අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1නායකවත්ත රාජපක්ෂ ක.වි.161168.7511062.5145.491
එකතුව 16 11 68.75   10 62.5   45.49  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 16 16 100 62.5
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 16 15 93.75 53.13
31 ඉංග්‍රීසි 16 2 12.5 3.13
32 ගණිතය 16 12 75 31.25
33 ඉතිහාසය 16 15 93.75 48.44
34 විද්‍යාව 16 11 68.75 31.25
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 3 3 100 91.67
43 චිත්‍ර 6 6 100 37.5
44 නැටුම් - දේශීය 4 4 100 37.5
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 3 3 100 100
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 16 16 100 71.88
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 2 2 100 87.5
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 11 11 100 43.18
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 3 3 100 41.67