අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1සියඹලාගස්විල ඥානෝදය ක.වි.8787.51675139.241
එකතුව 8 7 87.5   6 75   39.24  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 8 8 100 53.13
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 8 8 100 50
31 ඉංග්‍රීසි 8 4 50 15.63
32 ගණිතය 8 6 75 21.88
33 ඉතිහාසය 8 8 100 46.88
34 විද්‍යාව 8 6 75 18.75
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 4 4 100 43.75
44 නැටුම් - දේශීය 4 4 100 43.75
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 8 8 100 62.5
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 2 2 100 25
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 4 4 100 43.75
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 2 2 100 50