අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1ඉත්තදෙමළිය ම.වි.84501337.5134.381
එකතුව 8 4 50   3 37.5   34.38  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 8 6 75 50
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 8 7 87.5 40.63
31 ඉංග්‍රීසි 8 2 25 9.38
32 ගණිතය 8 3 37.5 18.75
33 ඉතිහාසය 8 4 50 31.25
34 විද්‍යාව 8 5 62.5 28.13
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 2 2 100 25
43 චිත්‍ර 6 6 100 45.83
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
61 භූගෝල විද්‍යාව 8 8 100 53.13
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 2 2 100 75
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 3 2 66.67 50
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 3 3 100 33.33