අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගය - 2017
පාසල් අනුව ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය
අනු අංකය පාසල් පෙනි සිටි සිසුන් සංඛ්‍යාව මව්බස හෝ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 5 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති මව්බස සහ ගණිතය ඇතුලු විෂයයන් 6 කින් සමත්ව සම්මාන 3 ක් ලබා ඇති ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල දර්ශකය
සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය සංඛ්‍යාව ප්‍රතිශතය ස්ථානය ප්‍රතිශතය ස්ථානය
1මැදමුලන ඩී.ඒ. රාජපක්ෂ ම.වි.1209780.8318470149.321
එකතුව 120 97 80.83   84 70   49.32  
විෂය මට්ටමින් විශ්ලේෂණය -
විෂය අංකය විෂයය ඉදිරිපත් වූ සංඛ්‍යාව සමත් සංඛ්‍යාව සමත් ප්‍රතිශතය ගුණාත්මක ප්‍රතිඵල ප්‍රතිශතය
ආගමික විෂයයන්
11 බුද්ධ ධර්මය 120 116 96.67 71.55
හර විෂයයන්
21 සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 120 111 92.5 56.25
31 ඉංග්‍රීසි 119 62 52.1 21.22
32 ගණිතය 119 91 76.47 41.18
33 ඉතිහාසය 120 112 93.33 46.04
34 විද්‍යාව 119 100 84.03 36.34
දෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
40 සංගීතය - පෙරදිග 33 33 100 70.45
43 චිත්‍ර 48 48 100 46.35
44 නැටුම් - දේශීය 37 37 100 54.73
පළමු කාණ්ඩයේ විෂයයන්
60 ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය 36 36 100 61.11
61 භූගෝල විද්‍යාව 34 34 100 54.41
62 පුරවැසි අධ්‍යාපනය 48 45 93.75 55.73
65 දෙවන භාෂාවක් ලෙස දෙමළ 1 1 100 25
තෙවන කාණ්ඩයේ විෂයයන්
80 තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්‍ෂණය 28 27 96.43 73.21
81 කෘෂි හා ආහාර තාක්‍ෂණය 40 35 87.5 49.38
85 ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව 20 19 95 46.25
86 සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය 27 27 100 85.19
88 නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්‍ෂණවේදය 5 3 60 15