අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
වලස්මුල්ල
කොට්ඨාසය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය කොට්ඨාසය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1වලස්මුල්ල1567140789.791130483.22164.921
2කටුවන91675482.31263869.65250.392
එකතුව 2483 2161 87.03   1942 78.21   59.58  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ජාතික පාසල්1108103993.77199389.62171.611
2පළාත් පාසල්1375112281.6294969.02249.812
එකතුව 2483 2161 87.03   1942 78.21   59.58  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
11 AB වර්ගය49341283.57137175.25152.841
21 C වර්ගය54544381.28237468.62248.82
32 වර්ගය33726779.23320460.53347.033
එකතුව 1375 1122 81.6   949 69.02   49.81  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය - වලස්මුල්ල කලාපය
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 2475 2331 94.18 78.93
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 7 5 71.43 35.71
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 2476 2350 94.91 65.91
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 7 5 71.43 25
31 ඉංග්‍රීසි 2476 1395 56.34 28.69
32 ගණිතය 2474 2003 80.96 52.49
33 ඉතිහාසය 2481 2309 93.07 61.68
34 විද්‍යාව 2476 2188 88.37 53.22
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 408 407 99.75 65.44
41 සංගීතය - අපරදිග 1 1 100 75
43 චිත්‍ර 1001 973 97.2 52.17
44 නැටුම් - දේශීය 384 380 98.96 58.14
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 167 150 89.82 45.81
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 410 406 99.02 85.61
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 22 21 95.45 45.45
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 591 583 98.65 64.76
61 භූගෝල විද්‍යාව 642 621 96.73 67.06
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 989 943 95.35 66.73
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 102 97 95.1 60.29
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 8 8 100 68.75
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 147 147 100 91.5
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 787 780 99.11 83.96
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 443 418 94.36 60.33
84 ශිල්ප කලා 24 24 100 73.96
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 251 230 91.63 47.31
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 851 827 97.18 75.76
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 43 42 97.67 51.16
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 49 44 89.8 40.82
89 නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය 22 20 90.91 38.64
90 නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය 4 2 50 25
92 විද්‍යුත් ලේඛනකරණය හා ලඝුලේඛනය 6 5 83.33 33.33