අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
ඇල්පිටිය
කොට්ඨාසය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය කොට්ඨාසය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ඇල්පිටිය96880983.57165167.25152.091
2නියාගම28822778.82218263.19348.772
3කරන්දෙණිය94668472.3459963.32247.763
4බෙන්තොට72652372.04542258.13445.744
5දිවිතුර වැලිවිටිය29021674.48315754.14543.285
එකතුව 3218 2459 76.41   2011 62.49   48.29  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ජාතික පාසල්99681381.63172172.39155.951
2පළාත් පාසල්2222164674.082129058.06244.862
එකතුව 3218 2459 76.41   2011 62.49   48.29  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
11 C වර්ගය80463278.61150462.69147.691
21 AB වර්ගය108378672.58262257.43244.492
32 වර්ගය33522868.06316448.96339.213
එකතුව 2222 1646 74.08   1290 58.06   44.86  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය - ඇල්පිටිය කලාපය
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 3176 2789 87.81 72.72
12 ශෛවනරි 13 10 76.92 36.54
14 කතෝලික ධර්මය 4 4 100 75
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 23 20 86.96 53.26
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 3187 2885 90.52 60.76
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 31 25 80.65 42.74
31 ඉංග්‍රීසි 3213 1441 44.85 19.41
32 ගණිතය 3209 2117 65.97 36.61
33 ඉතිහාසය 3217 2632 81.82 46.72
34 විද්‍යාව 3216 2318 72.08 35.95
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 408 396 97.06 54.47
41 සංගීතය - අපරදිග 9 9 100 41.67
43 චිත්‍ර 832 788 94.71 49.94
44 නැටුම් - දේශීය 528 522 98.86 56.01
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 26 25 96.15 54.81
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 295 282 95.59 76.02
48 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ 15 13 86.67 50
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 782 776 99.23 59.34
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 1062 984 92.66 48.61
61 භූගෝල විද්‍යාව 639 587 91.86 53.29
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 1272 1124 88.36 52.54
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 114 109 95.61 52.85
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 34 29 85.29 50.74
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 95 95 100 87.37
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 532 522 98.12 69.5
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 486 400 82.3 44.73
82 ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය 8 7 87.5 53.13
84 ශිල්ප කලා 13 13 100 67.31
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 465 412 88.6 48.23
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 1649 1595 96.73 71.82
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 5 4 80 55
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 38 26 68.42 34.46
89 නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය 14 8 57.14 33.93
90 නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය 8 6 75 18.75