අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
දෙවිනුවර
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1පළාත් පාසල්29023380.34117460147.981
2ජාතික පාසල්352468.5721440238.572
එකතුව 325 257 79.08   188 57.85   46.98  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
11 C වර්ගය18014982.78111161.67150.191
22 වර්ගය705578.5724057.14345.972
31 AB වර්ගය402972.532357.5241.643
එකතුව 290 233 80.34   174 60   47.98  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය - දෙවිනුවර කොට්ඨාසය
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 311 262 84.24 68.99
16 ඉස්ලාම් ධර්මය 13 13 100 78.85
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 312 286 91.67 57.69
22 දෙමළ භාෂාව හා සාහිත්‍යය 13 12 92.31 59.62
31 ඉංග්‍රීසි 324 136 41.98 15.76
32 ගණිතය 324 194 59.88 29.55
33 ඉතිහාසය 325 280 86.15 47.38
34 විද්‍යාව 325 250 76.92 35.54
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 39 39 100 57.05
43 චිත්‍ර 159 153 96.23 45.6
44 නැටුම් - දේශීය 50 50 100 76
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 12 12 100 79.17
48 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - දෙමළ 7 7 100 92.86
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 17 16 94.12 38.24
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 58 55 94.83 49.57
61 භූගෝල විද්‍යාව 102 99 97.06 66.42
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 147 137 93.2 61.22
64 දෙවන භාෂාවක් ලෙස සිංහල 13 13 100 96.15
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 29 27 93.1 68.97
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 57 49 85.96 46.05
84 ශිල්ප කලා 28 28 100 76.79
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 59 55 93.22 53.39
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 146 143 97.95 68.32
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 6 5 83.33 25