අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1මණ්ඩාඩුව ම.වි.655889.2314366.15150.811
එකතුව 65 58 89.23   43 66.15   50.81  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 65 64 98.46 71.88
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 65 63 96.92 58.46
31 ඉංග්‍රීසි 65 26 40 13.08
32 ගණිතය 65 45 69.23 29.23
33 ඉතිහාසය 65 62 95.38 58.08
34 විද්‍යාව 65 57 87.69 37.69
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 8 8 100 53.13
43 චිත්‍ර 30 30 100 50.83
44 නැටුම් - දේශීය 15 15 100 56.67
47 සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - සිංහල 11 11 100 70.45
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 10 10 100 45
61 භූගෝල විද්‍යාව 29 29 100 87.07
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 25 25 100 54
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 1 1 100 50
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 14 14 100 82.14
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 12 12 100 62.5
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 13 13 100 57.69
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 26 26 100 65.38