අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
ජාතික පාසල්
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1සුජාතා බාලිකා විද්‍යාලය40839997.79138995.34185.591
2සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය32231196.58230394.1282.212
3රාහුල විද්‍යාලය40838995.34337391.42378.573
4සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය31528590.48626283.17469.284
5මින්හාත් ජාතික පාසල40389543177.5862.156
6විජිත ම.ම.වි.22320391.03518582.96559.997
7මාතර ම.ම.වි.35731788.8728980.95663.595
8සාන්ත සර්වේෂස් විද්‍යාලය20217586.63815777.72758.98
9ශ්‍රී සුමංගල බාලිකා විද්‍යාලය24920080.32916666.671054.599
10අර්ෆා ම.ම.වි.1189177.12107966.95951.2710
11සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය195117601210352.821140.2111
12දෙවිනුවර ම.ම.වි.352468.571114401238.5712
එකතුව 2872 2549 88.75   2351 81.86   67.79