අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
උඩුගම
කොට්ඨාසය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය කොට්ඨාසය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1මාපලගම60549381.49141167.93150.771
2තවලම68549972.85239357.37246.492
3යක්කලමුල්ල47334372.52326756.45345.43
එකතුව 1763 1335 75.72   1071 60.75   47.67  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ජාතික පාසල්57045680139569.3152.061
2පළාත් පාසල්119387973.68267656.66245.572
එකතුව 1763 1335 75.72   1071 60.75   47.67  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
11 C වර්ගය49639780.04130361.09148.661
21 AB වර්ගය43130270.07224456.61244.972
32 වර්ගය26618067.67312948.5340.753
එකතුව 1193 879 73.68   676 56.66   45.57  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය - උඩුගම කලාපය
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 1731 1493 86.25 69.04
12 ශෛවනරි 25 20 80 42
14 කතෝලික ධර්මය 5 5 100 75
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 1731 1586 91.62 61.02
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 32 25 78.13 45.31
31 ඉංග්‍රීසි 1762 898 50.96 23.43
32 ගණිතය 1760 1105 62.78 34.29
33 ඉතිහාසය 1763 1484 84.17 47.99
34 විද්‍යාව 1759 1258 71.52 35.13
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 303 289 95.38 53.14
42 සංගීතය - කර්ණාටක 5 5 100 95
43 චිත්‍ර 439 408 92.94 45.73
44 නැටුම් - දේශීය 416 407 97.84 59.07
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 10 9 90 42.5
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 264 249 94.32 76.42
48 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ 11 11 100 70.45
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 196 187 95.41 49.36
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 418 411 98.33 59.33
61 භූගෝල විද්‍යාව 500 478 95.6 52.45
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 750 630 84 44.77
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 32 30 93.75 67.19
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 21 19 90.48 51.19
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 39 39 100 83.33
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 270 262 97.04 67.41
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 425 344 80.94 40.76
84 ශිල්ප කලා 20 20 100 65
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 328 303 92.38 51.91
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 668 647 96.86 75.04
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 19 19 100 61.84
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 5 5 100 80
89 නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය 25 23 92 54