අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
කොටපොල
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ජාතික පාසල්56545480.35141573.45155.571
2පළාත් පාසල්43330069.28220246.65237.852
එකතුව 998 754 75.55   617 61.82   47.88  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
11 C වර්ගය33524272.24116549.25139.311
22 වර්ගය985859.1823737.76232.872
එකතුව 433 300 69.28   202 46.65   37.85  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය - කොටපොල කොට්ඨාසය
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 887 781 88.05 70.04
12 ශෛවනරි 80 66 82.5 43.75
14 කතෝලික ධර්මය 21 20 95.24 66.67
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 897 843 93.98 61.87
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 101 81 80.2 39.36
31 ඉංග්‍රීසි 997 379 38.01 18.58
32 ගණිතය 997 648 64.99 37.31
33 ඉතිහාසය 997 810 81.24 45.84
34 විද්‍යාව 997 727 72.92 37.26
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 164 164 100 67.84
42 සංගීතය - කර්ණාටක 27 27 100 51.85
43 චිත්‍ර 353 324 91.78 42.07
44 නැටුම් - දේශීය 124 123 99.19 54.84
45 නැටුම් - භරත 1 1 100 100
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 6 6 100 58.33
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 112 112 100 84.6
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 153 152 99.35 54.08
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 290 279 96.21 51.9
61 භූගෝල විද්‍යාව 202 198 98.02 56.93
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 375 340 90.67 50.13
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 8 8 100 75
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 68 52 76.47 44.85
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 42 42 100 84.52
69 සම්භාෂා හා නූතන භාෂා - ජර්මන් 9 3 33.33 13.89
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 136 132 97.06 69.67
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 179 165 92.18 60.34
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 122 115 94.26 48.57
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 556 533 95.86 66.41
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 5 5 100 70