අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1රන්න ම.වි.17212069.7719253.49143.51
එකතුව 172 120 69.77   92 53.49   43.5  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 172 148 86.05 65.03
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 172 158 91.86 57.27
31 ඉංග්‍රීසි 172 67 38.95 17.44
32 ගණිතය 172 101 58.72 28.49
33 ඉතිහාසය 172 140 81.4 45.64
34 විද්‍යාව 171 130 76.02 35.53
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 41 40 97.56 49.39
43 චිත්‍ර 58 55 94.83 50
44 නැටුම් - දේශීය 46 46 100 54.89
46 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - ඉංග්‍රීසි 2 2 100 37.5
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 31 31 100 48.39
61 භූගෝල විද්‍යාව 26 22 84.62 36.54
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 76 70 92.11 51.97
63 ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය 39 37 94.87 44.23
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 27 27 100 62.04
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 61 53 86.89 47.13
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 34 31 91.18 37.5
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 50 49 98 68.5