අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
දෙනියාය
කොට්ඨාසය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය කොට්ඨාසය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1කොටපොල99875475.55161761.82147.881
2පස්ගොඩ73455074.93241856.95245.613
3මොරවක43332374.6324255.89346.172
එකතුව 2165 1627 75.15   1277 58.98   46.77  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ජාතික පාසල්72858279.95152872.53154.651
2පළාත් පාසල්1437104572.72274952.12242.762
එකතුව 2165 1627 75.15   1277 58.98   46.77  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
11 C වර්ගය93569173.9150053.48143.362
21 AB වර්ගය21615169.91311553.24243.581
32 වර්ගය28620370.98213446.85340.213
එකතුව 1437 1045 72.72   749 52.12   42.76  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය - දෙනියාය කලාපය
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 2054 1810 88.12 70.35
12 ශෛවනරි 80 66 82.5 43.75
14 කතෝලික ධර්මය 21 20 95.24 66.67
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 2063 1894 91.81 59.89
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 101 81 80.2 39.36
31 ඉංග්‍රීසි 2161 759 35.12 15.9
32 ගණිතය 2162 1328 61.42 33.31
33 ඉතිහාසය 2163 1786 82.57 47.01
34 විද්‍යාව 2162 1530 70.77 34.41
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 387 376 97.16 58.85
42 සංගීතය - කර්ණාටක 27 27 100 51.85
43 චිත්‍ර 800 750 93.75 43.94
44 නැටුම් - දේශීය 350 337 96.29 52.79
45 නැටුම් - භරත 1 1 100 100
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 6 6 100 58.33
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 200 198 99 83.25
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 205 204 99.51 52.8
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 550 526 95.64 52.82
61 භූගෝල විද්‍යාව 525 514 97.9 59.71
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 918 811 88.34 50.93
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 23 22 95.65 64.13
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 68 52 76.47 44.85
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 63 63 100 85.71
69 සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ජර්මන් 9 3 33.33 13.89
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 312 299 95.83 73.13
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 510 476 93.33 57.84
84 ශිල්ප කලා 7 7 100 85.71
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 323 302 93.5 49.85
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 984 952 96.75 66.49
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 17 15 88.24 48.53
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 5 5 100 70
90 නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය 7 4 57.14 14.29