අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
මාතර
කොට්ඨාසය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය කොට්ඨාසය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1මාතර3057269988.291245380.24166.631
2දික්වැල්ල74063485.68254573.65253.682
3දෙවිනුවර32525779.08318857.85346.983
4වැලිගම85258268.31448056.34444.784
එකතුව 4974 4172 83.88   3666 73.7   59.69  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ජාතික පාසල්2872254988.751235181.86167.791
2පළාත් පාසල්2102162377.212131562.56248.572
එකතුව 4974 4172 83.88   3666 73.7   59.69  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
11 AB වර්ගය110586578.28274667.51150.271
21 C වර්ගය72758480.33144661.35249.212
32 වර්ගය27017464.44312345.56339.893
එකතුව 2102 1623 77.21   1315 62.56   48.57  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය - මාතර කලාපය
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 4737 4339 91.6 77.98
14 කතෝලික ධර්මය 2 2 100 62.5
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 232 208 89.66 62.61
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 4792 4497 93.84 69.91
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 180 159 88.33 57.92
31 ඉංග්‍රීසි 4964 3197 64.4 37.24
32 ගණිතය 4963 3788 76.32 50.86
33 ඉතිහාසය 4970 4531 91.17 63.12
34 විද්‍යාව 4966 4174 84.05 51.15
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 910 898 98.68 71.81
41 සංගීතය - අපරදිග 71 69 97.18 84.86
43 චිත්‍ර 1649 1545 93.69 50.73
44 නැටුම් - දේශීය 771 761 98.7 64.87
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 348 335 96.26 63.22
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 393 376 95.67 78.44
48 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ 98 95 96.94 77.55
49 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - අරාබි 1 1 100 75
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 461 450 97.61 56.13
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 1846 1819 98.54 61.2
61 භූගෝල විද්‍යාව 871 846 97.13 65.21
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 1673 1493 89.24 53.14
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 19 6 31.58 17.11
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 150 146 97.33 71.33
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 383 380 99.22 89.82
68 සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ප්‍රංශ 7 7 100 46.43
71 සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ජපන් 2 2 100 62.5
72 සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - අරාබි 4 4 100 87.5
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 1936 1922 99.28 87.07
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 460 386 83.91 47.45
82 ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය 10 10 100 82.5
84 ශිල්ප කලා 69 69 100 77.54
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 436 395 90.6 49.25
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 1942 1878 96.7 66.05
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 64 61 95.31 56.64
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 29 28 96.55 56.03
89 නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය 11 7 63.64 29.55
90 නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය 16 15 93.75 48.44