අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1හකුරුවෙල ක.වි.161593.7511593.75164.411
එකතුව 16 15 93.75   15 93.75   64.41  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 16 15 93.75 80
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 16 16 100 76.56
31 ඉංග්‍රීසි 16 15 93.75 42.19
32 ගණිතය 16 16 100 71.88
33 ඉතිහාසය 16 15 93.75 51.56
34 විද්‍යාව 16 15 93.75 57.81
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
43 චිත්‍ර 10 10 100 75
44 නැටුම් - දේශීය 6 4 66.67 29.17
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
61 භූගෝල විද්‍යාව 3 3 100 83.33
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 13 13 100 78.85
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 4 4 100 81.25
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 12 11 91.67 62.5