අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
ගාල්ල
කොට්ඨාසය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය කොට්ඨාසය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ගාල්ල3268285987.481267681.88167.171
2අක්මීමණ1571126080.22109369.57255.892
3බද්දේගම104776973.45368365.23351.693
4හබරාදූව127292472.64474658.65446.684
එකතුව 7158 5812 81.2   5198 72.62   58.82  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ජාතික පාසල්3630318787.81300182.67167.551
2පළාත් පාසල්3528262574.42219762.27249.792
එකතුව 7158 5812 81.2   5198 72.62   58.82  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
11 AB වර්ගය2060162678.931140368.11154.261
21 C වර්ගය99467668.01354154.43243.463
32 වර්ගය47432368.14225353.38343.572
එකතුව 3528 2625 74.4   2197 62.27   49.79  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය - ගාල්ල කලාපය
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 6602 5953 90.17 78.2
12 ශෛවනරි 1 0 0 0
14 කතෝලික ධර්මය 32 32 100 90.63
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 510 444 87.06 53.43
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 6959 6432 92.43 66.91
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 198 175 88.38 56.94
31 ඉංග්‍රීසි 7155 4612 64.46 38.57
32 ගණිතය 7154 5422 75.79 51.31
33 ඉතිහාසය 7157 6285 87.82 60.97
34 විද්‍යාව 7155 5918 82.71 50.66
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 973 926 95.17 63.26
41 සංගීතය - අපරදිග 88 88 100 85.23
43 චිත්‍ර 1682 1602 95.24 52.93
44 නැටුම් - දේශීය 1312 1288 98.17 59.87
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 613 592 96.57 67.66
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 758 736 97.1 80.98
48 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ 54 51 94.44 77.78
49 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - අරාබි 54 30 55.56 34.72
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 1131 1097 96.99 52.32
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 2673 2606 97.49 58.36
61 භූගෝල විද්‍යාව 1066 1005 94.28 60.62
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 2515 2211 87.91 52.85
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 14 10 71.43 37.5
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 183 177 96.72 75
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 677 675 99.7 87.19
68 සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ප්‍රංශ 15 13 86.67 58.33
71 සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ජපන් 3 3 100 75
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 1730 1720 99.42 87.76
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 908 833 91.74 57.21
82 ජලජ ජීව සම්පත් තාක්ෂණවේදය 17 16 94.12 60.29
84 ශිල්ප කලා 92 91 98.91 84.51
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 962 802 83.37 39.22
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 3132 3059 97.67 77.17
87 සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය 64 61 95.31 60.16
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 83 79 95.18 72.29
89 නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය 133 114 85.71 52.63
90 නිර්මාණකරණය, විදුලිය හා ඉලෙක්ට්‍රොනික තාක්ෂණවේදය 13 10 76.92 32.69