අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
මුලටියන
කොට්ඨාසය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය කොට්ඨාසය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1හක්මණ43536283.22131772.87153.162
2තිහගොඩ31124679.1322572.35251.723
3කඹුරුපිටිය80964479.6254367.12353.171
4මුලටියන60447278.15439064.57450.944
එකතුව 2159 1724 79.85   1475 68.32   52.33  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ජාතික පාසල්59749382.58145676.38158.341
2පළාත් පාසල්1562123178.812101965.24250.052
එකතුව 2159 1724 79.85   1475 68.32   52.33  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
11 AB වර්ගය71060184.65153875.77155.481
22 වර්ගය45133774.72226759.2246.552
31 C වර්ගය40129373.07321453.37344.373
එකතුව 1562 1231 78.81   1019 65.24   50.05  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය - මුලටියන කලාපය
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 2140 1933 90.33 73.81
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 19 18 94.74 52.63
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 2139 1950 91.16 59.89
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 19 18 94.74 50
31 ඉංග්‍රීසි 2157 1071 49.65 22.25
32 ගණිතය 2154 1549 71.91 42.07
33 ඉතිහාසය 2157 1897 87.95 55.7
34 විද්‍යාව 2157 1710 79.28 41.18
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 449 445 99.11 63.86
43 චිත්‍ර 734 681 92.78 48.98
44 නැටුම් - දේශීය 386 385 99.74 69.62
45 නැටුම් - භරත 1 1 100 50
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 25 25 100 41
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 286 266 93.01 71.4
48 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ 8 8 100 81.25
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 143 140 97.9 60.66
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 517 506 97.87 57.98
61 භූගෝල විද්‍යාව 834 813 97.48 64.42
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 709 652 91.96 56.66
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 19 19 100 80.26
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 80 79 98.75 81.88
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 487 478 98.15 79.39
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 435 353 81.15 41.38
82 ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය 1 1 100 75
84 ශිල්ප කලා 58 58 100 87.93
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 282 258 91.49 50.98
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 804 771 95.9 69.12
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 32 27 84.38 42.97
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 30 27 90 54.17
90 නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය 30 14 46.67 12.5