අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
තවලම
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ජාතික පාසල්39431379.44125865.48151.471
2පළාත් පාසල්29118663.92213546.39239.722
එකතුව 685 499 72.85   393 57.37   46.49  
පාසල් වර්ගය අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් වර්ගය පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
12 වර්ගය1338966.9216649.62141.671
21 AB වර්ගය844958.3334047.62238.412
31 C වර්ගය744864.8622939.19337.693
එකතුව 291 186 63.92   135 46.39   39.72  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය - තවලම කොට්ඨාසය
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 685 591 86.28 67.01
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 685 620 90.51 58.61
31 ඉංග්‍රීසි 685 330 48.18 20.77
32 ගණිතය 684 407 59.5 32.64
33 ඉතිහාසය 685 571 83.36 48.5
34 විද්‍යාව 684 466 68.13 33.66
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 119 111 93.28 54.2
43 චිත්‍ර 192 178 92.71 41.15
44 නැටුම් - දේශීය 114 113 99.12 62.5
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 2 2 100 75
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 83 78 93.98 69.88
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 131 127 96.95 53.82
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 126 126 100 61.51
61 භූගෝල විද්‍යාව 174 166 95.4 50
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 324 262 80.86 43.44
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 32 30 93.75 67.19
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 27 27 100 84.26
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 116 112 96.55 63.36
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 135 113 83.7 43.52
84 ශිල්ප කලා 20 20 100 65
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 94 88 93.62 50.27
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 304 289 95.07 72.94
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 5 5 100 80
89 නිර්මාණකරණය හා යාන්ත්‍රික තාක්‍ෂණවේදය 11 9 81.82 54.55