අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1හීන්දෑලිය ක.වි.661001583.33168.521
එකතුව 6 6 100   5 83.33   68.52  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 6 6 100 83.33
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 6 5 83.33 58.33
31 ඉංග්‍රීසි 6 3 50 20.83
32 ගණිතය 6 6 100 54.17
33 ඉතිහාසය 6 6 100 70.83
34 විද්‍යාව 6 6 100 79.17
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
43 චිත්‍ර 6 6 100 75
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
61 භූගෝල විද්‍යාව 5 5 100 95
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 1 1 100 25
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 3 3 100 100
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 3 3 100 83.33