අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
තංගල්ල
කොට්ඨාසය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය කොට්ඨාසය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1බෙලිඅත්ත81368684.38162276.51158.21
2අඟුණුකොළපැලැස්ස60048580.83243071.67251.482
3තංගල්ල101682180.81368867.72351.233
එකතුව 2429 1992 82.01   1740 71.63   53.63  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ජාතික පාසල්80274693.02170988.4166.741
2පළාත් පාසල්1627124676.582103163.37247.142
එකතුව 2429 1992 82.01   1740 71.63   53.63  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
11 AB වර්ගය60546076.03339565.29148.711
21 C වර්ගය47536977.68129662.32246.362
32 වර්ගය54741776.23234062.16346.093
එකතුව 1627 1246 76.58   1031 63.37   47.14  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය - තංගල්ල කලාපය
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 2402 2191 91.22 74.28
14 කතෝලික ධර්මය 7 7 100 82.14
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 14 9 64.29 32.14
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 2419 2233 92.31 63.36
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 6 4 66.67 37.5
31 ඉංග්‍රීසි 2422 1226 50.62 22.62
32 ගණිතය 2422 1819 75.1 44.34
33 ඉතිහාසය 2428 2151 88.59 55.88
34 විද්‍යාව 2423 2072 85.51 47.21
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 380 370 97.37 56.64
43 චිත්‍ර 974 935 96 50.03
44 නැටුම් - දේශීය 444 416 93.69 48.82
45 නැටුම් - භරත 2 2 100 62.5
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 91 90 98.9 54.67
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 262 258 98.47 81.58
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 126 123 97.62 57.54
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 666 644 96.7 56.38
61 භූගෝල විද්‍යාව 434 418 96.31 64.46
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 1013 938 92.6 58.84
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 173 161 93.06 55.64
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 6 6 100 75
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 126 126 100 89.88
68 සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ප්‍රංශ 1 1 100 25
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 620 614 99.03 81.17
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 513 451 87.91 51.02
82 ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය 66 64 96.97 45.45
84 ශිල්ප කලා 11 11 100 88.64
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 299 266 88.96 42.73
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 892 868 97.31 73.46
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 6 6 100 58.33
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 16 15 93.75 64.06
90 නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය 4 2 50 12.5