අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ඉලුක්මුල්ල ක.වි.8810018100155.91
එකතුව 8 8 100   8 100   55.9  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 8 7 87.5 85.71
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 8 8 100 59.38
31 ඉංග්‍රීසි 8 8 100 37.5
32 ගණිතය 8 8 100 46.88
33 ඉතිහාසය 8 7 87.5 40.63
34 විද්‍යාව 8 7 87.5 40.63
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
43 චිත්‍ර 6 6 100 50
44 නැටුම් - දේශීය 2 2 100 50
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
61 භූගෝල විද්‍යාව 8 8 100 78.13
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 6 6 100 79.17
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 2 2 100 62.5