අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1කුඩාහීල්ල ම.වි.121210011083.33160.651
එකතුව 12 12 100   10 83.33   60.65  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 12 12 100 83.33
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 12 12 100 87.5
31 ඉංග්‍රීසි 12 7 58.33 20.83
32 ගණිතය 12 10 83.33 47.92
33 ඉතිහාසය 12 12 100 60.42
34 විද්‍යාව 12 10 83.33 37.5
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 1 1 100 50
43 චිත්‍ර 6 6 100 54.17
44 නැටුම් - දේශීය 5 5 100 45
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 2 2 100 50
61 භූගෝල විද්‍යාව 3 3 100 75
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 3 3 100 83.33
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 3 3 100 75
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 1 1 100 100
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 5 5 100 75
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 3 3 100 100
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 1 1 100 50
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 3 3 100 91.67