අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
අම්බලන්ගොඩ
කොට්ඨාසය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය කොට්ඨාසය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1අම්බලන්ගොඩ1778149584.081136076.49161.241
2බලපිටිය58541771.28233857.78244.252
3හික්කඩුව92863368.21347551.19340.23
එකතුව 3291 2545 77.33   2173 66.03   52.32  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ජාතික පාසල්1311109383.37199976.2161.931
2පළාත් පාසල්1980145273.332117459.29245.932
එකතුව 3291 2545 77.33   2173 66.03   52.32  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
11 AB වර්ගය111786177.08172564.91150.051
21 C වර්ගය48435072.31227155.99242.952
32 වර්ගය37924163.59317846.97337.593
එකතුව 1980 1452 73.33   1174 59.29   45.93  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය - අම්බලන්ගොඩ කලාපය
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 3276 2872 87.67 72.61
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 13 13 100 42.31
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 3281 2989 91.1 63.49
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 10 9 90 50
31 ඉංග්‍රීසි 3277 1783 54.41 29.74
32 ගණිතය 3276 2311 70.54 44.53
33 ඉතිහාසය 3287 2784 84.7 51.54
34 විද්‍යාව 3283 2465 75.08 42.66
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 475 442 93.05 53.53
41 සංගීතය - අපරදිග 6 6 100 62.5
43 චිත්‍ර 1046 1015 97.04 54.57
44 නැටුම් - දේශීය 652 619 94.94 51.19
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 149 145 97.32 61.24
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 314 314 100 87.74
48 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ 6 6 100 66.67
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 356 345 96.91 54.14
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 1458 1391 95.4 53.84
61 භූගෝල විද්‍යාව 513 483 94.15 52.19
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 1124 966 85.94 48.49
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 8 8 100 62.5
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 5 5 100 55
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 179 178 99.44 88.69
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 899 895 99.56 81.92
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 395 345 87.34 42.66
82 ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය 1 1 100 100
84 ශිල්ප කලා 11 10 90.91 54.55
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 507 426 84.02 43.1
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 1413 1367 96.74 68.65
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 44 35 79.55 40.34
89 නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය 10 5 50 25
90 නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය 10 8 80 42.5