අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1බෙලිඅත්ත ම.ම.වි.656193.8516092.31162.051
එකතුව 65 61 93.85   60 92.31   62.05  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 65 64 98.46 73.05
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 65 62 95.38 67.69
31 ඉංග්‍රීසි 65 40 61.54 23.08
32 ගණිතය 65 60 92.31 57.69
33 ඉතිහාසය 65 60 92.31 67.69
34 විද්‍යාව 64 60 93.75 62.5
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 8 8 100 56.25
43 චිත්‍ර 26 25 96.15 49.04
44 නැටුම් - දේශීය 8 8 100 28.13
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 4 4 100 31.25
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 15 14 93.33 70
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 1 1 100 75
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 16 16 100 68.75
61 භූගෝල විද්‍යාව 2 2 100 87.5
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 35 35 100 85
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 3 3 100 66.67
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 9 9 100 88.89
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 27 27 100 89.81
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 10 10 100 47.5
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 3 3 100 50
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 20 19 95 82.5
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 5 4 80 35