8612055.7171
134උඩලමත්ත ම.වි.25239227166410851.12130
135මහගල්වැව ක.වි.171588.24461270.597048.04177
136උඩුවිල ක.වි.8787.5496755444.1243
137ගල්ලන්දල ක.වි.11981.8277872.736151.77119
138මණ්ඩාඩුව ම.වි.655889.23384366.159250.81134
139තංගල්ල රාහුල ම.වි.282589.29361967.868549156
140රන්සෑගොඩ උතුර ක.වි.181688.89421372.226544.53236
141වාව්ව ක.වි.44100125018155.5672
142බඹරැන්ද සද්ධර්මරාජ ම.වි.292482.76692172.416450.29140
143පඹුරණ ශාරිපුත්‍ර ම.වි.16413481.717811469.517453.9586
144නාඳුගල ම.වි.262180.77881869.237654.9176
145මොරවක බෞද්ධ ම.වි.292586.21551965.529753.0898
146දෙබරවැව ක.වි.26222184.356318269.477550.81134
147තලල්ල උතුර ධර්මවිජය ම.වි.1098880.73897871.566652.32106
148ඉහළගොඩ සුමංගල ආදර්ශ ක.වි.13311082.71709168.428053.4891
149තලාව ම.වි.514282.35723772.556248.96158
150සාම්මලේ විද්‍යානන්ද ක.වි.141285.71561071.436846.63207
151කම්බුස්සාවල ම.වි.111090.9130763.6411448.92159
152සීනිමෝදර ක.වි.121191.6728758.3313853.395
153බැදිගම ක.වි.7685.7156571.436846.12217
154වැයිහේන සිරි ගුණරතන ම.වි.282382.14741967.868553.0499
155මුතියම්මාගම ක.වි.8787.5496755440.28313
156මී ඇල්ල කරගොඩ ක.වි.9777.78104777.784846.88205
157අම්බල ම.වි.121083.3367866.679152.31107
158සිරි අබේතිස්ස ම.වි. 121083.33679755443.98247
159කැකිරිඕබඩ ම.වි.221777.271091568.188156.8265
160නායිම්බල බණ්ඩත්තර ම.වි.141285.7156964.2910551.98115
161සියඹලාගස්විල ඥානෝදය ක.වි.8787.5496755439.24325
162පල්ලෙගම ම.වි.948287.23516367.029047.47190
163 බටදූව ශ්‍රි රතනජෝති ම.වි.484287.5493062.512351.64121
164ගාලු ම.ම.වි. (ගා/ඕල්සෙන්ට්ස් ම.ම.වි.)12810582.03768767.978450.83133
165අමුගොඩ ම.වි.655584.62594366.159249.83143
166දෙනගම ම.වි.10880907707250.28141
167මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි.1209780.838684707249.32149
168මුස්ලිම් බාලිකා ම.වි. 917178.021036268.138253.9785
169මුරුතගස්පිටිය ම.වි.2520809017688351.78118
170බිංකම ම.වි.272177.781042074.075947.2197
171වැලිවිටිය ම.වි.9777.78104777.784843.13263
172නන්දිමිත්‍ර ම.වි.129751209755448.6169
173බඩබද්ද ම.වි.22100115018148.61168
174ලංකාගම ක.වි.151280901066.679151.85117
175ශ්‍රීපති ම.වි. 554683.64663563.6411451.02131
176වරකපිටිය ම.වි.20157512014707253.1996
177මොරකැටිආර ක.වි.131184.6259969.237644.02246
178මිරිජ්ජවිල ම.වි.211780.95851571.436845.35227
179හිඟුරමුලන ශ්‍රී පේමානන්ද ක.වි.191578.95941368.428050.15142
180රෝහණ ම.වි.1148978.071027767.548851.43124
181හේන්වල ජයතිස්ස විද්‍යාලය131076.92110969.237650.64137
182උඩවැලිවිටිතලාව ම.වි.171694.1214952.9416949.67145
183වතුකන්ද ක.වි.272281.48801762.9611852.26108
184අකුරැස්ස ම.වි.15613083.336710366.039347.23195
185කට්ටකඩුව ක.වි.272592.59221451.8517551.86116
186‍වරාපිටිය ම.වි.453577.781043168.897749.13154
187මිද්දෙණිය ම.වි.1058480907167.628648.09175
188නබඩගස්වැව ම.වි.604981.67794066.679147.28193
189 ක.වි.චමල් රාජපක්‍ෂ ක.වි131076.92110969.237649.15153
190වීදිකන්ද ක.වි.131076.921101076.925041.45292
191උනවටුන ම.වි.705375.711185071.436848.01178
192පල්ලේජූලම්පිටිය ම.වි.191578.95941368.428047.38192
193බෝලාන ම.වි.1108678.181007265.459851.13129
194මොරයාය ම.වි.11872.73130872.736149.23152
195ඇත්කඳුර සීවලි ම.වි.806682.5715163.7511248.44171
196උඩයාල ම.වි.4030751202972.56346.99202
197ගොඩඋඩ ම.වි.433888.37452558.1414147.99179
198අල්-අක්බාර් මුස්ලිම් ම.වි.302583.3367186013350.93132
199තල්පාවිල ම.ම.වි.12510180.8878265.69647.72184
200බෙංගමුව ම.වි.514282.35723262.7512148.86163
201අකුරුබැබිල ක.වි.141178.57971071.436843.95249
202කොකාවල ම.වි.363288.89422055.5615648.84165
203දෙබොක්කාව ම.වි.373081.08832567.578744.65235
204නරවැල්පිට දකුණ ම.ම.වි.625182.26733962.911947.8183
205ලණුමෝදර විඡය ම.වි. 231878.26991565.229949.39148
206තොටගොඩ අත්ථදස්සී ම.වි.129751209755442.06284
207ගිංතොට ම.වි.17413275.8611711767.248948.92159
208පරමානන්ද ම.වි 9888.8942555.5615647.53189
209හෑගල්ල ම.වි. 665177.271094568.188146.23213
210අකුරුගොඩ සිරි රතනජෝති ම.වි.413482.93682560.9812947.62187
211ඉල්මා ම.වි.392974.361212564.110752.93100
212මීගහවෙල ක.වි.54809036013351.28126
213සහිරා ම.වි.191789.4734947.3719054.0984
214මාකඳුර ම.ම.වි.1088679.63926762.0412649.15153
215අලුත්වල ම.වි. 665684.85584060.6113245.35227
216රොටුඹ විජයබා ම.වි.584781.03843662.0712547.57188
217හෙන්නාතොට විද්‍යාවර්ධන ම.වි. 393282.05752564.110744.43238
218පට්ටියපොල ක.වි.22100115018140.28313
219බැරගම ජනපද ක.වි131076.92110861.5412751.72120
220හික්කඩුව මහාමායා බාලිකා ම.වි. 322784.38611959.3813546.14216
221විහාරගල ම.වි.765977.631055065.799446.03218
222පහළ කීඹිය සිරිනිවාස ම.වි171588.24461058.8213742.38276
223කහවත්ත ම.වි.614878.69963963.9310946.65206
224තෙල්ලඹුර දුටුගැමුණු ම.වි.1209478.33987663.3311547.62187
225හල්ලල ම.වි.614878.69963862.312448.21172
226සියඹලාගොඩ නැගෙනහිර ම.වි.181583.33671161.1112844.72233
227උඩුගම ම.වි.1239778.86957359.3513650.78135
228පන්නෙගමුව රාජකීය ම.වි.584577.591063865.529745.28228
229ශ්‍රීමත් අනගාරික ධර්මපාල ම.වි.735676.711114764.3810447.24194
230මාමඩල ම.වි.9672751206062.512350.73136
231කුමාරතුඟු මුනිදස් ම.වි.15912176.111410264.1510647.65186
232මාඳුව ක.වි. 66100135018136.79352
233අ‍භයපුර ක.වි181583.33671266.679136.18363
234සපුගොඩ රතනපාල ක.වි.191473.681261368.428043.97248
235දෙදියගල ක.වි.8675120562.512347.92181
236කඹුරුපිටිය ම.වි.1239173.981237762.612248.77166
237ඕමාර ම.වි.7571.43139457.1414956.7566
238අස්සෆා මුස්ලිම් ක.වි.141071.43139964.2910549.4147
239අතුබොදේ ක.වි.20168090126013344.97232
240ඉගලතලාව ක.වි.22100115018134.72387
241තෙලිජ්ජවිල රාජකීය.ම.වි.15811572.7812910365.1910046.6208
242කෝංගල ම.ම.වි.745472.971284560.8113150.49138
243පැරෑළිය ශ්‍රී ජිනරතන ම.වි. 221881.82771463.6411438.58330
244ශාන්ත අන්තෝනි ම.වි20114371.1414012863.6811348.85164
245දඩල්ල අල්-මුබාරක් ක.වි.1077014866013353.3394
246අම්පේගම ශ්‍රී නන්දසාර ම.වි.1159179.13936758.2613945.57223
247දෙනගම විපුලසාර ම.ම.වි.322371.881351959.3813551.57122
248යටලමත්ත ම.වි.201575120136510242.66271
249වීරවිල ම.වි.191578.95941157.8914345.74221
250බෙවර්ලි දෙමළ ක.වි20199511105018137.36345
251අලපලාදෙණිය ම.වි.644570.311464265.639546.38210
252ගෝනපීනුවල සාරාලංකාර ම.වි. 17412672.4113211163.7911146.12217
253යටගල ම.වි.26019675.3811916061.5412745.07231
254අල්මිනා ම.වි.15128090853.3316747.96180
255අහංගම ශාරිපුත්‍ර ම.වි.654873.85125396013347.19198
256ලුණම දුටුගැමුණු ක.වි.322578.131011856.2515446.28212
257මාලිම්බඩ ශ්‍රී සුමේධ ම.වි.816276.541124758.0214245.93219
258ඕවිටිගමුව ක.වි.302480901756.6715143.77254
259උඩගොමඩිය ක.වි.30279032124022150.28141
260කැටියපේ ම.වි.191473.681261157.8914348.68167
261අක්මීමන ම.වි.362672.221332363.8911044.04245
262පහළගම ක.වි.13969.23155969.237641.67289
263උඩුකාව ක.වි.12866.67166866.679146.3211
264කඩොල්ගල්ල ක.වි.191368.421601263.1611647.89182
265බඹරවාන ක.වි.161168.751581062.512348.09175
266බෙලිදෙණිය ම.වි.141071.431391071.436836.31360
267පල්ලාවෙල ම.වි.6583.336735018145.28228
268දබරැල්ල ම.වි.604473.331273558.3313846.97203
269ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ ම.වි916571.431395358.2414048.91160
270විද්‍යාදර්ශ ක.වි.20168090115515842.84268
271අඟුලුගහ ම.වි.533871.71383056.615249.25151
272කිරිලිපන ක.වි.312477.421071754.8416045.23229
273දොරපෙ ම.වි.594779.66912949.1518248.15173
274නායකවත්ත රාජපක්ෂ ක.වි.161168.751581062.512345.49225
275කුඩාබෝලාන පඤ්ඤාසීහ ම.වි.534177.361083056.615242.22283
276ඌරගහ ම.වි.20214571.7813712159.913444.38239
277දම්මුල්ලගොඩ ක.වි.331001133.3323942.59272
278දොළහේන ක.වි.3266.67166266.679142.59272
279සියාරපිටිය ම.වි.141392.8621642.8621139.48321
280මිරිස්වත්ත ම.වි.1147969.31546657.8914347.89182
281වැලිගම අන්නුර් මුස්ලිම් ම.වි.181266.671661161.1112847.07199
282ශාන්ත මැතිව්ස් ද්වීභාෂා ක.වි.805872.5131486013342.25281
283ඉහළගොඩ විජය ම.වි.8562.5178562.512349.65146
284වලකන්ද ම.වි.12866.67166758.3313849.31150
285මිරිස්වත්ත මුතුමාල ක.වි.12866.67166866.679140.28313
286 නිහිළුව ම.වි493469.391532857.1414947.03200
287ගෝනගල ම.වි.1178471.791366454.716147.02201
288ජේ.ආර්.එස්. ද අල්මේදා ම.වි.463576.091152656.5215340.77303
289ගොඩපිටිය සදාත් ම.වි.372567.571642156.7615048.87162
290කනහලාගම ක.වි.6583.336735018139.81317
291තිත්තගල්ල අටානිකිත ක.වි. 241770.831431354.1716348.14174
292මිගහජදුර ම.වි.463269.571512963.0411740.34312
293 කඳුරුපොකුණ ශ්‍රී පියදස්සී ම.වි.12975120758.3313839.49320
294කොළවෙනිගම ම.වි.251872134156013340.81302
295ගුරුගොඩැල්ල වීරසිංහ ක.වි.161275120956.2515441.15299
296රන්මිහිතැන්න ක.වි.54809024022152.22109
297නින්දාන ම.වි. 684769.121563957.3514845.68222
298තලල්ල දකුණ ම.වි.402972.51312357.514741.64290
299ගොඩපිටිය ක.වි.906471.111415257.7814442.31279
300අගලබඩ ක.වි.8562.5178562.512345.83220
301බැමිණියන්විල ක.වි.7571.43139457.1414942.06284
302ගැටමාන්න දකුණ ම.වි.3021701481756.6715143.87252
303ගණේගොඩ ම.වි.463576.091152452.1717342.26280
304කහදූව ම.වි.695681.16823347.8318641.46291
305කළහෙ ශ්‍රි සුමංගලෝදය ම.වි.1288868.751587155.4715746.19214
306රන්දොඹ් දම්නද ක.වි. 15128090746.6719443.52257
307සුගතපාල ගොඩවත්ත ක.වි.11981.8277545.4520042.68270
308දික්කුඹුර ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ ම.වි.19713769.5415211055.8415544.48237
309නිදන්ගල ක.වි.191368.421601157.8914342.98265
310මැදවැලෑන ම.වි.141071.43139964.2910533.33414
311ඇහැලපේ විද්‍යාරාජ ම.වි.634571.431393453.9716443.29261
312හොරවින්න ම.වි.201470148126013338.42333
313සිද්ධාර්ථ ම.ම.වි. 624470.971423454.8416041.29295
314පස්ගොඩ ම.වි.463678.26992043.4820945.15230
315සාමෝදාගම ක.වි.13861.54183861.5412743.8253
316බන්දුල සේනාධීර ම.වි.402870148225515841.81287
317රන්න ම.වි.17212069.771499253.4916543.5258
318ගන්දර ම.වි.514486.27541937.2522942.87267
319නතුවල ක.වි.7685.7156342.8621137.7341
320මුල්ගිරිගල ම.වි.437512025018141.18298
321තලාව ක.වි.8562.5178562.512340.97301
322තාරපේරිය ක.වි.3266.67166266.679132.41422
323දෙවිනුවර සරණපාල ක.වි.251976116124818541.26296
324ඉලුක්පිටිය ක.වි.437512025018140.28313
325කඩිහිංගල ම.වි. 11763.64175654.5516246.94204
326කළුබෝවිටියන ම.වි.584170.69144295018144.3240
327ඕකන්දයාය ම.වි.181161.111851055.5615647.7185
328ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස ක.වි. 825465.851674554.8815943.4259
329ලේල්වල ක.වි141071.4313975018142.26280
330ගිංතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි. 151173.33127746.6719442.35277
331වැටිය ධර්මපාල ම.වි.1227964.751716553.2816844.16242
332මාපලගම ම.ම.වි.231773.911241252.1717335.51372
333මාරඹ ම.වි.573866.671663357.8914336.86351
334ආනන්ද විජය ක.වි.151066.67166853.3316741.29295
335පිටදෙණිය ම.වි.312064.521721651.6117644.66234
336වේරගොඩ විජයබා ම.වි. 674567.161653552.2417240.81302
337පිටබැද්දර ම.වි.15210669.741507348.0318442.39275
338මාගම ම.වි.583865.521693153.4516641.02300
339බතීගම ම.වි.211780.9585838.122540.76304
340ග්‍රාමිණී ම.වි. 536019036013339.44322
341හබරකඩ ධර්මපාල ක.වි.8562.5178562.512334.38392
342ශ්‍රී විමලබුද්ධි ම.වි. 372670.271471643.2421045.4226
343සුධර්මා ම.වි.644265.63168325018142.72269
344මහාබෝධි ම.වි.151066.67166853.3316738.15338
345කැටවල ක.වි.13131001215.3827142.52273
346දෑරංගල ම.වි.382668.421601744.7420243.92250
347පිලාන විද්‍යාර්ථෝදය ම.වි.1027068.63159515018138.17336
348ගුරුකන්ද ම.වි.231460.871861252.1717343.01264
349කිතුලම්පිටිය ආනන්ද ම.වි.332163.641751751.5217740.56307
350ගුරුවල ක.වි.141071.43139642.8621141.39294
351බමුණුගම ම.වි.342470.591451441.1821943.91251
352ඌරල ක.වි.161168.75158743.7520742.96266
353උපාලි විජයවර්ධන ක.වි.13969.23155646.1519640.09315
354බෝදරකන්ද රතනජෝති ක.වි.536019036013335379
355බෙරලපනාතර ම.වි.1107063.641755650.9118040.42310
356උනන්විටිය ශ්‍රී රේවත ම.වි.171376.47113741.1821936.92350
357කරතොට ක.වි.7571.43139342.8621140.08316
358හ‍ත්පෝරුව ක.වි.201260190115515839.04328
359ඔයගාව රණවරනාවැව ක.වි.312374.191221341.9421637.88339
360බෝධිරාජ ම.වි. 332060.611891957.5814635.37375
361මාමඩවිල මලියදේව ම.වි.362877.781041336.1123539.58319
362කොටවිල ශ්‍රී රතනපාල ම.වි.271659.261921451.8517542.23282
363හීනටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි.745067.571643445.9519739.58319
364කටුකුරුන්ද ධාර්මික ම.වි.906167.781634145.5619939.68318
365අත්තනයාල ම.වි.191157.891991052.6317142.4274
366මාගෙදර ම.වි.1046259.621915552.8817040.36311
367කීරිපිටිය ක.වි.6583.3367233.3323936.11364
368ශ්‍රි දේවානන්ද ම.වි.845869.051573642.8621140.74305
369ලබුහේන්ගොඩ ක.වි.12975120433.3323944.17241
370උණාකූරුව ක.වි.661001116.6727035.65370
371විතාරන්දෙණිය ම.වි.261661.54183135018140.45309
372අනගාරික ධර්මපාල ක.වි.11763.64175545.4520042.68270
373කඹුරුගමුව ම.වි.1016362.381795251.4917837.72340
374අම්බලන්තොට ම.වි.945861.71824952.1317437.63342
375මීගස්ආර ම.වි.493061.221842551.0217939.21326
376කහව රතනසාර ම.වි. 13969.23155538.4622443.38260
377මහගොඩ ක.වි.261557.692001557.6914534.76386
378තලපත්කන්ද ක.වි.15960190746.6719443.18262
379කිවුල ක.වි.20136517094520139.39324
380වැල්හේන්ගොඩ ශ්‍රී ගුණරතන ක.වි. 362466.671661541.6721740.73306
381එම්.ඩී.යාපා ම.වි.281967.861621346.4319534.56389
382රන්න වාඩියගොඩ ක.වි.14964.29173642.8621141.67289
383සමන්පුර ම.වි.292172.411321137.9322638.48331
384තල්වත්ත අභිනව ක.වි.12758.3319765018140.51308
385වතුරවෙල ගාමිණී ක.වි. 7571.43139342.8621134.13397
386අම්පෙ ක.වි. 7457.14201457.1414934.13397
387දංගෙදර ජයවර්ධන ම.වි.221463.64175940.9122043.59256
388හපුගල ම.වි.1026260.781874847.0619340.26314
389රිටිගහයාය ම.වි.442863.641752147.7318836.29361
390බඳගිරිය ම.වි.653756.922023046.1519644.05244
391ඕලුආර බණ්ඩාරනායක ක.වි.7457.14201457.1414932.66419
392ගලගම ම.වි.11763.64175545.4520037.63342
393බුන්දල ක.වි.8675120337.522834.03399
394බටපොල ම.ම.වි. 1639960.741887747.2419138.46332
395රුක්මල්පිටිය ක.වි.9777.78104333.3323935.19376
396තංගල්ල මුස්ලිම් ක.වි.3266.67166133.3323946.3211
397කන්දෙගොඩ ම.වි. 14964.29173642.8621139.11327
398හෙට්ටියාවල නැගෙනහිර ම.වි.171058.82194952.9416934.21396
399ඊරියතොට ම.වි.221568.18161836.3623441.41293
400කොරඹුරුවාන ම.වි.211466.67166942.8621136.38357
401කුඩාගොඩ ක.වි.181477.78104527.7825140.28313
402තලංගහවත්ත සරස්වතී දෙමළ ක.වි.20136517094520135.42374
403උස්වතුන් හසනා විද්‍යාලය 422764.291731842.8621138.26335
404රැකව ක.වි.7571.43139342.8621131.05436
405පෝරුතොට ශ්‍රී මේධංකර ම.වි.271866.671661244.4420533.89401
406හිඟුරකන්ද ම.වි.181055.562071055.5615633.85402
407ඕපාත ම.වි.844958.331974047.6218938.41334
408හල්විටිගල ශාරිපුත්‍ර ම.වි.13861.54183646.1519636.42356
409මීපාවිට ක.වි.9666.67166333.3323943.52257
410ඔසුවින්න ක.වි.11763.64175545.4520034.34393
411බැදිගම්තොට ක.වි.191052.632151052.6317137.5344
412බෝපගොඩ සුගීෂ්වර ම.වි.241562.51781145.8319834.4391
413මලිදුව ම.වි.291758.621961448.2818334.98381
414මිරිස්ස ම.ම.වි.472961.71822144.6820335.45373
415බටුවන්ගල ම.වි.231669.57151834.7823837.5344
416දෙල්ලව ම.වි.412356.12051843.920641.85286
417නරාවල ම.වි.261453.852101246.1519641.74288
418පොල්වතුමෝදර ම.වි.241562.51781041.6721737.02348
419දෙනිපිටිය ම.වි.673958.211983247.7618735.07378
420බෙරලිහෙල ක.වි.261661.541831142.3121337.12347
421හීනටිය ක.වි. 181055.5620795018135.09377
422මෙදේරිපිටිය ක.වි.15853.33212853.3316733.77403
423නියාගම විජිත ම.වි.341955.88206175018133.75404
424දෙනිය පිංගම ක.වි.1066019055018129.49454
425පලපොත ම.වි.635022235018139.42323
426රොටවල ක.වි.6466.6716635018122.69497
427බෝපිටිය විමලවංශ ක.වි.362261.111851541.6721736.34358
428නබදව ශ්‍රී සුමංගල ම.වි.4527601901737.7822741.21297
429පලොල්පිටිය ම.වි.215022215018138.89329
430සිරි පඤ්ඤාලංකාර ක.වි.271659.261921037.0423042.33278
431වැලිදෙණිය ක.වි.7457.14201342.8621137.7341
432දියකිතුල්කන්ද ක.වි.1110010028137.5344
433නාවිමන මහාරාජ ම.වි.437512012525937.5344
434මුරවැසිහේන ම.වි281864.291731139.2922233.7406
435පරගල ක.වි.867512022525937.15346
436මාදම්පා ම.ම.වි. 1076358.881934542.0621535.66369
437එම්.ආර්. තාසිම් මුස්ලිම් ක.වි6466.67166233.3323936.57354
438පනාකඩුව ක.වි.13753.85210646.1519636.54355
439වැදිගම්වැව ක.වි13969.23155430.7724636.42356
440උස්වැව ක.වි.13861.54183538.4622436.32359
441ගෝනදෙණිය ක.වි.13753.85210646.1519636.21362
442තිස්සමහාරාම ම.වි.874652.872144147.1319236.1365
443වටරැක ශ්‍රි සෝභිත ක.වි.1110010028136.11364
444වල්පොල ගුණතිලක ක.වි.8562.5178337.522835.76368
445නලගම මුස්ලිම් ක.වි.3266.67166133.3323935.19376
446වකමුල්ල ක.වි.3266.67166133.3323935.19376
447විලයාල ක. විද්‍යාලය211466.67166733.3323934.95382
448හිනිදුම මල්ලිකා ම.වි.362261.111851336.1123537.62343
449හල්පතොට ක.වි.13753.85210538.4622441.96285
450හම්මෑලිය ක.වි.161062.5178637.522834.27395
451ගොම්බද්දල විජයබා ක.වි.13861.54183538.4622433.97400
452දීයගහ නැගෙනහිර ක.වි.6466.67166233.3323933.65407
453තල්අරඹ ශ්‍රී ඉන්ද්‍රසාර ක.වි.1066019044022133.43411
454මහානාම ම.වි.713853.522113143.6620836.11364
455වලවෙවත්ත ම.වි.171058.82194741.1821932.57420
456ඕල්කට් ම.වි.874855.172083742.5321234.83384
457ජඳුර ක.වි.271555.562071244.4420532.37423
458දෙහිගහලන්ද ම.වි.523057.692002038.4622436.03366
459කීඹිය ගාමිණී ම.වි.17952.94213847.0619332.12425
460කැටන්දොල ක.වි.1596019064022131.85427
461අනුරුද්ධ ක.වි.462758.71951736.9623135.82367
462මහසෙන්පුර ම.වි.562951.792192544.6420434.98381
463බෙරලිහෙල ම.වි.221672.73130522.7326335.59371
464මලිදූව ශාරිපුත්‍ර ම.වි. 332060.611891236.3623433.56409
465බටඅත දකුණ ක.වි.1055022255018130.34442
466නාකුළුගමුව ගාමිණී ම.වි.824656.12053441.4621832.76418
467ගින්නලිය ම.වි.482858.331971837.522834.31394
468මහහීල්ල දකුණ ඊශ්වර ක.වි.11872.73130218.1826838.89329
469රොන්නදූව ක.වි. 635022235018129.81450
470ශ්‍රී ධම්මදස්සි ම.වි261453.852101142.3121333.59408
471වැලිගත්ත ම.වි.425022225018129.29456
472හේනෙගම ක.වි.281864.29173828.5724936.31360
473නෙටොල්පිටිය ගැමුණු ම.වි.694362.321802231.8824234.99380
474ගිණිමැල්ලගහ ම.වි.251352217104022137349
475මිහිරිපැන්න ධම්මරතන ම.වි. 7457.14201342.8621128.23463
476හව්පෙ ම.වි.171058.82194635.2923633.72405
477ඇත්ගාල්මුල්ල ක.වි.215022215018127.78466
478හත්තොටුව ක.වි.3266.67166133.3323927.78466
479නවදගල ම.වි.432762.791771227.9125036.71353
480අන්දරවැව ධර්මදුත ම.වි.261453.852101142.3121331.12433
481කනංකෙ සිරිපැරකුම්බා ම.ම.වි.805163.75174243024733.15415
482අඟුල්මඩුව ක.වි.1265022265018126.39471
483වටගෙදරමුල්ල ක.වි.215022215018126.39471
484දෙනගම නැගෙනහිර ක.වි.2210010028126.39471
485දෙනියාය රාජපක්ෂ ම.වි.714056.342032636.6223333417
486ලේල්වල ගිගුම්මඩුව ක.වි.11981.827719.0927734.34393
487ශාන්ත මරියා ම.වි.171058.82194635.2923631.08435
488කහඳ ම.වි.271348.152261244.4420532.37423
489රන්සෑගොඩ දකුණ ක.වි13861.54183430.7724632.48421
490වෑකදවල ජනපද ම. වි.231252.17216939.1322333.45410
491ශ්‍රි රෝහණ ක.වි.271762.96176725.9325734.52390
492පිටවල්ගමුව ක.වි.1055022244022133.06416
493රෝහණ ම.වි.291862.07181827.5925233.4412
494වැලිහේන ක.වි.11654.55209436.3623431.57430
495ඉත්තදෙමළිය ම.වි.8450222337.522834.38392
496කිරිපෙද්ද ක.වි.635022235018121.76501
497ඇල්ලගල ක.වි.1055022244022131.39431
498විද්‍යාර්ථ ම.වි.231252.17216834.7823834.11398
499ගැමුණුපුර ක.වි.16956.25204637.522826.96468
500නිමලව ක.වි.151066.6716632026533.15415
501ගණේගම ශ්‍රි රතනසාර ම.වි.291551.722201137.9322629.98448
502පල්ලෙමලල ක.වි.191157.89199526.3225634.8385
503ශ්‍රී ධර්මාලංකාර ම.වි.3015502221033.3323934.89383
504වැල්ලෙතොට සුගතානන්ද ම.වි.4422502221636.3623431.75428
505පතිරාජ ම.වි. 8450222337.522830.56439
506සිටිනාමළුව ක.වි.7342.86234342.8621132.26424
507බෝධිමළුව ක.වි.1066019033024727.78466
508විහාරහේන ක.වි.7457.14201228.5724931.75428
509තුන්දූව මුස්ලිම් ම.වි.15853.33212533.3323930.37441
510කන්දෙවත්ත අල්-මිරාන් ක.වි.13753.85210430.7724632.05426
511ලේල්වල වික්‍රමසිංහ ක.වි.6350222233.3323931.02437
512රාජපක්‍ෂ ම.වි. 864248.842232731.424533.38413
513තිත්තගල්ල දොඹගොඩ ම.වි.19842.11235842.1121429.32455
514දම්පහල ක.වි.291758.62196724.1426130.08446
515දිවිතුර ධම්මතිලක ම.වි.271451.85218829.6324830.71438
516ගොඩකුඹුර ක.වි.6583.33670028128.7459
517තලපලකන්ද ක.වි.536019012026531.67429
518අංකොක්කාවල ශ්‍රි සුමංගල ම.වි.1044023844022131.25432
519තලහිටියාගොඩ පරාක්‍රම ක.වි.425022212525936.11364
520ධර්මාලෝක ක.වි.1044023844022131.11434
521ධාරුල් උලුම් ම.වි.9444.44233333.3323933.33414
522වීරියගම ම.වි.412048.782241331.7124330.48440
523තෙලුල්ල ක.වි.422047.622271228.5724934.62388
524අන්ගුන්න බදුල්ල ක.වි.7342.86234228.5724938.16337
525බොනවිස්ටා ම.වි. 6350222233.3323925.94473
526කැරෑදෙණිය ක.වි.6466.67166116.6727025.46476
527දෙද්දුවාවල ක.වි.524023824022128.33462
528කොක්මාදුව ක.වි.2094523273523728.21464
529මාබොටුවන ක.වි.19842.11235736.8423228.7459
530පහළ අන්දරවැව ක.වි.9444.44233333.3323929.63452
531මිදිගම ම.වි.261350222726.9225530447
532අක්කර විස්ස ක.වි. 13538.46240538.4622429.57453
533කන්දෙගොඩ ක.වි.1044023844022125.56475
534ගැටමාන්න උතුර ක.වි.3133.33245133.3323938.89329
535වැලිකැටිය ක.වි.14642.86234428.5724931.75428
536කරගොඩ උයන්ගොඩ ම.වි.492551.022211224.4926026.31472
537මාලිම්බඩ උතුර ම.වි.11545.45231327.2725328.57460
538වැලිපටන්විල ම.වි.311341.942361032.2624025.46476
539ශ්‍රී ධීරානන්ද ම.වි. 25104023883224127.58467
540ඕමත්ත ම.වි.425022212525924.29484
541හැන්ෆර්ඩ් දෙමළ ක.වි.422457.14201511.927430.13444
542බලගොඩ ම.වි.261246.15229623.0826229.96449
543මඩකුඹුර ම.වි.1275240.942374031.524426.74469
544මොටාගෙදර බණ්ඩාරනායක ම.වි.351645.71230925.7125826.67470
545නාරංඕවිට සුමනසිරි ම.වි.8562.51780028135.42374
546කයිකාවල ශ්‍රී රේවත ක.වි.18844.44233422.2226430.25443
547ගජනායකගම ක.වි.6233.33245233.3323930447
548දෙල්පෝන ශ්‍රී ගිරිමානන්ද ක.වි.3266.671660028129458
549කිරින්ද මුස්ලිම් ම.වි.311548.39225619.3526627.87465
550උල්ලල ම.වි.2094523252525924.86481
551එන්සල්වත්ත දෙමළ ක.විද්‍යාලය15746.6722832026525.19479
552කිරිබතාවිල ක.වි8337.524222525928.47461
553හිපන්වත්ත ක.වි.6233.33245233.3323924.07486
554බූස්ස ම.වි. 3133.33245133.3323924.04487
555මාමනදොල ක.වි.524023812026530.11445
556රඹුක්කැටිය ක.වි.261246.15229415.3827127.58467
557මණ්ඩලපුර ක.වි.11545.45231218.1826824.24485
558පලල්ල ක.වි.3133.33245133.3323920.37502
559කිරිවැල්දොල ක.වි.6233.33245233.3323920.28503
560මැදවල විජය ක.වි. 524023812026525480
561කුලීගොඩ සුමන ක.වි. 371335.142441027.0325422.58498
562ශ්‍රී ඉන්ද්‍රරතන ක.වි.8450222112.527322.22500
563ගොඩවෙල ක.වි.7342.86234114.2927225.4477
564දිවිතුර දෙමල ක.වි.16956.252040028125.7474
565තල්ගස්වල දෙමළ ක.වි.1265022218.3327823.15494
566යක්ගස්මුල්ල අල්-අමීර් මුස්ලිම් ම.වි.7342.86234114.2927223.81488
567හේමචන්ද්‍ර ගුණසේකර වි.21838.1241419.0526723.65491
568ලුණුගම්වෙහෙර ම.වි.461839.13239817.3926923.31493
569සුල්තානාගොඩ ම.වි.822524922525929.64451
570තණබද්දෙගම ක.වි.21502220028129.17457
571කෝන්කරහේන ක.වි.13538.46240215.3827123.72489
572බඳගිරිය මුස්ලිම් ක.වි.42502220028126.39471
573මැකිලියතැන්න ක.වි.8337.5242112.527325.36478
574බැරගම ක.වි16531.2524642525918.18511
575පුස්තෝමුල්ල ක.වි.18633.33245316.6727023.69490
576ගල්පමුණ ක.වි.412524912525923.61492
577මීගහගොඩ ක.වි.14642.8623417.1427923.14495
578ඉහළ විටියල ශ්‍රි ගුණරතන ක.වි.822524922525922.5499
579තිස්සපුර ක.වි.11327.27248218.1826824.73482
580නාවල ක.වි.412524912525920.14504
581පින්නදුව ජයන්ති ම.වි.8337.5242112.527319.29508
582කහඳමෝදර ක.වි.8337.5242112.527316.55519
583ධම්මසාර ක.වි.21502220028115.28520
584හුලංදාව දෙමළ ම.වි.19736.84243210.5327616.76518
585ගොන්නොරුව ක.වි.2052524942026517.37515
586නාවිමන උතුර ක.වි.8225249112.527324.65483
587නාරංඕවිට පොරවගම ම.වි.7342.862340028118.03513
588රුවන්වැල්ල ක.වි.512025112026518.89509
589ශ්‍රී පියරතන ක.වි.512025112026518.89509
590කැටැන්දොල ක.වි.52402380028117.05517
591ග‍ඟේයාය ක.වි.6116.67252116.6727023.08496
592වැවහමන්දුව වනිගසේකර ම.වි.3133.332450028122.22500
593මුලන ම.වි.21628.5724714.7628019.62507
594කිරින්ද මුස්ලිම් ක.වි.41252490028127.78466
595කරඹගල්මුල්ල ක.වි.6233.332450028118.06512
596අනින්කන්ද දෙමළ ක.වි.9222.22250111.1127517.9514
597සිරි පියරතන ක.වි.9222.22250111.1127517.28516
598වේහැල්ල ක.වි.82252490028119.79505
599ඉඹුල්ගොඩ ක.වි.9111.11253111.1127519.75506
600මාරකොල්ලිය ක.වි.51202510028113.64521
601ඕවිලාන ක.වි.3002540028118.52510
602තලහගම ක.වි.8002540028111.11522
603උනැල්ල ජයන්ති ක.වි.500254002815.88523
604ඇල්ලෙවෙල ක.වි.200254002814.17524
එකතුව 21078 15696 74.47   12599 59.77   46.44