අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
අකුරැස්ස
කොට්ඨාසය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය කොට්ඨාසය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1මාලිම්බඩ62854486.62149678.98164.121
2අකුරැස්ස106983277.83269064.55250.082
3වැලිපිටිය35224168.47317950.85341.613
එකතුව 2049 1617 78.92   1365 66.62   52.94  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ජාතික පාසල්4764761001476100184.151
2පළාත් පාසල්1573114172.54288956.52243.42
එකතුව 2049 1617 78.92   1365 66.62   52.94  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
11 C වර්ගය78060477.44147560.9146.241
22 වර්ගය44930868.6223853.01241.772
31 AB වර්ගය34422966.57317651.16339.063
එකතුව 1573 1141 72.54   889 56.52   43.4  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය - අකුරැස්ස කලාපය
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 1966 1740 88.5 74.02
12 ශෛවනරි 19 10 52.63 23.68
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 64 59 92.19 61.33
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 1933 1794 92.81 63.36
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 116 104 89.66 51.08
31 ඉංග්‍රීසි 2047 1002 48.95 22.83
32 ගණිතය 2045 1426 69.73 41.87
33 ඉතිහාසය 2049 1763 86.04 53.45
34 විද්‍යාව 2047 1629 79.58 44.7
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 313 299 95.53 61.34
42 සංගීතය - කර්ණාටක 7 7 100 39.29
43 චිත්‍ර 639 593 92.8 47.22
44 නැටුම් - දේශීය 378 370 97.88 55.62
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 25 25 100 43
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 206 191 92.72 67.96
48 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ 48 40 83.33 55.21
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 307 306 99.67 62.3
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 469 453 96.59 62.58
61 භූගෝල විද්‍යාව 636 611 96.07 61.64
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 669 607 90.73 57.81
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 113 109 96.46 64.6
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 103 97 94.17 70.63
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 56 56 100 98.21
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 384 383 99.74 84.9
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 516 484 93.8 62.55
84 ශිල්ප කලා 88 88 100 75.28
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 292 273 93.49 50.43
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 723 697 96.4 69.85
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 14 12 85.71 41.07
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 24 24 100 68.75
89 නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය 3 2 66.67 25
90 නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය 3 1 33.33 8.33