අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1මහානාග ජාතික පාසල16715492.22114486.23164.361
එකතුව 167 154 92.22   144 86.23   64.36  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 167 157 94.01 78.66
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 167 163 97.6 71.56
31 ඉංග්‍රීසි 167 116 69.46 30.09
32 ගණිතය 166 152 91.57 60.09
33 ඉතිහාසය 167 159 95.21 67.51
34 විද්‍යාව 167 161 96.41 56.74
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 17 17 100 86.76
43 චිත්‍ර 36 36 100 77.08
44 නැටුම් - දේශීය 43 41 95.35 45.93
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 24 24 100 87.5
50 නාට්‍යකරණය හා රංග කලාව - සිංහල 33 32 96.97 50
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 61 61 100 78.28
61 භූගෝල විද්‍යාව 67 67 100 83.21
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 39 37 94.87 55.13
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 34 34 100 77.94
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 4 4 100 100
84 ශිල්ප කලා 10 10 100 90
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 6 6 100 37.5
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 113 112 99.12 80.31