අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
හම්බන්තොට
කොට්ඨාසය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය කොට්ඨාසය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1තිස්සමහාරාමය118992577.8178666.11152.081
2සූරියවැව58444776.54237163.53247.93
3අම්බලන්තොට123291774.43376762.26347.932
4හම්බන්තොට68349472.33439958.42447.264
5ලුණුගම්වෙහෙර26117767.82511142.53537.35
එකතුව 3949 2960 74.96   2434 61.64   48.36  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ජාතික පාසල්1470127486.671112476.46159.781
2පළාත් පාසල්2479168668.012131052.84241.552
එකතුව 3949 2960 74.96   2434 61.64   48.36  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
12 වර්ගය91364470.54149153.78241.912
21 AB වර්ගය55737166.61230554.76142.631
31 C වර්ගය100967166.5351450.94340.633
එකතුව 2479 1686 68.01   1310 52.84   41.55  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය - හම්බන්තොට කලාපය
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 3749 3235 86.29 70
14 කතෝලික ධර්මය 1 1 100 50
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 195 178 91.28 56.92
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 3809 3448 90.52 58.26
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 133 117 87.97 50.19
31 ඉංග්‍රීසි 3934 1872 47.59 21.49
32 ගණිතය 3920 2571 65.59 37.7
33 ඉතිහාසය 3944 3275 83.04 48.66
34 විද්‍යාව 3932 3044 77.42 39.96
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 733 708 96.59 54.57
43 චිත්‍ර 1498 1394 93.06 49.5
44 නැටුම් - දේශීය 703 643 91.47 45.41
45 නැටුම් - භරත 1 1 100 50
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 69 59 85.51 39.86
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 268 245 91.42 71.36
48 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ 23 23 100 93.48
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 294 288 97.96 52.21
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 900 877 97.44 56.42
61 භූගෝල විද්‍යාව 646 624 96.59 65.52
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 2029 1884 92.85 56.57
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 137 106 77.37 35.22
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 120 118 98.33 71.67
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 92 92 100 83.7
70 සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - හින්දි 7 7 100 39.29
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 916 890 97.16 71.81
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 820 641 78.17 38.69
82 ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය 8 8 100 37.5
84 ශිල්ප කලා 8 8 100 84.38
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 395 336 85.06 40.32
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 1754 1689 96.29 67.39
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 9 6 66.67 22.22
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 26 25 96.15 40.38
89 නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය 7 5 71.43 32.14