අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1මහහීල්ල දකුණ ඊශ්වර ක.වි.11872.731218.18138.891
එකතුව 11 8 72.73   2 18.18   38.89  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 11 11 100 68.18
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 11 11 100 47.73
31 ඉංග්‍රීසි 11 0 0 0
32 ගණිතය 11 3 27.27 11.36
33 ඉතිහාසය 11 9 81.82 38.64
34 විද්‍යාව 11 8 72.73 22.73
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
43 චිත්‍ර 6 6 100 33.33
44 නැටුම් - දේශීය 5 5 100 45
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
61 භූගෝල විද්‍යාව 6 6 100 79.17
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 5 5 100 45
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 3 3 100 83.33
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 3 3 100 66.67
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 5 5 100 40